25.6.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 168/16


Поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2019/981 на Комисията от 8 март 2019 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 за допълнение на Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II)

( Официален вестник на Европейския съюз L 161 от 18 юни 2019 г. )

На страница 33 в член 1, точка 48)

вместо:

„48)

в член 199 се добавят следните параграфи 12 и 13:

„12.   Независимо от разпоредбите на параграфи 2—11, на експозициите, посочени в член 192, параграф 3, се присъжда вероятност от неизпълнение в размер на 0,002 %.

13.   Независимо от разпоредбите на параграфи 2—12, на експозициите, посочени в член 192, параграф 3а, се присъжда вероятност от неизпълнение в размер на 0,001 %.“;“

да се чете:

„48)

в член 199 се добавят следните параграфи 12 и 13:

„12.   Независимо от разпоредбите на параграфи 2—11, на експозициите, посочени в член 192, параграф 3, се присъжда вероятност от неизпълнение в размер на 0,002 %.

13.   Независимо от разпоредбите на параграфи 2—12, на експозициите, посочени в член 192, параграф 3а, се присъжда вероятност от неизпълнение в размер на 0,01 %.“;“