3.6.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 144/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/897 НА КОМИСИЯТА

от 12 март 2019 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 748/2012 по отношение на включването в приложение I на основана на риска проверка на съответствието и въвеждането на изисквания за опазване на околната среда

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз и за изменение на регламенти (ЕО) № 2111/2005, (ЕО) № 1008/2008, (ЕС) № 996/2010, (ЕС) № 376/2014 и на директиви 2014/30/ЕС и 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 552/2004 и (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета (1), и по-специално член 19, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 77 от Регламент (ЕС) 2018/1139 Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз (наричана по-долу „Агенцията“) изпълнява от името на държавите членки функциите и задълженията на държавата на проектиране, производство или регистрация, които се отнасят до сертифицирането на проекти. В съответствие с член 77, параграф 1, буква а) във връзка с член 62, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) 2018/1139 Агенцията получава и извършва оценка на подадените до нея заявления и издава съответните сертификати. За тази цел Агенцията определя и съобщава на заявителя основанието за сертифициране, приложимите изисквания за опазване на околната среда и основанието за сертифициране на данните за експлоатационната годност.

(2)

Съгласно Регламент (ЕС) № 748/2012 на Комисията (2) заявителят получава сертификат, издаден от Агенцията, след като бъде доказано, че продуктът за сертифициране отговаря на приложимото основание за сертифициране, включително на приложимите сертификационни спецификации за летателна годност и изискванията за опазване на околната среда. Заявителите на тези сертификати трябва да докажат пълно съответствие с всички аспекти на установеното основание за сертифициране. Съгласно член 83 от Регламент (ЕС) 2018/1139 Агенцията извършва пряко или посредством национални въздухоплавателни органи или квалифицирани органи разследванията, които са ѝ необходими, за да изпълнява своите задачи по сертифициране. Агенцията извършва оценка на заявленията, но не е длъжна да провежда изчерпателно разследване във всички случаи съгласно член 83 от Регламент (ЕС) 2018/1139. Следователно за по-резултатното намаляване на рисковете за безопасността, породени от тази избирателност при разследванията, и за повече ефективност, прозрачност и предвидимост в процеса на сертифициране, следва да се посочат някои критерии за подбор, които да позволяват да се определя кои доказателства за съответствие и в каква степен следва да бъдат проверявани от Агенцията. Тези критерии следва да се основават на принципите за надзор и управление на безопасността, определени в приложение 19 към Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване („Чикагската конвенция“).

(3)

Освен това съгласно Регламент (ЕС) № 748/2012 притежателите на одобрение за проектантска организация имат право да взимат някои решения за сертифициране вместо Агенцията в рамките на условията за одобрение и съгласно съответните процедури на системата за осигуряване на съответствие с проекта. Въз основа на придобития опит с тези вече съществуващи права и с цел да се намали административната тежест, като същевременно се отчитат рисковете за авиационната безопасност и изискванията за опазване на околната среда, притежателите на одобрения за проектантска организация следва също така да имат правото да сертифицират някои значителни промени в типовите сертификати и да издават някои допълнителни типови сертификати. За да се ограничат рисковете за авиационната безопасност и предвид изискванията за опазване на околната среда, тези нови права следва да се отнасят единствено до сертифицирането на значителни промени с ограничена степен на новост и да се предоставят само на притежателите, които са способни правилно да упражняват тези нови права. Тази тяхна способност трябва да бъде доказана чрез задоволителната им работа при предишни подобни значителни промени с участието на Агенцията.

(4)

От съображения за яснота приложение I към Регламент (ЕС) № 748/2012 следва да бъде изменено така, че в раздел А от него да се определят единствено изискванията спрямо заявителите за сертификат или притежателите на сертификат, издаден или подлежащ на издаване в съответствие с посоченото приложение, а в раздел Б от него да се определят изискванията спрямо компетентните органи, в това число и Агенцията.

(5)

Авиационните оператори трябва да извършват проверовъчни полети след извършено техническо обслужване, за да се гарантира правилното функциониране на някои системи на въздухоплавателното средство, които не могат да бъдат проверени на земята. Минали произшествия или сериозни инциденти по време на тези полети показват, че някои проверовъчни полети след техническо обслужване не следва да се извършват по силата на сертификат за летателна годност (или ограничен сертификат за летателна годност), а за тях следва да се изисква разрешение за полет. Поради това полетите за отстраняване на неизправности или за проверка на функционирането на една или повече системи, части или оборудване след извършено техническо обслужване следва да се добавят в списъка на полетите, за които се изисква разрешение за полет.

(6)

Следва да се поправят някои несъответствия на Регламент (ЕС) № 748/2012 с Регламент (ЕС) 2018/1139 по отношение на съдържанието на основанието за типово сертифициране и процедурата за уведомление.

(7)

С член 9, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2018/1139 се изисква, що се отнася до шума и емисиите, тези въздухоплавателни средства и техните двигатели, витла, части и немонтирано оборудване да отговарят на изискванията за опазване на околната среда, които се съдържат в изменение 12 на том I, в изменение 9 на том II и в първоначалната редакция на том III от приложение 16 към Чикагската конвенция във вида, в който са приложими към 1 януари 2018 г.

(8)

Поради това приложение I към Регламент (ЕС) № 748/2012 следва да бъде адаптирано, за да се отразят изискванията за опазване на околната среда, съдържащи се в приложение 16 към Чикагската конвенция. Освен това тъй като в приложение 16 от Чикагската конвенция се предвиждат изключения от изискванията за опазване на околната среда за определени двигатели или въздухоплавателни средства, в Регламент (ЕС) № 748/2012 следва да се предвиди възможността производствените организации да представят пред своите компетентни органи заявления за изключения от екологичните изисквания.

(9)

В допълнение, за да се отстранят техническите проблеми, възникващи при прилагането на стандартите и препоръчителните практики и свързаните с тях насоки за сертифициране на въздухоплавателни средства и двигатели, някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 748/2012 следва да се изменят с цел постигане на по-голяма яснота.

(10)

Поради това Регламент (ЕС) № 748/2012 следва да бъде съответно изменен.

(11)

Необходимо е да се предостави достатъчно време на всички засегнати страни да се адаптират към изменената регулаторна рамка, създадена в резултат на мерките, определени в настоящия регламент.

(12)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, се основават на становища 07/2016 (3), 01/2017 (4) и 09/2017 (5), дадени от Агенцията в съответствие с член 76, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/1139,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1)

В член 1, параграф 2 се добавя следната буква к):

„к)

„данни за експлоатационната годност (ДОГ)“ означава данни, които са част от типов сертификат за въздухоплавателно средство, ограничен типов сертификат или допълнителен типов сертификат и съдържат цялата информация по-долу:

i)

минималната програма за обучение на пилоти за придобиване на квалификационен клас за тип, включително определяне на квалификационния клас за тип;

ii)

определение за обхвата на изходните данни за съответствието на въздухоплавателното средство в помощ на обективното оценяване на тренажорите или предварителните данни в помощ на тяхната междинна квалификация;

iii)

минималната програма за обучение на персонал по сертифициране на техническото обслужване за придобиване на квалификационен клас за тип, включително определяне на квалификационния клас за тип;

iv)

определяне на тип или вариант за кабинния екипаж и специфичните за типа данни за кабинния екипаж;

v)

базовия списък на минималното оборудване.“

2)

В член 9 се добавя следният параграф 4:

„4.   Чрез дерогация от параграф 1 производствената организация може да подаде пред компетентния орган заявление за изключения от екологичните изисквания, посочени в член 9, параграф 2, първата алинея от Регламент (ЕС) 2018/1139 (*1).

(*1)  Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз и за изменение на регламенти (ЕО) № 2111/2005, (ЕО) № 1008/2008, (ЕС) № 996/2010, (ЕС) № 376/2014 и на директиви 2014/30/ЕС и 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 552/2004 и (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета (ОВ L 212, 22.8.2018 г., стр. 1).“"

3)

Приложение I към Регламент (ЕС) № 748/2012 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от [до Службата за публикации: моля, въведете датата — 9 месеца след датата на влизането му в сила], с изключение на член 1, параграф 2 и точка 11, точки 13 и 14, точки 23—26, точка 28, точка 30, точка 21.Б.85 в точка 40 и точка 43 от приложението, които се прилагат от [до Службата за публикации: моля, въведете датата на влизане в сила].

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 12 март 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 212, 22.8.2018 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 748/2012 на Комисията от 3 август 2012 г. за определяне на правила за прилагане на сертифициране за летателна годност и за опазване на околната среда на въздухоплавателни средства и свързани с тях продукти, части и оборудване, както и за сертифициране на проектантски и производствени организации (ОВ L 224, 21.8.2012 г., стр. 1).

(3)  Становище 07/2016: Включване на изискване за степен на участие в част 21.

(4)  Становище 01/2017: Полети за проверка на техническо обслужване.

(5)  Становище 09/2017: Прилагане на правилата CAEP/10 относно изменението на климата, емисиите и шума.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение I (Част 21) към Регламент (ЕС) № 748/2012 се изменя, както следва:

1)

съдържанието се заменя със следното:

Съдържание

21.1.   Общи разпоредби

РАЗДЕЛ А —   ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

ПОДЧАСТ А —   ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

21.А.1

Приложно поле

21.А.2

Задължение на лице, различно от заявителя или от притежателя на сертификата

21.А.3A

Повреди, неправилно функциониране и дефекти

21.А.3Б

Насоки за летателна годност

21.А.4

Координиране между проектирането и производството

ПОДЧАСТ Б —   ТИПОВИ СЕРТИФИКАТИ И ОГРАНИЧЕНИ ТИПОВИ СЕРТИФИКАТИ

21.А.11

Приложно поле

21.A.13

Приемливост

21.A.14

Доказване на капацитет

21.А.15

Заявление

21.А.19

Промени, за които се изисква нов типов сертификат

21.А.20

Доказване на съответствие с основанието за типово сертифициране, с основанието за сертифициране на данните за експлоатационната годност и с изискванията за опазване на околната среда

21.А.21

Изисквания за издаване на типов сертификат или ограничен типов сертификат

21.А.31

Типов проект

21.А.33

Проверки и тестове

21.А.35

Полетни тестове

21.А.41

Типов сертификат

21.А.44

Задължения на притежателя

21.А.47

Условия за прехвърляне

21.А.51

Срок на действие и продължаваща валидност

21.А.55

Архивиране

21.А.57

Наръчници

21.А.61

Инструкции за продължаваща летателна годност

21.А.62

Достъпност на данните за експлоатационната годност

(ПОДЧАСТ В —   НЕПРИЛОЖИМА)

ПОДЧАСТ Г—   ПРОМЕНИ В ТИПОВИ СЕРТИФИКАТИ И ОГРАНИЧЕНИ ТИПОВИ СЕРТИФИКАТИ

21.А.90А

Приложно поле

21.А.90Б

Стандартни промени

21.А.91

Класификация на промените в типов сертификат

21.А.92

Приемливост

21.А.93

Заявление

21.А.95

Изисквания за одобрение на малка промяна

21.А.97

Изисквания за одобрение на значителна промяна

21.А.101

Основание за типово сертифициране, основание за сертифициране на данните за експлоатационната годност и изисквания за опазване на околната среда при значителна промяна в типов сертификат

21.А.105

Архивиране

21.А.107

Инструкции за продължаваща летателна годност

21.А.108

Достъпност на данните за експлоатационната годност

21.А.109

Задължения и EPA маркировка

ПОДЧАСТ Д —   ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТИПОВИ СЕРТИФИКАТИ

21.А.111

Приложно поле

21.A.112A

Приемливост

21.А.112Б

Доказване на капацитет

21.А.113

Заявление за допълнителен типов сертификат

21.А.115

Изисквания за одобряване на значителни промени под формата на допълнителен типов сертификат

21.А.116

Условия за прехвърляне

21.А.117

Промени в частта на продукта, обхваната от допълнителния типов сертификат

21.А.118А

Задължения и EPA маркировка

21.А.118Б

Срок на действие и продължаваща валидност

21.А.119

Наръчници

21.А.120А

Инструкции за продължаваща летателна годност

21.А.120Б

Достъпност на данните за експлоатационната годност

ПОДЧАСТ Е —   ПРОИЗВОДСТВО БЕЗ ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ

21.А.121

Приложно поле

21.А.122

Приемливост

21.А.124

Заявление

21.А.125А

Издаване на документ за съгласие

21.А.125Б

Констатации

21.А.125В

Срок на действие и продължаваща валидност

21.А.126

Система за проверка на производството

21.А.127

Тестове: въздухоплавателно средство

21.А.128

Тестове: двигатели и витла

21.А.129

Задължения на производителя

21.А.130

Декларация за съответствие

ПОДЧАСТ Ж —   ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ

21.А.131

Приложно поле

21.A.133

Приемливост

21.А.134

Заявление

21.А.135

Издаване на одобрение за производствена организация

21.А.139

Система за качество

21.А.143

Наръчник за производствена организация

21.А.145

Изисквания за одобрение

21.А.147

Промени в одобрената производствена организация

21.А.148

Промени на местоположение

21.А.149

Условия за прехвърляне

21.А.151

Условия за одобрение

21.А.153

Промени в условията за одобрение

21.А.157

Разследвания

21.А.158

Констатации

21.А.159

Срок на действие и продължаваща валидност

21.А.163

Права

21.А.165

Задължения на притежателя

ПОДЧАСТ З —   СЕРТИФИКАТИ ЗА ЛЕТАТЕЛНА ГОДНОСТ И ОГРАНИЧЕНИ СЕРТИФИКАТИ ЗА ЛЕТАТЕЛНА ГОДНОСТ

21.А.171

Приложно поле

21.А.172

Приемливост

21.А.173

Класификация

21.А.174

Заявление

21.А.175

Език

21.А.177

Изменение или модификация

21.А.179

Условия за прехвърляне и повторно издаване в рамките на държавите членки

21.А.180

Проверки

21.А.181

Срок на действие и продължаваща валидност

21.А.182

Идентификация на въздухоплавателното средство

ПОДЧАСТ И —   СЕРТИФИКАТИ ЗА ШУМ

21.А.201

Приложно поле

21.A.203

Приемливост

21.А.204

Заявление

21.А.207

Изменение или модификация

21.А.209

Условия за прехвърляне и повторно издаване в рамките на държавите членки

21.А.210

Проверки

21.А.211

Срок на действие и продължаваща валидност

ПОДЧАСТ Й —   ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРОЕКТАНТСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

21.А.231

Приложно поле

21.А.233

Приемливост

21.А.234

Заявление

21.А.235

Издаване на одобрение за проектантска организация

21.А.239

Система за осигуряване на съответствие с проекта

21.А.243

Данни

21.А.245

Изисквания за одобрение

21.А.247

Промени в системата за осигуряване на съответствие с проекта

21.А.249

Условия за прехвърляне

21.А.251

Условия за одобрение

21.А.253

Промени в условията за одобрение

21.А.257

Разследвания

21.А.258

Констатации

21.А.259

Срок на действие и продължаваща валидност

21.А.263

Права

21.А.265

Задължения на притежателя

ПОДЧАСТ К —   ЧАСТИ И ОБОРУДВАНЕ

21.А.301

Приложно поле

21.А.303

Съответствие с приложимите изисквания

21.А.305

Одобрение на части и оборудване

21.А.307

Пускане на части и оборудване за монтаж

(ПОДЧАСТ Л —   НЕПРИЛОЖИМА)

ПОДЧАСТ М —   РЕМОНТИ

21.А.431А

Приложно поле

21.А.431Б

Стандартни ремонти

21.A.432A

Приемливост

21.А.432Б

Доказване на капацитет

21.А.432В

Заявление за одобрение на проект за ремонт

21.А.433

Изисквания за одобрение на проект за ремонт

21.А.435

Класификация и одобрение на проекти за ремонт

21.А.439

Производство на части за ремонт

21.А.441

Реализация на ремонта

21.А.443

Ограничения

21.А.445

Непоправени щети

21.А.447

Архивиране

21.А.449

Инструкции за продължаваща летателна годност

21.А.451

Задължения и EPA маркировка

(ПОДЧАСТ Н —   НЕПРИЛОЖИМА)

ПОДЧАСТ О —   РАЗРЕШЕНИЯ СПОРЕД ЕВРОПЕЙСКИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ СТАНДАРТИ

21.А.601

Приложно поле

21.A.602A

Приемливост

21.А.602Б

Доказване на капацитет

21.А.603

Заявление

21.А.604

Разрешение ETSO за бордова спомагателна силова установка (APU)

21.А.605

Изисквани документи

21.А.606

Изисквания за издаване на разрешение ETSO

21.А.607

Права по силата на разрешението ETSO

21.А.608

Декларация за проект и производителност (ДПП)

21.А.609

Задължения на притежателите на разрешение ETSO

21.А.610

Одобрение за отклонение

21.А.611

Промени в проекта

21.А.613

Архивиране

21.А.615

Проверки от Агенцията

21.А.619

Срок на действие и продължаваща валидност

21.А.621

Условия за прехвърляне

ПОДЧАСТ П —   РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЕТ

21.А.701

Приложно поле

21.А.703

Приемливост

21.А.705

Компетентeн орган

21.А.707

Заявление за разрешение за полет

21.А.708

Условия за полет

21.А.709

Заявление за одобрение на условия за полет

21.А.710

Одобрение на условия за полет

21.А.711

Издаване на разрешение за полет

21.А.713

Промени

21.А.715

Език

21.А.719

Условия за прехвърляне

21.А.721

Проверки

21.А.723

Срок на действие и продължаваща валидност

21.А.725

Подновяване на разрешение за полет

21.А.727

Задължения на притежателя на разрешение за полет

21.А.729

Архивиране

ПОДЧАСТ Р —   ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТИ, ЧАСТИ И ОБОРУДВАНЕ

21.А.801

Идентификация на продукти

21.А.803

Боравене с идентификационна информация

21.А.804

Идентификация на части и оборудване

21.А.805

Идентификация на критични части

21.А.807

Идентификация на ETSO предмети

РАЗДЕЛ Б —   ПРОЦЕДУРИ ЗА КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ

ПОДЧАСТ А —   ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

21.Б.5

Приложно поле

21.Б.20

Задължения на компетентния орган

21.Б.25

Изисквания за организация на компетентния орган

21.Б.30

Документирани процедури

21.Б.35

Промени в организацията и процедурите

21.Б.40

Разрешаване на спорове

21.Б.45

Докладване/координация

21.Б.55

Архивиране

21.Б.60

Насоки за летателна годност

ПОДЧАСТ Б —   ТИПОВИ СЕРТИФИКАТИ И ОГРАНИЧЕНИ ТИПОВИ СЕРТИФИКАТИ

21.Б.70

Сертификационни спецификации

21.Б.75

Специални условия

21.Б.80

Основание за типово сертифициране за издаване на типов сертификат или ограничен типов сертификат

21.Б.82

Основание за сертифициране на данните за експлоатационната годност за издаване на типов сертификат или ограничен типов сертификат за въздухоплавателно средство

21.Б.85

Определяне на приложими изисквания за опазване на околната среда и сертификационни спецификации за типов сертификат или ограничен типов сертификат

21.Б.100

Степен на участие

21.Б.103

Издаване на типов сертификат или ограничен типов сертификат

(ПОДЧАСТ В —   НЕПРИЛОЖИМА)

ПОДЧАСТ Г—   ПРОМЕНИ В ТИПОВИ СЕРТИФИКАТИ И ОГРАНИЧЕНИ ТИПОВИ СЕРТИФИКАТИ

21.Б.105

Основание за типово сертифициране, изисквания за опазване на околната среда и основание за сертифициране на данните за експлоатационната годност за значителна промяна в типовия сертификат

21.Б.107

Издаване на одобрение за промяна в типов сертификат

ПОДЧАСТ Д —   ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТИПОВИ СЕРТИФИКАТИ

21.Б.109

Основание за типово сертифициране, изисквания за опазване на околната среда и основание за сертифициране на данните за експлоатационната годност за издаване на допълнителен типов сертификат

21.Б.111

Издаване на допълнителен типов сертификат

ПОДЧАСТ Е —   ПРОИЗВОДСТВО БЕЗ ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ

21.Б.120

Разследване

21.Б.125

Констатации

21.Б.130

Издаване на документ за съгласие

21.Б.135

Запазване в сила на документа за съгласие

21.Б.140

Изменения на документа за съгласие

21.Б.145

Ограничаване, спиране на действието и отнемане на документа за съгласие

21.Б.150

Архивиране

ПОДЧАСТ Ж —   ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ

21.Б.220

Разследване

21.Б.225

Констатации

21.Б.230

Издаване на сертификат

21.Б.235

Продължаващо наблюдение

21.Б.240

Изменения на одобрение за производствена организация

21.Б.245

Спиране на действието и отнемане на одобрение за производствена организация

21.Б.260

Архивиране

ПОДЧАСТ З —   СЕРТИФИКАТИ ЗА ЛЕТАТЕЛНА ГОДНОСТ И ОГРАНИЧЕНИ СЕРТИФИКАТИ ЗА ЛЕТАТЕЛНА ГОДНОСТ

21.Б.320

Разследване

21.Б.325

Издаване на сертификат за летателна годност

21.Б.326

Сертификат за летателна годност

21.Б.327

Ограничен сертификат за летателна годност

21.Б.330

Спиране на действието и отнемане на сертификати за летателна годност и ограничени сертификати за летателна годност

21.Б.345

Архивиране

ПОДЧАСТ И —   СЕРТИФИКАТИ ЗА ШУМ

21.Б.420

Разследване

21.Б.425

Издаване на сертификати за шум

21.Б.430

Спиране на действието и отнемане на сертификати за шум

21.Б.445

Архивиране

ПОДЧАСТ Й —   ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРОЕКТАНТСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

ПОДЧАСТ К —   ЧАСТИ И ОБОРУДВАНЕ

(ПОДЧАСТ Л —   НЕПРИЛОЖИМА)

ПОДЧАСТ М —   РЕМОНТИ

21.Б.450

Основание за типово сертифициране и изисквания за опазване на околната среда за одобрение на проект за значителен ремонт

21.Б.453

Издаване на одобрение на проект за ремонт

(ПОДЧАСТ Н —   НЕПРИЛОЖИМА)

ПОДЧАСТ О —   РАЗРЕШЕНИЯ СПОРЕД ЕВРОПЕЙСКИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ СТАНДАРТИ

21.Б.480

Издаване на разрешение ETSO

ПОДЧАСТ П —   РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЕТ

21.Б.520

Разследване

21.Б.525

Издаване на разрешения за полет

21.Б.530

Отнемане на разрешения за полет

21.Б.545

Архивиране

ПОДЧАСТ Р —   ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТИ, ЧАСТИ И ОБОРУДВАНЕ

Допълнения

Допълнение I —

Формуляр 1 на EASA— Сертификат за пускане в експлоатация;

Допълнение II —

Формуляр 15а на EASA — Сертификат за преглед на летателната годност;

Допълнение III —

Формуляр 20а на EASA — Разрешение за полет;

Допълнение IV —

Формуляр 20б на EASA — Разрешение за полет (издадено от одобрени организации);

Допълнение V —

Формуляр 24 на EASA — Ограничен сертификат за летателна годност;

Допълнение VI —

Формуляр 25 на EASA — Сертификат за летателна годност;

Допълнение VII —

Формуляр 45 на EASA — Сертификат за шум;

Допълнение VIII —

Формуляр 52 на EASA — Декларация за съответствие на въздухоплавателното средство;

Допълнение IX —

Формуляр 53 на EASA — Сертификат за пускане в експлоатация;

Допълнение X —

Формуляр 55 на EASA — Сертификат за одобрение на производствена организация;

Допълнение XI —

Формуляр 65 на EASA — Документ за съгласие за производство без одобрение на производствена организация;

Допълнение XII —

Категории полетни тестове и свързани с тях квалификации 85 на екипажа, участващ в полетни тестове.“;

2)

точка 21.A.14 се изменя, както следва:

а)

буква а) се заменя със следното:

„а)

Заявителят за типов сертификат или ограничен типов сертификат доказва своя капацитет чрез получаване на одобрение за проектантска организация, издадено от Агенцията в съответствие с подчаст Ѝ.“;

б)

буква в) се заменя със следното:

„в)

Чрез дерогация от буква а), заявителят може да докаже своя капацитет като получи съгласието на Агенцията да приеме неговата програма за сертифициране, изготвена в съответствие с точка 21.A.15, буква б), когато подлежащият на сертифициране продукт е:

1.

въздухоплавателно средство ELA1; или

2.

двигател или витло, инсталиран(о) във въздухоплавателно средство ELA1.“;

3)

точка 21.A.15 се изменя, както следва:

а)

букви б), в) и г) се заменят със следното:

„б)

Заявлението за типов сертификат или ограничен типов сертификат включва, като минимум, предварителни описателни данни на продукта, предназначението на продукта и вида експлоатация, за който се иска сертифициране. Освен това то включва, или към него трябва да се добави след първоначалното заявление, програма за сертифициране за доказването на съответствие съгласно точка 21.A.20, която се състои от:

1.

подробно описание на типовия проект, включително всички конфигурации, които предстои да бъдат сертифицирани;

2.

предлаганите експлоатационни характеристики и ограничения;

3.

предназначението на продукта и вида експлоатация, за който се иска сертифициране;

4.

предложение за основание за първоначално типово сертифициране, основание за сертифициране на данните за експлоатационната годност и изисквания за опазване на околната среда, изготвено в съответствие с изискванията и вариантите, посочени в точки 21.Б.80, 21.Б.82 и 21.Б.85;

5.

предложение за разбивка на програмата за сертифициране на значими групи от дейности и данни за доказване на съответствие, включително предложение относно средствата за постигане на съответствие и свързаните с тях документи за съответствие;

6.

предложение за оценка на значимите групи от дейности и данни за доказване на съответствие по отношение на вероятността за неидентифицирано несъответствие с основанието за типово сертифициране, основанието за сертифициране на данните за експлоатационната годност или изискванията за опазване на околната среда и по отношение на потенциалното въздействие на въпросното несъответствие върху безопасността на продукта и опазването на околната среда. Предложената оценка отчита най-малко елементите, предвидени в точка 21.Б.100, буква а), подточки 1—4. Въз основа на тази оценка заявлението включва предложение за участие на Агенцията в проверката на дейностите и данните за доказване на съответствие; и

7.

график на проекта, включващ основните етапни цели.

в)

След като представи на Агенцията първоначалната програма за сертифициране, заявителят я актуализира, когато се внасят промени в проекта за сертифициране, засягащи която и да е от подточки 1—7 от буква б).

г)

Заявлението за типов сертификат или ограничен типов сертификат за въздухоплавателно средство включва, или към него трябва да се добави след първоначалното заявление, допълнение към заявлението за одобрение на данните за експлоатационната годност.“;

б)

добавят се следните букви д) и е):

„д)

Заявлението за типов сертификат или ограничен типов сертификат за големи самолети или големи витлокрили е валидно пет години, а заявлението за всеки друг типов сертификат или ограничен типов сертификат е валидно три години, освен ако заявителят докаже при подаването му, че неговият продукт изисква по-дълъг период от време за доказване и деклариране на съответствие и Агенцията одобри въпросния по-дълъг период от време.

е)

В случай, че типов сертификат или ограничен типов сертификат не е издаден или е очевидно, че няма да бъде издаден в срока, посочен в буква д), заявителят може:

1.

да подаде ново заявление при спазване на основанието за типово сертифициране, основанието за сертифициране на данните за експлоатационната годност и изискванията за опазване на околната среда, определени и сведени до знанието му от Агенцията в съответствие с точки 21.Б.80, 21.Б.82 и 21.Б.85 към датата на подаване на новото заявление; или

2.

да подаде заявление за удължаване на срока, предвиден в буква д), като предложи нова дата за издаване на типов сертификат или ограничен типов сертификат. В такъв случай, заявителят трябва да отговаря на основанието за типово сертифициране, основанието за сертифициране на данни за експлоатационната годност и изискванията за опазване на околната среда, определени и сведени до знанието му от Агенцията в съответствие с точки 21.Б.80, 21.Б.82 и 21.Б.85 към избрана от заявителя дата. Същевременно при заявление за типов сертификат за голям самолет или за голям витлокрил тази дата не може да предхожда с повече от пет години предложената от заявителя нова дата за издаване на типов сертификат или ограничен типов сертификат, а при заявление за какъвто и да било друг типов сертификат или ограничен типов сертификат — с повече от три години.“;

4)

точка 21.A.16A се заличава;

5)

точка 21.А.16Б се заличава;

6)

точка 21.A.17A се заличава;

7)

точка 21.А.17Б се заличава;

8)

точка 21.A.18 се заличава;

9)

точки 21.A.20 и 21.A.21 се заменят със следното:

„21.А.20   Доказване на съответствие с основанието за типово сертифициране, с основанието за сертифициране на данните за експлоатационната годност и с изискванията за опазване на околната среда

а)

След като Агенцията приеме програмата за сертифициране, заявителят доказва съответствие с основанието за типово сертифициране, основанието за сертифициране на данните за експлоатационната годност и изискванията за опазване на околната среда, определени и сведени до знанието му от Агенцията в съответствие с точки 21.Б.80, 21.Б.82, 21.Б.85, и представя на Агенцията средствата, с които е доказано това съответствие.

б)

Заявителят докладва до Агенцията за всякакви трудности или събития, с които се е сблъскал в процеса на доказване на съответствие, които биха могли да засегнат в значителна степен оценката на риска по точка 21.A.15, буква б), подточка 6 или програмата за сертифициране, или другояче биха могли да наложат промяна в степента на участие на Агенцията, за което заявителят е бил предварително уведомен в съответствие с точка 21.Б.100, буква в).

в)

Заявителят вписва обосновката на съответствието в документите за съответствие съгласно програмата за сертифициране.

г)

След приключване на всички доказвания на съответствие съгласно програмата за сертифициране, включително на всякакви проверки и тестове в съответствие с точка 21.A.33, и след всички полетни тестове в съответствие с точка 21.A.35, заявителят декларира, че:

1.

е доказал съответствие с основанието за типово сертифициране, основанието за сертифициране на данните за експлоатационната годност и изискванията за опазване на околната среда, определени и сведени до знанието му от Агенцията, при следване на програмата за сертифициране, приета от Агенцията; и

2.

не са установени свойства и характеристики, които да правят продукта опасен за целите, за които се иска сертифициране.

д)

Заявителят представя на Агенцията декларацията за съответствие, посочена в буква г). Когато заявителят притежава подходящо одобрение за проектантска организация, декларацията за съответствие се изготвя съгласно разпоредбите на подчаст Й и се представя на Агенцията.

21.А.21   Изисквания за издаване на типов сертификат или ограничен типов сертификат

а)

За да му бъде издаден типов сертификат за продукт или ограничен сертификат за въздухоплавателно средство, когато въздухоплавателното средство не отговаря на съществените изисквания, посочени в приложение II към Регламент (ЕС) 2018/1139, заявителят:

1.

доказва своя капацитет в съответствие с точка 21.А.14;

2.

доказва съответствие с точка 21.A.20;

3.

доказва, че двигателят и витлото, ако са монтирани на въздухоплавателното средство:

А)

имат типов сертификат, издаден или определен в съответствие с настоящия регламент; или

Б)

са с доказано съответствие с установеното основание за типово сертифициране на въздухоплавателно средство и с изискванията за опазване на околната среда, зададени и сведени до знанието му от Агенцията като необходими за осигуряване на безопасен полет на въздухоплавателното средство.

б)

Чрез дерогация от буква а), подточка 2, по молба на заявителя, включена в декларацията по точка 21.A.20, буква г), заявителят има право да му бъде издаден типов сертификат за въздухоплавателно средство или ограничен типов сертификат за въздухоплавателно средство, преди да е доказал съответствие с основанието за сертифициране на данните за експлоатационната годност, при условие че докаже такова съответствие преди датата, към която е предвидено въпросните данни да се използват на практика.“;

10)

точка 21.А.23 се заличава;

11)

в точка 21.А.31, буква а) подточка 4 се заменя със следното:

„4.

всякакви други данни, позволяващи чрез сравнение да се определят летателната годност и ако е приложимо — екологичните характеристики на последващите продукти от същия тип.“;

12)

точка 21.А.33 се заменя със следното:

„21.А.33   Проверки и тестове

а)

(Запазено)

б)

Преди да бъде предприет всеки един тест по време на доказването на съответствие, изисквано съгласно точка 21.A.20, заявителят трябва да е проверил и потвърдил:

1.

за изпитвания образец:

i)

че материалите и способите отговарят адекватно на спецификациите за предлагания типов проект;

ii)

че частите от продукта отговарят адекватно на чертежите в предложения типов проект; и

iii)

че производствените способи, конструкцията и сглобяването отговарят адекватно на тези, посочени в типовия проект; и

2.

по отношение на изпитателното и измервателното оборудване, използвано при теста: че те са адекватни за целите на теста и са надлежно калибровани.

в)

На основата на проверките, извършени в съответствие с буква б), заявителят издава декларация за съответствие, в която се изброяват всички потенциални несъответствия, заедно с аргументация, че те няма да се отразят на резултатите от тестовете, и разрешава на Агенцията да извърши такава проверка, каквато счете за необходима за потвърждаване на валидността на тази декларация.

г)

Заявителят разрешава на Агенцията:

1.

да преглежда всякакви данни и информация, имащи отношение към доказването на съответствие; и

2.

да наблюдава или провежда всякакви тестове или проверки, извършвани за целите на доказването на съответствие.

д)

За всички тестове и проверки, наблюдавани или провеждани от Агенцията в съответствие с буква г), подточка 2:

1.

заявителят представя на Агенцията декларация за съответствие, каквато се предвижда в буква в); и

2.

в изпитвания образец, в изпитателното или в измервателното оборудване, от момента на издаване на декларацията за съответствие по буква в) до момента на представяне на Агенцията на изпитвания образец за извършване на теста, не се правят никакви промени, които биха могли да засегнат валидността на декларацията за съответствие.“;

13)

точка 21.A.41 се заменя със следното:

„21.А.41   Типов сертификат

Типовият сертификат и ограниченият типов сертификат включват типовия проект, експлоатационните ограничения, набора от данни на типовия сертификат за летателна годност и емисии, приложимото основание за типово сертифициране и изисквания за опазване на околната среда, с които Агенцията отчита съответствие, както и всяко друго условие или ограничение, предписано за продукта в приложимите сертификационни спецификации и изисквания за опазване на околната среда. Типовият сертификат за въздухоплавателно средство и ограниченият типов сертификат включват освен това приложимото основание за сертифициране на данните за експлоатационната годност, данните за експлоатационната годност и набора от данни на типовия сертификат за шум. Типовият сертификат за въздухоплавателно средство и ограниченият типов сертификат включват запис за съответствие с емисиите на CO2, а наборът от данни на типовия сертификат за двигателя включва запис за съответствие с емисиите на отработили газове.“;

14)

точка 21.A.91 се заменя със следното:

„21.А.91   Класификация на промените в типов сертификат

Промените в типов сертификат се класифицират като малки и значителни. „Малка промяна“ е такава, която няма забележим ефект върху масата, баланса, здравината на структурата, надеждността, експлоатационните характеристики, данните за експлоатационната годност или други характеристики, влияещи върху летателната годност на продукта или екологичните му характеристики. Без да засяга точка 21.А.19, съгласно настоящата подчаст всички други промени са „значителни промени“. Малките и значителните промени се одобряват в съответствие с точки 21.А.95 или 21.А.97, според случая, и се идентифицират адекватно.“;

15)

точка 21.A.93 се заменя със следното:

„21.А.93   Заявление

а)

Заявлението за одобряване на промяна в типов сертификат се изготвя във форма и по начин, установени от Агенцията.

б)

Заявлението включва, или към него трябва да се добави след първоначалното заявление, програма за сертифициране за доказването на съответствие съгласно точка 21.A.20, която се състои от:

1.

описание на промяната, посочващо:

i)

конфигурацията(ите) на продукта в типовия сертификат, по който се прави промяната;

ii)

всички области на продукта в типовия сертификат, включително одобрените наръчници, които се изменят или са засегнати от промяната; и

iii)

когато промяната засяга данните за експлоатационната годност, всяка необходима промяна в данните за експлоатационната годност;

2.

посочване на всякакви повторни разследвания, необходими за доказване на съответствие на промяната и областите, засегнати от нея, с основанието за типовото сертифициране, основанието за сертифициране на данни за експлоатационната годност и изискванията за опазване на околната среда; и

3.

за значителна промяна в типов сертификат:

i)

предложение за основанието за първоначално типово сертифициране, основанието за сертифициране на данните за експлоатационната годност и изискванията за опазване на околната среда, изготвено в съответствие с изискванията и вариантите, посочени в точка 21.A.101;

ii)

предложение за разбивка на програмата за сертифициране на значими групи от дейности и данни за доказване на съответствие, включително предложение относно средствата за постигане на съответствие и свързаните с тях документи за съответствие;

iii)

предложение за оценка на значимите групи от дейности и данни за доказване на съответствие по отношение на вероятността за неидентифицирано несъответствие с основанието за типово сертифициране, основанието за сертифициране на данните за експлоатационната годност или изискванията за опазване на околната среда и по отношение на потенциалното въздействие на въпросното несъответствие върху безопасността на продукта и опазването на околната среда. Предложената оценка отчита най-малко елементите, предвидени в точка 21.Б.100, буква а), подточки 1—4. Въз основа на тази оценка заявлението включва предложение за участие на Агенцията в проверката на дейностите и данните за доказване на съответствие; и

iv)

график на проекта, включващ основните етапни цели.

в)

Заявлението за промяна в типовия сертификат на голям самолет или голям витлокрил е валидно пет години, а заявлението за всеки друг типов сертификат е валидно три години. В случай, че промяната не е одобрена или е очевидно, че няма да бъде одобрена в срока, посочен в настоящата точка, заявителят може:

1.

да подаде ново заявление за промяна в типовия сертификат при спазване на основанието за типово сертифициране, основанието за сертифициране на данните за експлоатационната годност и изискванията за опазване на околната среда, определени от Агенцията в съответствие с точка 21.A.101 и сведени до знанието му в съответствие с точка 21.Б.105 към датата на подаване на новото заявление; или

2.

да подаде заявление за удължаване на срока за първоначалното заявление, предвиден в първото изречение на буква в), като предложи нова дата за издаване на одобрението. В такъв случай, заявителят трябва да отговаря на основанието за типово сертифициране, основанието за сертифициране на данните за експлоатационната годност и изискванията за опазване на околната среда, определени от Агенцията в съответствие с точка 21.A.101 и сведени до знанието му в съответствие с точка 21.Б.105, към избрана от заявителя дата. Същевременно при заявление за типов сертификат или за ограничен типов сертификат за голям самолет или за голям витлокрил тази дата не може да предхожда с повече от пет години предложената от заявителя нова дата за издаване на одобрение, а при заявление за какъвто и да било друг типов сертификат или ограничен типов сертификат — с повече от три години.“;

16)

точки 21.A.95, 21.A.97 и 21.A.101 се заменят със следното:

„21.А.95   Изисквания за одобрение на малка промяна

а)

Малки промени в типов сертификат се класифицират и одобряват от:

1.

Агенцията; или

2.

одобрена проектантска организация в обхвата на нейните права, посочени в точка 21.A.263, буква в), подточки 1 и 2, според посоченото в условията на нейното одобрение.

б)

Малка промяна в типов сертификат се одобрява само:

1.

когато е доказано, че промяната и областите, засегнати от нея, отговарят на основанието за типово сертифициране и изискванията за опазване на околната среда, включени чрез препратка в типовия сертификат;

2.

в случай на промяна, засягаща данните за експлоатационната годност, когато е доказано, че необходимите промени в данните за експлоатационната годност спазват основанието за сертифициране на данните за експлоатационната годност, включено чрез препратка в типовия сертификат;

3.

когато е декларирано съответствие с основанието за типово сертифициране, приложимо в съответствие с подточка 1, а обосновките за съответствие са вписани в документите за съответствие; и

4.

когато не са установени свойства и характеристики, които да правят продукта опасен за целите, за които се иска сертифициране.

в)

Чрез дерогация от буква б), подточка 1, сертификационни спецификации, станали приложими след включените чрез препратка в типовия сертификат, могат да бъдат използвани за одобрение на малка промяна, при условие че не засягат доказването на съответствие.

г)

Чрез дерогация от буква а), по молба на заявителя, включена в декларацията по точка 21.A.20, буква г), малка промяна в типов сертификат на въздухоплавателно средство може да бъде одобрена, преди да е доказано съответствие с основанието за сертифициране на данните за експлоатационната годност, при условие че заявителят докаже въпросното съответствие преди датата, към която въпросните данни се използват на практика.

д)

Заявителят представя на Агенцията данните в подкрепа на промяната и декларация за доказано съответствие по смисъла на буква б).

е)

Одобряването на малка промяна в типов сертификат се ограничава до конкретната конфигурация(и) в типовия сертификат, за която(които) се отнася промяната.

21.А.97   Изисквания за одобрение на значителна промяна

а)

Значителни промени в типов сертификат се класифицират и одобряват от:

1.

Агенцията; или

2.

одобрена проектантска организация в обхвата на нейните права, посочени в точка 21.A.263, буква в), подточки 1 и 8, според посоченото в условията на нейното одобрение.

б)

Значителна промяна в типов сертификат се одобрява само:

1.

когато бъде доказано, че промяната и областите, засегнати от нея, отговарят на основанието за типово сертифициране и изискванията за опазване на околната среда, установени от Агенцията в съответствие с точка 21.A.101;

2.

в случай на промяна, засягаща данните за експлоатационната годност, когато бъде доказано, че необходимите промени в данните за експлоатационната годност спазват основанието за сертифициране на данните за експлоатационната годност, установени от Агенцията в съответствие с точка 21.A.101; и

3.

когато съответствието с подточки 1 и 2 бъде доказано съгласно точка 21.A.20 като приложимо спрямо промяната.

в)

Чрез дерогация от буква б), подточки 2 и 3, по молба на заявителя, включена в декларацията по точка 21.A.20, буква г), значителна промяна в типов сертификат на въздухоплавателно средство може да бъде одобрена преди да е доказано съответствие с основанието за сертифициране на данните за експлоатационната годност, при условие че заявителят доказва въпросното съответствие преди датата, към която въпросните данни се използват на практика.

г)

Одобряването на значителна промяна в типов сертификат се ограничава до конкретната конфигурация(и) в типовия сертификат, за която(които) се отнася промяната.

21.А.101   Основание за типово сертифициране, основание за сертифициране на данните за експлоатационната годност и изисквания за опазване на околната среда при значителна промяна в типов сертификат

а)

Значителната промяна в типовия сертификат и областите, засегнати от промяната, трябва да отговарят на сертификационните спецификации, приложими спрямо променяния продукт към датата на подаване на заявлението за промяна, или на сертификационните спецификации, станали приложими след тази дата в съответствие с буква е) по-долу. Валидността на заявлението се определя в съответствие с точка 21.А.93, буква в). Освен това, променяният продукт трябва да отговаря на изискванията за опазване на околната среда, определени от Агенцията в съответствие с точка 21.Б.85.

б)

Чрез дерогация от буква а), по-ранно изменение на сертификационната спецификация, посочена в буква а), както и на всяка друга пряко свързана сертификационна спецификация, може да се използва във всеки от следните случаи, освен ако въпросното по-ранно изменение не е влязло в сила преди датата, към която е влязла в сила съответната сертификационна спецификация, включена чрез препратка в типовия сертификат:

1.

Промяна, която Агенцията смята за незначителна. За да определи дали дадена промяна е значителна или не, Агенцията оценява промяната в контекста на всички предишни съотносими промени в проекта и на свързаните с тях промени в приложимите сертификационни спецификации, включени чрез препратка в типовия сертификат на продукта. Промени, които отговарят на един от следните критерии, автоматично се считат за значителни:

i)

не се запазват общата конфигурация или принципите на конструкцията;

ii)

допусканията, използвани за сертифициране на продукта, който се променя, престават да са валидни;

2.

Всяка област, система, част или оборудване, които Агенцията смята за незасегнати от промяната;

3.

Всяка област, система, част или оборудване, засегнати от промяната, за които Агенцията смята, че съответствието със сертификационните спецификации, посочени в буква а), не допринася съществено за равнището на безопасност на променяния продукт или би било трудно осъществимо.

в)

Чрез дерогация от буква а), в случай на промяна на въздухоплавателно средство, различно от витлокрил, с максимално тегло, не по-голямо от 2 722 kg (6 000 фунта), или витлокрил без турбина с максимално тегло, не по-голямо от 1 361 kg (3 000 фунта), промяната и засегнатите от нея области трябва да отговарят на основанието за типово сертифициране, включено чрез препратка в типовия сертификат. Същевременно, ако Агенцията смята промяната в някоя област за значителна, тя може да изиска промяната и областите, засегнати от нея, да отговарят на поправка в сертификационната спецификация на основанието за типово сертифициране, включено чрез препратка в типовия сертификат, и на всяка друга пряко свързана сертификационна спецификация, освен ако Агенцията не сметне, че съответствието с това изменение не допринася съществено за равнището на безопасност на променяния продукт или би било трудно осъществимо.

г)

Ако Агенцията смята, че валидните към датата на заявлението за промяна сертификационни спецификации не осигуряват адекватни стандарти по отношение на предлаганата промяна, то промяната и засегнатите от нея области трябва също да отговарят на всички специални условия, както и на измененията в тези специални условия, предписани от Агенцията съгласно точка 21.Б.75, за да се осигури равнище на безопасност, еквивалентно с установеното в сертификационните спецификации, приложими към датата на подаване на заявлението за промяна.

д)

Чрез дерогация от букви а), б) и в), промяната и засегнатите от нея области могат да съответстват на алтернатива на сертификационната спецификация, определена от Агенцията, ако заявителят предложи такава алтернатива, при условие че Агенцията счита, че алтернативата осигурява равнище на безопасност, което е:

1.

в случай на типов сертификат:

i)

еквивалентно на зададеното по силата на сертификационните спецификации, определени от Агенцията съгласно букви а), б) или в) по-горе; или

ii)

отговарящо на съществените изисквания, посочени в приложение II към Регламент (ЕС) 2018/1139;

2.

в случай на ограничен типов сертификат — адекватно на предназначението.

е)

Ако заявителят избира да се съобрази със сертификационна спецификация, посочена в изменение, което влиза в сила след подаването на заявление за промяна в типовия сертификат, промяната и засегнатите от нея области трябва също така да са съобразени с всяка друга сертификационна спецификация, имаща пряка връзка с тях.

ж)

Когато заявлението за промяна в типов сертификат за въздухоплавателно средство съдържа или след първоначалното му подаване е допълнено с промени в данните за експлоатационната годност, основанието за сертифициране на данните за експлоатационната годност се определя в съответствие с букви а) до е) по-горе.“;

17)

точка 21.A.103 се заличава;

18)

точки 21.A.111 и 21.A.112A се заменят със следното:

„21.А.111   Приложно поле

С настоящата подчаст се установява процедурата за одобряване на значителни промени в типов сертификат съгласно процедурите за допълнителен типов сертификат и се определят правата и задълженията на заявителите и притежателите на тези сертификати. В настоящата подчаст всяко позоваване на типови сертификати включва типови сертификати и ограничени типови сертификати.

21.A.112A   Приемливост

Всяко физическо или юридическо лице, което е доказало или е в процес на доказване на капацитета си съгласно точка 21.А.112Б може да подаде заявление за допълнителен типов сертификат съгласно условията, установени в настоящата подчаст.“;

19)

точка 21.A.112B се изменя, както следва:

а)

буква а) се заменя със следното:

„а)

Всеки заявител на допълнителен типов сертификат доказва своя капацитет чрез притежаване на одобрение за проектантска организация, издадено от Агенцията в съответствие с подчаст ѝ.“;

б)

буква в) се заменя със следното:

„в)

Чрез дерогация от буква а), в случай на продукти, упоменати в точка 21.A.14, буква в), заявителят може да докаже своя капацитет като получи одобрение от Агенцията за своята програма за сертифициране, изготвена в съответствие с точка 21.A.93, буква б).“;

20)

точка 21.A.113 се изменя, както следва:

а)

буква б) се заменя със следното:

„б)

Когато подава заявление за допълнителен типов сертификат, заявителят:

i)

включва в заявлението информацията, която се изисква съгласно точка 21.A.93, буква б);

ii)

посочва конкретно дали сертификационните данни са или ще бъдат изготвени изцяло от заявителя или въз основа на договореност със собственика на данните за типово сертифициране.“;

б)

добавя се следната буква в):

„в)

Точка 21.A.93, буква в) се прилага по отношение на изискванията за сроковете на валидност на заявлението, както и по отношение на изискванията относно необходимостта от актуализация на основанието за типово сертифициране, основанието за сертифициране на данните за експлоатационната годност и изискванията за опазване на околната среда, когато промяната не е била одобрена или е очевидно, че няма да бъде одобрена в определения срок.“;

21)

точка 21.A.114 се заличава;

22)

точка 21.A.115 се заменя със следното:

„21.А.115   Изисквания за одобряване на значителни промени под формата на допълнителен типов сертификат

а)

Допълнителни типови сертификати се издават от:

1.

Агенцията; или

2.

одобрена проектантска организация в обхвата на нейните права, посочени в точка 21.A.263, буква в), подточки 1 и 9, според посоченото в условията на нейното одобрение.

б)

Допълнителен типов сертификат се издава само:

1.

когато заявителят е доказал своя капацитет в съответствие с точка 21.A.112Б;

2.

когато бъде доказано, че промяната в типовия сертификат и областите, засегнати от нея, отговарят на основанието за типово сертифициране и изискванията за опазване на околната среда, установени от Агенцията в съответствие с точка 21.A.101;

3.

в случай на допълнителен типов сертификат, засягащ данните за експлоатационната годност, когато бъде доказано, че необходимите промени в данните за експлоатационната годност отговарят на основанието за сертифициране на данните за експлоатационната годност, установени от Агенцията в съответствие с точка 21.A.101;

4.

когато съответствието с подточки 2 и 3 бъде доказано съгласно точка 21.A.20 като приложимо спрямо промяната; и

5.

когато заявителят е посочил, че предоставя сертификационни данни въз основа на договореност със собственика на данните за типово сертифициране в съответствие с точка 21.A.113, буква б):

i)

притежателят на типовия сертификат е посочил, че няма технически възражения по отношение на информацията, представена съгласно точка 21.A.93; и

ii)

притежателят на типов сертификат е съгласен да сътрудничи с притежателя на допълнителния типов сертификат, за да осигури изпълнението на всички задължения за продължаваща летателна годност на променяния продукт чрез съответствие с точки 21.A.44 и 21.A.118A.

в)

Чрез дерогация от буква б), подточки 3 и 4, по молба на заявителя, включена в декларацията по точка 21.A.20, буква г), заявителят има право да му бъде издаден допълнителен типов сертификат за въздухоплавателно средство, преди да е доказал съответствие с основанието за сертифициране на данните за експлоатационната годност, при условие че докаже такова съответствие преди датата, към която е предвидено въпросните данни да се използват на практика.

г)

Допълнителният типов сертификат се ограничава до конкретната конфигурация(и) в типовия сертификат, за която(които) се отнася съответната значителна промяна.“;

23)

в точка 21.А.130 буква б) се заменя със следното:

„б)

Декларацията за съответствие включва всички посочени по-долу елементи:

1.

за всеки продукт, част и оборудване — декларация, че този продукт, част или оборудване отговаря на одобрените проектни данни и е в състояние за безопасна експлоатация;

2.

за всяко въздухоплавателно средство — декларация, че въздухоплавателното средство е преминало наземна и полетна проверка в съответствие с точка 21.А.127, буква а);

3.

за всеки двигател или витло с променлива стъпка — декларация, че двигателят или витлото с променлива стъпка са били подложени на окончателен функционален тест от производителя в съответствие с точка 21.А.128;

4.

допълнително за екологичните изисквания:

i)

декларация, че завършеният двигател е в съответствие с приложимите изисквания за емисии на отработили газове от двигателя към датата на производство на двигателя; и

ii)

декларация, че завършеният самолет е в съответствие с приложимите изисквания за емисии на CO2 към датата на издаване на неговия първи сертификат за летателна годност.“;

24)

в точка 21.А.145 букви б) и в) се заменят със следното:

„б)

по отношение на всички необходими данни за летателна годност и за околната среда:

1.

производствената организация получава такива данни от Агенцията и от притежателя на или заявителя за типов сертификат, ограничен типов сертификат или одобрение на проект, включително всяко предоставено изключение от изискванията за ограничаване на емисиите на CO2 при производството, за да определи съответствие с приложимите проектни данни;

2.

производствената организация е създала процедура, която гарантира, че данните за летателна годност и за околната среда са правилно инкорпорирани в производствените ѝ данни; и

3.

тези данни се актуализират и са достъпни за целия персонал, който се нуждае от достъп до такива данни за изпълнение на своите задължения;

в)

по отношение на управлението и персонала:

1.

ръководителят е предложен от производствената организация и е отговорен пред компетентния орган. Неговите отговорности в рамките на организацията се състоят в осигуряването на това, че цялата продукция се изпълнява по изискваните стандарти и че производствената организация е постоянно в съответствие с данните и процедурите, идентифицирани в наръчника, посочен в точка 21.А.143;

2.

лице или група от лица са определени от производствената организация да гарантират, че организацията съответства на изискванията на настоящото приложение (част 21), и са идентифицирани заедно с обхвата на техните правомощия. Такива лица действат под прякото ръководство на отговорния ръководител, посочен в точка 1. Определените лица са способни да покажат подходящи знания, образование и опит да изпълняват своите отговорности;

3.

персоналът на всички нива има необходимите правомощия, за да изпълнява възложените му отговорности, и съществува пълна и ефективна координация в рамките на производствената организация по отношение на данните за летателна годност и за околната среда.“;

25)

в точка 21.А.147 буква а) се заменя със следното:

„а)

След издаване на одобрение на производствена организация всяка промяна в одобрената производствена организация, която има значение за демонстрирането на съответствие или за летателната годност и екологичните характеристики на продукта, частта или оборудването, по-специално промени в системата за качество, се одобряват от компетентния орган. Заявлението за одобрение се представя в писмен вид на компетентния орган и организацията демонстрира на компетентния орган преди осъществяване на промяната, че тя съответства на настоящата подчаст.“;

26)

в точка 21.А.174 буква б) се заменя със следното:

„б)

Всяко заявление за сертификат за летателна годност или ограничен сертификат за летателна годност включва:

1.

клас на сертификата за летателна годност, за който се подава заявление;

2.

по отношение на нови въздухоплавателни средства:

i)

декларация за съответствие:

издадена съгласно точка 21.А.163, буква б), или

издадена съгласно точка 21.А.130 и потвърдена от компетентния орган, или

за внесено въздухоплавателно средство — декларация, подписана от орган по експорта за това, че въздухоплавателното средство отговаря на проект, одобрен от Агенцията;

ii)

доклад за тегло и баланс с приложена схема за товарене; и

iii)

ръководство за летателна експлоатация, когато се изисква от приложимите сертификационни спецификации за конкретното въздухоплавателно средство;

3.

по отношение на употребявано въздухоплавателно средство:

i)

произхождащо от държава членка — сертификат за преглед на летателната годност, издаден в съответствие с част М;

ii)

произхождащо от държава, която не е членка на ЕС:

декларация от компетентен орган на държавата, където въздухоплавателното средство е или е било регистрирано, отразяваща статута на летателната годност на въздухоплавателното средство в неговия регистър към момента на прехвърляне,

доклад за тегло и баланс с приложена схема за товарене,

ръководство за летателна експлоатация, когато се изисква от приложимия код за летателна годност за конкретното въздухоплавателно средство,

архиви за изграждане на стандарти за производство, модификация и поддръжка на въздухоплавателното средство, включително всички ограничения, свързани с ограничен сертификат за летателна годност съгласно точка 21.Б.327,

препоръка за издаване на сертификат за летателна годност или ограничен сертификат за летателна годност и сертификат за преглед на летателната годност, след преглед на летателната годност в съответствие с част М, и

датата, на която е издаден първият сертификат за летателна годност, и ако се прилагат стандартите от приложение 16, том III — данните за метричната стойност на CO2.“;

27)

точка 21.A.231 се заменя със следното:

„21.А.231   Приложно поле

В настоящата подчаст се установява процедурата за издаване на одобрение за проектантски организации и правилата, уреждащи правата и задълженията на заявителите за такива одобрения и притежателите на такива одобрения. В настоящата подчаст всяко позоваване на типови сертификати включва типови сертификати и ограничени типови сертификати.“;

28)

точка 21.A.251 се заменя със следното:

„21.А.251   Условия за одобрение

В условията за одобрение се установяват видовете проектантска работа, категориите продукти, части или оборудване, за които проектантската организация притежава одобрение за проектантска организация, както и функциите и задълженията, които организацията е одобрена да изпълнява по отношение на летателната годност, експлоатационната годност и екологичните характеристики на продукта. За одобрения на проектантски организации, покриващи типово сертифициране или разрешение според европейските технически стандарти (ETSO) за бордови спомагателни силови установки (APU), условията за одобрение съдържат допълнително списък на продуктите или APU. Тези условия се издават като част от одобрението за проектантска организация.“;

29)

точка 21.A.258 се изменя, както следва:

а)

буква а) се заменя със следното:

„а)

Когато при разследванията, упоменати в точки 21.A.257 и 21.Б.100, бъдат констатирани обективни данни, доказващи несъответствие на притежателя на одобрение за проектантска организация с приложимите изисквания по настоящото приложение, констатациите се класифицират, както следва:

1.

констатация „от първо ниво“ е всяко несъответствие с изискванията по настоящото приложение, което може да доведе до неконтролирано несъответствие с приложимите изисквания, засягащи безопасността на въздухоплавателното средство;

2.

констатация „от второ ниво“ е всяко несъответствие с изискванията по настоящото приложение, което не се класифицира като констатация „от първо ниво“.“;

б)

букви в) и г) се заменят със следното:

„в)

След получаване на уведомление за констатации съгласно установена от Агенцията приложима административна процедура:

1.

в случай на констатация „от първо ниво“, притежателят на одобрение за проектантска организация доказва по начин, удовлетворяващ Агенцията, че е предприел адекватни коригиращи действия в срок до 21 работни дни след писмено потвърждение на констатацията;

2.

в случай на констатации „от второ ниво“, притежателят на одобрение за проектантска организация доказва по начин, удовлетворяващ Агенцията, че е предприел адекватни коригиращи действия в срок, определен от Агенцията, който е подходящ за естеството на констатацията и първоначално не надвишава три месеца. Агенцията може да удължава първоначалния срок, когато счете, че естеството на констатациите допуска такова удължение, и когато заявителят е представил план за коригиращи действия, който Агенцията счита за удовлетворителен; и

3.

констатация „от трето ниво“ не изисква незабавни действия от притежателя на одобрение за проектантска организация.

г)

В случаи на констатации „от първо ниво“ и „от второ ниво“, действието на одобрението на проектантската организация може временно да бъде частично или изцяло спряно или одобрението да бъде отнето съгласно приложимата административна процедура, възприета от Агенцията. В такъв случай притежателят на одобрение за проектантска организация своевременно потвърждава получаването на уведомлението за временното спиране на действието на одобрението за проектантска организация или за неговото отнемане.“;

30)

точка 21.A.263 се заменя със следното:

„21.А.263   Права

а)

(Запазено)

б)

(Запазено)

в)

Притежателят на одобрение за проектантска организация има право, в обхвата на условията на одобрението, предоставено от Агенцията, и при спазване на съответните процедури за осигуряване на съответствие с проекта:

1.

да класифицира промени в типов сертификат или в допълнителен типов сертификат и проекти за ремонти като „значителни“ или „малки“;

2.

да одобрява малки промени в типов сертификат или в допълнителен типов сертификат, както и проекти за малки ремонти;

3.

(Запазено)

4.

(Запазено)

5.

да одобрява проекти за определени значителни ремонти съгласно подчаст М на продукти или бордови спомагателни силови установки (APU);

6.

да одобрява за определени въздухоплавателни средства условията за полет, при които може да се издаде разрешение за полет съгласно точка 21.A.710, буква а), подточка 2, с изключение на разрешения за полет, издавани за целите на точка 21.A.701, буква а), подточка 15;

7.

да издава разрешения за полет в съответствие с точка 21.A.711, буква б) за въздухоплавателно средство, което той е проектирал или модифицирал, или за което е одобрил, в съответствие с точка 21.A.263, буква в), подточка 6, условията за полет, при които може да се издаде разрешение за полет, и при условие че притежателят на одобрение за проектантска организация лично:

i)

контролира конфигурацията на въздухоплавателното средство, и

ii)

удостоверява съответствие с одобрените за полета проектни условия;

8.

да одобрява определени значителни промени в типов сертификат съгласно подчаст Г; и

9.

да издава определени допълнителни типови сертификати съгласно подчаст Д и да одобрява определени значителни промени по въпросните сертификати.“;

31)

точка 21.A.265 се заменя със следното:

„21.А.265   Задължения на притежателя

Притежателят на одобрение за проектантска организация, в обхвата на условията на одобрението, предоставено от Агенцията:

а)

поддържа наръчника, изискван съгласно точка 21.A.243, съгласно системата за осигуряване на съответствие с проекта;

б)

осигурява използването на този наръчник или на съответните процедури, включени чрез препратка, като основен работен документ в рамките на организацията;

в)

определя дали проектите на продукти или промените, или ремонтите по тях отговарят на приложимите спецификации и изисквания и нямат опасни свойства;

г)

представя на Агенцията декларации и свързаната с тях документация, потвърждаващи съответствие с буква в), освен при процедури на одобрение, извършвани в съответствие с точка 21.A.263, буква в);

д)

предоставя на Агенцията данни и информация относно действията, изисквани съгласно точка 21.A.3Б;

е)

определя, в съответствие с точка 21.A.263, буква в, подточка 6, условията за полет, при които може да се издаде разрешение за полет;

ж)

преди издаване на разрешение за полет на въздухоплавателно средство, установява, съгласно точка 21.A.263, буква в), подточка 7, съответствие с точка 21.A.711, букви б) и д);

з)

определя данните и информацията, които се издават съгласно правомощията на одобрената проектантска организация в обхвата на условията на нейното одобрение, предоставено от Агенцията със следната декларация: „Техническото съдържание на този документ е одобрено съгласно правомощието на DOA реф. № EASA. 21.Й.[XXXX].“.“;

32)

точка 21.A.431A се изменя, както следва:

а)

буква а) се заменя със следното:

„а)

В настоящата подчаст се установява процедурата за издаване на одобрение за проект за ремонт на продукт, част или оборудване и се определят правата и задълженията на заявителите за такива одобрения и притежателите на такива одобрения.“;

б)

букви в) и г) се заменят със следното:

„в)

„Ремонт“ означава отстраняване на повреда и/или възстановяване в състояние на летателна годност след първоначалното пускане в експлоатация от производителя на продукт, част или оборудване.

г)

Отстраняването на повреда чрез подмяна на част или оборудване, без да е необходима проектантска дейност, се счита за задача по техническото обслужване и следователно не изисква одобрение съгласно настоящото приложение.“;

в)

добавя се следната буква е):

„е)

В настоящата подчаст всяко позоваване на типови сертификати включва типови сертификати и ограничени типови сертификати.“;

33)

точка 21.A.432Б се изменя, както следва:

а)

буква а) се заменя със следното:

„а)

Заявителят за одобрение на проект за значителен ремонт доказва своя капацитет чрез притежание на одобрение за проектантска организация, издадено от Агенцията в съответствие с подчаст ѝ.“;

б)

буква в) се заменя със следното:

„в)

Чрез дерогация от буква а), в случай на продукти, упоменати в точка 21.A.14, буква в), заявителят може да докаже своя капацитет като получи одобрение от Агенцията за своята програма за сертифициране, изготвена в съответствие с точка 21.A.432В, буква б).“;

34)

добавя се следната точка 21.A.432В:

„21.А.432В   Заявление за одобрение на проект за ремонт

а)

Заявлението за одобрение на значителен ремонт се изготвя във форма и по начин, установени от Агенцията.

б)

Заявлението за одобрение на проект за значителен ремонт включва, или към него трябва да се добави след първоначалното заявление, програма за сертифициране, която да съдържа:

1.

описание на повредата и проекта за ремонт, идентифициращо конфигурацията на типовия проект, по който се извършва ремонтът;

2.

посочване на всички области на типовия проект и одобрените наръчници, които се променят или са засегнати от проекта за ремонт;

3.

посочване на всички повторни разследвания, необходими за доказване на съответствие на проекта за ремонт и засегнатите от проекта за ремонт области с основанието за типово сертифициране, включено чрез препратка в типовия сертификат, допълнителния типов сертификат или разрешението ETSO за бордова спомагателна силова установка (APU), според случая;

4.

всички предлагани изменения в основанието за типово сертифициране, включено чрез препратка в типовия сертификат, допълнителния типов сертификат или разрешението ETSO за бордова спомагателна силова установка (APU), според случая;

5.

предложение за разбивка на програмата за сертифициране на значимите групи от дейности и данни за доказване на съответствие, включително предлаганите средства и процедурата, които да се спазват, за да бъде доказано съответствие с точка 21.A.433, буква а), подточка 1, и препратки към свързаните с тях документи за съответствие;

6.

предложение за оценка на значимите групи от дейности и данни за доказване на съответствие по отношение на вероятността за неидентифицирано несъответствие с основанието за типово сертифициране и по отношение на потенциалното въздействие на въпросното несъответствие върху безопасността на продукта. Предложената оценка отчита най-малко елементите, предвидени в точка 21.Б.100, буква а), подточки 1—4. Въз основа на тази оценка заявлението включва предложение за участие на Агенцията в проверката на дейностите и данните за доказване на съответствие; и

7.

уточнение дали сертификационните данни са изготвени изцяло от заявителя или въз основа на договореност със собственика на данните за типово сертифициране.“;

35)

точки 21.A.433 и 21.A.435 се заменят със следното:

„21.А.433   Изисквания за одобрение на проект за ремонт

а)

Проект за ремонт се одобрява само:

1.

когато бъде доказано, при спазване на програмата за сертифициране, посочена в точка 21.A.432В, буква б), че проектът за ремонт отговаря на основанието за типово сертифициране, включено чрез препратка в типовия сертификат, допълнителния типов сертификат или разрешението ETSO за бордова спомагателна силова установка (APU), според случая, както и на всякакви изменения, направени и обявени от Агенцията в съответствие с точка 21.Б.450;

2.

когато е декларирано съответствие с основанието за типово сертифициране, приложимо в съответствие с буква а), подточка 1, а обосновките за съответствие са вписани в документите за съответствие;

3.

когато не са установени свойства и характеристики, които да правят продукта опасен за целите, за които се иска сертифициране; и

4.

когато заявителят е посочил конкретно, че предоставя сертификационни данни въз основа на договореност със собственика на данните за типово сертифициране в съответствие с точка 21.A.432В, буква б), подточка 7:

i)

когато притежателят е посочил, че няма технически възражения по отношение на информацията, представена съгласно буква а), подточка 2; и

ii)

когато притежателят е съгласен да сътрудничи с притежателя на одобрение на проект за ремонт, за да осигури изпълнението на всички задължения за продължаваща летателна годност на променяния продукт чрез съответствие с точка 21.A.451.

б)

Заявителят представя пред Агенцията декларацията, посочена в буква а), подточка 2, а по искане на Агенцията — и всички необходими допълнителни данни.

21.А.435   Класификация и одобрение на проекти за ремонт

а)

Даден проект за ремонт се класифицира като „значителен“ или „малък“ в съответствие с критериите, посочени в точка 21.A.91 за промяна в типов сертификат.

б)

Проект за ремонт се класифицира и одобрява само от:

1.

Агенцията; или

2.

одобрена проектантска организация в обхвата на нейните права, посочени в точка 21.A.263, буква в), подточки 1, 2 и 5, според посоченото в условията на нейното одобрение.“;

36)

точка 21.A.437 се заличава;

37)

точки 21.A.604, 21.A.605 и 21.A.606 се заменят със следното:

„21.А.604   Разрешение ETSO за бордова спомагателна силова установка (APU)

По отношение на разрешението ETSO за бордова спомагателна силова установка:

а)

чрез дерогация от точки 21.А.603, 21.А.610 и 21.А.615 се прилагат следните точки: 21.А.15, 21.А.20, 21.А.21, 21.А.31, 21.А.33, 21.А.44, 21.Б.75 и 21.Б.80. Същевременно, в съответствие с точка 21.A.606, вместо типов сертификат се издава разрешение ETSO;

б)

чрез дерогация от точка 21.A.611, изискванията по подчаст Г се прилагат при одобряването на промени в проекта от притежателя на разрешение ETSO за APU, а изискванията на подчаст Д се прилагат при одобряването на промени в проекта от други заявители. Когато се прилагат изискванията на подчаст Д, се издава отделно разрешение ETSO вместо допълнителен типов сертификат; и

в)

при одобряване на проекти за ремонт се прилагат изискванията на подчаст М.

21.А.605   Изисквани документи

а)

Заявителят представя на Агенцията следните документи:

1.

програма за сертифициране за разрешението ETSO, определяща средствата за доказване на съответствие с точка 21.A.606, буква б);

2.

декларация за съответствие, удостоверяваща, че заявителят отговаря на изискванията на настоящата подчаст;

3.

декларация за проект и производителност (ДПП), в която се заявява, че заявителят е доказал, че предметът съответства на приложимите ETSO в съответствие с програмата за сертифициране;

4.

копие от техническите данни, които се изискват в приложимите ETSO;

5.

наръчник за производствена организация или препратка към наръчника за производствена организация, посочен в точка 21.А.143, за целите на получаване на подходящо одобрение за производствена организация съгласно подчаст Ж, или наръчника, или препратка към наръчника, посочен в точка 21.А.125A, буква б), за целите на производство съгласно подчаст Е без одобрение за производствена организация;

6.

за бордова спомагателна силова установка — наръчника или препратка към наръчника, посочен в точка 21.А.243, за целите на получаване на подходящо одобрение за производствена организация съгласно подчаст ѝ;

7.

за всички други предмети — процедурите или позоваване на процедурите, посочени в точка 21.А.602Б, буква б), подточка 2.

б)

Заявителят докладва пред Агенцията за всякакви трудности или събития, с които се е сблъскал в процеса на одобряване, които биха могли да имат съществено отражение върху разрешението ETSO.

21.А.606   Изисквания за издаване на разрешение ETSO

За да му бъде издадено разрешение ETSO, заявителят:

а)

доказва капацитета си в съответствие с точка 21.A.602Б;

б)

доказва, че предметът съответства на техническите условия на приложимите ETSO или на одобрени в съответствие с точка 21.A.610 отклонения от тях, ако има такива;

в)

спазва изискванията на настоящата подчаст; и

г)

декларира, че не са установени свойства и характеристики, които да правят предмета опасен за целите, за които се иска сертифициране.“;

38)

в точка 21.A.701 се добавя подточка 16:

„16.

полет на въздухоплавателно средство за отстраняване на неизправности или за проверка на функционирането на една или повече системи, части или оборудване след проведено техническо обслужване.“;

39)

в точка 21.Б.5 буква а) се заменя със следното:

„а)

В настоящия раздел се установява процедурата за компетентния орган при изпълняване на неговите задачи и отговорности, свързани с издаване, поддържане, изменяне, спиране на действието или отнемане на сертификати, одобрения и разрешения, посочени в настоящото приложение I.“;

40)

в раздел Б подчаст Б се заменя със следното:

„ПОДЧАСТ Б —   ТИПОВИ СЕРТИФИКАТИ И ОГРАНИЧЕНИ ТИПОВИ СЕРТИФИКАТИ

21.Б.70   Сертификационни спецификации

Агенцията, в съответствие с член 76, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2018/1139, издава сертификационни спецификации и други подробни спецификации, включително сертификационни спецификации за летателна годност, данни за експлоатационната годност и опазване на околната среда, които компетентните органи, организации и персонал могат да използват за доказване на съответствието на продукти, части и оборудване със съответните съществени изисквания съгласно приложения II, IV и V към посочения регламент, както и с изискванията за опазване на околната среда по член 9, параграф 2 и приложение III към посочения регламент. Тези спецификации са достатъчно подробни и конкретни и посочват на заявителите условията, при които сертификатите ще бъдат издавани, изменяни или допълвани.

21.Б.75   Специални условия

а)

Агенцията предписва за даден продукт специални подробни технически спецификации, наречени „специални условия“, ако съответните сертификационни спецификации не съдържат адекватни или подходящи стандарти за безопасност на продукта, понеже:

1.

продуктът притежава нови или необичайни проектни характеристики по отношение на проектантските практики, на които се основават приложимите сертификационни спецификации;

2.

предназначението на продукта е необичайно; или

3.

опитът с други подобни използвани продукти или продукти с подобни проектни характеристики или новоидентифицирани опасности е показал, че могат да възникнат условия, които не са безопасни.

б)

Специалните условия съдържат такива стандарти за безопасност, каквито Агенцията счете за необходими за постигане на равнище на безопасност, еквивалентно на това на приложимите сертификационни спецификации.

21.Б.80   Основание за типово сертифициране за издаване на типов сертификат или ограничен типов сертификат

Агенцията определя основанието за типово сертифициране и го свежда до знанието на заявителя на типов сертификат или ограничен типов сертификат. Основанието за типово сертифициране се състои от:

а)

сертификационните спецификации за летателна годност, посочени от Агенцията измежду приложимите по отношение на продукта към датата на подаване на заявление за въпросния сертификат, освен ако:

1.

заявителят избере да спазва, или от него се изисква да спазва, в съответствие с точка 21.A.15, буква е), сертификационни спецификации, станали приложими след датата на подаване на заявлението. Ако заявителят избере да спазва сертификационна спецификация, станала приложима след датата на подаване на заявлението, Агенцията включва в основанието за типово сертифициране всяка друга сертификационна спецификация, имаща пряко отношение; или

2.

Агенцията приеме която и да било алтернатива на определена невъзможна за спазване сертификационна спецификация, за която е констатирано, че са налице компенсиращи фактори, които осигуряват еквивалентно равнище на безопасност; или

3.

Агенцията приема и предписва други средства, които:

i)

в случай на типов сертификат: доказват съответствие със съществените изисквания на приложение II към Регламент (ЕС) 2018/1139; или

ii)

в случай на ограничен типов сертификат — осигуряват равнище на безопасност, адекватно на предназначението; и

б)

всяко специално условие, предписано от Агенцията в съответствие с точка 21.Б.75, буква а).

21.Б.82   Основание за сертифициране на данните за експлоатационната годност за издаване на типов сертификат или ограничен типов сертификат за въздухоплавателно средство

Агенцията определя основанието за сертифициране на данните за експлоатационната годност и го свежда до знанието на заявителя на типов сертификат или ограничен типов сертификат за въздухоплавателно средство. Основанието за сертифициране на данните за експлоатационната годност се състои от:

а)

сертификационните спецификации за данните за експлоатационната годност, посочени от Агенцията измежду приложимите по отношение на въздухоплавателното средство към датата на подаване на заявление или към датата на подаване на допълнение към заявлението за данни за експлоатационната годност, в зависимост от това коя е по-късната дата, освен ако:

1.

заявителят избере да спазва, или ако в съответствие с точка 21.A.15, буква е) е длъжен да спазва, сертификационни спецификации, станали приложими след датата на подаване на заявлението. Ако заявителят избере да спазва сертификационна спецификация, станала приложима след датата на подаване на заявлението, Агенцията включва в основанието за типово сертифициране всяка друга сертификационна спецификация, имаща пряко отношение; или

2.

Агенцията приема или предписва други средства за доказване на съответствие със съответните съществени изисквания съгласно приложения II, IV и V към Регламент (ЕС) 2018/1139;

б)

всяко специално условие, предписано от Агенцията в съответствие с точка 21.Б.75, буква а).

21.Б.85   Определяне на приложими изисквания за опазване на околната среда и сертификационни спецификации за типов сертификат или ограничен типов сертификат

а)

Агенцията определя и свежда до знанието на заявителя на типов сертификат или ограничен типов сертификат за въздухоплавателно средство, на допълнителен типов сертификат или на значителна промяна в типов сертификат или в допълнителен типов сертификат, приложимите изисквания за шум, установени в том I, част II, глава 1 от приложение 16 към Чикагската конвенция, и:

1.

за дозвукови реактивни самолети — в глави 2, 3, 4 и 14;

2.

за витлови самолети — в глави 3, 4, 5, 6, 10 и 14;

3.

за хеликоптери— в глави 8 и 11;

4.

за свръхзвукови самолети — в глава 12; и

5.

за въздухоплавателни средства с накланящо се носещо витло — в глава 13.

б)

Агенцията определя и свежда до знанието на заявителя, посочен в буква а), приложимите изисквания за емисии за предотвратяването на умишлено изпускане на гориво за въздухоплавателни средства, установени в том II, част II, глави 1 и 2 от приложение 16 към Чикагската конвенция.

в)

Агенцията определя и свежда до знанието на заявителя, посочен в буква а), приложимите изисквания към димните и газообразните емисии и емисиите на прахови частици от двигателите, установени в том II, част III, глава 1 от приложение 16 към Чикагската конвенция и

1.

за димни и газообразни емисии от турбореактивни и турбовентилаторни двигатели, предназначени за задвижване само при дозвукови скорости — в глава 2;

2.

за димни и газообразни емисии от турбореактивни и турбовентилаторни двигатели, предназначени за задвижване при свръхзвукови скорости — в глава 3; и

3.

за емисии на прахови частици от турбореактивни и турбовентилаторни двигатели, предназначени за задвижване само при дозвукови скорости — в глава 4.

г)

Агенцията определя и свежда до знанието на заявителя, посочен в буква а), приложимите изисквания към емисиите на CO2 от самолети, установени в том III, част II, глава 1 от приложение 16 към Чикагската конвенция и

1.

за дозвукови реактивни самолети — в глава 2; и

2.

за дозвукови витлови самолети — в глава 2.

21.Б.100   Степен на участие

а)

Агенцията определя степента на участието си в проверката на дейностите и данните за доказване на съответствие, свързани със заявлението за типов сертификат, ограничен типов сертификат, одобрение на значителни промени, допълнителен типов сертификат, одобрение на проект за значителен ремонт или разрешение ETSO за бордова спомагателна силова установка (APU). Тя прави това въз основа на оценка на значими групи от дейности и данни за доказване на съответствие от програмата за сертифициране. Оценката разглежда:

вероятността за неидентифицирано несъответствие с основанието за типово сертифициране, с основанието за сертифициране на данните за експлоатационната годност или с изискванията за опазване на околната среда, и

потенциалното въздействие на въпросното несъответствие върху безопасността на продукта или опазването на околната среда,

и проучва най-малкото следните елементи:

1.

нови или необичайни характеристики на проекта за сертифициране, включващи експлоатационни и организационни аспекти и такива, свързани с управление на знанието;

2.

сложност на проекта и/или доказването на съответствие;

3.

изключителна значимост на проекта или технологията и свързаните с нея рискове за безопасността и околната среда, включително рисковете, идентифицирани при други подобни проекти; и

4.

резултати и опит на проектантската организация на заявителя в съответната област.

б)

За одобрението на проект за малък ремонт, за малка промяна или разрешение ETSO, различно от това за APU, Агенцията определя участието си на нивото на целия проект за сертифициране, отчитайки всякакви нови или необичайни характеристики, сложността на проекта и/или доказването на съответствие, изключителната значимост на проекта или технологията, както и резултатите и опита на проектантската организация на заявителя.

в)

Агенцията уведомява заявителя за степента на своето участие и актуализира тази степен на участие, когато това е продиктувано от постъпила информация от определящо значение за предходно осъществената оценка на риска съгласно букви а) или б). Агенцията уведомява заявителя относно промяната в степента на участие.

21.Б.103   Издаване на типов сертификат или ограничен типов сертификат

а)

Агенцията издава типов сертификат за въздухоплавателно средство, двигател или витло, или ограничен типов сертификат за въздухоплавателно средство, при условие че:

1.

заявителят е изпълнил изискванията по точка 21.A.21;

2.

Агенцията, при своите проверки на доказването на съответствие съгласно степента на своето участие, определена в съответствие с точка 21.Б.100, не е констатирала никакво несъответствие с основанието за типово сертифициране, с основанието за сертифициране на данните за експлоатационната годност, където това е приложимо съгласно точка 21.Б.82, и с изискванията за опазване на околната среда; и

3.

не са установени свойства и характеристики, които да правят продукта опасен за целите, за които се иска сертифициране.

б)

Чрез дерогация от буква а), по молба на заявителя, включена в декларацията по точка 21.A.20, буква г), Агенцията може да издаде типов сертификат за въздухоплавателно средство, преди да е доказано съответствие с основанието за сертифициране на данните за експлоатационната годност, при условие че заявителят докаже въпросното съответствие преди датата, към която е предвидено въпросните данни да се използват на практика.“;

41)

в раздел Б подчаст Г се заменя със следното:

„21.Б.105   Основание за типово сертифициране, изисквания за опазване на околната среда и основание за сертифициране на данните за експлоатационната годност за значителна промяна в типовия сертификат

Агенцията определя приложимото основание за типов сертификат, изискванията за опазване на околната среда, а в случай на промяна, засягаща данните за експлоатационната годност, и основанието за сертифициране на данните за експлоатационната годност в съответствие с точка 21.A.101, и свежда това до знанието на заявителя на значителна промяна в типов сертификат.

21.Б.107   Издаване на одобрение за промяна в типов сертификат

а)

Агенцията издава одобрение за промяна в типов сертификат, при условие че:

1.

заявителят за одобрение изпълнява изискванията на:

i)

точка 21.A.95 за малка промяна; или

ii)

точка 21.A.97 за значителна промяна;

2.

Агенцията, при своята проверка на доказването на съответствие съгласно степента на своето участие, определена в съответствие с точка 21.Б.100, буква а) или б), не е констатирала никакво несъответствие с основанието за типово сертифициране, с основанието за сертифициране на данните за експлоатационната годност, където това е приложимо съгласно точка 21.Б.82, и с изискванията за опазване на околната среда; и

3.

не са установени свойства и характеристики, които да правят продукта опасен за целите, за които се иска сертифициране.

б)

В случай на промяна, засягаща данните за експлоатационната годност, чрез дерогация от буква а), подточки 1 и 2, по молба на заявителя, включена в декларацията по точка 21.A.20, буква г), Агенцията може да одобри промяна в типов сертификат за въздухоплавателно средство, преди да е доказано съответствие с основанието за сертифициране на данните за експлоатационната годност, при условие че заявителят докаже въпросното съответствие преди датата, към която е предвидено въпросните данни да се използват на практика.

в)

Одобрението на промяна в данните за експлоатационната годност се включва в одобрението на промяна в типовия сертификат.

г)

Одобрението на промяна в типов сертификат се ограничава до конкретната конфигурация(и) в типовия сертификат, за която(които) се отнася промяната.“;

42)

в раздел Б подчаст Д се заменя със следното:

„В настоящата подчаст позоваванията на типови сертификати включват типови сертификати и ограничени типови сертификати.

21.Б.109   Основание за типово сертифициране, изисквания за опазване на околната среда и основание за сертифициране на данните за експлоатационната годност за издаване на допълнителен типов сертификат

Агенцията определя приложимото основание за типов сертификат, изискванията за опазване на околната среда, а в случай на промяна, засягаща данните за експлоатационната годност, и основанието за сертифициране на данните за експлоатационната годност в съответствие с точка 21.A.101, и свежда това до знанието на заявителя на допълнителен типов сертификат.

21.Б.111   Издаване на допълнителен типов сертификат

а)

Агенцията издава допълнителен типов сертификат, при условие че:

1.

заявителят е изпълнил изискванията по точка 21.A.115, буква б);

2.

Агенцията, при своята проверка на доказването на съответствие съгласно степента на своето участие, определена в съответствие с точка 21.Б.100, буква а), не е констатирала никакво несъответствие с основанието за типово сертифициране, с основанието за сертифициране на данните за експлоатационната годност, където това е приложимо съгласно точка 21.Б.82, и с изискванията за опазване на околната среда; и

3.

не са установени свойства и характеристики, които да правят продукта опасен за целите, за които се иска сертифициране.

б)

В случай на допълнителен типов сертификат, засягащ данните за експлоатационната годност, чрез дерогация от буква а), подточки 1 и 2, по молба на заявителя, включена в декларацията по точка 21.A.20, буква г), Агенцията може да издаде допълнителен типов сертификат, преди да е доказано съответствие с основанието за сертифициране на данните за експлоатационната годност, при условие че заявителят докаже въпросното съответствие преди датата, към която е предвидено въпросните данни да се използват на практика.

в)

Одобрението на промяна в данните за експлоатационната годност се включва в допълнителния типов сертификат.

г)

Допълнителният типов сертификат се ограничава до конкретната конфигурация(и) в типовия сертификат, за която(които) се отнася съответната значителна промяна.“;

43)

точка 21.Б.326 се заменя със следното:

„21.Б.326   Сертификат за летателна годност

Компетентният орган на държавата членка по регистрация издава сертификат за летателна годност за:

а)

ново въздухоплавателно средство:

1.

при представяне на документацията, изисквана съгласно точка 21.А.174, буква б), подточка 2;

2.

когато компетентният орган на държавата членка по регистрация счита, че въздухоплавателното средство отговаря на одобрен проект и е в състояние за безопасна експлоатация. Това може да включва проверки от компетентния орган на държавата членка по регистрация; и

3.

когато компетентният орган на държавата членка по регистрация счита, че въздухоплавателното средство е в съответствие с приложимите изисквания за емисии на CO2 към датата на издаване на първия сертификат за летателна годност;

б)

употребявано въздухоплавателно средство:

1.

при представяне на документацията, изисквана съгласно точка 21.А.174, буква б), подточка 3, показваща, че:

i)

въздухоплавателното средство съответства на типов проект, одобрен съгласно типов сертификат или допълнителен типов сертификат, промяна или ремонт, одобрени в съответствие с настоящото приложение I (част 21); и

ii)

отговаря на приложимите насоки за летателна годност; и

iii)

въздухоплавателното средство е било инспектирано в съответствие с приложимите разпоредби на приложение I (част М) към Регламент (ЕО) № 2042/2003; и

iv)

въздухоплавателното средство е било в съответствие с приложимите изисквания за емисии на CO2 към датата на издаване на първия сертификат за летателна годност;

2.

когато компетентният орган на държавата членка по регистрация счита, че въздухоплавателното средство отговаря на одобрен проект и е в състояние за безопасна експлоатация. Това може да включва проверки от компетентния орган на държавата членка по регистрация; и

3.

когато компетентният орган на държавата членка по регистрация счита, че въздухоплавателното средство е било в съответствие с приложимите изисквания за емисии на CO2 към датата на издаване на първия сертификат за летателна годност.“;

44)

в раздел Б подчаст М се заменя със следното:

„21.Б.450   Основание за типово сертифициране и изисквания за опазване на околната среда за одобрение на проект за ремонт

Агенцията определя всички изменения в основанието за типово сертифициране, включени чрез препратка, според случая, в типовия сертификат, в допълнителния типов сертификат или в разрешението ETSO за бордова спомагателна силова установка, които Агенцията счита за необходими за поддържане на равнище на безопасност, равно на установеното до момента, и свежда това до знанието на заявителя на проект за ремонт.

21.Б.453   Издаване на одобрение на проект за ремонт

а)

Агенцията издава одобрение на проект за значителен ремонт, при условие че:

1.

заявителят е доказал своя капацитет в съответствие с точка 21.A.432Б;

2.

заявителят е изпълнил изискванията по точка 21.A.433;

3.

Агенцията, при своята проверка на доказването на съответствие съгласно степента на своето участие, определена в съответствие с точка 21.Б.100, буква а), не е констатирала никакво несъответствие с основанието за типово сертифициране и с изискванията за опазване на околната среда; и

4.

не са установени свойства и характеристики, които да правят продукта опасен за целите, за които се иска сертифициране.

б)

Агенцията издава одобрение на проект за малък ремонт, при условие че заявителят е изпълнил изискванията по буква а), точки 2 и 4, и при условие че Агенцията, при своята проверка на доказването на съответствие съгласно степента на своето участие, определена в съответствие с точка 21.Б.100, буква б), не е открила никакви несъответствия с основанието за типово сертифициране и изискванията за опазване на околната среда.“;

45)

в раздел Б подчаст О се заменя със следното:

„21.Б.480   Издаване на разрешение ETSO

Агенцията издава разрешение ETSO, при условие че:

а)

заявителят е изпълнил изискванията по точка 21.A.606;

б)

При своята проверка на доказването на съответствие съгласно степента на своето участие, определена в съответствие с точка 21.Б.100, буква б), Агенцията не е открила никакви несъответствия с техническите условия на приложимите ETSO или с одобрени в съответствие с точка 21.A.610 отклонения от тях, ако има такива; и

в)

не са установени свойства и характеристики, които да правят предмета опасен за целите, за които се иска одобрение.“