29.5.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 142/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/885 НА КОМИСИЯТА

от 5 февруари 2019 година

за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за уточняване на информацията, която се предоставя на компетентния орган в заявлението за оправомощаване на трета страна, оценяваща съответствието с изискванията за ОПС

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. за определяне на обща рамка за секюритизациите и за създаване на специфична рамка за опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации, и за изменение на директиви 2009/65/ЕО, 2009/138/ЕО и 2011/61/ЕС и регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 648/2012 (1), и по-специално член 28, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Информацията, предоставяна от трета страна, която желае да бъде оправомощена да оценява съответствието на секюритизациите с критериите за ОПС, предвидени в членове 19—22 или членове 23—26 от Регламент (ЕС) 2017/2402, следва да позволява на компетентния орган да прецени дали и до каква степен заявителят отговаря на условията, посочени в член 28, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402.

(2)

Оправомощената трета страна ще може да предоставя услуги за оценка за ОПС на територията на Съюза. Ето защо в заявлението за оправомощаване следва да се посочва въпросната трета страна, групата, към която принадлежи, както и обхватът на нейните дейности. Що се отнася до самите предоставяни услуги за оценка за ОПС, в заявлението следва да се посочва предметът на услугите, както и техният географски обхват.

(3)

С цел да се улесни ефективното използване на ресурсите на компетентния орган по оправомощаване, заявлението за оправомощаване следва да включва таблица, в която се посочват всички подадени документи и тяхната връзка с условията, които трябва да бъдат изпълнени с оглед на оправомощаването.

(4)

За да може компетентният орган да прецени дали таксите, събирани от третата страна, са недискриминационни и са достатъчни и подходящи за покриване на разходите за предоставянето на услугите по оценка на ОПС, както се изисква в член 28, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/2402, третата страна следва да предостави изчерпателна информация относно политиките и критериите на ценообразуване, структурата на таксите и плановете за таксуване.

(5)

За да се позволи на компетентния орган да прецени дали третата страна е в състояние да гарантира добросъвестността и независимостта на процедурата за оценка на ОПС, тази трета страна следва да представи информация за структурата на вътрешните проверки. Освен това, за да се позволи на компетентния орган да прецени дали качеството на оперативните гаранции в процедурата за оценка на ОПС е достатъчно високо, за да не може резултатите от нея да бъдат неправомерно повлияни, както и за да се прецени дали членовете на управителния орган отговарят на изискванията, предвидени в член 28, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС) 2017/2402, третите страни следва да предоставят изчерпателна информация относно състава на управителния орган и относно квалификацията и репутацията на всеки от членовете му.

(6)

Концентрацията на приходите на третата страна е решаващ фактор при оценката на нейната независимост и добросъвестност. Концентрацията на приходите може не само да произтича от едно-единствено предприятие, но може да се дължи и на потоци от приходи, получени от група икономически свързани предприятия. В тази връзка под група от икономически свързани предприятия следва да се разбира съвкупност от свързани субекти, както е посочено в параграф 9, буква б) от Международен счетоводен стандарт 24, „Оповестяване на свързани лица“ в приложението към Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията (2), като термините „предприятие“ и „отчитащо се предприятие“ следва да се тълкуват като означаващи „предприятие“ за целите на настоящия регламент.

(7)

Секюритизиращите инструменти са сложни и динамични продукти, за които се изискват специализирани знания. За да може компетентният орган да прецени дали третата страна разполага с достатъчно оперативни гаранции и вътрешни процедури, за да оцени съответствието с изискванията за ОПС, третата страна следва да предостави информация относно своите процедури, свързани с необходимата квалификация на персонала. Третата страна следва да докаже също, че методиката за оценката за ОПС е съобразена с вида на секюритизацията и че предвижда отделни процедури и предпазни мерки за сделките/програмите с обезпечени с активи търговски ценни книжа и за секюритизациите, които не са с обезпечени с активи търговски ценни книжа.

(8)

Използването на споразумения за възлагане на външни изпълнители и осланянето на външни експерти могат да породят опасения във връзка с устойчивостта на оперативните гаранции и вътрешните процедури. Поради това заявлението следва да съдържа конкретна информация относно естеството и обхвата на всички подобни споразумения за възлагане на изпълнението или използването на външни експерти, както и управлението на тези споразумения от третата страна.

(9)

Настоящият регламент се основава на проекта на регулаторни технически стандарти, представен на Комисията от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП).

(10)

ЕОЦКП проведе открити обществени консултации по проектите на регулаторни технически стандарти, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира потенциалните разходи и ползи и поиска становище от Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите, създадена с член 37 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета (3),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Идентификационни данни на третата страна

1.   Заявлението за оправомощаване по член 28, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2017/2402 съдържа следната информация, доколкото е целесъобразно:

а)

фирма/търговско наименование на третата страна и нейната правна форма;

б)

идентификационен код на правния субект (ИКПС) за третата страна или, ако това не е възможно — друг идентификационен код, изискван съгласно приложимото национално законодателство;

в)

седалището на третата страна, както и адресите на всяко от нейните подразделения в рамките на Съюза;

г)

унифицирания указател на ресурс (Uniform Resource Locator — URL) на уебстраницата на третата страна;

д)

извлечение от съответния търговски или съдебен регистър или друго официално доказателство, валидно към датата на заявлението, потвърждаващо мястото на учредяване и предмета на дейност на третата страна;

е)

учредителните документи на третата страна или други изисквани по закон документи, посочващи, че третата страна ще оценява съответствието на секюритизациите с критериите, предвидени в членове 19—22 или членове 23—26 от Регламент (ЕС) 2017/2402 („съответствие с изискванията за ОПС“);

ж)

най-актуалните годишни финансови отчети на третата страна, включително индивидуалните и консолидираните финансови отчети, когато са налични, а когато финансовите отчети на третата страна подлежат на задължителен одит по смисъла на член 2, параграф 1 от Директива № 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4) — и одитния доклад относно тези финансови отчети;

з)

име, длъжност, адрес, електронен адрес и телефонен(ни) номер(а) на лицето за контакт за целите на заявлението;

и)

списък на държавите членки, в които третата страна възнамерява да предоставя услуги за оценка на съответствието с изискванията за ОПС;

й)

списък на видовете секюритизации, за които третата страна възнамерява да предоставя услуги за оценка на съответствието с изискванията за ОПС, като се прави разграничение между изискванията за секюритизации, които не са с обезпечени с активи търговски ценни книжа и секюритизации/програми с обезпечени с активи търговски ценни книжа;

к)

описание на услугите, различни от услугите за оценка на съответствието с изискванията за ОПС, които третата страна предоставя или възнамерява да предоставя;

л)

списък на страните, на които третата страна предоставя консултации, одитни или равностойни услуги.

2.   Към заявлението за оправомощаване се прилага следната документация:

а)

списък, съдържащ името и служебния адрес на всяко физическо или юридическо лице, което държи 10 % или повече от капитала на третата страна или 10 % или повече от правата на глас или на участие, което позволява да се упражнява значително влияние върху третата страна, заедно със:

i)

процента от капитала и правата на глас и, когато е приложимо, описание на условията, които позволяват на лицето или субекта да упражнява значително влияние върху управлението на третата страна;

ii)

естеството на стопанската дейност на лицата и субектите, посочени в буква а);

б)

списък, съдържащ името и служебния адрес на всяко предприятие, в което лицето или субектът, посочени в буква а), притежава 20 % или повече от капитала или от правата на глас, както и описание на дейността на това лице или субект.

в)

попълнено копие на таблицата в приложение 1.

3.   Когато третата страна има предприятие майка, в заявлението по параграф 1 се посочва дали непосредственото предприятие майка или крайното предприятие майка е лицензирано, регистрирано или поднадзорно лице; ако това е така, се посочва съответният референтен номер и наименованието на компетентния надзорен орган.

4.   Когато третата страна има дъщерни дружества или клонове, в заявлението за оправомощаване се посочват имената и служебните адреси на тези дъщерни дружества или клонове и се описват областите на дейност на всяко дъщерно дружество или клон.

5.   Заявлението за оправомощаване съдържа схема, която показва отношенията на собственост между третата страна, нейното предприятие майка и крайното предприятие майка, нейните дъщерни дружества и свързани дружества и други лица и субекти, пряко свързани или свързани посредством мрежа, както е определено в член 2, точка 7 от Директива 2006/43/ЕО. В схемата се посочва пълното наименование предприятията, техният идентификационен код като правен субект или, когато такъв не е на разположение, друг идентификационен номер, изискван в съответствие с приложимото национално законодателство, правната форма и служебният адрес.

Член 2

Състав на управителния орган и организационна структура

1.   В заявлението по член 1 се посочват политиките на третата страна за вътрешното управление и условията и редът за дейността на нейния управителен орган, нейните независими директори и, когато има такива — комитетите или подзвената на управителните органи.

2.   В заявлението по член 1 се посочват членовете на управителния орган, включително независимите директори, и, когато е приложимо — на членовете на комитетите или на останалите подзвена в рамките на управителния орган. За всеки член на управителния орган, включително за независимите директори, в заявлението се описват заеманата длъжност в рамките на управителния орган, служебните задължения, произтичащи от тази длъжност, и времето, което ще бъде посветено на изпълнението на тези служебни задължения.

3.   Заявлението по член 1 съдържа органиграма, показваща организационната структура на третата страна, от която ясно личат ролите на всеки член на нейния управителния орган. Когато третата страна предоставя или възнамерява да предоставя други услуги, различни от услуги за оценка на съответствието с изискванията за ОПС, в органиграмата се посочват подробно самоличността и отговорността на членовете на управителния орган във връзка с тези услуги.

4.   Заявлението по член 1 съдържа следната информация за всеки от членовете на управителния орган:

а)

копие от автобиографията на всеки член, включително:

i)

кратко представяне на съответното образование на члена;

ii)

пълно описание на трудовия стаж по дати, заемани длъжности и описание на тези длъжности;

iii)

професионални квалификации, дата на тяхното придобиване и, когато е приложимо, форма на евентуално участие в съответни професионални органи;

б)

данни за наказателни присъди, по-специално под формата на официално свидетелство за съдимост;

в)

декларация, подписана от члена, в която се посочва дали:

i)

спрямо него са постановявани неблагоприятни решения по производства за дисциплинарни нарушения от страна на регулаторен орган, държавен орган, агенция или професионална организация;

ii)

спрямо него са постановявани неблагоприятни решения по граждански съдебни производства, включително за неправомерно поведение или измама във връзка с управлението на предприятие;

iii)

е участвал в управителен орган (управителен съвет или висш ръководен състав) на предприятие, чиято регистрация или разрешение са били прекратени от страна на регулаторен орган, държавен орган или агенция;

iv)

му е било отказвано правото да извършва дейности, за които е необходима регистрация или разрешение от регулаторен орган, държавен орган, агенция или професионална организация;

v)

е член на управителния орган на предприятие, което е било обявено в несъстоятелност или ликвидация, докато лицето е участвало в управителния орган на предприятието или в рамките на една година от напускането на този управителен орган;

vi)

е член на управителния орган на дружество, което е било подложено на неблагоприятно решение или наказание от страна на регулаторен орган, държавен орган, агенция или професионална организация;

vii)

в резултат на неправомерно поведение или злоупотреба е бил лишаван от правото да заема длъжността директор, или да заема управленски длъжности, или е освобождаван от длъжност или от друго назначение в предприятие;

viii)

са му налагани глоби, временна забрана или лишаване от право да заема длъжност или е бил обект на каквато и да било друга санкция, включително във връзка с измами или злоупотреби, от страна на регулаторен орган, държавен орган, агенция или професионална организация;

ix)

е обект на текущо разследване или на висящи съдебни, административни, дисциплинарни или други производства, в това число свързани с измами или злоупотреби, от страна на регулаторен орган, държавен орган, агенция или професионална организация;

г)

подписана декларация за какъвто и да било потенциален конфликт на интереси, в който членът може да попадне при изпълнението на задълженията си, и за начина, по който членът управлява тези конфликти, включваща списък на длъжностите, заемани в други предприятия;

д)

ако не са включени вече в буква а), описание на неговите познания и опит във връзка със задачите, свързани с предоставянето от третата страна на услугите за оценка на съответствието с изискванията за ОПС, и по-специално знанията и опита с различни видове секюритизации или със секюритизации на различни базисни експозиции.

5.   Заявлението по член 1 съдържа следната информация за всеки независим директор:

а)

доказателства за независимостта на директора в рамките на управителния орган;

б)

оповестяване на всякакви минали или настоящи делови, трудови или други взаимоотношения, които създават или биха могли да създадат конфликт на интереси;

в)

оповестяване на всякакви делови, семейни или други отношения с третата страна, нейния акционер с контролиращо участие или ръководството ѝ, които създават или може да създадат конфликт на интереси.

Член 3

Корпоративно управление

Когато третата страна спазва етичен кодекс за управление на дружеството за назначаването и ролята на независимите директори и управлението на конфликти на интереси, този кодекс се указва в заявлението по член 1 и се представя обяснение за всички отклонения на третата страна от него.

Член 4

Независимост и предотвратяване на конфликти на интереси

1.   В заявлението по член 1 се съдържа подробна информация относно системите на заявителя за вътрешен контрол по отношение на управлението на конфликтите на интереси, включително описание на функциите на третата страна по оценка на съответствието с изискванията, както и механизмите ѝ за оценка на риска.

2.   В заявлението по член 1 се съдържа информация относно политиките и процедурите за установяване, управление, преустановяване, смекчаване и оповестяване на съществуващи или потенциални конфликти на интереси и заплахи за независимостта на предоставяните от третата страна услуги за оценка на съответствието с изискванията за ОПС.

3.   В заявлението по член 1 се описват всички други мерки и механизми за контрол, прилагани с цел да се гарантира правилното и навременно установяване, управление и оповестяване на конфликти на интереси.

4.   В заявлението по член 1 се съдържа актуално описание на потенциалните или съществуващи конфликти на интереси, установени от третата страна в съответствие с член 28, параграф 1, буква е) от Регламент (ЕС) 2017/2402, което включва:

а)

описание на всички действителни или потенциални конфликти на интереси с участието на третата страна, акционерите, собствениците или членовете на третата страна, членовете на управителния орган, управители, служители на третата страна или всяко друго физическо лице, чиито услуги са поставени на разположение или под контрола на третата страна;

б)

описание на всички действителни или потенциални конфликти на интереси, произтичащи от съществуващи или планирани делови взаимоотношения на третата страна, включително съществуващите или планираните споразумения за възлагане на външен изпълнител, или произтичащи от други дейности на третата страна.

5.   В заявлението по член 1 се предоставят подробни данни относно политики или процедури, които имат за цел да се гарантира, че третата страна не предоставя под никаква форма консултации, одитни или равностойни услуги на инициатора, спонсора или ДСЦС, които участват в секюритизацията, чието съответствие с изискванията за ОПС се оценява от третата страна.

6.   В заявлението по член 1 се представят подробности относно следното:

а)

приходи от други услуги, които не са свързани с ОПС, предоставяни от третата страна, представени поотделно като приходи от услуги, които не са свързани със секюритизация, и приходи от услуги, които са свързани със секюритизация, през всеки от трите годишни отчетни периода, които предхождат датата на подаване на заявлението, или, ако това не е възможно, от учредяването на третата страна;

б)

прогнозния дял на приходите от услугите за оценка на съответствието с изискванията за ОПС, съпоставен с общия размер на прогнозните приходи за следващия тригодишен референтен период.

7.   Заявлението по член 1 включва, когато е приложимо, следната информация относно концентрацията на приходи от едно предприятие или група предприятия:

а)

информация, в която се посочва всяко предприятие или всяка група от икономически свързани предприятия, осигуряващи повече от 10 % от общите приходи на третата страна през всеки от тригодишните отчетни периоди, предхождащи датата на подаване на заявлението, или, ако те не са налични — от учредяването на третата страна;

б)

декларация дали дадено предприятие или група икономически свързани предприятия се очаква да осигури най-малко 10 % от прогнозните приходи на третата страна, произтичащи от предоставянето на услуги за оценка на съответствието с изискванията за ОПС през всяка от следващите три години.

8.   Когато е приложимо, заявлението по член 1 съдържа оценка на начина, по който концентрацията на приходи от едно предприятие или от група икономически свързани предприятия, посочени в параграф 7, е съвместима с посочените в параграф 2 политики и процедури на третата страна за независимост при предоставянето на услуги за оценка на съответствието с изискванията за ОПС.

Член 5

Структура на таксите

1.   В заявлението по член 1 се съдържа информация за политиките за ценообразуване във връзка с услугите за оценка на съответствието с изискванията за ОПС, която включва всички изброени по-долу елементи:

а)

критериите за ценообразуване и структурата или плановете на таксите за услуги за оценка на съответствието с изискванията за ОПС за всеки вид секюритизация, за които такива услуги се предлагат (като се прави разграничение между изискванията за секюритизации, които не са с обезпечени с активи търговски ценни книжа и секюритизации/програми с обезпечени с активи търговски ценни книжа), включително вътрешните насоки или процедури, определящи начина, по който критериите за ценообразуване се използват, за да се определят или установяват отделните такси;

б)

подробна информация за методите за отчитане на специфични разходи, възникнали при предоставянето на услуги за оценка на съответствието с изискванията за ОПС, включително допълнителни непредвидени разходи, свързани с предоставянето на услуги за оценка на съответствието с изискванията за ОПС, включително за транспорт и настаняване, а когато третата страна възнамерява да възлага на външни изпълнители предоставянето на част от своите услуги за оценка на съответствието с изискванията за ОПС — описание на начина, по който възлагането на външни изпълнители трябва да се отчете в критериите за ценообразуване;

в)

подробно описание на всички установени процедури за изменение на таксите или за отклонение от плановете за таксите, включително по програми за често използване;

г)

подробно описание на всички установени процедури или механизми за вътрешен контрол, които осигуряват и проследяват спазването на политиките на ценообразуване, включително процедурите и механизмите за вътрешен контрол, с които се проследяват промените на отделните такси с течение на времето и при различните клиенти, на които се предоставят услуги за оценка на съответствието с изискванията за ОПС;

д)

подробно описание на процедурите за преразглеждане и актуализиране на системата за определяне на разходите и на политиката на ценообразуване;

е)

подробно описание на процедурите и механизмите за вътрешен контрол за поддържане на архив за плановете за таксуване, прилаганите отделни такси или промените в ценовите политики на третата страна.

2.   В заявлението по член 1 се представя информация относно следното:

а)

дали таксите се определят преди предоставянето на услугите за оценка на съответствието с изискванията за ОПС;

б)

дали предплатените такси не подлежат на възстановяване;

в)

всички защитни мерки, чиято цел е да се гарантира, че договорните споразумения между третата страна и инициатора, спонсора или ДСЦС за предоставянето на услуга за оценка на съответствието с изискванията за ОПС не включват договорна клауза за прекратяване или за нарушаване или неизпълнение на договора, когато резултатът от оценката за съответствие с критериите за ОПС показва, че секюритизацията не отговаря на критериите за ОПС.

Член 6

Оперативни гаранции и вътрешни процедури за оценка на съответствието с изискванията за ОПС

1.   Заявлението по член 1 съдържа подробно обобщение на всички политики, процедури и ръководства във връзка с контрола и оперативните гаранции, предназначени да гарантират независимостта на третата страна при оценяването на съответствието с изискванията за ОПС и добросъвестността на нейната оценка.

2.   Заявлението по член 1 съдържа информация, която доказва, че третата страна е установила оперативни гаранции и вътрешни процедури, които ѝ позволяват адекватно да оцени съответствието с изискванията за ОПС, включително следното:

а)

брой на служителите, изчислен на база пълно работно време, разпределени по видове длъжности в рамките на третата страна;

б)

информация относно политиките и процедурите, установени от третата страна по отношение на:

i)

независимостта отделните членове на персонала;

ii)

прекратяването на трудови договори, включително всякакви мерки за гарантиране на независимостта и добросъвестността на процедурата за оценка за ОПС, свързани с прекратяване на трудовото правоотношение, включително политики и процедури за договаряне на бъдещите трудови договори с други предприятия за персонала, пряко участващ в оценката на съответствието с изискванията за ОПС;

iii)

изискванията за квалификация за персонала, пряко участващ в оценката на съответствието с изискванията за ОПС, разграничени по тип длъжност;

iv)

обучението и политиките за развитие за персонала, пряко участващ в оценката на съответствието с изискванията за ОПС;

v)

оценката на действието и политиките за компенсации на персонала, пряко участващ в оценката на съответствието с изискванията за ОПС;

в)

описание на всички мерки, установени от третата страна за намаляване на риска от прекомерно разчитане на отделни служители при предоставянето на услуги за оценка на съответствието с изискванията за ОПС;

г)

следната информация, когато при оценката на съответствието с изискванията за ОПС третата страна разчита на външни изпълнители или външни експерти:

i)

подробности за всички политики и процедури по отношение на възлагането на дейности на външни изпълнители и ангажирането на външни експерти;

ii)

описание на всякакви споразумения за възлагане на външни изпълнители или предвидени от третата страна подобни договорености, придружено от копие от договорите, уреждащи тези споразумения за възлагане на дейности на външни изпълнители;

iii)

описание на услугите, които ще бъдат предоставяни от външния експерт, включително обхвата на тези услуги и условията, при които те следва да бъдат предоставяни;

iv)

подробно описание на начина, по който третата страна възнамерява да установява, управлява и наблюдава рисковете, свързани с възлагането на дейности на външни изпълнители и описание на въведените защитни мерки, за да се гарантира независимостта на процедурата за оценка за ОПС;

д)

описание на всички мерки, които ще бъдат предприети в случай на нарушение на политиките или процедурите, посочени в параграф 2, буква б) и параграф 2, буква г), подточка i);

е)

описание на всички политики за докладване на компетентния орган на всяко съществено нарушение на практиките или процедурите по параграф 2, буква б) и параграф 2, буква г), подточка i) или на всякакви други факти, събития или обстоятелства, които могат да представляват нарушение на условията на оправомощаването на третата страна;

ж)

описание на всякакви договорености, установени с цел да се гарантира, че съответните лица познават правилата и процедурите по параграф 2, буква б) от и параграф 2, буква г), подточка i), както и описание на всякакви договорености, свързани с проследяването, преразглеждането и актуализирането на тези политики и процедури.

3.   Заявлението по член 1 съдържа следната информация за всяка секюритизация, за която третата страна възнамерява да предостави услуга за оценка на съответствието с изискванията за ОПС:

а)

описание на методиката за оценка на съответствието с изискванията за ОПС, която ще се прилага, включително всички процедури и методиката за гарантиране на качеството на тази оценка;

б)

образецът на доклада от оценката, който ще се преодставя на инициатора, спонсора или ДСЦС.

Член 7

Формат на заявлението

1.   Третата страна определя уникален референтен номер за всеки документ, който предоставя на компетентния орган като част от заявлението.

2.   Третата страна включва в своето заявление обосновано обяснение за всяко изискване от настоящия регламент, което смята за неприложимо.

3.   Заявлението, посочено в член 1, се придружава от писмо, подписано от член на управителния орган на третата страна, в което се потвърждава, че:

а)

доколкото му е известно, представената информация е точна и пълна, считано от датата на подаване на заявлението;

б)

заявителят не е нито регулирано образувание съгласно определението в член 2, точка 4 от Директива 2002/87/ЕО (5), нито агенция за кредитен рейтинг съгласно определението в член 3, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1060/2009 (6).

Член 8

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 5 февруари 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 347, 28.12.2017 г., стр. 35.

(2)  Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 г. за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 320, 29.11.2008 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение № 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).

(4)  Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети, за изменение на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета и за отмяна на Директива 84/253/ЕИО на Съвета (ОВ L 157, 9.6.2006 г., стр. 87).

(5)  Директива 2002/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2002 г. относно допълнителния надзор на кредитните институции, застрахователните предприятия и на инвестиционните посредници към един финансов конгломерат и за изменение на директиви 73/239/ЕИО, 79/267/ЕИО, 92/49/ЕИО, 92/96/ЕИО, 93/6/ЕИО и 93/22/ЕИО на Съвета и директиви 98/78/ЕО и 2000/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 35, 11.2.2003 г., стр. 1).

(6)  Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно агенциите за кредитен рейтинг (ОВ L 302, 17.11.2009 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Референтни данни на документа

Член от настоящия регламент

Единен справочен номер на документа

Заглавие на документа

Глава, раздел или страница от документа, съдържащи съответната информация, или причина, поради която информацията не е представена