11.6.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 152/45


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/947 НА КОМИСИЯТА

от 24 май 2019 година

относно правилата и процедурите за експлоатация на безпилотни въздухоплавателни средства

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз и за изменение на регламенти (ЕО) № 2111/2005, (ЕО) № 1008/2008, (ЕС) № 996/2010, (ЕС) № 376/2014 и на директиви 2014/30/ЕС и 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 216/2008 и (ЕО) № 552/2004 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета (1), и по-специално член 57 от него,

като има предвид, че:

(1)

Независимо от своята маса безпилотните въздухоплавателни средства може да бъдат експлоатирани в рамките на едно и също въздушно пространство на Единното европейско небе заедно с пилотирани въздухоплавателни средства — самолети или хеликоптери.

(2)

Що се отнася до пилотираното въздухоплаване, спазването на правилата и процедурите следва да се прилага еднакво към операторите, включително дистанционно управляващите пилоти, безпилотните въздухоплавателни средства и безпилотните летателни системи („БЛС“), както и към експлоатацията на такива безпилотни въздухоплавателни средства и безпилотни летателни системи.

(3)

Като се имат предвид специфичните характеристики на експлоатацията на БЛС, тя следва да бъде също толкова безопасна, колкото и при пилотираното въздухоплаване.

(4)

Технологиите за безпилотните въздухоплавателни средства позволяват различни видове експлоатация. За да се гарантира безопасността за хората на земята и за други ползватели на въздушното пространство по време на експлоатацията на безпилотни въздухоплавателни средства, следва да се определят изисквания във връзка с летателната годност, организациите, лицата, участващи в експлоатацията на БЛС, и експлоатацията на безпилотни въздухоплавателни средства.

(5)

Правилата и процедурите, приложими към експлоатацията на БЛС, следва да са пропорционални на естеството и на риска при експлоатацията или дейността и да бъдат адаптирани спрямо оперативните характеристики на съответното безпилотно въздухоплавателно средство и характеристиките на зоната на експлоатация, като например гъстотата на населението, характеристиките на повърхността и наличието на сгради.

(6)

Критериите за степента на риска, както и други критерии следва да се използват за определяне на три категории експлоатация: „неограничена“, „специфична“ и „сертифицирана“ категория.

(7)

Към операциите с БЛС следва да се прилагат пропорционални изисквания за смекчаване на риска според степента на риска, оперативните характеристики на безпилотните въздухоплавателни средства и характеристиките на зоната на експлоатация.

(8)

За експлоатация в „неограничената“ категория, която следва да обхваща експлоатация с най-нисък риск, не следва да се изискват БЛС, които подлежат на стандартните процедури за съответствие във въздухоплаването, а следва да се изпълнява с класове БЛС, които са определени в Делегиран регламент (ЕС) 2019/945 на Комисията (2).

(9)

Експлоатацията в „специфичната“ категория следва да обхваща други видове експлоатация, с по-висок риск, за които следва да се извършва изчерпателна оценка на риска, така че да се определи кои изисквания са необходими, за да се поддържа безопасността на експлоатацията.

(10)

Система на деклариране от операторите следва да улесни прилагането на настоящия регламент в случай на нискорискови видове експлоатация в „специфичната“ категория, за които е определен основен сценарий с подробни мерки за смекчаване на риска.

(11)

По принцип експлоатацията в „сертифицираната“ категория следва да подлежи на правила относно сертифицирането на оператора и лицензирането на дистанционно управляващите пилоти в допълнение към сертифицирането на въздухоплавателното средство съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2019/945 на Комисията.

(12)

Докато за „сертифицираната категория“ то е задължително, за „специфичната“ категория или за въздухоплавателните средства съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2019/945 на Комисията би могло също да се изисква издадено от компетентните органи свидетелство за експлоатацията на безпилотни въздухоплавателни средства, както и за персонала, включително дистанционно управляващите пилоти, и за организациите, участващи в тези дейности.

(13)

Следва да бъдат въведени правила и процедури за маркирането и идентифицирането на безпилотните въздухоплавателни средства, както и за регистрацията на операторите на безпилотни въздухоплавателни средства или сертифицираните безпилотни въздухоплавателни средства.

(14)

Операторите на безпилотни въздухоплавателни средства следва да бъдат регистрирани, когато експлоатират безпилотно въздухоплавателно средство, което в случай на удар може да предаде на човека кинетична енергия, по-голяма от 80 джаула, или чиято експлоатация представлява риск за неприкосновеността на личния живот, защитата на личните данни, сигурността или опазване на околната среда.

(15)

Проучванията сочат, че безпилотните въздухоплавателни средства с излетна маса от 250 g или повече биха представлявали риск за сигурността, поради което операторите на такива БЛС следва да са задължени да се регистрират, когато експлоатират такива въздухоплавателни средства в „неограничената“ категория.

(16)

Като се имат предвид рисковете за неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни, операторите на безпилотни въздухоплавателни средства следва да бъдат регистрирани, ако експлоатират безпилотно въздухоплавателно средство, оборудвано със сензор, който може да улавя лични данни. Това обаче не следва да бъде така, в случай че безпилотното въздухоплавателно средство се счита за детска играчка по смисъла на Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на детските играчки (3).

(17)

Информацията относно регистрацията на сертифицирано безпилотно въздухоплавателно средство и на операторите на безпилотни въздухоплавателни средства, спрямо които се прилага изискване за регистрация, следва да се съхранява в цифрови, хармонизирани, оперативно съвместими национални регистрационни системи, които дават на компетентните органи достъп до тази информация и възможност за нейния обмен. Механизмите за гарантиране на оперативната съвместимост на националните регистри в настоящия регламент не следва да накърняват правилата, приложими към бъдещия регистър, посочен в член 74 от Регламент (ЕС) 2018/1139.

(18)

В съответствие с член 56, параграф 8 от Регламент (ЕС) 2018/1139 настоящият регламент не засяга възможността държавите членки да определят национални норми, чрез които да се наложат определени условия за експлоатацията на безпилотни въздухоплавателни средства, по причини, които не попадат в приложното поле на Регламент (ЕС) 2018/1139, включително обществена сигурност или защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни в съответствие с правото на Съюза.

(19)

Националните системи за регистрация следва да отговарят на приложимото законодателство на Съюза и националното право, свързано с неприкосновеността на личния живот и обработката на личните данни, а съхраняваната информация в тези системи за регистрация следва да бъде лесно достъпна (4).

(20)

Операторите на БЛС и дистанционно управляващите пилоти следва да гарантират, че са подходящо информирани за приложимите правила на Съюза и приложимите национални норми, свързани с предвидената експлоатация, по-специално по отношение на безопасността, неприкосновеността на личния живот, защитата на данните, наказателната отговорност, застраховането, сигурността и опазването на околната среда.

(21)

Някои зони, като например болници, струпване на хора, инсталации и съоръжения, напр. места за лишаване от свобода или промишлени предприятия, правителствени органи на най-високо или на високи равнища на управление, защитени природни територии или определени елементи на транспортната инфраструктура, могат да бъдат особено чувствителни към някои или всички видове експлоатация на БЛС. Това не следва да засяга възможността държавите членки да определят национални норми, чрез които да се наложат определени условия за експлоатацията на безпилотни въздухоплавателни средства по причини, които не попадат в приложното поле на настоящия регламент, включително опазване на околната среда, обществена сигурност или защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни в съответствие с правото на Съюза.

(22)

Шумът и емисиите от безпилотните въздухоплавателни средства следва да се сведат до минимум, доколкото е възможно, като се отчитат условията на експлоатация и различните специфични характеристики на отделните държави членки, като например гъстотата на населението, когато съществуват опасения относно шума и емисиите. За да се улесни общественото одобрение на експлоатацията на БЛС, в „неограничената“ категория Делегиран регламент (ЕС) 2019/945 включва максимално ниво на шума от безпилотните въздухоплавателни средства, експлоатирани в близост до хора. В „специфичната“ категория има изискване операторът да разработва насоки за своите дистанционно управляващи пилоти, така че при всеки вид експлоатация да се лети по начин, при който обезпокояването на хора и животни се свежда до минимум.

(23)

Сегашните национални свидетелства следва да се адаптират, за да отговарят на изискванията на настоящия регламент.

(24)

За да се осигури правилното прилагане на настоящия регламент, следва да бъдат въведени подходящи преходни мерки. По-специално държавите членки и заинтересованите страни следва да разполагат с достатъчно време, за да адаптират своите процедури към новата регулаторна рамка, преди да влезе в сила настоящият регламент.

(25)

Новата регулаторна рамка за експлоатация на БЛС следва да не накърнява приложимите задължения за опазване на околната среда и природата, които произхождат от националното право или правото на Съюза.

(26)

Докато се разработва системата „U-space“, включително инфраструктурата, услугите и процедурите за гарантиране на безопасна експлоатация на БЛС, както и в помощ на интегрирането им в системата на въздухоплаването, настоящият регламент следва вече да включва изисквания за изпълнението на трите основи на системата „U-space“, а именно: регистрация, геопространствено ориентиране и идентификация от разстояние, които е необходимо да бъдат завършени.

(27)

Тъй като моделите на въздухоплавателни средства се считат за БЛС и като се има предвид доброто равнище на безопасност, демонстрирано при експлоатацията на модели на въздухоплавателни средства в клубове и сдружения, следва да се осигури безпроблемен преход от различните национални системи към новата регулаторна рамка на Съюза, за да могат клубовете и сдруженията за модели на въздухоплавателни средства да продължат да функционират както досега и като се отчитат съществуващите най-добри практики в държавите членки.

(28)

В допълнение към това, като се има предвид доброто равнище на безопасност, постигано от въздухоплавателните средства от клас С4, както е посочено в приложението към настоящия регламент, следва да се позволи нискорисковите видове експлоатация на такива въздухоплавателни средства да спадат към „неограничената“ категория. Такива въздухоплавателни средства, използвани често от оператори на модели на въздухоплавателни средства, са сравнително по-прости от други класове безпилотни въздухоплавателни средства, поради което следва да не подлежат на непропорционални технически изисквания.

(29)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, учреден съгласно член 127 от Регламент (ЕС) 2018/1139,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се установяват подробни разпоредби за експлоатацията на безпилотни въздухоплавателни системи, както и за персонала, включително дистанционно управляващите пилоти и организациите, участващи в тази експлоатация.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат определенията от Регламент (ЕС) 2018/1139.

Прилагат се също така следните определения:

1)

„безпилотна летателна система (“БЛС„)“ означава безпилотно въздухоплавателно средство и оборудването за неговото дистанционно управление;

2)

„оператор на безпилотна летателна система (“оператор на БЛС„)“ означава всяко юридическо или физическо лице, което експлоатира или възнамерява да експлоатира една или повече БЛС;

3)

„места, на които се събират множество хора“ означава места, на които се събира такъв брой хора, че тяхното отдалечаване от мястото да е невъзможно;

4)

„географска зона на БЛС“ означава част от въздушното пространство, предвидена от компетентния орган, която улеснява, ограничава или изключва експлоатация на БЛС, за да се разрешат проблемите с рискове, свързани с безопасността, неприкосновеността на личния живот, защитата на личните данни, сигурността или опазването на околната среда, произтичащи от експлоатацията на БЛС;

5)

„стабилност“ означава характеристиката на мерките за смекчаване на риска, която е резултат от съчетаване на повишаването на безопасността, осигурено от мерките за смекчаване на риска, и нивото на увереност и устойчивост от постигнатото повишаване на безопасността;

6)

„основен сценарий“ означава тип експлоатация на БЛС в „специфичната“ категория, определена в допълнение 1 към приложението, за която е определен точен списък от мерки за смекчаване на риска по такъв начин, че компетентният орган да одобри декларациите, с които операторите декларират, че ще прилагат мерките за смекчаване на риска, когато извършват този тип експлоатация;

7)

„експлоатация в обсега на видимост (“VLOS„)“ означава тип експлоатация на БЛС, при която дистанционно управляващият пилот може да поддържа постоянен визуален контакт без помощни средства с безпилотното въздухоплавателно средство, което му позволява да контролира траекторията на полета на безпилотното въздухоплавателно средство по отношение на други въздухоплавателни средства, хора и препятствия с цел избягване на сблъсъци;

8)

„експлоатация извън обсега на видимост (“BVLOS„)“ означава тип експлоатация на БЛС, която не е в обсега на видимост;

9)

„свидетелство за оператор на лека БЛС (“LUC„)“ означава свидетелство, издадено на оператор на БЛС от компетентен орган, посочен в част В от приложението;

10)

„клуб или сдружение за модели на въздухоплавателни средства“ означава законно установена в държава членка организация с цел провеждане на полети с развлекателна цел, авиопредставления, спортни дейности или състезания с БЛС;

11)

„опасни товари“ означава предмети или вещества, които могат да застрашат здравето, безопасността, имуществото или околната среда в случай на инцидент или произшествие, които са на борда на безпилотното въздухоплавателно средство като полезен товар и по-специално включват:

а)

експлозиви (опасност от масова експлозия, голяма опасност от взрив, малка опасност от взрив, голяма опасност от запалване, взривни добавки, изключително устойчиви експлозиви);

б)

газове (запалим газ, незапалим газ, отровен газ, кислород, опасност при вдишване);

в)

запалими течности (запалими течности, запалителна течност, гориво, бензин);

г)

запалими твърди вещества (запалими твърди вещества, спонтанно възпламеними твърди вещества, опасни при намокряне);

д)

окисляващи агенти и органични пероксиди;

е)

токсични и заразни вещества (отрова, биологична опасност);

ж)

радиоактивни вещества;

з)

корозивни вещества;

12)

„полезен товар“ означава прибор, механизъм, оборудване, част, апарат, допълнителен прибор или спомагателен прибор, включително комуникационно оборудване, което е инсталирано или прикрепено към въздухоплавателното средство и не се използва или не се предвижда да се използва при експлоатацията или управлението на въздухоплавателно средство в полет, и не е част от корпуса, двигателя или витлото;

13)

„пряка идентификация от разстояние“ означава система, която осигурява локално предаване на информация относно експлоатирано безпилотно въздухоплавателно средство, включително неговата маркировка, така че тази информация да може да бъде получена без физически достъп до безпилотното въздухоплавателно средство;

14)

„режим „следвай ме“ означава режим на експлоатация на БЛС, при който безпилотното въздухоплавателно средство постоянно следва дистанционно управляващия пилот в рамките на предварително определен радиус;

15)

„геопространствено ориентиране“ означава функция, с помощта на която въз основа на данните, предоставени от държавите членки, се установява потенциално нарушение на ограниченията на въздушното пространство, което се сигнализира на дистанционно управляващите пилоти, така че те да могат да предприемат незабавни и ефективни действия за предотвратяване на нарушението;

16)

„частно сглобена БЛС“ означава БЛС, сглобена или произведена за собствена употреба от страна на лицето, сглобило БЛС, с изключение на БЛС, сглобени от набори от части, пуснати на пазара като комплект за самостоятелно сглобяване;

17)

„автономна операция“ означава операция, по време на която безпилотно въздухоплавателно средство се експлоатира, без дистанционно управляващият пилот да може да се намесва;

18)

„неучастващи лица“ означава лица, които не участват в експлоатацията на БЛС или които не познават инструкциите и предпазните мерки за безопасност, посочени от оператора на БЛС;

19)

„предоставяне на пазара“ означава всяка доставка на продукт за дистрибуция, потребление или използване на пазара на Съюза в процеса на търговска дейност, срещу заплащане или безплатно;

20)

„пускане на пазара“ означава предоставянето за пръв път на даден продукт на пазара на ЕС;

21)

„контролирана наземна площ“ означава земната площ, където се експлоатират БЛС и на територията на която операторът на БЛС може да гарантира, че присъстват само участващи лица;

22)

„максимална излетна маса („МТОМ“)“ означава максималната маса на безпилотните въздухоплавателни средства, при която те могат да се експлоатират, включително полезният товар и горивото, както е определена от производителя или от лицето, сглобило безпилотното въздухоплавателно средство;

23)

„безпилотен планер“ означава безпилотно въздухоплавателно средство, което се поддържа в полет от динамичната реакция на въздуха върху неговите повърхности, които остават неподвижни при полета, чийто свободен полет не зависи от двигател. Той може да бъде оборудван с двигател, който да се използва в случай на извънредна ситуация.

Член 3

Категории експлоатация на БЛС

Експлоатацията на БЛС се осъществява в „неограничената“, „специфичната“ или „сертифицираната“ категория, съответно определени в членове 4, 5 и 6, при спазване на следните условия:

а)

експлоатацията на БЛС в „неограничената“ категория не подлежи на предварително разрешение за експлоатация, нито на декларация за експлоатация от оператора на БЛС преди осъществяване на експлоатацията;

б)

за експлоатация на БЛС в „специфичната“ категория е необходимо разрешение за експлоатация, издадено от компетентния орган съгласно член 12, или разрешение, получено в съответствие с член 16, или при определени в член 5, параграф 5 обстоятелства — декларация, която операторът на БЛС подава;

в)

за експлоатация на БЛС в „сертифицираната“ категория е необходимо сертифициране на БЛС съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2019/945, сертифициране на оператора и, ако е приложимо — лицензиране на дистанционно управляващия пилот.

Член 4

„Неограничена“ категория експлоатация на БЛС

1.   Експлоатацията се класифицира като експлоатация на БЛС в „неограничената“ категория само когато са изпълнени следните изисквания:

а)

БЛС принадлежи към един от класовете, посочени в Делегиран регламент (ЕС) 2019/945, или е частно сглобена, или отговаря на условията, определени в член 20;

б)

безпилотното въздухоплавателно средство има максимална излетна маса, по-малка от 25 kg;

в)

управляващият го дистанционно пилот гарантира, че безпилотното въздухоплавателно средство се намира на безопасно разстояние от хората и че не се управлява над места, на които са се събрали множество хора;

г)

пилотът, който управлява дистанционно безпилотното въздухоплавателно средство, по всяко време го поддържа в обсега на видимост, освен при полет в режим „следвай ме“ или когато използва наблюдател на безпилотно въздухоплавателно средство, както е посочено в част А от приложението;

д)

по време на полета безпилотното въздухоплавателно средство се поддържа на разстояние до 120 метра от най-близката точка от повърхността на земята, освен при прелитане над препятствие, както е посочено в част А от приложението;

е)

по време на полет безпилотното въздухоплавателно средство не превозва опасни товари и не изхвърля материали.

2.   Експлоатацията на БЛС в „неограничената“ категория се разделя на три подкатегории според изискванията, посочени в част А от приложението.

Член 5

„Специфична“ категория експлоатация на БЛС

1.   Ако не е спазено едно от изискванията, изложени в член 4 или в част А от приложението, операторът на БЛС е длъжен да получи разрешение за експлоатация съгласно член 12 от компетентния орган на държавата членка, в която е регистриран.

2.   Когато подава заявление до компетентен орган за разрешение за експлоатация съгласно член 12, операторът извършва оценка на риска в съответствие с член 11 и я подава заедно със заявлението, включително адекватни мерки за смекчаване на риска.

3.   В съответствие с точка UAS.SPEC.040, посочена в част Б от приложението, компетентният орган издава разрешение за експлоатация, ако счита, че експлоатационните рискове са смекчени по подходящ начин в съответствие с член 12.

4.   Компетентният орган определя дали разрешението за експлоатация се отнася до:

а)

одобряването на една операция или поредица операции в определен час или място (места), или и двете. Разрешението за експлоатация включва свързания с нея точен списък от мерки за смекчаване на риска;

б)

одобряването на LUC в съответствие с част В от приложението.

5.   Ако операторът на БЛС подаде декларация до компетентния орган на държавата членка на регистрация в съответствие с точка UAS.SPEC.020, посочена в част Б от приложението, за експлоатация, която отговаря на основен сценарий, определен в допълнение 1 към посоченото приложение, операторът на БЛС не е задължен да получи разрешение за експлоатация в съответствие с параграфи 1—4 от настоящия член и се прилага процедурата, установена в член 12, параграф 5.

6.   Разрешение или декларация за експлоатация не се изисква за:

а)

оператори на БЛС, които притежават LUC с подходящи права в съответствие с точка UAS.LUC.060 от приложението;

б)

експлоатация в рамките на клубове и сдружения за модели на въздухоплавателни средства, получили разрешение в съответствие с член 16.

Член 6

„Сертифицирана“ категория експлоатация на БЛС

1.   Експлоатацията се класифицира като експлоатация на БЛС в „сертифицираната“ категория само когато са изпълнени следните изисквания:

а)

БЛС е сертифицирана съгласно член 40, параграф 1, букви а), б) и в) от Делегиран регламент (ЕС) 2019/945; и

б)

експлоатацията се осъществява при което и да е от следните условия:

i)

над места, на които се събират множество хора;

ii)

включва превоза на хора;

iii)

включва превоза на опасни товари, който в случай на произшествие може да доведе до висок риск за трети страни.

2.   В допълнение към това, експлоатацията на БЛС се определя като експлоатация на БЛС в „сертифицираната“ категория, когато компетентният орган прецени въз основа на оценката на риска, предвидена в член 11, че рискът от експлоатацията не може да бъде адекватно намален без сертифицирането на БЛС и на оператора на БЛС, а ако е приложимо — без лицензиране на дистанционно управляващия пилот.

Член 7

Правила и процедури за експлоатация на БЛС

1.   Експлоатацията на БЛС в „неограничената“ категория отговаря на експлоатационните ограничения, посочени в част А от приложението.

2.   Експлоатацията на БЛС в „специфичната“ категория отговаря на експлоатационните ограничения, посочени в разрешението за експлоатация, предвидено в член 12, или в разрешението, посочено в член 16, или в основен сценарий, посочен в допълнение 1 към приложението, както е декларирано от оператора на БЛС.

Настоящият параграф не се прилага, когато операторът на БЛС притежава LUC с подходящите права.

Експлоатацията на БЛС в „специфичната“ категория е предмет на приложимите оперативни изисквания, установени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 923/2012 на Комисията (5).

3.   Експлоатацията на БЛС в „сертифицираната“ категория е предмет на приложимите оперативни изисквания, установени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 923/2012 на Комисията и регламенти (ЕС) № 965/2012 (6) и (ЕС) № 1332/2011 (7) на Комисията.

Член 8

Правила и процедури за правоспособността на дистанционно управляващите пилоти

1.   Дистанционно управляващите пилоти, които експлоатират БЛС в „неограничената“ категория, отговарят на изискванията за правоспособност, изложени в част А от приложението.

2.   Дистанционно управляващите пилоти, които експлоатират БЛС в „специфичната“ категория, отговарят на изискванията за правоспособност, посочени от компетентния орган в разрешението за експлоатация или в определения в допълнение 1 към приложението основен сценарий, или както са определени от LUC, и притежават най-малко следните компетентности:

а)

способност да прилагат експлоатационни процедури (нормални, при извънредни ситуации и при аварийни ситуации, планиране на полета, предполетни и следполетни проверки);

б)

способност за управление на аеронавигационните комуникации;

в)

управление на траекторията на полета и автоматиката на безпилотното въздухоплавателно средство;

г)

лидерство, работа в екип и самоуправление;

д)

решаване на проблеми и вземане на решения;

е)

ситуационна осведоменост;

ж)

управление на работното натоварване;

з)

координиране или предаване, в зависимост от случая.

3.   Дистанционно управляващите пилоти, които работят в рамките на клубове или сдружения за модели на въздухоплавателни средства, отговарят на минималните изисквания за правоспособност, определени в разрешението, дадено в съответствие с член 16.

Член 9

Минимална възраст на дистанционно управляващите пилоти

1.   Минималната възраст на дистанционно управляващите пилоти, които експлоатират БЛС в „неограничената“ и „специфичната“ категория, е 16 години.

2.   Няма изисквания за минимална възраст на дистанционно управляващите пилоти:

а)

когато работят в подкатегория А1, определена в част А от приложението към настоящия регламент, с БЛС клас C0, определен в част 1 от приложението към Делегиран регламент (ЕС) 2019/945, която е детска играчка по смисъла на Директива 2009/48/ЕО;

б)

за частно сглобени БЛС с максимална излетна маса, по-малка от 250 g;

в)

когато работят под прекия надзор на дистанционно управляващ пилот, отговарящ на изискванията на член 8, параграф 1.

3.   Държавите членки могат да намалят минималната възраст, като следват основан на риска подход и вземат под внимание специфичните рискове, свързани с експлоатацията на тяхната територия:

а)

за дистанционно управляващите пилоти, работещи в „неограничената“ категория — с до 4 години;

б)

за дистанционно управляващите пилоти, работещи в „специфичната“ категория — с до 2 години.

4.   Когато държава членка намалява минималната възраст на дистанционно управляващите пилоти, на тези пилоти се разрешава да експлоатират БЛС единствено на територията на тази държава членка.

5.   В разрешението, издадено в съответствие с член 16, държавите членки могат да определят различна минимална възраст за дистанционно управляващите пилоти, които работят в рамките на клубове или сдружения за модели на въздухоплавателни средства.

Член 10

Правила и процедури за летателната годност на БЛС

Освен ако не са частно сглобени или използвани за експлоатацията, посочена в член 16, или ако отговарят на условията, определени в член 20, БЛС, използвани при експлоатацията, предвидена в настоящия регламент, отговарят на техническите изисквания и правилата и процедурите за летателна годност, определени в делегираните актове, приети съгласно член 58 от Регламент (ЕС) 2018/1139.

Член 11

Правила за извършване на оценка на експлоатационния риск

1.   В оценката на експлоатационния риск:

а)

се описват характеристиките на експлоатацията на БЛС;

б)

се предлагат адекватни цели по отношение на експлоатационната безопасност;

в)

се определят рисковете за експлоатацията на земята и във въздуха, като се взема предвид всичко изброено по-долу:

i)

степента, в която трети лица или наземно имущество могат да бъдат застрашени от дейността;

ii)

сложността, работните и експлоатационните характеристики на съответното безпилотно въздухоплавателно средство;

iii)

целта на полета, видът на БЛС, вероятността от сблъсък с друго въздухоплавателно средство и класът на използваното въздушно пространство;

iv)

видът, мащабът и сложността на съответната експлоатация или дейност с БЛС, включително, ако е от значение, размерът и видът на трафика, управляван от компетентната организация или лице;

v)

степента, в която лицата, засегнати от рисковете, свързани с експлоатацията на БЛС, са в състояние да оценяват и упражняват контрол върху тези рискове.

г)

се определят редица възможни мерки за намаляване на риска;

д)

се определя необходимото ниво на стабилност на избраните мерки за смекчаване на риска по такъв начин, че експлоатацията да бъде безопасна.

2.   Описанието на експлоатацията на БЛС включва най-малко следното:

а)

естеството на изпълняваните дейности;

б)

експлоатационната среда и географската територия за планираната експлоатация, по-специално населението, над което се прелита, орографските условия, типовете въздушно пространство, обема на въздушното пространство, в което ще се извърши експлоатацията, и какъв обем въздушно пространство се поддържа като необходим буфер за риска, включително експлоатационните изисквания за географските зони;

в)

сложността на експлоатацията, по-специално какви средства за планиране и изпълнение, компетентности, опит и състав на персонала, необходими технически средства са планирани за извършване на експлоатацията;

г)

техническите характеристики на БЛС, включително работните характеристики с оглед на условията на планираната експлоатация, а ако е приложимо — регистрационния ѝ номер;

д)

компетентността на персонала да изпълнява експлоатацията, включително неговия състав, роля, отговорности, обучение и скорошен опит.

3.   В оценката се предлага целево равнище на безопасност, което е равно на равнището на безопасност в пилотираното въздухоплаване, с оглед на специфичните характеристики на експлоатацията на БЛС.

4.   Установяването на рисковете включва определянето на всичко изброено по-долу:

а)

несмекчения наземен риск на експлоатацията, като се взема предвид типът експлоатация и условията, при които тя се изпълнява, включително най-малко следните критерии:

i)

VLOS или BVLOS;

ii)

гъстота на населението на териториите, над които се прелита;

iii)

прелитане над места, на които се събират множество хора;

iv)

размерите на безпилотното въздухоплавателно средство;

б)

несмекчения експлоатационен риск във въздуха, като се взема предвид всичко изброено по-долу:

i)

точният обем на въздушното пространство, в което ще се осъществи експлоатацията, увеличен с обема на въздушното пространство, необходим за процедури при извънредни операции;

ii)

класът на въздушното пространство;

iii)

въздействието върху друго въздушно движение или управлението на въздушното движение („УВД“), и по-специално:

височината на експлоатацията,

контролирано или неконтролирано въздушно пространство,

летищна или извънлетищна среда,

въздушно пространство над градска или извънградска среда,

отдалеченост от друг трафик.

5.   При определяне на възможните мерки за смекчаване на риска, необходими за постигане на предложеното целево равнище на безопасност, се вземат предвид следните възможности:

а)

мерки за ограничаване на хората на земята;

б)

стратегически експлоатационни ограничения на БЛС, по-специално:

i)

ограничаване на географския обхват на мястото, където се осъществява експлоатацията;

ii)

ограничаване на продължителността или насрочване на времевия слот, в който да се осъществи експлоатацията;

в)

стратегическо смекчаване на риска чрез общи правила за полети или обща структура и обслужване на въздушното пространство;

г)

способност за справяне с възможни неблагоприятни условия на експлоатация;

д)

фактори на организацията, като например експлоатационни процедури и процедури за техническо обслужване, изготвени от оператора на БЛС, и процедури за техническо обслужване, отговарящи на ръководството от производителя;

е)

нивото на компетентност и експертни знания на персонала, ангажиран с безопасността на полета;

ж)

рискът от човешка грешка при прилагането на експлоатационните процедури;

з)

проектните и работните характеристики на БЛС, и по-специално:

i)

наличието на средства за намаляване на рисковете от сблъсък;

ii)

наличието на системи, ограничаващи силата при сблъсък или чупливостта на безпилотното въздухоплавателно средство;

iii)

проектирането на БЛС според признати стандарти и с надеждно проектиране.

6.   Стабилността на предложените мерки за смекчаване на риска се оценява, за да се определи дали съответстват на целите за безопасност и рисковете на планираната експлоатация, по-специално за да се гарантира безопасността на всеки етап от експлоатацията.

Член 12

Разрешаване на експлоатация в „специфичната“ категория

1.   Компетентният орган оценява рисковете и стабилността на мерките за смекчаване на риска, които операторът на БЛС предлага с цел поддържане на безопасността на експлоатацията на БЛС на всички етапи от полета.

2.   Компетентният орган дава разрешение за експлоатация, когато при оценката стигне до заключението, че:

а)

при целите за експлоатационна безопасност са взети предвид експлоатационните рискове;

б)

комбинацията от мерки за смекчаване на риска относно експлоатационните условия за изпълнение на операциите, компетентността на участващия персонал и техническите характеристики на безпилотното въздухоплавателно средство са адекватни и достатъчно стабилни, за да се поддържа безопасността на експлоатацията с оглед на установените наземни рискове и рискове във въздуха;

в)

операторът на БЛС е предоставил декларация, с която потвърждава, че планираната експлоатация отговаря на приложимите правила на Съюза и националните норми, свързани с нея, и по-специално по отношение на неприкосновеността на личния живот, защитата на данните, наказателната отговорност, застраховането, сигурността и опазването на околната среда.

3.   Когато експлоатацията не се счита за достатъчно безопасна, компетентният орган уведомява съответно заявителя, като посочва причините за своя отказ да издаде разрешение за експлоатация.

4.   В даденото от компетентния орган разрешение за експлоатация се описват подробно:

а)

обхватът на разрешението;

б)

„специфичните“ условия, приложими:

i)

към експлоатацията на БЛС и експлоатационните ограничения;

ii)

към изискванията за компетентност на оператора на БЛС, а ако е приложимо — на дистанционно управляващите пилоти;

iii)

към техническите характеристики на БЛС, включително сертифицирането на БЛС, ако е приложимо;

в)

следната информация:

i)

регистрационният номер на оператора на БЛС и техническите характеристики на БЛС;

ii)

позоваване на оценката на експлоатационния риск, разработена от оператора на БЛС;

iii)

експлоатационните ограничения и условията на експлоатация;

iv)

мерките за смекчаване на риска, които трябва да приложи операторът на БЛС;

v)

мястото (местата), където е разрешено да се извършва експлоатацията, и всички други места в държавата членка в съответствие с член 13;

vi)

всички документи и записи, свързани с типа експлоатация и типа събития, които следва да бъдат докладвани в допълнение към тези, които са определени в Регламент (ЕС) № 376/2014 на Европейския парламент и на Съвета (8).

5.   При получаване на декларацията, посочена в член 5, параграф 5, компетентният орган:

а)

проверява дали тя съдържа всички елементи, посочени в точка UAS.SPEC.020, параграф 2 от приложението;

б)

ако това е така, той незабавно предоставя на оператора на БЛС потвърждение за получаването и изчерпателността, за да може операторът да започне експлоатацията.

Член 13

Трансгранична експлоатация или експлоатация извън държавата на регистрация

1.   Когато оператор на БЛС планира да извърши експлоатация в „специфичната“ категория, за която вече е дадено разрешение за експлоатация в съответствие с член 12 и която трябва да се състои частично или изцяло във въздушното пространство на държава членка, различна от държавата членка на регистрацията, операторът на БЛС предоставя на компетентния орган на държавата членка, където е планирана експлоатацията, заявление, което включва следната информация:

а)

копие от разрешението за експлоатация, дадено на оператора на БЛС в съответствие с член 12; и

б)

местоположението(ята) на планираната експлоатация, включително актуализираните мерки за смекчаване на риска, ако е необходимо, за справяне с рисковете, определени съгласно член 11, параграф 2, буква б), които са специфични за местното въздушно пространство, терена и характеристиките на населението, както и климатичните условия.

2.   При получаване на заявлението, посочено в параграф 1, компетентният орган на държавата членка, където е планирана експлоатацията, го оценява незабавно и предоставя на компетентния орган на държавата членка на регистрация и на оператора на БЛС потвърждение за това, че актуализираните мерки за смекчаване на риска, посочени в параграф 1, буква б), са задоволителни за експлоатацията на планираното местоположение. При получаване на това потвърждение операторът на БЛС може да стартира планираната експлоатация, а държавата членка на регистрация записва в разрешението за експлоатация, издадено в съответствие с член 12, актуализираните мерки за смекчаване на риска, които операторът на БЛС трябва да приложи.

3.   Когато оператор на БЛС планира да изпълни експлоатация в „специфичната“ категория, за която е направена декларация в съответствие с член 5, параграф 5, която трябва да се състои частично или изцяло във въздушното пространство на държава членка, различна от държавата членка на регистрацията, операторът на БЛС предоставя на компетентния орган на държавата членка, където е планирана експлоатацията, копие от декларацията, подадена на държавата членка на регистрацията, както и копие от потвърждението за получаването и изчерпателността.

Член 14

Регистрация на оператори на БЛС и сертифицирани БЛС

1.   Държавите членки въвеждат и поддържат точни регистрационни системи за БЛС, чието проектиране е предмет на сертифициране, и за оператори на БЛС, чиято дейност може да създаде риск за безопасността, сигурността, неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни или опазването на околната среда.

2.   Регистрационните системи за операторите на БЛС съдържат полета за въвеждане и обмен на следната информация:

а)

пълното име и датата на раждане за физическите лица, а за юридически лица — името и техния идентификационен номер;

б)

адреса на операторите на БЛС;

в)

техния електронен адрес и телефонен номер;

г)

номера на застрахователната полица за БЛС, ако се изисква съгласно правото на Съюза или националното право;

д)

потвърждението от юридическите лице на следното твърдение: „Целият персонал, участващ пряко в експлоатацията, притежава компетентността да изпълнява своите задачи, а БЛС ще бъде експлоатирана само от дистанционно управляващи пилоти с подходящото ниво на компетентност“;

е)

разрешенията за експлоатация и притежаваните LUC, както и декларациите, последвани от потвърждение в съответствие с член 12, параграф 5, буква б).

3.   Регистрационните системи за безпилотни въздухоплавателни средства, чието проектиране е предмет на сертифициране, съдържат полета за въвеждане и обмен на следната информация:

а)

име на производителя;

б)

обозначението на безпилотното въздухоплавателно средство от производителя;

в)

серийния номер на безпилотното въздухоплавателно средство;

г)

пълното име, адрес, електронен адрес и телефонен номер на физическото или юридическото лице, на чието име е регистрирано безпилотното въздухоплавателно средство.

4.   Държавите членки гарантират, че регистрационните системи са цифрови и оперативно съвместими и че дават възможност за взаимен достъп и обмен на информация чрез регистъра, посочен в член 74 от Регламент (ЕС) 2018/1139.

5.   Операторите на БЛС се регистрират:

а)

когато извършват експлоатация в „неограничената“ категория с което и да било от следните безпилотни въздухоплавателни средства:

i)

с MTOM от 250 g или повече или което в случай на удар може да предаде на човек кинетична енергия, по-голяма от 80 джаула;

ii)

което е оборудвано със сензор, който може да улавя лични данни, освен ако не отговаря на изискванията на Директива 2009/48/ЕО.

б)

когато извършват експлоатация в рамките на „специфичната“ категория с безпилотно въздухоплавателно средство с каквато и да било маса.

6.   Операторите на БЛС се регистрират в държавата членка, където е тяхното местопребиваване — за физически лица, или където е тяхното основно място на стопанска дейност — за юридически лица, и гарантират, че тяхната регистрационна информация е точна. Оператор на БЛС не може да бъде регистриран в повече от една държава членка едновременно.

Държавата членка издава уникален цифров регистрационен номер за операторите на БЛС и за БЛС, за които се изисква регистрация, който дава възможност за индивидуалното им идентифициране.

Регистрационният номер за операторите на БЛС се определя въз основа на стандарти в подкрепа на оперативната съвместимост на регистрационните системи.

7.   Собственикът на безпилотното въздухоплавателно средство, чието проектиране е предмет на сертифициране, регистрира безпилотното въздухоплавателно средство.

Националността и регистрационният знак на безпилотното въздухоплавателно средство се установяват в съответствие с приложение 7 на Международна организация за гражданско въздухоплаване („ИКАО“). Безпилотно въздухоплавателно средство не може да бъде регистрирано в повече от една държава едновременно.

8.   Операторите на БЛС поставят своя регистрационен знак върху всяко безпилотно въздухоплавателно средство, което отговаря на условията, посочени в параграф 5.

Член 15

Експлоатационни условия за географските зони на БЛС

1.   При определяне на географските зони на БЛС от съображения за безопасност, сигурност, неприкосновеност на личния живот или околната среда, държавите членки могат:

а)

да забранят определен вид или всички видове експлоатация на БЛС, да изискват определени условия за определен вид или за всички видове експлоатация на БЛС или да изискват предварително разрешение за експлоатация на определен вид или за всички видове експлоатация на БЛС;

б)

да налагат за експлоатацията на БЛС конкретни стандарти по отношение на околната среда;

в)

да разрешават достъп само за определени класове БЛС;

г)

да разрешават достъп само за БЛС, притежаващи определени технически характеристики, по-специално системи за идентификация от разстояние или системи за геопространствено ориентиране.

2.   Въз основа на оценка на риска, извършвана от компетентния орган, държавите членки могат да определят някои географски зони, в които експлоатацията на БЛС е освободена от едно или повече от изискванията в „неограничената“ категория.

3.   Когато съгласно параграфи 1 или 2 държавите членки определят географски зони на БЛС за целите на геопространственото ориентиране, те гарантират, че информацията относно географските зони на БЛС, включително техният период на валидност, се предоставя публично в един-единствен широкоразпространен цифров формат.

Член 16

Експлоатация на БЛС в рамките на клубове и сдружения за модели на въздухоплавателни средства

1.   По искане от страна на клуб или сдружение за модели на въздухоплавателни средства компетентният орган може да издаде разрешение за експлоатация на БЛС в рамките на клубове и сдружения за модели на въздухоплавателни средства.

2.   Посоченото в параграф 1 разрешение се издава в съответствие с което и да е от следните:

а)

съответни национални норми;

б)

установени процедури, организационна структура и система на управление на клуба или сдружението за модели на въздухоплавателни средства, с които се гарантира, че:

i)

дистанционно управляващите пилоти, които работят в рамките на клубове или сдружения за модели на въздухоплавателни средства, са осведомени за условията и ограниченията, предвидени в разрешението, издадено от компетентния орган;

ii)

дистанционно управляващите пилоти, които работят в рамките на клубове или сдружения за модели на въздухоплавателни средства, се подпомагат за постигането на минималната правоспособност, необходима за безопасно експлоатиране на БЛС в съответствие с условията и ограниченията, определени в разрешението;

iii)

клубът или сдружението за модели на въздухоплавателни средства предприема действия, когато получи информация, че дистанционно управляващ пилот, който работи в рамките на клубове или сдружения за модели на въздухоплавателни средства, не спазва определените в разрешението условия и ограничения, а ако е необходимо — информира компетентния орган;

iv)

по искане на компетентния орган клубът или сдружението за модели на въздухоплавателни средства предоставя документацията, необходима за целите на надзора и наблюдението.

3.   В разрешението, посочено в параграф 1, се определят условията, при които в рамките на клубовете или сдруженията за модели на въздухоплавателни средства може да се извършва експлоатация, като то е ограничено до територията на държавата членка, в която е издадено.

4.   Държавите членки могат да позволят на клубове или сдружения за модели на въздухоплавателни средства да регистрират от свое име своите членове в регистрационните системи, установени в съответствие с член 14. В противен случай членовете на клубовете или сдруженията за модели на въздухоплавателни средства се регистрират самостоятелно в съответствие с член 14.

Член 17

Определяне на компетентен орган

1.   Всяка държава членка определя един или повече субекти като компетентни органи във връзка със задачите, посочени в член 18.

2.   Ако държава членка определи повече от един субект като компетентен орган, тя:

а)

ясно определя областите на компетентност за всеки компетентен орган от гледна точка на отговорностите;

б)

въвежда подходящ механизъм за координация между тези субекти, за да гарантира ефективен надзор над всички организации и лица, за които се отнася настоящият регламент.

Член 18

Задачи на компетентния орган

Компетентният орган е отговорен за:

а)

прилагането на настоящия регламент;

б)

издаването, спирането на действието или анулирането на свидетелствата на оператори на БЛС и свидетелствата за правоспособност на дистанционно управляващите пилоти, които работят в рамките на „сертифицираната“ категория експлоатация на БЛС;

в)

издаването на дистанционно управляващите пилоти на документ за успешно издържан онлайн теоретичен изпит съгласно точки UAS.OPEN.020 и UAS.OPEN.040 от приложението и за издаването, изменянето, спирането на действието, ограничаването или анулирането на свидетелствата за правоспособност на дистанционно управляващите пилоти съгласно точка UAS.OPEN.030 от приложението;

г)

издаването, изменянето, спирането на действието, ограничаването или анулирането на разрешенията за експлоатация и LUC и проверка на изчерпателността на декларациите, които се изискват за извършване на експлоатация на БЛС в „специфичната“ категория експлоатация на БЛС;

д)

воденето на документи, записи и доклади относно разрешенията за експлоатация на БЛС, декларациите, свидетелства за правоспособност на дистанционно управляващите пилоти и LUC;

е)

предоставяне в един-единствен широкоразпространен цифров формат на информация относно географските зони на БЛС, определени от държавите членки и установени в националното въздушно пространство на нейната държава;

ж)

издаването на потвърждение за получаването и изчерпателността в съответствие с член 12, параграф 5, буква б) или потвърждение в съответствие с член 13, параграф 2;

з)

разработването на основана на риска система за надзор за:

i)

оператори на БЛС, които са подали декларация или притежават разрешение за експлоатация или LUC;

ii)

клубове или сдружения за модели на въздухоплавателни средства, които притежават разрешението, посочено в член 16;

и)

за експлоатация, която не попада в „неограничената“ категория, въвеждането на планиране на одити въз основа на профила на риска, степента на спазване на изискванията и работните характеристики за безопасност от страна на операторите на БЛС, които са подали декларация или притежават свидетелство, издадено от компетентния орган;

й)

за експлоатация, която не попада в „неограничената“ категория, провеждането на проверки във връзка с оператори на БЛС, които са подали декларация или притежават свидетелство, издадено от компетентния орган, проверяващ БЛС, и гарантиране, че операторите на БЛС и дистанционно управляващите пилоти спазват настоящия регламент;

к)

въвеждането на система за откриване и проверяване на случаи на нарушения от страна на оператори на БЛС, които извършват експлоатация в „неограничената“ или „специфичната“ категория, за които е подаден сигнал съгласно член 19, параграф 2;

л)

предоставянето на операторите на БЛС на информация и насоки, които насърчават безопасността на експлоатацията на БЛС;

м)

въвеждането и поддържането на регистрационни системи за БЛС, чието проектиране е предмет на сертифициране, и за оператори на БЛС, чиито дейности могат да създадат риск за безопасността, сигурността, неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни или опазването на околната среда.

Член 19

Информация относно безопасността

1.   Компетентните органи на държавите членки и органите за надзор и контрол на пазара, посочени в член 36 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/945, си сътрудничат по въпросите, свързани с безопасността, и въвеждат процедури за ефективен обмен на информация относно безопасността.

2.   Всеки оператор на БЛС докладва на компетентния орган всеки случай, свързан с безопасността, и обменя информация относно своята БЛС в съответствие с Регламент (ЕС) № 376/2014.

3.   Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз („Агенцията“) и компетентните органи събират, анализират и публикуват информация относно безопасността, свързана с експлоатацията на БЛС на тяхна територия, в съответствие с член 119 от Регламент (ЕС) 2018/1139 и актовете за неговото прилагане.

4.   При получаване на която и да е информация, посочена в параграфи 1, 2 или 3, Агенцията и компетентният орган предприемат необходимите мерки за разрешаване на всякакви въпроси, свързани с безопасността, въз основа на най-добрите налични доказателства и анализ, като вземат под внимание взаимозависимостите между различните области на авиационна безопасност и между авиационната безопасност, киберсигурността и други технически области в нормативната уредба в сферата на въздухоплаването.

5.   Когато компетентният орган или Агенцията предприеме мерки в съответствие с параграф 4, той (тя) незабавно уведомява всички свързани заинтересовани страни и организации, които е необходимо да спазват тези мерки, в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1139 и актовете за неговото прилагане.

Член 20

Конкретни разпоредби, свързани с използването на определени БЛС в „неограничената“ категория

За типовете БЛС по смисъла на Решение № 768/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (9), които не отговарят на условията на Делегиран регламент (ЕС) 2019/945 и които не са частно сглобени, е разрешено да бъдат експлоатирани при следните условия, когато са пуснати на пазара преди 1 юли 2022 г.

а)

в подкатегория А1, определена в част А от приложението, при условие че безпилотното въздухоплавателно средство има максимална излетна маса, по-малка от 250 g, включително неговия полезен товар;

б)

в подкатегория А3, определена в част А от приложението, при условие че безпилотното въздухоплавателно средство има максимална излетна маса, по-малка от 25 kg, включително неговото гориво и полезен товар.

Член 21

Адаптиране на разрешения, декларации и свидетелства

1.   Дадените на операторите на БЛС разрешения, свидетелства за правоспособност на дистанционно управляващите пилоти и декларациите, направени от операторите на БЛС, или еквивалентна документация, издадена въз основа на националното право, остават валидни до 1 юли 2021 г.

2.   До 1 юли 2021 г. държавите членки сменят своите съществуващи свидетелства за правоспособност на дистанционно управляващи пилоти и своите разрешения или декларации на оператор на БЛС, или еквивалентна документация, включително тези, които са издадени до тази дата, в съответствие с настоящия регламент.

3.   Без да се засяга член 14, е разрешено експлоатацията на БЛС, изпълнявана в рамките на клубове или сдружения за модели на въздухоплавателни средства, да продължи съгласно съответните национални норми и без разрешение в съответствие с член 16 до 1 юли 2022 г.

Член 22

Преходни разпоредби

Без да се засяга член 20, използването на БЛС в „неограничената“ категория, което не отговаря на изискванията на части 1—5 от приложението към Делегиран регламент (ЕС) 2019/945, се разрешава за преходен период от две години, който започва една година след датата на влизане в сила на настоящия регламент и за който се отнасят следните условия:

а)

безпилотни въздухоплавателни средства с максимална излетна маса, по-малка от 500 g, се експлоатират в рамките на експлоатационните изисквания, посочени в част А, точка UAS.OPEN.020, подточка 1 от приложението, от дистанционно управляващ пилот с ниво на компетентност, определено от съответната държава членка;

б)

безпилотни въздухоплавателни средства с максимална излетна маса, по-малка от 2 kg, се експлоатират чрез поддържане на минимално хоризонтално разстояние от 50 метра от хората, а дистанционно управляващите пилоти имат ниво на компетентност, което е най-малко еквивалентно на посоченото в част А, точка UAS.OPEN.030, подточка 2 от приложението;

в)

безпилотни въздухоплавателни средства с максимална излетна маса, по-голяма от 2 kg и по-малка от 25 kg, се експлоатират в рамките на експлоатационните изисквания, посочени в точка UAS.OPEN.040, подточки 1 и 2, а дистанционно управляващите пилоти имат ниво на компетентност, което е най-малко еквивалентно на посоченото в част А, точка UAS.OPEN.020, подточка 4, буква б) от приложението.

Член 23

Влизане в сила и прилагане

1.   Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага, считано от 1 юли 2020 г.

2.   Член 5, параграф 5 се прилага, считано от датата, на която допълнение 1 към приложението бъде изменено, така че да съдържа приложимите основни сценарии. В съответствие с член 5, параграф 5 държавите членки могат да приемат декларации от оператори на БЛС на основата на национални основни сценарии, ако тези сценарии отговарят на изискванията на точка UAS.SPEC.020 от приложението, до изменението на настоящия регламент с цел включване на основния сценарий в допълнение 1 към приложението.

3.   Член 15, параграф 3 се прилага от 1 юли 2021 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 24 май 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 212, 22.8.2018 г., стр. 1.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2019/945 на Комисията от 12 март 2019 г. относно безпилотните летателни системи и операторите от трети държави на безпилотни летателни системи (вж. стр 1. от настоящия брой на Официален вестник).

(3)  Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. относно безопасността на детските играчки (ОВ L 170, 30.6.2009 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

(5)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 923/2012 на Комисията от 26 септември 2012 г. за определяне на общи правила за полетите и разпоредби за експлоатация относно аеронавигационните услуги и процедури, и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1035/2011 и регламенти (ЕО) № 1265/2007, (ЕО) № 1794/2006, (ЕО) № 730/2006, (ЕО) № 1033/2006 и (ЕС) № 255/2010 (ОВ L 281, 13.10.2012 г., стр. 1).

(6)  Регламент (ЕС) № 965/2012 на Комисията от 5 октомври 2012 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 296, 25.10.2012 г., стр. 1).

(7)  Регламент (ЕС) № 1332/2011 на Комисията от 16 декември 2011 г. относно установяване на общи изисквания за използване на въздушното пространство и работни процедури за избягване на опасни сближения във въздуха (ОВ L 336, 20.12.2011 г., стр. 20).

(8)  Регламент (ЕС) № 376/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за докладване, анализ и последващи действия във връзка със събития в гражданското въздухоплаване, за изменение на Регламент (ЕС) № 996/2010 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2003/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на регламенти (ЕО) № 1321/2007 и (ЕО) № 1330/2007 на Комисията (ОВ L 122, 24.4.2014 г., стр. 18).

(9)  Решение № 768/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно обща рамка за предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Решение 93/465/ЕИО (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 82).


ПРИЛОЖЕНИЕ

ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА БЕЗПИЛОТНИ ЛЕТАТЕЛНИ СИСТЕМИ („БЛС“) В „НЕОГРАНИЧЕНАТА“ И „СПЕЦИФИЧНАТА“ КАТЕГОРИЯ

ЧАСТ А

ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА БЛС В „НЕОГРАНИЧЕНАТА“ КАТЕГОРИЯ

UAS.OPEN.010 Общи разпоредби

1)

„Неограничената“ категория експлоатация на БЛС е разделена на три подкатегории — А1, А2 и А3 — въз основа на експлоатационни ограничения, изисквания за дистанционно управляващия пилот и технически изисквания за БЛС.

2)

Ако експлоатацията на БЛС е свързана с полет на безпилотно въздухоплавателно средство, започващ от естествена височина на терена или изпълняван над терен с естествени височини, безпилотното въздухоплавателно средство („БВС“) се поддържа в рамките на 120 метра от най-близката точка от земната повърхност. Измерването на разстоянията се адаптира спрямо географските характеристики на терена, като например равнини, хълмове, планини.

3)

При полет на БВС в рамките на хоризонтално разстояние 50 метра от изкуствено препятствие, по-високо от 105 метра, максималната височина, на която се експлоатира БЛС, може да бъде увеличена до 15 метра над височината на препятствието по искане на субекта, отговарящ за препятствието.

4)

Чрез дерогация от подточка 2 безпилотните планери с максимална излетна маса („MTOM“), включително полезния товар, по-малка от 10 kg, може да бъдат управлявани на разстояние, надвишаващо 120 метра от най-близката точка от земната повърхност, при условие че във всеки момент безпилотният планер не се управлява на височина, по-голяма от 120 метра над дистанционно управляващия пилот.

UAS.OPEN.020 Експлоатация на БЛС в подкатегория A1

БЛС се експлоатират в подкатегория А1 при спазване на всички изброени по-долу условия:

1)

БВС, посочено в подточка 5, буква г), се експлоатира по такъв начин, че дистанционно управляващият пилот на БВС, да го управлява така, че то да не прелита над места, на които се събират множество хора, и има разумни основания да очаква, че не се прелита над неучастващо лице. В случай на неочаквано прелитане над неучастващи лица дистанционно управляващият пилот намалява до минимум времето, през което БВС прелита над тези лица;

2)

в случай на БВС, посочено в подточка 5, букви а), б) и в), БВС се експлоатира по такъв начин, че дистанционно управляващият пилот може да го управлява така, че да прелита над неучастващи лица, но никога над места, на които се събират множество хора;

3)

чрез дерогация от член 4, параграф 1, буква г), БЛС се експлоатират при активен режим „следвай ме“ на разстояние до 50 метра от дистанционно управляващия пилот;

4)

БЛС се експлоатират от дистанционно управляващ ги пилот:

а)

запознат с ръководството за употреба, предоставено от производителя на БЛС;

б)

в случай на БВС от клас С1, определен в част 2 от приложението към Делегиран регламент (ЕС) 2019/945, който е преминал онлайн курс за обучение, последван от успешно издържан теоретичен онлайн изпит, осигурен от компетентния орган или от субект, признат от компетентния орган на държавата членка на регистрация на оператора на БЛС. Изпитът включва 40 въпроса с възможност за избор на правилния отговор от множество отговори, подходящо разпределени по следните теми:

i)

авиационна безопасност;

ii)

ограничения на въздушното пространство;

iii)

нормативна уредба в сферата на въздухоплаването;

iv)

граници на човешките възможности;

v)

експлоатационни процедури;

vi)

общи познания за БЛС;

vii)

неприкосновеност на личния живот и защита на личните данни;

viii)

застраховане;

ix)

сигурност;

5)

експлоатацията се извършва с БВС, което:

а)

има максимална излетна маса, включително полезния товар, по-малка от 250 g, и максимална скорост на експлоатация, по-малка от 19 m/s, в случай на частно сглобени БЛС; или

б)

отговаря на изискванията, определени в член 20, буква а);

в)

маркирано е като клас С0 и отговаря на изискванията за този клас, определени в част 1 от приложението към Делегиран регламент (ЕС) 2019/945; или

г)

маркирано е като клас С1 и отговаря на изискванията за този клас, определени в част 2 от приложението към Делегиран регламент (ЕС) 2019/945, и се експлоатира с активни и актуализирани системи за пряка идентификация от разстояние и за геопространствено ориентиране.

UAS.OPEN.030 Експлоатация на БЛС в подкатегория A2

БЛС се експлоатират в подкатегория А2 при спазване на всички изброени по-долу условия:

1)

БЛС се експлоатират по такъв начин, че БВС да не прелита над неучастващи лица, а експлоатацията на БЛС се извършва на безопасно хоризонтално разстояние най-малко 30 метра от тях; дистанционно управляващият пилот може да намалява хоризонталното безопасно разстояние до не по-малко от 5 метра от неучастващите лица, когато експлоатира БВС с активна функция за режим с ниска скорост и след оценка на ситуацията по отношение на:

а)

метеорологичните условия;

б)

работните характеристики на БВС;

в)

разграничаване на територията, над която се прелита;

2)

БЛС се експлоатират от дистанционно управляващ ги пилот, който е запознат с ръководството за употреба, предоставено от производителя на БЛС, и притежава свидетелство за правоспособност на дистанционно управляващ пилот, издаден от компетентния орган или от субект, признат от компетентния орган на държавата членка на регистрация на оператора на БЛС. Това свидетелство се придобива след като бъдат изпълнени всички изброени по-долу условия в посочения ред:

а)

преминаване на онлайн курс за обучение и успешно издържане на теоретичния онлайн изпит, посочен в точка UAS.OPEN.020, подточка 4, буква б);

б)

преминаване на практически курс на самообучение по експлоатационните условия за подкатегория А3, описани в точка UAS.OPEN.040, подточки 1 и 2;

в)

деклариране, че е завършен практическият курс на самообучение, посочен в буква б), и че е успешно издържан теоретичният онлайн изпит, осигурен от компетентния орган или от субект, признат от компетентния орган на държавата членка на регистрация на оператора на БЛС. Изпитът обхваща най-малко 30 въпроса с възможност за избор на правилния отговор от множество отговори, насочени към оценяване на знанията на дистанционно управляващия пилот за техническите и експлоатационните мерки за смекчаване на наземния риск, подходящо разпределени по следните теми:

i)

метеорология;

ii)

летателни характеристики на БЛС;

iii)

технически и експлоатационни мерки за смекчаване на наземния риск;

3)

експлоатацията се извършва с БВС, което е маркирано като клас С2 и отговаря на изискванията за този клас, определени в част 3 от приложението към Делегиран регламент (ЕС) 2019/945, и се експлоатира с активни и актуализирани системи за пряка идентификация от разстояние и за геопространствено ориентиране.

UAS.OPEN.040 Експлоатация на БЛС в подкатегория A3

БЛС се експлоатират в подкатегория А3 при спазване на всички изброени по-долу условия:

1)

БЛС се експлоатира в зона, в която дистанционно управляващият пилот има разумни основания да очаква, че няма да бъде застрашено неучастващо лице в обсега на полета на БВС през цялото време на експлоатиране на БЛС;

2)

БЛС се експлоатира на безопасно хоризонтално разстояние на най-малко 150 метра от жилищни, търговски, промишлени или развлекателни зони;

3)

БЛС се експлоатира от дистанционно управляващ го пилот, който е преминал онлайн курс за обучение и успешно е издържал теоретичния онлайн изпит, определен в точка UAS.OPEN.020, подточка 4, буква б);

4)

БЛС се експлоатира с безпилотно въздухоплавателно средство, което:

а)

има MTOM, включително полезния товар, по-малка от 25 kg, в случай на частно сглобени БЛС; или

б)

отговаря на изискванията, определени в член 20, буква б);

в)

е маркирано като клас С2 и отговаря на изискванията за този клас, определени в част 3 от приложението към Делегиран регламент (ЕС) 2019/945, и се експлоатира с активни и актуализирани системи за пряка идентификация от разстояние и за геопространствено ориентиране; или

г)

е маркирано като клас С3 и отговаря на изискванията за този клас, определени в част 4 от приложението към Делегиран регламент (ЕС) 2019/945, и се експлоатира с активни и актуализирани системи за пряка идентификация от разстояние и за геопространствено ориентиране; или

д)

е маркирано като клас С4 и отговаря на изискванията за този клас, определени в част 5 от приложението към Делегиран регламент (ЕС) 2019/945.

UAS.OPEN.050 Отговорности на оператора на БЛС

Операторът на БЛС спазва всички изброени по-долу условия:

1)

разработва експлоатационни процедури, адаптирани към типа експлоатация и свързания риск;

2)

гарантира, че при експлоатацията използва ефективно и поддържа ефективното използване на радиочестотния спектър, за да бъдат избегнати радиосмущения;

3)

определя дистанционно управляващ пилот за всяка експлоатация на БЛС;

4)

гарантира, че дистанционно управляващите пилоти и всички останали членове на персонала, които изпълняват задача в подкрепа на експлоатацията, са запознати с ръководството за употреба, предоставено от производителя на БЛС, и:

а)

имат подходяща правоспособност в подкатегорията на предвидената експлоатация на БЛС в съответствие с точки UAS.OPEN.020, UAS.OPEN.030 или UAS.OPEN.040, за да изпълняват своите задачи или, в случай на персонал, който е различен от дистанционно управляващия пилот, са преминали курс за обучение на работното място, разработен от оператора;

б)

познават напълно процедурите на оператора на БЛС;

в)

им е предоставена необходимата информация за планираната експлоатация на БЛС във връзка с географски зони, публикувана от държавата членка на експлоатацията в съответствие с член 15;

5)

актуализира информацията в системата за геопространствено ориентиране, когато е приложимо, според планираното местоположение на експлоатацията;

6)

в случай на експлоатация с БВС от един от класовете, определени в части 1—5 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/945, гарантира, че БЛС е:

а)

придружена от съответната декларация за съответствие с изискванията на ЕС, включително с препратка към съответния клас; и

б)

съответният идентификационен етикет за класа е поставен на БВС.

7)

гарантира в случай на експлоатация на БЛС в подкатегория А2 или А3, че всички участващи лица, намиращи се в зоната на експлоатацията, са осведомени за рисковете и са дали изрично съгласие да участват.

UAS.OPEN.060 Отговорности на дистанционно управляващия пилот

1)

Преди започване на експлоатацията на БЛС дистанционно управляващият пилот:

а)

притежава подходящата правоспособност в подкатегорията на планираната експлоатация на БЛС в съответствие с точки UAS.OPEN.020, UAS.OPEN.030 или UAS.OPEN.040, за да изпълни своята задача и разполага с документ за правоспособност при работа с БЛС, освен когато експлоатира БВС, посочени в точка UAS.OPEN.020, подточка 5, букви а), б) или в);

б)

получава актуализирана информация за планираната експлоатация на БЛС относно географски зони, публикувана от държавата членка на експлоатацията в съответствие с член 15;

в)

съобразява се с експлоатационната среда, проверява за наличие на препятствия и, освен ако не експлоатира в подкатегория А1 БВС, посочено в точка UAS.OPEN.02, подточка 5, букви а), б) или в), проверява за присъствието на неучастващи лица;

г)

гарантира, че БЛС е в състояние да завърши безопасно планирания полет и, ако е приложимо, проверява правилната работа на пряката идентификация от разстояние;

д)

ако на БЛС е поставен допълнителен полезен товар, проверява дали неговата маса не надвишава MTOM, определена от производителя, или пределната MTOM за нейния клас.

2)

По време на полета дистанционно управляващият пилот:

а)

не изпълнява задълженията си под влиянието на психоактивни вещества или алкохол или когато е неспособен да изпълнява задачите си поради травма, умора, лечение, болест или други подобни причини;

б)

поддържа БВС в обсега на видимост („VLOS“) и постоянно разглежда внимателно въздушното пространство, заобикалящо БВС, за да се избегне какъвто и да е риск от сблъсък с пилотирани въздухоплавателни средства. Дистанционно управляващият пилот прекъсва полета, ако експлоатацията носи риск за други въздухоплавателни средства, хора, животни, околната среда или имущество;

в)

спазва експлоатационните ограничения в географските зони, определени в съответствие с член 15;

г)

има способността да поддържа контрол над БВС, освен в случай на загубена връзка или при експлоатиране на безпилотно въздухоплавателно средство за свободен полет;

д)

експлоатира БЛС в съответствие с ръководството за употреба, предоставено от производителя, включително и всякакви приложими ограничения;

е)

спазва процедурите на оператора, когато са налични.

3)

По време на полета дистанционно управляващите пилоти и операторите на БЛС не ги управляват да летят близо до зони, в които протича операция за реагиране при извънредни ситуации, или в рамките на такива зони, освен ако нямат разрешение за това от отговорните служби за реагиране при извънредни ситуации.

4)

За целите на подточка 2, буква б) дистанционно управляващите пилоти могат да бъдат подпомагани от наблюдател на БВС, намиращ се редом с тях, който чрез наблюдение на БВС без помощни средства подпомага дистанционно управляващия го пилот за безопасното провеждане на полета. Между дистанционно управляващия пилот и наблюдателя на БВС се установява ясна и ефективна комуникация.

UAS.OPEN.070 Срок и валидност на получената онлайн теоретична компетентност на дистанционно управляващия пилот и на неговото свидетелство за правоспособност

1)

Получената онлайн теоретична компетентност на дистанционно управляващия пилот, която се изисква съгласно точка UAS.OPEN.020, подточка 4, буква б) и точка UAS.OPEN.040, подточка 3, и неговото свидетелство за правоспособност, изисквано съгласно точка UAS.OPEN.030, подточка 2, са валидни пет години.

2)

Подновяването на придобитата онлайн теоретична компетентност и на свидетелството за правоспособност на дистанционно управляващия пилот подлежи на доказване на компетентностите съгласно точка UAS.OPEN.030, подточка 2 или точка UAS.OPEN.020, подточка 4, буква б).

ЧАСТ Б

ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА БЛС В „СПЕЦИФИЧНАТА“ КАТЕГОРИЯ

UAS.SPEC.010 Общи разпоредби

Операторът на БЛС предоставя на компетентния орган оценка на експлоатационния риск за планираната експлоатация в съответствие с член 11 или подава декларация, когато е приложима точка UAS.SPEC.020, освен ако операторът не притежава удостоверение за оператор на лека БЛС („LUC“) със съответните права съгласно част В от настоящото приложение. Операторът на БЛС редовно оценява адекватността на предприетите мерки за смекчаване на риска и ги актуализира, ако е необходимо.

UAS.SPEC.020 Декларация за експлоатация

1)

В съответствие с член 5 операторът на БЛС може да подаде декларация за експлоатация в съответствие с основен сценарий, както е предвидено в допълнение 1 към настоящото приложение, до компетентния орган на държавата членка на експлоатация, като алтернатива на точки UAS.SPEC.30 и UAS.SPEC.40 във връзка с експлоатацията:

а)

на БВС с:

i)

максимален характерен размер до 3 метра във VLOS над контролирана наземна зона, освен над места, на които се събират множество хора;

ii)

максимален характерен размер до 1 метър във VLOS над места, на които се събират множество хора;

iii)

максимален характерен размер до 1 метър извън обсега на видимост („BVLOS“) над рядко населени зони;

iv)

максимален характерен размер до 3 метра извън BVLOS над контролирана наземна зона.

б)

която се извършва на не повече от 120 метра над земната повърхност и:

i)

в неконтролирано въздушно пространство (клас Е или Ж), или

ii)

в контролирано въздушно пространство след координация и индивидуално разрешение за полет в съответствие с публикуваните процедури за зоната на експлоатация.

2)

Декларацията на операторите на БЛС съдържа:

а)

административна информация относно оператора на БЛС;

б)

заявление, че експлоатацията отговаря на експлоатационното изискване, посочено в подточка 1, и на основен сценарий, определен в допълнение 1 към приложението;

в)

ангажимента на оператора на БЛС да спазва съответните мерки за смекчаване на риска, изисквани за безопасността на експлоатацията, включително свързаните инструкции за експлоатация, за проекта на БВС и за компетентността на участващия персонал;

г)

потвърждение от оператора на БЛС, че за всеки полет, изпълняван в рамките на декларацията, ще бъде налице подходящо застрахователно покритие, ако се изисква съгласно правото на Съюза или националното право.

3)

При получаване на декларацията компетентният орган проверява дали тя съдържа всички елементи, изброени в подточка 2, и дава на оператора на БЛС незабавно потвърждение за получаването и за изчерпателността.

4)

След като получи потвърждение за получаването и за изчерпателността, операторът на БЛС има право да започне експлоатацията.

5)

Операторите на БЛС без забавяне уведомяват компетентния орган за всякакви промени в информацията, съдържаща се в декларацията за експлоатация, която са подали.

6)

Операторите на БЛС, които притежават LUC със съответните права съгласно част В от настоящото приложение, не са задължени да подават декларация.

UAS.SPEC.030 Заявление за разрешение за експлоатация

1)

Преди да започне да експлоатира БЛС в „специфичната“ категория, операторът на БЛС получава разрешение за експлоатация от националния компетентен орган на държавата членка на регистрация, освен:

а)

когато е приложима точка UAS.SPEC.020; или

б)

операторът на БЛС притежава LUC със съответните права в съответствие с част В от настоящото приложение.

2)

Операторът на БЛС подава заявление за актуализирано разрешение за експлоатация, ако има значителни промени в експлоатацията или в смекчаващите мерки, изброени в разрешението за експлоатация.

3)

Заявлението за разрешение за експлоатация се основава на посочената в член 11 оценка на риска, като освен това включва следната информация:

а)

регистрационния номер на оператора на БЛС;

б)

името на отговорния управител или името на оператора на БЛС в случай на физическо лице;

в)

оценката на експлоатационния риск;

г)

списъка със смекчаващите мерки, предложени от оператора на БЛС, с достатъчно информация, за да може компетентният орган да оцени доколко смекчаващите мерки са адекватни за справяне с рисковете;

д)

ръководство за експлоатация, когато се изисква според риска и сложността на експлоатацията;

е)

потвърждение, че при започване на експлоатацията на БЛС ще бъде налице подходящо застрахователно покритие, ако се изисква съгласно правото на Съюза или националното право.

UAS.SPEC.040 Издаване на разрешение за експлоатация

1)

При получаване на заявление за експлоатация съгласно точка UAS.SPEC.030 компетентният орган издава незабавно разрешение за експлоатация в съответствие с член 12, ако заключи, че експлоатацията отговаря на следните условия:

а)

предоставена е цялата информация в съответствие с точка UAS.SPEC.030, подточка 3;

б)

налице е процедура за координиране със съответния доставчик на обслужване за въздушното пространство, ако цялата експлоатация или част от нея ще се изпълнява в контролирано въздушно пространство.

2)

В разрешението за експлоатация компетентният орган определя точния обхват на разрешението в съответствие с член 12.

UAS.SPEC.050 Отговорности на оператора на БЛС

1)

Операторът на БЛС спазва всички изброени по-долу условия:

а)

въвежда процедури и ограничения, адаптирани спрямо типа на планираната експлоатация и свързания риск, включително:

i)

експлоатационни процедури за гарантиране на безопасността на експлоатацията;

ii)

процедури за гарантиране, че при планираната експлоатация се спазват изискванията за сигурност, приложими към зоната на експлоатация;

iii)

мерки за защита от актове на незаконна намеса и неразрешен достъп;

iv)

процедури за гарантиране, че при всички видове експлоатация се спазва Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. По-специално той извършва оценка на въздействието върху защитата на личните данни, когато се изисква от националния орган за защита на личните данни, в изпълнение на член 35 от Регламент (ЕС) 2016/679;

v)

насоки за своите дистанционно управляващи пилоти относно планирането на експлоатацията на БЛС, така че да се намаляват смущенията на хора и животни, включително свързаните с шум и други емисии смущения.

б)

определя дистанционно управляващ пилот за всяка експлоатация или, в случай на автономна експлоатация, гарантира, че по време на всички етапи от експлоатацията се разпределят правилно отговорностите и задълженията, особено тези, посочени в точка UAS.SPEC.060, подточки 2 и 3, в съответствие с процедурите, установени съгласно буква а) по-горе;

в)

гарантира, че при експлоатацията използва ефективно и поддържа ефективното използване на радиочестотния спектър, за да бъдат избегнати радиосмущения;

г)

гарантира, че преди извършване на експлоатация дистанционно управляващите пилоти отговарят на всички изброени по-долу условия:

i)

притежават правоспособността да изпълняват задачите си в съответствие с приложимото обучение, посочено в разрешението за експлоатация, или ако се прилага точка UAS.SPEC.020 — при условията и ограниченията, определени в съответния основен сценарий, посочен в допълнение 1, или определени в LUC;

ii)

преминават обучението за дистанционно управляващи пилоти, което е на основата на компетентности и включва компетентностите, изложени в член 8, параграф 2:

iii)

преминават обучението за дистанционно управляващи пилоти, определено в разрешението за експлоатация, за операции, във връзка с които се изисква такова разрешение. Обучението се провежда в сътрудничество със субект, признат от компетентния орган;

iv)

за експлоатация, която се декларира, дистанционно управляващите пилоти преминават обучение, което се провежда в съответствие с мерките за смекчаване на риска, определени в основния сценарий;

v)

осведомени са за ръководството за експлоатация на оператора на БЛС, ако се изисква във връзка с оценката на риска и процедурите, установени в съответствие с буква а);

vi)

получават актуализирана информация за планираната експлоатация относно географските зони, определени в съответствие с член 15;

д)

гарантира, че персоналът, който отговаря за задължения от съществено значение за експлоатацията на БЛС и е различен от самия дистанционно управляващ пилот, спазва всички изброени по-долу условия:

i)

преминал е обучението на работното място, разработено от оператора;

ii)

осведомен е за ръководството за експлоатация на оператора на БЛС, ако се изисква във връзка с оценката на риска, и за процедурите, установени в съответствие с буква а);

iii)

получил е актуализирана информация за планираната експлоатация относно която и да е от географските зони, определени в съответствие с член 15;

е)

извършва всяка експлоатация в рамките на ограниченията, условията и смекчаващите мерки, определени в декларацията или посочени в разрешението за експлоатация;

ж)

води записи с информация относно експлоатацията на БЛС, както се изисква в декларацията или в разрешението за експлоатация;

з)

използва БЛС, които най-малко са проектирани по такъв начин, че евентуална повреда няма да доведе до това БЛС да излезе извън пространството на експлоатация или да предизвика фатален случай. В допълнение към това интерфейсите човек — машина са от такъв тип, че да свеждат до минимум риска от грешка на пилота и да не водят до несъразмерна умора;

и)

поддържа БЛС в подходящо състояние за безопасна експлоатация, като:

i)

най-малко определя инструкции за техническо обслужване и назначава адекватно обучен и квалифициран персонал по техническото обслужване; и

ii)

спазва точка UAS.SPEC.100, ако се изисква;

iii)

използва БВС, което е проектирано да свежда до минимум шума и други емисии, като отчита типа на планираната експлоатация и географските зони, където шумът и другите емисии от въздухоплавателни средства са от значение.

UAS.SPEC.060 Отговорности на дистанционно управляващия пилот

1)

Дистанционно управляващият пилот:

а)

не изпълнява задълженията си под влиянието на психоактивни вещества или алкохол или когато е неспособен да изпълнява задачите си поради травма, умора, лечение, болест или други подобни причини;

б)

има подходящата правоспособност като дистанционно управляващ пилот, която е определена в разрешението за експлоатация, в основния сценарий, посочен в допълнение 1 или определена в LUC, и разполага с документ за правоспособност при работа с БЛС.

2)

Преди започване на експлоатацията на БЛС дистанционно управляващият пилот спазва всички изброени по-долу условия:

а)

получава актуализирана информация за планираната експлоатация относно географските зони, определени в съответствие с член 15;

б)

гарантира, че експлоатационната среда е съвместима с разрешените или декларираните ограничения и условия;

в)

гарантира, че БЛС е в безопасно състояние да завърши безопасно планирания полет и, ако е приложимо, проверява правилната работа на пряката идентификация от разстояние;

г)

гарантира, че информацията относно експлоатацията е предоставена на съответното звено за обслужване на въздушното движение, други ползватели на въздушното пространство и съответните заинтересовани страни, както се изисква в разрешението за експлоатация или в условията, публикувани от държавата членка за географската зона на експлоатация в съответствие с член 15.

3)

По време на полета дистанционно управляващият пилот:

а)

спазва разрешените или декларираните ограничения и условия;

б)

избягва всякакви рискове от сблъсък с пилотирани въздухоплавателни средства и прекъсва полета, в случай че продължаването му може да носи риск за други въздухоплавателни средства, хора, животни, околната среда или имущество;

в)

спазва експлоатационните ограничения в географските зони, определени в съответствие с член 15;

г)

спазва процедурите на оператора;

д)

не лети близо до зони, в които протича операция за реагиране при извънредни ситуации, или в рамките на такива зони, освен ако няма разрешение за това от отговорните служби за реагиране при извънредни ситуации.

UAS.SPEC.070 Прехвърляне на разрешението за експлоатация

Разрешението за експлоатация не може да се прехвърля.

UAS.SPEC.080 Срок и валидност на разрешението за експлоатация

1)

Компетентният орган определя срока на разрешението за експлоатацията в самото разрешение.

2)

Независимо от подточка 1 разрешението за експлоатация остава валидно, докато операторът на БЛС продължава да спазва съответните изисквания на настоящия регламент и условията, определени в разрешението за експлоатация.

3)

При анулиране или оттегляне на разрешението за експлоатация операторът на БЛС без забавяне предоставя потвърждение в цифров формат, което изпраща на компетентния орган.

UAS.SPEC.090 Достъп

За целите на демонстриране на съответствие с изискванията на настоящия регламент операторът на БЛС предоставя на всяко лице, надлежно упълномощено от компетентния орган, достъп до всяко помещение, БЛС, документ, записи, данни, процедури или всякакви други материали, относими към неговата дейност, които подлежат на разрешение за експлоатация или декларация за експлоатация, независимо дали неговата дейност е възложена на друга организация като изпълнител или подизпълнител.

UAS.SPEC.100 Използване на сертифицирано оборудване и сертифицирани безпилотни въздухоплавателни средства

1)

Ако при експлоатиране на БЛС се използва БВС, за което е издадено удостоверение за летателна годност или ограничено удостоверение за летателна годност, или се използва сертифицирано оборудване, операторът на БЛС записва времето на експлоатация или на обслужване в съответствие или с инструкциите и процедурите, приложими към сертифицираното оборудване, или с одобрението или разрешението на организацията.

2)

Операторът на БЛС следва инструкциите, посочени в сертификата на БВС или сертификата на оборудването, и освен това спазва всякакви указания за летателна годност или експлоатация, издадени от Агенцията.

ЧАСТ В

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОПЕРАТОР НА ЛЕКА БЛС („LUC“)

UAS.LUC.010 Общи изисквания за LUC

1)

Юридическите лица имат правото да подават заявление за LUC съгласно настоящата част.

2)

Заявление за LUC или за изменение на съществуващо LUC се подава до компетентния орган и съдържа цялата информация по-долу:

а)

описание на системата на управление на оператора на БЛС, включително неговата организационна структура и система за управление на безопасността;

б)

името (имената) на персонала на отговорния оператор на БЛС, включително лицето, отговарящо за разрешаване на експлоатацията на БЛС;

в)

заявление, че цялата документация, подадена до компетентния орган, е проверена от заявителя и е установено, че отговаря на приложимите изисквания.

3)

Ако са спазени изискванията на тази част, на притежателя на LUC може да бъдат дадени правата в съответствие с точка UAS.LUC.060.

UAS.LUC.020 Отговорности на притежателя на LUC

Притежателят на LUC:

1)

спазва изискванията от точки UAS.SPEC.050 и UAS.SPEC.060;

2)

спазва обхвата и правата, определени в условията на одобрението;

3)

въвежда и поддържа система за упражняване на експлоатационен контрол над всяка експлоатация, изпълнявана при условията на неговото LUC;

4)

извършва оценка на експлоатационния риск за планираната експлоатация в съответствие с член 11, освен ако не изпълнява експлоатация, за която е достатъчна декларация за експлоатация съгласно точка UAS.SPEC.020;

5)

води записи на следните части по начин, с който се гарантира защита от повреда, изменение или кражба за период от най-малко 3 години, за експлоатация, изпълнявана по силата на правата, посочени в точка UAS.LUC.060:

а)

оценката на експлоатационния риск, когато се изисква съгласно подточка 4, и подкрепящата я документация;

б)

предприетите смекчаващи мерки; и

в)

квалификациите и опита на персонала, участващ в експлоатирането на БЛС, наблюдението на спазването на изискванията и управлението на безопасността;

6)

съхранява документацията за персонала, посочен в подточка 5, буква в), докато лицето работи за организацията, и я пази до 3 години след напускане на организацията от лицето.

UAS.LUC.030 Система за управление на безопасността

1)

Оператор на БЛС, който подава заявление за LUC, въвежда, изпълнява и поддържа система за управление на безопасността, която съответства на размера на организацията, на естеството и сложността на нейните дейности, като взема предвид опасностите и свързаните рискове, присъщи за тези дейности.

2)

Операторът на БЛС спазва всички изброени по-долу условия:

а)

избира отговорен управител с правомощия да гарантира, че в рамките на организацията всички дейности се изпълняват в съответствие с приложимите стандарти и че организацията постоянно спазва изискванията на системата за управление и процедурите от ръководството за LUC, посочено в точка UAS.LUC.040;

б)

определя ясни нива на отговорност и отчетност в цялата организация;

в)

въвежда и поддържа политика на безопасност и съответните свързани цели по отношение на безопасността;

г)

назначава ключов персонал по въпросите на безопасността за изпълнение на политиката по отношение на безопасността;

д)

въвежда и поддържа процес по управление на риска за безопасността, включително идентифицирането на опасностите за безопасността, свързани с дейностите на оператора на БЛС, както и тяхното оценяване и управлението на свързаните рискове, включително предприема действия за намаляване на тези рискове и проверяване на ефективността на действията;

е)

насърчава безопасността в организацията чрез:

i)

обучение и образование;

ii)

комуникация;

ж)

документира всички ключови процеси от системата за управление на безопасността за осведомяване на персонала за неговите отговорности и за процедурата за изменение на тази документация; ключовите процеси включват:

i)

докладване относно безопасността и вътрешни разследвания;

ii)

експлоатационен контрол;

iii)

комуникация относно безопасността;

iv)

обучение и насърчаване на безопасността;

v)

наблюдение на спазването на изискванията;

vi)

управление на риска за безопасността;

vii)

управление на промените;

viii)

връзка между организации;

ix)

използване на подизпълнители и партньори;

з)

включва независима функция за наблюдение на спазването на изискванията и адекватността на изпълнението на съответните изисквания на настоящия регламент, включително система за предоставяне на обратна информация от констатациите до отговорния управител, за да се гарантира ефективно изпълнение на коригиращите мерки, ако е необходимо;

и)

включва функция за гарантиране, че рисковете за безопасността, присъщи за услуга или продукт, предоставени чрез подизпълнители, се оценяват и смекчават в рамките на системата на оператора за управление на безопасността.

3)

Ако организацията притежава други сертификати в рамките на приложното поле на Регламент (ЕС) 2018/1139, системата на оператора на БЛС за управление на безопасността може да бъде интегрирана в системата за управление на безопасността, която се изисква по силата на който и да е от тези допълнителни сертификати.

UAS.LUC.040 Ръководство относно LUC

1)

Притежателят на LUC предоставя на компетентния орган ръководство относно LUC, в което описва пряко или чрез препратки своята организация, съответните процедури и изпълняваните дейности.

2)

В ръководството се съдържа заявление, подписано от отговорния управител, с което се потвърждава, че във всеки един момент организацията работи в съответствие с настоящия регламент и с одобреното ръководство относно LUC. Когато отговорният управител не е главният изпълнителен директор на организацията, заявлението се подписва и от последния.

3)

Ако някоя от дейностите се изпълнява от партньорски организации или подизпълнители, операторът на БЛС включва в ръководството относно LUC процедури за управлението от притежателя на LUC на отношенията с тези партньорски организации или подизпълнители.

4)

Ръководството относно LUC се изменя според необходимото, за да се поддържа актуално описание на организацията на притежателя на LUC, а на компетентния орган се предоставят копия от измененията.

5)

Операторът на БЛС разпределя съответните части от ръководството относно LUC на целия свой персонал в съответствие с неговите функции и задължения.

UAS.LUC.050 Условия на одобрението на притежателя на LUC

1)

Компетентният орган издава LUC, след като се убеди, че операторът на БЛС отговаря на изискванията на точки UAS.LUC.020, UAS.LUC.030 и UAS.LUC.040.

2)

LUC включва:

а)

самоличността на оператора на БЛС;

б)

правата на оператора на БЛС;

в)

разрешения(те) тип(ове) експлоатация;

г)

разрешената област, зона или клас въздушно пространство за експлоатация, ако е приложимо;

д)

всякакви специални ограничения или условия, ако е приложимо.

UAS.LUC.060 Права на притежателя на LUC

Когато е удовлетворен от предоставената документация, компетентният орган:

1)

определя условията за даденото право на оператора на БЛС в LUC; и

2)

в рамките на условията на одобрението дава на притежателя на LUC правото да разрешава собствената си експлоатация без да:

а)

подава декларация за експлоатация;

б)

подава заявление за разрешение за експлоатация.

UAS.LUC.070 Промени в системата за управление на LUC

След издаване на LUC следните промени налагат предварителното одобрение на компетентния орган:

1)

всяка промяна в условията на одобрението на оператора на БЛС;

2)

всяка значителна промяна в елементите на системата на притежателя на LUC за управление на безопасността, както се изисква по точка UAS.LUC.030.

UAS.LUC.075 Прехвърляне на LUC

С изключение на промяната в собствеността на организацията, одобрена от компетентния орган в съответствие с точка UAS.LUC.070, LUC не може да се прехвърля.

UAS.LUC.080 Срок и валидност на LUC

1)

LUC се издава за неограничен срок. То остава валидно при условие на:

а)

постоянното спазване от притежателя на LUC на съответните изисквания на настоящия регламент и на държавата членка, издала удостоверението; и

б)

липса на оттегляне или анулиране.

2)

При анулиране или оттегляне на LUC притежателят на LUC предоставя потвърждение в цифров формат, което без забавяне трябва да бъде върнато на компетентния орган.

UAS.LUC.090 Достъп

За целите на демонстрирането на съответствие с изискванията на настоящия регламент притежателят на LUC предоставя на всяко лице, надлежно упълномощено от компетентния орган, достъп до всяко помещение, БЛС, документ, записи, данни, процедури или всякакви други материали, относими към неговата дейност, които подлежат на сертифициране, разрешение за експлоатация или декларация за експлоатация, независимо дали неговата дейност е възложена на друга организация като изпълнител или подизпълнител.

Допълнение 1

за основни сценарии в подкрепа на декларация