24.5.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 138/74


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/840 НА КОМИСИЯТА

от 12 март 2019 година

за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2018/273 по отношение на вноса на вина с произход от Канада и за освобождаване на търговците на дребно от задължението за водене на входящ и изходящ регистър

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1), и по-специално член 89, буква а) и член 147, параграф 3, буква г) от него,

като има предвид, че:

(1)

С Делегиран регламент (ЕС) 2018/273 на Комисията (2) се установяват правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 по отношение на придружаващите документи за допускане за свободно обращение на внесените лозаро-винарски продукти в Съюза.

(2)

В член 23 от Споразумението между Европейския съюз и Канада относно търговията с вина и спиртни напитки (3) („Споразумението“) е предвидено, че вино с произход Канада, произведено под наблюдението и контрола на някой от компетентните органи, изброени в приложение VI към Споразумението, може да се внася съгласно опростените разпоредби за сертификация, предвидени съгласно правилата на Съюза. Съгласно член 26 от Делегиран регламент (ЕС) 2018/273 производителите на вино в трети държави могат да съставят и подпишат документа за сертифициране, ако са получили индивидуално одобрение от един от компетентните органи на въпросните трети държави и подлежат на проверки от този орган. С цел прилагане на член 23 от Споразумението, Делегиран регламент (ЕС) 2018/273 следва да бъде изменен, за да бъде включена разпоредба за разрешаване използването на опростената процедура, предвидена в член 26 от посочения регламент, за вноса на вина с произход от Канада за Съюза.

(3)

Съгласно член 147, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 физическите или юридическите лица, които оперират с продукти от лозаро-винарския сектор поради естеството на извършваната от тях търговия, трябва да водят входящ и изходящ регистър за тези продукти. В Делегиран регламент (ЕС) 2018/273 се определят някои случаи на освобождаване от това задължение по отношение на някои категории оператори. Целта на това освобождаване е да се освободят операторите, които продават или съхраняват складови наличности от малки количества лозаро-винарски продукти, от прекомерна административна тежест. Въпреки това, търговците на дребно, чиято търговска дейност по определение включва продажбата на вина и мъст в малки количества, не подлежат на освобождаване.

(4)

С Регламент (ЕО) № 436/2009 на Комисията (4), който беше отменен с Делегиран регламент (ЕС) 2018/273, търговците на дребно бяха освободени от задължението за водене на входящ и изходящ регистър. Задължението за водене на входящ и изходящ регистър представлява значителна административна тежест за търговците на дребно, като същевременно възстановяването на освобождаването от задължението за търговците на дребно не възпрепятства задоволителното ниво на проследяване на лозаро-винарските продукти. С оглед на това е целесъобразно да се измени Делегиран регламент (ЕС) 2018/273 с цел освобождаване на търговците на дребно от задължението да водят входящ и изходящ регистър.

(5)

Като се има предвид, че с настоящия регламент се възстановява предоставеното по-рано освобождаване по силата на Регламент (ЕО) № 436/2009, следва да се избегне възможността търговците на дребно да станат предмет на задължението за водене на входящ и изходящ регистър в периода между влизането в сила на Делегиран регламент (ЕС) 2018/273 и влизането в сила на настоящия регламент. Поради тази причина и в интерес на правната сигурност освобождаването следва да се прилага с обратно действие, считано от датата на влизане в сила на Делегиран регламент (ЕС) 2018/273,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Делегиран регламент (ЕС) 2018/273 се изменя, както следва:

1)

В член 28, параграф 1 се добавя следната буква в):

„в)

търговци на дребно“.

2)

Част IV, раздел Б от приложение VII се заменя със следното:

„Б.

Списък на третите държави по член 26:

Австралия

Канада

Чили

Съединените американски щати“.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 1, параграф 1 се прилага от 3 март 2018 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 12 март 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671).

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2018/273 на Комисията от 11 декември 2017 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на схемата за разрешаване на лозови насаждения, лозарския регистър, придружаващите документи и сертифицирането, входящия и изходящ регистър, задължителните декларации, уведомленията и публикуването на подадената в тях информация, както и за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на съответните проверки и санкции, за изменение на регламенти (ЕО) № 555/2008, (ЕО) № 606/2009 и (ЕО) № 607/2009 на Комисията и за отмяна на Регламент (ЕО) № 436/2009 на Комисията и на Делегиран регламент (ЕС) 2015/560 на Комисията (ОВ L 58, 28.2.2018 г., стр. 1).

(3)  Споразумение между Европейската общност и Канада относно търговията с вина и спиртни напитки от 16 септември 2003 г. („Споразумението от 2003 г. относно вината и спиртните напитки“), във вида, в който то е изменено и включено във Всеобхватното икономическо и търговско споразумение (ВИТС) между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна (ОВ L 11, 14.1.2017 г., стр. 23).

(4)  Регламент (ЕО) № 436/2009 на Комисията от 26 май 2009 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета по отношение на лозарския регистър, задължителните декларации и събирането на информация с цел наблюдение на пазара, придружителните документи при превоза на продукти и регистрите, които е необходимо да се водят в лозаро-винарския сектор (ОВ L 128, 27.5.2009 г., стр. 15).