22.5.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 134/8


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/820 НА КОМИСИЯТА

от 4 февруари 2019 година

за допълване на Регламент (ЕС) № 345/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на конфликтите на интереси в областта на европейските фондове за рисков капитал

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 345/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2013 г. относно европейските фондове за рисков капитал (1), и по-специално член 9, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

За да се гарантира ефективен контрол и управление на конфликтите на интереси в областта на европейските фондове за рисков капитал, е важно да се определят ситуациите, в които има вероятност да възникнат конфликти на интереси.

(2)

В контекста на допустимите фондове за рисков капитал видовете конфликти на интереси се различават в зависимост от ролята, интересите и стимулите на участващите лица. За да се улесни установяването на конфликти на интереси в този контекст, е необходимо да се изготви списък на ситуации, за които се смята, че водят до конфликти на интереси. Този списък следва да бъде достатъчно широк, за да включи всички видове конфликти на интереси, които могат да възникнат в областта на европейските фондове за рисков капитал. Следователно видовете конфликти на интереси следва да включват ситуации, в които има изгледи за финансова печалба или за избягване на финансова загуба, или в които стимулите се предоставят по начин, който е в полза на конкретни интереси за сметка на интересите на допустимия фонд за рисков капитал или на инвестиралите в него.

(3)

Управителите на допустими фондове за рисков капитал следва да приемат процедури и мерки, които да гарантират, че лицата, извършващи такива стопански дейности, ги извършват с оглед на най-добрите интереси на допустимите фондове за рисков капитал и техните инвеститори. За да се постигне хармонизирана степен на защита на инвеститорите в Съюза и да се даде възможност на тези управители да следват последователна и ефективна практика за предотвратяване, контролиране и управление на конфликтите на интереси, в тяхната политика по отношение на конфликтите на интереси следва да се включи минимален набор от стъпки. За да се избегнат ненужни административни тежести при същевременно осигуряване на достатъчна степен на защита на инвеститорите, политиките по отношение на конфликтите на интереси следва да бъдат съобразени с естеството, мащаба и сложността на дейностите на управителите.

(4)

Възможно е процедурите и мерките, определени в политиките по отношение на конфликтите на интереси, да се окажат недостатъчни, за да се защитят интересите на допустимия фонд за рисков капитал или неговите инвеститори, като в такъв случай управителите на допустими фондове за рисков капитал следва да предприемат необходимите допълнителни стъпки за защита на тези интереси. Тези стъпки следва да включват уведомяване на висшето ръководство или друг компетентен вътрешен орган на допустимия фонд за рисков капитал и вземане на необходимите решения или предприемане на действия с оглед на най-добрите интереси на допустимия фонд за рисков капитал или неговите инвеститори.

(5)

Управителите на допустими фондове за рисков капитал може да участват в управлението на дружества, в които инвестират допустимите фондове за рисков капитал. За да се предотвратят конфликти на интереси и да се гарантира, че правата на глас на тези управители се упражняват в полза както на съответния допустим фонд за рисков капитал, така и на неговите инвеститори, се налага да се посочат подробни изисквания във връзка с упражняването на тези права на глас. За да се гарантира достатъчна степен на защита на инвеститорите, управителите на допустими фондове за рисков капитал следва да разработят адекватни и ефективни стратегии в това отношение и да представят при поискване обобщено изложение на тези стратегии и предприетите от тях действия.

(6)

За да се осигури ефективност на оповестяването на конфликти на интереси, предоставената информация следва да се актуализира редовно. Като се имат предвид присъщите рискове на използването на уебсайт като инструмент за оповестяване на конфликти на интереси, трябва да се определят критерии за публикуването на тази информация на уебсайт.

(7)

За да се даде възможност на управителите на допустими фондове за рисков капитал да се приспособят към новите изисквания, датата на приложение на настоящия регламент следва да бъде отложена с шест месеца,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Видове конфликти на интереси

За целите на член 9, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 345/2013 видовете конфликти на интереси са ситуации, в които за управител на допустим фонд за рисков капитал, лице, което фактически извършва дейността на този управител, служител или което и да е лице, което пряко или косвено контролира или е контролирано от този управител, от друг допустим фонд за рисков капитал или от предприятие за колективно инвестиране, включително предприятие за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (UCITS), управлявани от същия управител, или от инвеститор в него,

а)

има вероятност да реализира финансова печалба или да избегне финансова загуба за сметка на допустимия фонд за рисков капитал или неговите инвеститори;

б)

има интерес от резултатите от услуга или дейност, предоставена на допустимия фонд за рисков капитал или неговите инвеститори, който е различен от интереса на допустимия фонд за рисков капитал или неговите инвеститори;

в)

има интерес от резултатите от сделка, извършена от името на допустимия фонд за рисков капитал или неговите инвеститори, който е различен от интереса на допустимия фонд за рисков капитал или неговите инвеститори;

г)

има финансов или друг стимул да предпочете:

интереса на инвеститор, група инвеститори или друго предприятие за колективно инвестиране, включително UCITS, пред интереса на допустимия фонд за рисков капитал или неговите инвеститори;

интереса на един инвеститор в допустимия фонд за рисков капитал пред интереса на друг инвеститор или група инвеститори в този фонд;

д)

извършва същите дейности за допустимия фонд за рисков капитал, друго предприятие за колективно инвестиране, включително UCITS, или друг инвеститор;

е)

заплаща или му се плаща такса или комисиона, или предоставя или му се предоставят каквито и да са други непарични облаги, различни от определените в член 24, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013 на Комисията (2);

ж)

оказва влияние или има личен интерес да оказва влияние върху развитието на предприятие, допустимо да бъде част от портфейл, в ущърб на допустимия фонд за рисков капитал или неговите инвеститори, или за сметка на постигането на целите на допустимия фонд за рисков капитал.

Член 2

Политика по отношение на конфликтите на интереси

1.   Управителят на допустим фонд за рисков капитал установява, прилага и поддържа съставена в писмена форма политика по отношение на конфликтите на интереси, съобразена с размера и организационната структура на този управител с оглед на естеството, мащаба и сложността на неговата дейност.

2.   Политиката по отношение на конфликтите на интереси, посочена в параграф 1, постоянно идентифицира, в съответствие с член 1, обстоятелствата, които могат да доведат до конфликт на интереси, и определя мерките, които да се приемат, и процедурите, които да се следват.

Член 3

Процедури и мерки за предотвратяване, управление и контролиране на конфликти на интереси

Мерките, което да се приемат, и процедурите, които да се следват, посочени в член 2, параграф 2, трябва да включват най-малко следните стъпки:

а)

забраната на обмен на информация между лицата или субектите, посочени в член 1, когато такъв обмен на информация би могъл да доведе до или да благоприятства конфликт на интереси;

б)

разделянето на надзора на лицата или субектите, посочени в член 1, чиито интереси е възможно да са конфликтни;

в)

премахването на връзката между или зависимостта от възнаграждението на лицата или субектите, посочени в член 1, извършващи основно една дейност, и възнаграждението на или приходите, генерирани от лицата или субектите, извършващи основно друга дейност, когато във връзка с тези дейности може да възникне конфликт на интереси;

г)

възпрепятстването на лицата или субектите, посочени в член 1, да упражняват непозволено влияние върху управлението на допустимия фонд за рисков капитал;

д)

възпрепятстването или контрола на участието на лицата или субектите, посочени в член 1, в каквато и да е дейност, която може да доведе до конфликт на интереси.

Член 4

Управление на последиците от конфликти на интереси

Когато мерките и процедурите, определени в политиката по отношение на конфликтите на интереси съгласно член 2, параграф 2 и член 3, са недостатъчни, за да предотвратят с необходимата сигурност рисковете от накърняване на интересите на допустимия фонд за рисков капитал или неговите инвеститори, управителят на допустим фонд за рисков капитал предприема следните стъпки:

а)

незабавно уведомява висшето си ръководство или друг компетентен вътрешен орган, или висшето ръководство или друг компетентен вътрешен орган на допустимия фонд за рисков капитал, за риска от накърняване на интересите на този фонд или неговите инвеститори;

б)

взема необходимото решение или предприема всяко необходимо действие, за да се гарантира, че те действат с оглед на най-добрите интереси на допустимия фонд за рисков капитал или неговите инвеститори.

Член 5

Стратегии за упражняването на правата на глас с цел предотвратяване на конфликти на интереси

1.   Управителите на допустими фондове за рисков капитал разработват в писмена форма подходящи и ефективни стратегии за определяне на времето и начина за упражняване на правата на глас в портфейла на допустимия фонд за рисков капитал в полза както на съответния допустим фонд за рисков капитал, така и на неговите инвеститори.

2.   Стратегиите, посочени в параграф 1, трябва да определят мерките, които да се приемат, и процедурите, които да се следват, като трябва да включват най-малко следните стъпки:

а)

наблюдение на съответните корпоративни действия;

б)

гарантиране, че упражняването на правата на глас е в съответствие с инвестиционните цели и инвестиционната политика на допустимия фонд за рисков капитал;

в)

предотвратяване и управление на всички конфликти на интереси, породени от упражняването на тези права на глас.

3.   Управителите на допустими фондове за рисков капитал предоставят при поискване на инвеститорите кратко описание на стратегиите, посочени в параграфи 1 и 2, и подробностите за действията, предприети съгласно тези стратегии.

Член 6

Оповестяване на конфликти на интереси

1.   Управителите на допустими фондове за рисков капитал предоставят информацията, посочена в член 9, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 345/2013, на траен носител, както е посочено в член 2, параграф 1, буква м) от Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3), и актуализират тази информация.

2.   Управителите на допустими фондове за рисков капитал могат да предоставят информацията, посочена в параграф 1, чрез уебсайт, без да адресират тази информация лично до инвеститора, при условие че са изпълнени всички посочени по-долу условия:

а)

инвеститорите са били уведомени за адреса на уебсайта и мястото в него, където има достъп до информацията;

б)

инвеститорите са се съгласили посочената информация да им бъде предоставяна чрез уебсайт;

в)

има постоянен достъп до информацията на уебсайта за целия период от време, през който основателно може да се смята, че инвеститорите ще имат причина да я проверят.

Член 7

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 11 декември 2019 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 4 февруари 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Регламент (ЕС) № 345/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2013 г. относно европейските фондове за рисков капитал (ОВ L 115, 25.4.2013 г., стр. 1).

(2)  Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013 на Комисията от 19 декември 2012 г. за допълване на Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаванията, общите условия във връзка с дейността, депозитарите, ливъриджа, прозрачността и надзора (ОВ L 83, 22.3.2013 г., стр. 1).

(3)  Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) (ОВ L 302, 17.11.2009 г., стр. 32).