27.5.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

LI 139/312


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/777 НА КОМИСИЯТА

от 16 май 2019 година

относно общите спецификации на регистъра на железопътната инфраструктура и за отмяна на Решение за изпълнение 2014/880/ЕС

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива (ЕС) 2016/797 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз (1), и по-специално член 49, параграф 5 от нея,

като има предвид, че:

(1)

В Директива (ЕС) 2016/797 са изяснени ролите на участниците в железопътния сектор, по-специално на железопътните предприятия и на управителите на инфраструктурата, по отношение на необходимите проверки преди използването на превозни средства с разрешение за пускане на пазара.

(2)

Регистърът на железопътната инфраструктура е предназначен да осигури прозрачност по отношение на характеристиките на мрежата и да се използва като справочна база данни. По-конкретно той се използва в комбинация със стойностите на параметрите, записани в разрешението за пускане на превозното средство на пазара, с цел да се провери техническата съвместимост на превозното средство с маршрута.

(3)

Списъкът с параметрите в регистъра на железопътната инфраструктура и общият потребителски интерфейс, описан в Решението за изпълнение 2014/880/ЕС на Комисията (2), трябва да бъдат актуализирани, за да може да се извършват проверки на съвместимостта на превозното средство с маршрута. Същевременно уеб-базираното приложение на регистъра на инфраструктурата (приложение РИНФ) следва да замени общия потребителски интерфейс.

(4)

Приложението РИНФ се създава и управлява от Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз („Агенцията“) и осигурява достъп до данните за активите на държавите членки, като посочва стойности на мрежовите параметри на всяка подсистема или част от съответна подсистема. По-конкретно държавите членки следва да го използват, за да изпълнят задължението за публикуване съгласно член 49, параграф 1 от Директива (ЕС) 2016/797, за да може да бъде осигурен единен входящ пункт за потребителите.

(5)

Данни за цялата железопътна система на Съюза, свързани с параметрите, определени в таблицата в приложението към Решение за изпълнение 2014/880/ЕС, се събират и въвеждат в регистъра на железопътната инфраструктура най-късно до 16 март 2019 г., както е посочено в член 5 от това решение. Данни, свързани с нови параметри, определени в настоящия регламент, се събират и въвеждат в регистъра на инфраструктурата своевременно, така че да могат да бъдат постигнати целите на Директива (ЕС) 2016/797, и по-специално да могат да се извършват проверки на съвместимостта на превозното средство с маршрута чрез приложението РИНФ. Приложението РИНФ следва да започне да функционира най-късно от датата на прилагане на настоящия регламент, а данните, свързани проверките на съвместимостта на превозното средство-с маршрута, следва да бъдат събрани и въведени възможно най-скоро и най-късно до 16 януари 2020 г.

(6)

Всяка държава членка следва да определи национален регистрационен орган, който да отговаря за координиране на подаването и на редовното актуализиране на данните в нейния регистър на инфраструктурата.

(7)

Управителите на инфраструктурата следва да събират данни за своята мрежа и да гарантират, че данните, които се подават на регистрационните органи, са изчерпателни, последователни, точни и актуални.

(8)

По-нататъшното развитие на приложението РИНФ следва да улесни проверката на съвместимостта на превозното средство с маршрута и създаването на пътната книга с информация от приложението РИНФ. Агенцията анализира ползите и разходите при въвеждане на допълнения към приложението РИНФ и ги внедрява, когато е целесъобразно.

(9)

Агенцията следва да създаде наръчник за прилагане, в който се описват и, ако е необходимо, се обясняват изискванията на настоящия регламент. Указанията следва да се актуализират, да се публикуват и да бъдат предоставени безплатно на обществеността.

(10)

На 27 юли 2018 г. Агенцията издаде препоръка относно общите спецификации за регистъра на железопътната инфраструктура, за да актуализира функциите на регистъра на инфраструктурата в съответствие с Директива (ЕС) 2016/797.

(11)

Поради това Решение за изпълнение 2014/880/ЕС следва да бъде отменено.

(12)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета, посочен в член 51, параграф 1 от Директива (ЕС) 2016/797,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Общи спецификации на регистъра на инфраструктурата

1.   Общите спецификации за регистъра на инфраструктурата са спецификациите, описани в приложението към настоящия регламент, както е посочено в член 49 от Директива (ЕС) 2016/797.

2.   Всяка държава членка взема мерки стойностите на параметрите на нейната железопътна мрежа да са компютризирани в електронно приложение, което е в съответствие с общите спецификации на настоящия регламент.

Член 2

Приложение РИНФ

1.   Агенцията създава и поддържа уеб-базирано приложение („Приложение РИНФ“), което да служи като единен входящ пункт за публикуването на информацията относно инфраструктурата на държавите членки в съответствие с член 49 от Директива (ЕС) 2016/797.

2.   Приложението РИНФ се създава в съответствие с приложението към настоящия регламент.

3.   Агенцията взима мерки приложението РИНФ да започне да функционира най-късно до 16 юни 2019 г.

4.   Всяка държава членка взема мерки необходимите данни за нейната мрежа да са събрани и въведени в нейното приложение РИНФ към датите, посочени в таблица 1 в приложението.

5.   Всяка държава членка гарантира, че данните в нейното приложение РИНФ сe поддържат актуални в съответствие с член 5.

6.   Агенцията сформира група от представители на националните регистрационни органи, която координира, наблюдава и поддържа въвеждането на данни в приложението РИНФ.

Член 3

Преходен период

1.   Крайните срокове за въвеждане на данните в регистъра на инфраструктурата остават приложими така, както са предвидени в Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и са посочени в приложението към настоящия регламент.

2.   Държавите членки и Агенцията имат грижата данните, които са събрани и въведени в регистъра на инфраструктурата в съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС, да бъдат постоянно налични и достъпни чрез приложението РИНФ.

Член 4

Национален регистрационен орган

1.   Всяка държава членка определя национален регистрационен орган, който отговаря за координиране на събирането и вписването на данни на тази държава членка в приложението РИНФ.

2.   Всяка държава членка уведомява Агенцията най-късно до 16 юни 2019 г. за определения от нея национален регистрационен орган в съответствие с параграф 1, в случай че той не съвпада с органа, определен в съответствие с член 6, параграф 2 от Решение за изпълнение 2014/880/ЕС.

3.   От 1 януари 2021 г., при условие че приложението РИНФ бъде развито в съответствие с член 6, параграф 1, буква а), за събирането и въвеждането на данни в приложението РИНФ отговарят управителите на инфраструктурата на всяка държава членка.

Член 5

Събиране на данни

1.   Управителите на инфраструктурата вземат мерки данните в приложението РИНФ да са точни, изчерпателни, последователни и актуални и да подават актуализирани данни веднага след като такива данни станат налични.

2.   До 31 декември 2020 г. управителите на инфраструктурата подават данни до регистрационните органи. Регистрационните органи подават данни в приложението РИНФ поне веднъж месечно, освен в случая, когато не е необходима никаква актуализация на данни. В такъв случай регистрационните органи уведомяват Агенцията, че не е необходима никаква актуализация на данни. Една от актуализациите съвпада с ежегодното публикуване на референтния документ за мрежата.

3.   От 1 януари 2021 г., при условие че приложението РИНФ бъде развито съгласно член 6, параграф 1, буква а), управителите на инфраструктурата подават данни директно в приложението РИНФ веднага след като такива данни станат налични.

4.   Информация относно инфраструктура, въвеждана в експлоатация след 16 юни 2019 г., се подава в приложението РИНФ преди въвеждането в експлоатация.

Член 6

По-нататъшно развитие

1.   До 1 януари 2021 г. Агенцията актуализира приложението РИНФ, вземайки предвид резултатите от анализа на разходите и ползите, с цел:

а)

да рационализира процеса на актуализиране на данните в приложението РИНФ, така че управителите на инфраструктурата да могат да актуализират информацията веднага след като стане налична;

б)

да подобри описанието на мрежата, така че то да отразява с точност нейната геометрия;

в)

да предостави информация относно възможни маршрути в мрежата;

г)

да осигури средства за уведомяване на железопътните предприятия относно промени в приложението РИНФ, които имат отношение към тях.

2.   До 16 януари 2022 г. Агенцията актуализира приложението РИНФ, вземайки предвид резултатите от анализа на разходите и ползите, с цел да създаде възможност за събиране и вписване на необходимата информация за пътната книга, упомената в допълнение Г2 към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/773 на Комисията (3). Всяка държава членка взима мерки необходимата информация за пътната книга да бъде вписана в нейния регистър на инфраструктурата в срок от една година от актуализирането на приложението РИНФ.

3.   По-нататъшното развитие на приложението РИНФ може да създаде система, въвеждаща данни във всички електронни информационни потоци, имащи отношение към железопътната мрежа на Съюза.

Член 7

Наръчник за прилагане на общите спецификации

Най-късно до 16 юни 2019 г. Агенцията публикува наръчник за прилагане на общите спецификации на регистъра на инфраструктурата (наръчник за прилагане). Агенцията актуализира редовно наръчника за прилагане. Наръчникът за прилагане съдържа препратка към съответните разпоредби на техническите спецификации за оперативна съвместимост за всеки отделен параметър.

Член 8

Отмяна

Решение за изпълнение 2014/880/ЕС се отменя.

Член 9

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официалния вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 16 юни 2019 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 16 май 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 138, 26.5.2016 г., стр. 44.

(2)  Решение за изпълнение 2014/880/ЕС на Комисията от 26 ноември 2014 г. относно общите спецификации на регистъра на железопътната инфраструктура и за отмяна на Решение за изпълнение 2011/633/ЕС (ОВ L 356, 12.12.2014 г., стр. 489).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/773 на Комисията от 16 май 2019 г. относно техническата спецификация за оперативна съвместимост по отношение на подсистемата „Експлоатация и управление на движението“ на железопътната система на Европейския съюз и за отмяна на Решение 2012/757/ЕС (вж. страница 5 от настоящия брой на Официален вестник).


ПРИЛОЖЕНИЕ

1.   ТЕХНИЧЕСКИ ОБХВАТ

Настоящите спецификации се отнасят за данните относно следните подсистеми на железопътната система на Европейския съюз:

а)

подсистемата „Инфраструктура“;

б)

подсистемата „Енергия“;

в)

подсистемата „Контрол, управление и сигнализация по железопътната линия“.

2.   ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Основното предназначение на регистъра на инфраструктурата е да осигури прозрачност по отношение на характеристиките на мрежата и да се използва като справочна база данни.

2.1.   Процеси, които се подпомагат от регистъра на инфраструктурата

Регистърът на инфраструктурата подпомага следните процеси:

а)

проверка на превозни средства с разрешение за пускане на пазара преди използването им в съответствие с член 23 от Директива (ЕС) 2016/797;

б)

проектиране на мобилни подсистеми;

в)

проверка на осъществимостта на железопътни услуги;

г)

публикуване на правила и ограничения със строго местен характер в съответствие с член 14, параграф 11 от Директива (ЕС) 2016/797;

д)

проверка на техническата съвместимост на стационарни съоръжения в съответствие с член 18, параграф 4, буква б) от Директива (ЕС) 2016/797;

е)

наблюдение на напредъка по отношение на оперативната съвместимост на железопътната мрежа на Европейския съюз;

ж)

създаване на референтния документ за мрежата във връзка с естеството на инфраструктурата;

з)

съставяне на пътната книга, посочена в допълнение Г2 към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/773 в съответствие с член 6, параграф 2;

и)

използване на данните от регистъра на инфраструктурата и в други инструменти на ИТ.

2.2.   Специфични изисквания за регистъра на инфраструктурата

Регистърът на инфраструктурата:

а)

предоставя стойности на параметрите за проверка на техническата съвместимост на превозното средство с маршрута;

б)

предоставя данни от значение за определянето на характеристиките на инфраструктурата в предвидената област на употреба и улеснява проектирането на подвижен състав и проверката на осъществимостта на железопътните услуги;

в)

дава възможност на държавите членки да включат в регистъра на инфраструктурата правила и ограничения със строго местен характер;

г)

предоставя данни от значение за проверка на техническата съвместимост на стационарни подсистеми с мрежата, в която са включени, и за наблюдение на напредъка по отношение на оперативната съвместимост на стационарните съоръжения;

д)

предоставя необходимата информацията за пътната книга;

е)

дава възможност регистърът на инфраструктурата да бъде ползван като справочна база данни за референтния документ на мрежата или за други ИТ инструменти.

3.   ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристиките, посочени в настоящото приложение, са общи за всички регистри на инфраструктурата на държавите членки.

3.1.   Определения

За целите на настоящото приложение се прилагат следните определения:

1)

„участък от линия“ (УоЛ) означава частта от линията между съседни оперативни точки и може да се състои от няколко коловоза;

2)

„оперативна точка“ (ОТ) означава всяко място за осигуряване на железопътни транспортни дейности, където железопътните транспортни дейности могат да започнат, да завършат или да променят своята посока и където могат да се предоставят услуги за пътнически и товарен превоз; „оперативна точка“ означава също всяко място по границите между държави членки или между управители на инфраструктура;

3)

„точка на местоположение“ означава всяка конкретна точка от коловоза на УоЛ, в която стойността на даден параметър се променя;

4)

„експлоатационен коловоз“ означава коловоз, използван за движение с цел железопътна транспортна дейност; не се включват странични и глухи коловози за разминаване на влакове на главен коловоз или връзки между коловози, необходими единствено за маневриране на влаковете;

5)

„страничен коловоз“ означава коловоз в рамките на оперативна точка, който не представлява част от маршрут за транспортна дейност на влакове.

3.2.   Структура на железопътната мрежа за регистъра на инфраструктурата

3.2.1.   За целите на регистъра на инфраструктурата всяка държава членка описва своята железопътна мрежа по участъци от линии и оперативни точки.

3.2.2.   Елементите, обозначавани във връзка с подсистемите „Инфраструктура“, „Енергия“ и „Контрол, управление и сигнализация по железопътната линия“ като „участък от линия“, съответстват на инфраструктурния елемент „експлоатационен коловоз“.

3.2.3.   Елементите, обозначавани като „оперативна точка“ във връзка с подсистемата „Инфраструктура“, съответстват на инфраструктурните елементи „експлоатационен коловоз“ и „страничен коловоз“.

3.3.   Елементи за регистъра на инфраструктурата

3.3.1.   Елементите се публикуват в съответствие с таблица 1.

3.3.2.   В наръчника за прилагане на РИНФ, посочен в член 7, се определят конкретният формат и процедурата за управление на данните, изброени в таблица 1, по един от следните начини:

а)

избор на един или повече варианти от предварително определен списък;

б)

символен низ или предварително определен символен низ;

в)

число, посочено в средни скоби.

3.3.3.   Стойността на даден параметър се посочва, когато тя съответства на основен параметър или когато съответният елемент съществува в мрежата, която се описва в съответствие с крайните срокове, посочени в таблица 1.

Параметрите, необходими за проверка на съвместимостта на превозното средство с маршрута, са обозначени като „необходими за съвместимост с маршрута“ в съответствие с допълнение Г1 към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/773.

Всяка информация, свързана с параметрите, се представя в таблица 1.

Когато таблица 1 препраща към документ на управителя на инфраструктурата, управителят на инфраструктурата или Националния регистриращ орган (НРО), в съответствие с член 5, представя този документ на Агенцията в електронен формат. Документи, посочени в параметри 1.1.1.1.2.4.4, 1.1.1.1.6.4, 1.1.1.1.6.5, 1.1.1.3.7.1.3 и 1.1.1.3.11.3, се представят на два от езиците на ЕС.

Таблица 1

Елементи за регистъра на инфраструктурата

Номер

Наименование

Формат на данните

Определение

Основни параметри

Необходими за съвместимост с маршрута

Краен срок за подаване на параметъра

1

ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

 

 

 

1.1

УЧАСТЪК ОТ ЛИНИЯ

 

 

 

1.1.0.0.0

Обща информация

 

 

 

1.1.0.0.0.1

Код на управителя на инфраструктурата (УИ)

[AAAA]

„Управител на инфраструктурата“ означава всеки орган или предприятие, който/което отговаря по-специално за изграждането и поддържането на железопътната инфраструктура или на част от нея.

X

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.1.0.0.0.2

Идентификатор на национална линия

Символен низ

Уникален идентификатор на линия или уникален номер на линия в рамките на държава членка.

X

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.1.0.0.0.3

Оперативна точка в началото на участък от линия

Предварително определен символен низ

Уникален идентификатор на ОТ в началото на участък от линията (километрите нарастват от началната ОТ към крайната ОТ).

X

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.1.0.0.0.4

Оперативна точка в края на участък от линия

Предварително определен символен низ

Уникален идентификатор на ОТ в края на участък от линията (километрите нарастват от началната ОТ към крайната ОТ).

X

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.1.0.0.0.5

Дължина на участък от линия

Предварително определен символен низ

Дължина на линията между оперативните точки в началото и в края на участък от линия.

X

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.1.0.0.0.6

Вид на участък от линия

Избор на един вариант от предварително определения списък:

Regular SoL/Link

Вид на участъка от линията, изразяващ размера на представените данни, който зависи от това дали участъкът свързва оперативни точки, получени чрез разделянето на голям възел на няколко оперативни точки, или не.

X

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.1.1

ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН КОЛОВОЗ

 

 

 

1.1.1.0.0

Обща информация

 

 

 

1.1.1.0.0.1

Идентификатор на коловоз

Символен низ

Уникален идентификатор на коловоз или уникален номер на коловоз в рамките на участък от линия

X

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.1.1.0.0.2

Нормална посока на движение

Избор на един вариант от предварително определения списък:

N/O/B

Нормалната посока на движение е:

същата като посоката, определена чрез началото и края на УоЛ: (N)

обратна на посоката, определена от началото и края на УоЛ: (O)

в двете посоки: (B)

X

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.1.1.1

Подсистема „Инфраструктура“

 

 

 

1.1.1.1.1

Декларации за проверка на коловоз

 

 

 

1.1.1.1.1.1

ЕО Декларация за проверка на коловоз за съответствие с изискванията на технически спецификации за оперативна съвместимост (ТСОС), приложими за подсистемата „Инфраструктура“

Предварително определен символен низ:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Уникален номер на ЕО декларациите съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/250 на Комисията (1).

 

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.1.1.1.1.2

Декларация за демонстриране на съответствие на съществуваща инфраструктура (СИ) (съгласно определението, дадено в Препоръка 2014/881/ЕС на Комисията (2)) относно съответствието на съществуващи железопътни линии с изискванията на ТСОС, приложими за подсистема „Инфраструктура“

Предварително определен символен низ:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Уникален номер на декларациите за демонстриране на съответствие на СИ съобразно изискванията за формата, определени за ЕО декларациите в Приложение VII към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/250 на Комисията.

 

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.1.1.1.2

Експлоатационни параметри

 

 

 

1.1.1.1.2.1

Класификация на коловоза от Трансевропейската мрежа (ТЕМ)

Избор на един вариант от предварително определен списък

Посочва се частта от трансевропейската мрежа, към която принадлежи линията.

X

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.1.1.1.2.1.2

Идентификация по географската информационна система на ТЕМ (Ид. № по ГИС)

Символен низ

Посочване на идентификацията на участъка по ГИС в базата данни на Трансевропейската транспортна мрежа (ТЕМ-T), към която принадлежи коловозът

 

 

1 януари 2021 г.

1.1.1.1.2.2

Категория на линията

Избор на един вариант от предварително определен списък

Класификация на линията според ТСОС „Инфраструктура“ — Регламент (ЕС) № 1299/2014 на Комисията (3).

X

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.1.1.1.2.3

Част от железопътен коридор за превоз на товари

Избор на един вариант от предварително определен списък

Посочва се дали линията е определена като железопътен коридор за превоз на товари.

 

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.1.1.1.2.4

Товароспособност

Избор на един вариант от предварително определен списък

Комбинация от категорията на линията и скоростта в най-слабата точка на коловоза

X

X

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.1.1.1.2.4.1

Национална класификация за товароспособност

Символен низ

Национална класификация за товароспособност

 

X

16 януари 2020 г.

1.1.1.1.2.4.2

Съответствие на конструктивните елементи с модела на натоварване при високи скорости (HSLM).

Избор на един вариант от предварително определения списък:

Y/N

За участъци от линията с максимална разрешена скорост 200 km/h или по-висока

Информация относно процедурата, която трябва да се прилага за проверка на съвместимостта при динамично натоварване

 

X

16 януари 2020 г.

1.1.1.1.2.4.3

Местоположение на конструктивни елементи по железопътната линия, при които са необходими специфични проверки

Предварително определен символен низ:

[± NNNN.NNN] + [символен низ]

Определяне на местоположението на конструктивни елементи, при които са необходими специфични проверки

 

X

16 януари 2020 г.

1.1.1.1.2.4.4

Документ с процедурата (процедурите) за статично и динамично изпитване за съвместимост с маршрута

Символен низ

Електронен документ, предоставен от УИ на два езика на ЕС и съхраняван от Агенцията, съдържащ:

точно описание на процедурите за статично и динамично изпитване за съвместимост с маршрута;

или

информация от практическо значение относно извършването на проверки на конкретни конструктивни елементи.

 

X

16 януари 2020 г.

1.1.1.1.2.5

Максимална разрешена скорост

[NNN]

Номинална максимална експлоатационна скорост по линията, обусловена от характеристиките на подсистемите „Инфраструктура“, „Енергия“ и „Контрол, управление и сигнализация“, изразена в километри/час.

X

X

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.1.1.1.2.6

Температурен интервал

Избор на един вариант от предварително определения списък:

T1 (-25 до +40)

T2 (-40 до +35)

T3 (-25 до +45)

Tx (-40 до +50)

Температурен интервал за неограничен достъп до линията съгласно европейски стандарт.

X

X

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.1.1.1.2.7

Максимална височина

[+/-][NNNN]

Надморска височина в най-високата точка на участъка от линията спрямо равнището на Амстердам (Normal Amsterdam's Peil, NAP).

X

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.1.1.1.2.8

Наличие на изключително неблагоприятни атмосферни условия

Избор на един вариант от предварително определения списък:

Y/N

Атмосферните условия по линията са изключително неблагоприятни съгласно европейски стандарт.

X

X

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.1.1.1.3

Трасе на линията

 

 

 

1.1.1.1.3.1

Оперативно съвместим габарит

Избор на един вариант от предварително определения списък:

GA/GB,/GC/G1/ DE3/ S/IRL1/няма

Габарити GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1, определени в европейски стандарт.

Параметърът е заличен. Показва се за сведение.

1.1.1.1.3.2

Многонационални габарити

Избор на един вариант от предварително определения списък:

G2/GB1/GB2/няма

Габарит съгласно многостранен договор или международен габарит, различен от GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1, определени в европейски стандарт.

Параметърът е заличен. Показва се за сведение.

1.1.1.1.3.3

Национални габарити

Избор на един вариант от предварително определен списък

Национален габарит, определен в европейски стандарт, или друг местен габарит.

Параметърът е заличен. Показва се за сведение.

1.1.1.1.3.1.1

Определяне на габарита

Избор на един вариант от предварително определен списък

Габарит, определен в европейски стандарт, или друг местен габарит, включително на долна или горна част.

В съответствие с точка 7.3.2.2 от Регламент (ЕС) 1302/2014, участъци от линии на мрежата на Обединено кралство Великобритания може да не разполагат с основно очертание на габарита.

X

X

16 януари 2020 г.

1.1.1.1.3.1.2

Местоположение на отделни точки по железопътната линия, при които са необходими специфични проверки

Предварително определен символен низ:

[± NNNN.NNN] + [символен низ]

Местоположение на определени точки, при които са необходими специфични проверки поради отклонения от габаритите, посочени в точка 1.1.1.1.3.1.1.

 

X

16 януари 2020 г.

1.1.1.1.3.1.3

Документ, съдържащ напречното сечение на отделните точки, при които са необходими специфични проверки

Символен низ

Електронен документ, предоставян от УИ, съхраняван от Агенцията, с напречното сечение в определени точки, при които са необходими специфични проверки поради отклонения от габаритите, посочени в точка 1.1.1.1.3.1.1. При необходимост към документа с напречното сечение може да бъде приложено указание за проверката в специфичната точка.

 

X

16 януари 2020 г.

1.1.1.1.3.4

Стандартен номер на профил на комбиниран транспорт за заменяеми каросерии

Избор на един вариант от предварително определен списък

Код за комбиниран транспорт със заменяеми кошове за смесен авто-железопътен транспорт съгласно класификацията на Международния съюз на железниците (UIC) (ако линията е част от ТЕМ).

X

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.1.1.1.3.5

Стандартен номер на профил на комбиниран транспорт за полуремаркета

Избор на един вариант от предварително определен списък

Код за комбиниран транспорт за полуремаркета съгласно класификацията на Международния съюз на железниците (UIC) (ако линията е част от ТЕМ).

X

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.1.1.1.3.5.1

Конкретна информация

Символен низ

Всяка необходима информация от управителя на инфраструктурата относно трасето на линията

 

 

1 януари 2021 г.

1.1.1.1.3.6

Профил на наклона

Предварително определен символен низ:

[± NN.N] ([± NNNN.NNN]

повтаря се толкова пъти, колкото е необходимо

Поредица от стойности на наклоните и точки на промяна на наклона

X

X

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.1.1.1.3.7

Минимален радиус на хоризонтална крива

[NNNNN]

Радиус на най-малката хоризонтална крива на коловоза в метри.

X

X

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.1.1.1.4

Параметри на коловоза

 

 

 

1.1.1.1.4.1

Номинално междурелсие

Избор на един вариант от предварително определения списък

750/1000/1435/1520/1524/1600/1668/друг

Единична стойност, изразена в милиметри, която определя междурелсието.

X

X

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.1.1.1.4.2

Недостиг на надвишение

[+/-] [NNN]

Максималният недостиг на надвишение, изразен в милиметри и определен като разликата между приложеното надвишение и по-високо равновесно надвишение, за което е била проектирана линията.

X

X

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.1.1.1.4.3

Наклон на релсата

[NN]

Ъгълът, определящ наклона на главата на релсата спрямо повърхността на търкаляне

X

X

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.1.1.1.4.4

Наличие на баласт

Избор на един вариант от предварително определения списък:

Y/N

Посочва се дали конструкцията на коловоза е с траверси, положени върху баласт, или не.

 

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.1.1.1.5

Стрелки и кръстовини

 

 

 

1.1.1.1.5.1

Съответствие с ТСОС на експлоатационните стойности за стрелки и кръстовини

Избор на един вариант от предварително определения списък:

Y/N

Стрелките и кръстовините се поддържат в рамките на граничните експлоатационни стойности, посочени в ТСОС.

X

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.1.1.1.5.2

Минимален диаметър на колелото за неподвижни двойни кръстовини

[NNN]

Максималната дължина без водене при неподвижни двойни кръстовини се основава на минималния диаметър на колелото при експлоатация и се изразява в милиметри.

X

X

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.1.1.1.6

Устойчивост на коловозите по отношение на приложените натоварвания

 

 

 

1.1.1.1.6.1

Максимално отрицателно ускорение на влака

[N.N]

Границата на надлъжна устойчивост на коловозите, дадена като максимално разрешено отрицателно ускорение на влака и изразена в метри в секунда на квадрат.

X

X

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.1.1.1.6.2

Използване на индукционни спирачки

Избор на един вариант от предварително определения списък:

Разрешено/разрешено при условия/разрешено само за аварийно спиране/разрешено при условия само за аварийно спиране/не е разрешено

Посочват се ограниченията за използване на индукционни спирачки.

X

X

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.1.1.1.6.3

Използване на магнитно-релсови спирачки

Избор на един вариант от предварително определения списък:

Разрешено/разрешено при условия/разрешено при условия само за аварийно спиране/разрешено само за аварийно спиране/не е разрешено

Посочват се ограниченията за използване на магнитно-релсови спирачки.

X

X

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.1.1.1.6.4

Документ, съдържащ условията за използване на индукционни спирачки

Символен низ

Електронен документ, предоставен от УИ на два езика на ЕС, съхраняван от Агенцията, съдържащ условията за използване на индукционни спирачки съгласно 1.1.1.1.6.2.

 

X

16 януари 2020 г.

1.1.1.1.6.5

Документ, съдържащ условията за използване на магнитно-релсови спирачки

Символен низ

Електронен документ, предоставен от УИ на два езика на ЕС, съхраняван от Агенцията, съдържащ условията за използване на магнитно-релсови спирачки съгласно 1.1.1.1.6.3.

 

X

16 януари 2020 г.

1.1.1.1.7

Здраве, безопасност и околна среда

 

 

 

1.1.1.1.7.1

Забранено е смазването на ребордите

Избор на един вариант от предварително определения списък:

Y/N

Посочва се дали е забранено използването на бордово оборудване за смазване на ребордите.

X

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.1.1.1.7.2

Наличие на железопътни прелези

Избор на един вариант от предварително определения списък:

Y/N

Посочва се дали има железопътни прелези (включително пешеходни жп прелези) в участъка от линията.

X

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.1.1.1.7.3

Разрешено ускорение в близост до железопътния прелез

Символен низ

Наличие на ограничение на ускорението на влака, ако спира или набира скорост близо до железопътен прелез, изразено в метри в секунда на квадрат в конкретна еталонна крива на ускоряване.

 

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.1.1.1.7.4

Наличие на детектор за установяване на прегряване на букси по протежение на линията (HABD)

Избор на един вариант от предварително определения списък:

Y/N

Наличие на детектор за установяване на прегряване на букси (HABD) по протежение на линията

X

X

16 януари 2020 г.

1.1.1.1.7.5

Детектор за установяване на прегряване на букси (HABD) по протежение на линията, съвместим с ТСОС

Избор на един вариант от предварително определения списък:

Y/N

Специфичен елемент за френската, италианската и шведската железопътна мрежа.

Детектор за установяване на прегряване на букси (HABD) по протежение на линията, съвместим с ТСОС.

 

X

16 януари 2020 г.

1.1.1.1.7.6

Идентификация на детектор за установяване на прегряване на букси (HABD) по протежение на линията

Символен низ

Специфичен елемент за френската, италианската и шведската железопътна мрежа.

Приложимо в случай че HABD по протежение на линията не е съвместим с ТСОС, идентификация на детектор за установяване на прегряване на букси по протежение на линията

 

X

16 януари 2020 г.

1.1.1.1.7.7

Поколение на детектор за установяване на прегряване на букси (HABD) по протежение на линията

Избор на един вариант от предварително определен списък

Специфичен елемент за френската, италианската и шведската железопътна мрежа.

Поколение на детектор за установяване на прегряване на букси (HABD) по протежение на линията.

 

X

16 януари 2020 г.

1.1.1.1.7.8

Местоположение на детектор за установяване на прегряване на букси (HABD) по протежение на линията

Предварително определен символен низ:

[± NNNN.NNN] + [символен низ]

Специфичен елемент за френската, италианската и шведската железопътна мрежа.

Приложимо в случай че HABD по протежение на линията не е съвместим с ТСОС, определяне на местоположението на детектора за установяване на прегряване на букси по протежение на линията.

 

X

16 януари 2020 г.

1.1.1.1.7.9

Посока на измерването на детектор за установяване на прегряване на букси (HABD) по протежение на линията

Избор на един вариант от предварително определения списък:

N/O/B

Специфичен елемент за френската, италианската и шведската железопътна мрежа.

Приложимо в случай че HABD по протежение на линията не е несъвместим с ТСОС, посока на измерването на детектора за установяване на прегряване на букси по протежение на линията.

Ако посоката на измерването е:

същата като посоката, определена чрез началото и края на УоЛ: (N)

обратна на посоката, определена чрез началото и края на УоЛ: (O)

в двете посоки: (B)

 

X

16 януари 2020 г.

1.1.1.1.7.10

Изискват се постоянни червени светлини

Избор на един вариант от предварително определения списък:

Y/N

Участъци, при които се изискват две постоянни червени светлини в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/773.

 

 

1 януари 2021 г.

1.1.1.1.7.11

Движение по „по-безшумен маршрут“

Избор на един вариант от предварително определения списък:

Y/N

Движение по „по-безшумен маршрут“ в съответствие с член 5, буква б) от Регламент (ЕС) № 1304/2014 на Комисията (4).

X

 

1 януари 2021 г.

1.1.1.1.8

Тунел

 

 

 

1.1.1.1.8.1

Код на УИ

[AAAA]

„Управител на инфраструктура“ означава всеки орган или предприятие, който/което отговаря по-специално за изграждането и поддържането на железопътната инфраструктура.

X

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.1.1.1.8.2

Идентификатор на тунел

Символен низ

Уникален идентификатор на тунела или уникален номер в рамките на държава членка

X

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.1.1.1.8.3

Начало на тунел

Предварително определен символен низ:

[Географска ширина (NN.NNNN) + Географска дължина (± NN.NNNN) + km(NNN.NNN)]

Географски координати в десетични градуси и km на линията в началото на тунел.

X

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.1.1.1.8.4

Край на тунел

Предварително определен символен низ:

[Географска ширина (NN.NNNN) + Географска дължина (± NN.NNNN) + km(NNN.NNN)]

Географски координати в десетични градуси и km на линията в края на тунел.

X

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.1.1.1.8.5

ЕО Декларация за проверка на съответствието с изискванията на технически спецификации за оперативна съвместимост (ТСОС), приложими за железопътни тунели

Предварително определен символен низ:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Уникален номер на ЕО декларациите съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/250 на Комисията.

 

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.1.1.1.8.6

Декларация за демонстриране на съответствие на СИ (съгласно определението, дадено в Препоръка на Комисията 2014/881/ЕС) относно съответствието с изискванията на ТСОС, приложими за железопътни тунели

Предварително определен символен низ:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Уникален номер на декларациите за демонстриране на съответствие на СИ съобразно изискванията за формата, определени за ЕО декларациите в Приложение VII към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/250 на Комисията.

 

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.1.1.1.8.7

Дължина на тунела

[NNNNN]

Дължина на тунела в метри от входния портал до изходния портал.

X

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.1.1.1.8.8

Напречно сечение

[NNN]

Най-малкото напречно сечение на тунела (в квадратни метри)

 

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.1.1.1.8.8.1

Съответствие на тунела с ТСОС „Инфраструктура“

Y/N

Съответствие на тунела с ТСОС „Инфраструктура“ при максималната разрешена скорост

X

 

1 януари 2021 г.

1.1.1.1.8.8.2

Документ, наличен у управителя на инфраструктурата, съдържащ точно описание на тунела

Символен низ

Електронен документ, предоставен от УИ, съхраняван от Агенцията, съдържащ точно описание на строителния габарит и на геометрията на тунела

 

 

1 януари 2021 г.

1.1.1.1.8.9

Наличие на план за действие при аварийни ситуации

Избор на един вариант от предварително определен списък:

Y/N

Посочва се дали има план за действие при аварийни ситуации.

 

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.1.1.1.8.10

Изисквана категория на пожарна безопасност за подвижния състав

Избор на един вариант от предварително определения списък:

A/B/няма

Категоризация в зависимост от това как пътнически влак с пожар на борда ще продължи да функционира в продължение на определен период от време.

X

X

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.1.1.1.8.11

Изисквана национална категория на пожарна безопасност за подвижния състав

Символен низ

Категоризация в зависимост от това как пътнически влак с пожар на борда ще продължи да функционира в продължение на определен период от време.

 

X

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.1.1.2

Подсистема „Енергия“

 

 

 

1.1.1.2.1

Декларации за проверка на коловоз

 

 

 

1.1.1.2.1.1

ЕО Декларация за проверка на съответствието на трасето с изискванията на ТСОС, приложими за подсистема „Енергия“

Предварително определен символен низ:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Уникален номер на ЕО декларациите съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/250 на Комисията.

 

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.1.1.2.1.2

Декларация за демонстриране на съответствие на СИ (съгласно определението, дадено в Препоръка на Комисията 2014/881/ЕС) относно съответствието на трасето с изискванията на ТСОС, приложими за подсистема „Енергия“

Предварително определен символен низ:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Уникален номер на декларациите за демонстриране на съответствие на СИ съобразно изискванията за формата, определени за ЕО декларациите в Приложение VII към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/250 на Комисията.

 

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.1.1.2.2

Система на контактната мрежа

 

 

 

1.1.1.2.2.1.1

Тип на системата на контактната мрежа

Избор на един вариант от предварително определения списък:

Въздушна контактна мрежа (OCL)

Трета релса (линия)

Четвърта релса (линия)

Не е електирифицирана

Посочва се видът на системата на контактната мрежа.

X

X

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.1.1.2.2.1.2

Система за електрозахранване (напрежение и честота)

Избор на един вариант от предварително определения списък:

AC 25kV -50Hz

AC 15kV -16,7Hz/

DC 3 kV /

DC 1,5kV /

DC (специфичен случай FR) /

DC 750 V /

DC 650 V/

DC 600 V /

друга

Посочва се системата за тягово електрозахранване (номинално напрежение и честота)

X

X

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.1.1.2.2.1.3

Umax2 за линиите, посочени в точка 7.4.2.2.1 от [приложението към] Регламент (ЕС) 1301/2014.

[NNNNNN]

Специфични за френската мрежа

Най-високо нетрайноустановено напрежение съгласно EN50163 за линиите, посочени в точка 7.4.2.2.1 от [приложението към] Регламент (ЕС) 1301/2014.

 

X

16 януари 2020 г.

1.1.1.2.2.2

Максимален ток на влака

[NNNN]

Посочва се максималният разрешен ток на влака, изразен в ампери.

 

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.1.1.2.2.3

Максимален ток на пантограф в спряно състояние

[NNN]

Посочва се максималният разрешен ток на влака в спряно състояние за системи за постоянен ток, изразен в ампери.

 

X

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.1.1.2.2.4

Разрешение за рекуперативно спиране

Избор на един вариант от предварително определения списък:

Y/N/ Само ако возилото е в състояние да открие аварийно изключване в съответствие с EN 50 388

Посочва се дали рекуперативно спиране, е разрешено, не е разрешено или е разрешено при определени условия.

 

X

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.1.1.2.2.5

Максимална височина на контактния проводник

[N.NN]

Посочва се максималната височина на контактния проводник, изразена в метри.

 

X

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.1.1.2.2.6

Минимална височина на контактния проводник

[N.NN]

Посочва се минималната височина на контактния проводник, изразена в метри.

 

X

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.1.1.2.3

Пантограф

 

 

 

1.1.1.2.3.1

Приети плъзгачи на пантограф, съответстващи на ТСОС

Избор на един вариант от предварително определен списък

Посочват се плъзгачите на пантограф, съответстващи на ТСОС, които е разрешено да бъдат използвани.

 

X

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.1.1.2.3.2

Приети други плъзгачи на пантограф

Избор на един вариант от предварително определен списък

Посочват се разрешените за използване плъзгачи на пантограф.

 

X

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.1.1.2.3.3

Изисквания относно броя на вдигнатите пантографи и разстоянието между тях при дадената скорост

Предварително определен символен низ:

[N] [NNN] [NNN]

Посочват се максималният брой вдигнати пантографи, разрешен за влака, и минималното разстояние между осевите линии на плъзгачите на два съседни пантографа при дадената скорост, изразено в метри.

 

X

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.1.1.2.3.4

Разрешен материал на контактната накладка

Избор на един вариант от предварително определен списък

Посочват се разрешените за използване материали за контактната накладка.

 

X

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.1.1.2.4

Участъци за разделяне на въздушни контактни мрежи (OCL)

 

 

 

1.1.1.2.4.1.1

Разделяне на фазите

Избор на един вариант от предварително определен списък:

Y/N

Посочва се дали съществува разделяне на фазите и дали е налична изискваната информация.

 

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.1.1.2.4.1.2

Информация за разделянето на фазите

Предварително определен символен низ

Посочва се изискваната информация за разделяне на фазите

 

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.1.1.2.4.2.1

Разделяне на системите

Избор на един вариант от предварително определения списък:

Y/N

Посочва се дали има разделяне на системите.

 

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.1.1.2.4.2.2

Информация за разделяне на системите

Предварително определен символен низ

Посочва се изискваната информация за разделяне на системите.

 

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.1.1.2.4.3

Разстояние между табела и край на разделяне на фазите

[N]

Специфичен елемент при проверка на съвместимостта с маршрута във френската мрежа

Разстояние между табела за разрешаване на машиниста да „вдигне токоснемателя“ или да „затвари прекъсвача“, след като се премине участъкът за разделяне на фазите и краят на участъка за разделяне на фазите.

 

X

16 януари 2020 г.

1.1.1.2.5

Изисквания за подвижния състав

 

 

 

1.1.1.2.5.1

Изисквано ограничаване на тока или на мощността на борда

Избор на един вариант от предварително определения списък:

Y/N

Посочва се дали се изисква функция за ограничаване на тока или на мощността на борда на возилата.

 

X

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.1.1.2.5.2

Разрешен контактен натиск

Символен низ

Посочва се разрешеният контактен натиск, изразен в нютони.

 

X

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.1.1.2.5.3

Изисквано устройство за автоматично спускане

Избор на един вариант от предварително определения списък:

Y/N

Посочва се дали на борда на возилото се изисква устройство за автоматично спускане.

 

X

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.1.1.3

Подсистема „Контрол, управление и сигнализация“

 

 

 

1.1.1.3.1

Декларации за проверка на коловоз

 

 

 

1.1.1.3.1.1

ЕО Декларация за проверка на съответствието на трасето с изискванията на ТСОС, приложими за подсистема „Контрол, управление и сигнализация“

Предварително определен символен низ:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Уникален номер на ЕО декларациите съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/250 на Комисията.

 

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.1.1.3.2

Система за защита на влака, съответстваща на ТСОС (съгласно Европейската система за управление на влаковете, ETCS)

 

 

 

1.1.1.3.2.1

Ниво съгласно Европейската система за управление на влаковете (ETCS)

Избор на един вариант от предварително определен списък

Приложимо ниво съгласно ETCS по отношение на оборудването край коловозите

X

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.1.1.3.2.2

Основен вариант на ETCS

Избор на един вариант от предварително определен списък

Основен вариант на ETCS, инсталиран по протежение на линията.

 

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.1.1.3.2.3

За достъп до линията е необходима функция за предаване на информация към ETCS (infill)

Избор на един вариант от предварително определения списък:

Y/N

Посочва се дали за достъп до линията е необходима функция за предаване на информация към ETCS (infill) по причини, свързани с безопасността.

X

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.1.1.3.2.4

Оборудване за предаване на информация към ETCS, инсталирано по протежение на линията

Избор на един вариант от предварително определения списък:

релсова верига/брояч на оси/ел. контур

Информация относно инсталирано оборудване по протежение на коловоза, позволяващо предаване на информация чрез електрически контур или чрез Глобалната система за мобилни комуникации — железници (GSM-R) за инсталации от ниво 1.

 

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.1.1.3.2.5

Прилага се национален вариант на пакет 44 на ETCS

Избор на един вариант от предварително определения списък:

Y/N

Посочва се дали между коловоза и влака се предават данни за специфични национални приложения.

 

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.1.1.3.2.6

Наличие на експлоатационни ограничения или условия

Избор на един вариант от предварително определения списък:

Y/N

Посочва се дали съществуват ограничения или условия, произтичащи от частично съответствие с ТСОС „Контрол, управление и сигнализация“ — Регламент (ЕС) 2016/919 на Комисията (5).

 

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.1.1.3.2.7

Незадължителни функции на ETCS

Символен низ

Незадължителни функции на ETCS, които могат да подобрят условията на експлоатация по линията.

Параметърът е заличен. Показва се за сведение.

1.1.1.3.2.8

За достъп до линията е необходимо потвърждение за целостта на влака, получено от борда на влака.

Избор на един вариант от предварително определения списък:

Y/N

Посочва се дали за достъп до линията е необходимо потвърждение за влака, получено от борда на влака.

 

X

16 януари 2020 г.

1.1.1.3.2.9

Съвместимост с ETCS

Избор на един вариант от предварително определен списък

Изисквания на ETCS за демонстриране на техническа съвместимост

 

X

16 януари 2020 г.

1.1.1.3.2.10

Версия на ETCS M

Избор на един вариант от предварително определен списък

Версия на ETCS M съгласно спецификация на изискванията към системата 7.5.1.9 (SRS 7.5.1.9)

 

 

1 януари 2021 г.

1.1.1.3.3

Радиовръзка (GSM-R), която е в съответствие с ТСОС

 

 

 

1.1.1.3.3.1

Версия на GSM-R

Избор на един вариант от предварително определен списък

Номер на версията на спецификацията на функционалните изисквания към GSM-R и на спецификацията на изискванията към системата (SRS), за оборудването, инсталирано по протежение на линията.

X

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.1.1.3.3.2

Брой активни мобилни устройства GSM-R (EDOR) или едновременни комуникационни сесии на борда за ETCS, ниво 2 или ниво 3, необходими за прехвърлянията между радиоцентровете за блок-участъците без поява на експлоатационни смущения

Избор на един вариант от предварително определения списък:

1/2

Брой едновременни комуникационни сесии на борда за ETCS, ниво 2 или ниво 3, необходим за безпроблемна експлоатация на влака. Този брой зависи от обработката на комуникационните сесии от радиоцентровете за блок-участъците (RBC). Той не е от критично значение за безопасността и не е предмет на оперативната съвместимост.

 

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.1.1.3.3.3

Незадължителни функции на GSM-R

Избор на един вариант от предварително определен списък

Използване на незадължителни функции на GSM-R, които могат да подобрят условията на експлоатация по линията. Те служат единствено за информация, а не като критерии за достъп до мрежата.

 

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.1.1.3.3.3.1

Допълнителна информация относно характеристиките на мрежата

Символен низ

Всяка допълнителна информация относно характеристиките на мрежата или съответен документ, предоставен от УИ и съхраняван от Агенцията, напр. ниво на смущения, водещо до препоръка за допълнителна защита на борда на влака

 

 

1 януари 2021 г.

1.1.1.3.3.3.2

GPRS за ETCS

Избор на вариант от предварително определения списък:

Y/N

Посочва се дали GPRS може да се използва за ETCS.

 

 

1 януари 2021 г.

1.1.1.3.3.3.3

Район на прилагане на GPRS

Символен низ

Посочва се районът, в който GPRS може да се използва за ETCS.

 

 

1 януари 2021 г.

1.1.1.3.3.4

Използване на група 555

Избор на вариант от предварително определения списък:

Y/N

Посочва се дали се използва група 555.

 

X

16 януари 2020 г.

1.1.1.3.3.5

Мрежи GSM-R, обхванати в споразумение за роуминг

Избор на един вариант от предварително определен списък

Списък на мрежи GSM-R, обхванати в споразумение за роуминг

 

X

16 януари 2020 г.

1.1.1.3.3.6

Наличие на роуминг към обществени мрежи

Избор на вариант от предварително определения списък:

Y/N

Ако отговорът е „Y“, посочете наименованието на обществената мрежа:

Наличие на роуминг към обществена мрежа

 

 

1 януари 2021 г.

1.1.1.3.3.7

Подробности относно роуминга към обществени мрежи

Символен низ

Ако e конфигуриран роуминг към обществени мрежи, моля, посочете към кои мрежи, за кои потребители и в кои зони.

 

 

1 януари 2021 г.

1.1.1.3.3.8

Липса на покритие GSMR

Избор на вариант от предварително определения списък:

Y/N

Посочва се евентуалната липса на покритие GSMR.

X

 

1 януари 2021 г.

1.1.1.3.3. 9

Съвместимост на радиосистемата за гласова връзка

Избор на един вариант от предварително определен списък

Изисквания към радиосистемата за гласова връзка с оглед демонстриране на техническа съвместимост

 

X

16 януари 2020 г.

1.1.1.3.3.10

Данни за съвместимост на радиосистемата

Избор на един вариант от предварително определен списък

Изисквания към радиосистемата с оглед демонстриране на техническа съвместимост

 

X

16 януари 2020 г.

1.1.1.3.4

Системи за установяване на наличието на влак, напълно съответстващи на ТСОС

 

 

 

1.1.1.3.4.1

Наличие на система за установяване на наличието на влак, напълно съответстваща на ТСОС

Избор на един вариант от предварително определения списък:

Y/N

Посочва се дали съществува система за установяване на наличието на влак, инсталирана и напълно съответстваща на изискванията на ТСОС „Контрол, управление и сигнализация“, утвърдена с Регламент (ЕС) 2016/919.

X

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.1.1.3.5

Заварени системи за защита на влака

 

 

 

1.1.1.3.5.1

Наличие на други инсталирани влакови защитни, контролни и предупредителни системи

Система за защита на влака

Избор на един вариант от предварително определения списък:

Y/N

Посочва се дали по протежение на линията са инсталирани други влакови защитни, контролни и предупредителни системи за експлоатация в нормални условия.

Параметърът е заличен. Показва се за сведение.

1.1.1.3.5.2

Необходимост от повече от една влакова защитна, контролна и предупредителна система на борда на влака

Избор на един вариант от предварително определения списък

Посочва се дали се изисква на борда на влака да има повече от една влакова защитна, контролна и предупредителна система, както и дали се изисква тези системи да бъдат активни едновременно.

Параметърът е заличен. Показва се за сведение.

1.1.1.3.5.3

Заварена система за защита на влака

Избор на един вариант от предварително определения списък

Посочва се коя система от клас Б е инсталирана.

X

X

16 януари 2020 г.

1.1.1.3.6

Заварени радиосистеми

 

 

 

1.1.1.3.6.1

Други инсталирани радиосистеми (заварени радиосистеми)

Избор на един вариант от предварително определения списък

Посочва се кои заварени радиосистеми са инсталирани.

X

X

16 януари 2020 г.

1.1.1.3.7

Системи за установяване на наличието на влак, които не съответстват напълно на ТСОС

 

 

 

1.1.1.3.7.1.1

Вид на системата за установяване на наличието на влак

Избор на един вариант от предварително определения списък:

релсова верига/брояч на оси/затворен ел. контур

Посочват се видовете инсталирани системи за установяване на наличието на влак.

X

X

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.1.1.3.7.1.2

Видове релсови електрически вериги или броячи на оси, при които са необходими специфични проверки

Избор на един вариант от предварително определения списък:

Посочват се видове системи за установяване на наличието на влак, при които са необходими специфични проверки.

 

X

16 януари 2020 г.

1.1.1.3.7.1.3

Документ, съдържащ процедурата (процедурите) във връзка с видовете системи за установяване на наличието на влак, посочени в 1.1.1.3.7.1.2

Символен низ

Електронен документ, предоставен от УИ на два езика на ЕС, съхраняван от Агенцията, съдържащ точно описание на процедурите за специфичните проверки, които трябва да бъдат извършени за видовете системи за установяване на наличието на влак, посочени в 1.1.1.3.7.1.2.

 

X

16 януари 2020 г.

1.1.1.3.7.1.4

Участък с ограничение на установяването на наличието на влак

Избор на един вариант от предварително определения списък:

Y/N

Специфичен елемент при проверка на съвместимостта с маршрута във френската мрежа

Участъци с:

Тонажът, превозван на даден коловоз, е под 15 000 тона/ден/коловоз

Електрическо затваряне на участъка

Забавяне на електрическото затваряне на участъка с 45 секунди

Инсталация със сигнализиране на релсови електрически вериги

Липса на помощен педал за маневриране в нормалната посока на движение за двуколовозни линии, които са без възможност за движение в обратна посоката

Липса на помощен педал за маневриране независимо от посоката на движението за едноколовозни линии и двупътни коловози

Липса на механизъм за сигнализиране за педала

Закъснение с 45 секунди при специфични уреди за инициализиране на сигнализацията

 

X

16 януари 2020 г.

1.1.1.3.7.2.1

Съответствие на максимално позволеното разстояние между две последователни оси с ТСОС

Избор на един вариант от предварително определения списък:

Съответстващо на ТСОС/Несъответстващо на ТСОС

Посочва се дали необходимото разстояние е в съответствие с ТСОС.

X

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.1.1.3.7.2.2

Максимално позволено разстояние между две последователни оси в случай на несъответствие с изискванията на ТСОС

[NNNNN]

Посочва се максимално позволеното разстояние (в милиметри) между две последователни оси в случай на несъответствие с изискванията на ТСОС.

 

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.1.1.3.7.3

Минимално позволено разстояние между две последователни оси

[NNNN]

Посочва се разстоянието в милиметри.

 

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.1.1.3.7.4

Минимално позволено разстояние между първата и последната ос

[NNNNN]

Посочва се разстоянието в милиметри.

 

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.1.1.3.7.5

Максималното разстояние между края на влака и първата ос

[NNNN]

Посочва се максималното разстояние между края на влака и първата ос, изразено в милиметри, приложимо и за двете страни (предна и задна) на возило или влак.

 

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.1.1.3.7.6

Минимална позволена ширина на бандажа

[NNN]

Посочва се ширината в милиметри.

 

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.1.1.3.7.7

Минимален позволен диаметър на колелото

[NNN]

Посочва се диаметърът на колелото в милиметри.

 

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.1.1.3.7.8

Минимална позволена дебелина на реборда

[NN.N]

Посочва се дебелината на реборда в милиметри.

 

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.1.1.3.7.9

Минимална позволена височина на реборда

[NN.N]

Посочва се височината на реборда в милиметри.

 

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.1.1.3.7.10

Максимално позволена височина на реборда

[NN.N]

Посочва се височината на реборда в милиметри.

 

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.1.1.3.7.11

Минимално позволено натоварване на ос

[NN.N]

Посочва се натоварването в тонове.

Параметърът е заличен. Показва се за сведение.

1.1.1.3.7.11.1

Минимално разрешено натоварване на оста за категория возило

Избор на един вариант от предварително определен списък

Посочва се натоварването в тонове в зависимост от категорията на возилото.

 

 

1 януари 2021 г.

1.1.1.3.7.12

Съвместимост с ТСОС на правилата за пространство без метал около колелата

Избор на един вариант от предварително определения списък:

Съответстващи на ТСОС/Несъответстващо на ТСОС

Посочва се дали правилата са в съответствие с ТСОС.

 

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.1.1.3.7.13

Съвместимост с ТСОС на правилата за металната конструкция на возилото

Избор на един вариант от предварително определения списък:

Съответстващи на ТСОС/Несъответстващо на ТСОС

Посочва се дали правилата са в съответствие с ТСОС.

 

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.1.1.3.7.14

Съвместимост с ТСОС на феромагнитните характеристики на материала на колелата

Избор на един вариант от предварително определения списък:

Съответстващи на ТСОС/Несъответстващо на ТСОС

Посочва се дали правилата са в съответствие с ТСОС.

 

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.1.1.3.7.15.1

Съвместимост с ТСОС на максималната позволена стойност за импеданса между противоположните колела на една колоос

Избор на един вариант от предварително определения списък:

Съответстваща на ТСОС/Несъответстващо на ТСОС

Посочва се дали правилата са в съответствие с ТСОС.

 

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.1.1.3.7.15.2

Максимално позволена стойност за импеданса между противоположните колела на една колоос, когато няма съвместимост с ТСОС

[N.NNN]

Стойността на максимално допустимия импеданс, дадена в омове, в случай на несъответствие с изискванията на ТСОС

 

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.1.1.3.7.16

Съвместимост с ТСОС на системата за опесъчаване

Избор на един вариант от предварително определен списък:

Съответстваща на ТСОС/Несъответстващо на ТСОС

Посочва се дали правилата са в съответствие с ТСОС, или не.

Параметърът е заличен. Показва се за сведение.

1.1.1.3.7.17

Максимално количество пясък

Избор на един вариант от предварително определен списък

Максимално количество пясък, допустимо за коловоза за 30s, изразено в грамове

 

 

1 януари 2021 г.

1.1.1.3.7.18

Изисквана от машиниста възможност за изключване на опесъчаването

Избор на един вариант от предварително определения списък:

Y/N

Посочва се дали се изисква възможност за активиране/дезактивиране на устройствата за опесъчаване от машиниста по указание на управителя на инфраструктурата.

 

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.1.1.3.7.19

Съвместимост с ТСОС на правилата за характеристиките на пясъка

Избор на един вариант от предварително определения списък:

Съответстващи на ТСОС/Несъответстващо на ТСОС

Посочва се дали правилата са в съответствие с ТСОС.

 

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.1.1.3.7.20

Наличие на правила за бордово смазване на реборда

Избор на един вариант от предварително определения списък:

Y/N

Посочва се дали съществуват правила за активиране или дезактивиране на смазване на ребордите.

 

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.1.1.3.7.21

Съвместимост с ТСОС на правилата за използване на композитни спирачни калодки

Избор на един вариант от предварително определения списък:

Съответстващи на ТСОС/Несъответстващо на ТСОС

Посочва се дали правилата са в съответствие с ТСОС.

 

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.1.1.3.7.22

Съвместимост с ТСОС на правилата относно приспособленията за подпомагане на маневрирането

Избор на един вариант от предварително определения списък:

Съответстващи на ТСОС/Несъответстващо на ТСОС

Посочва се дали правилата са в съответствие с ТСОС.

 

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.1.1.3.7.23

Съвместимост с ТСОС на правилата за съчетаване на характеристиките на подвижния състав, които влияят на шунтиращия импеданс

Избор на един вариант от предварително определения списък:

Съответстващи на ТСОС/Несъответстващо на ТСОС

Посочва се дали правилата са в съответствие с ТСОС.

 

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.1.1.3.8

Преминаване от една система към друга

 

 

 

1.1.1.3.8.1

Наличие на възможност за превключване между различни защитни, контролни и предупредителни системи по време на движение

Избор на един вариант от предварително определения списък:

Y/N

Посочва се дали е възможно превключването между различни системи по време на движение

 

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.1.1.3.8.2

Наличие на възможност за превключване между различни радиосистеми

Избор на един вариант от предварително определения списък:

Y/N

Посочва се дали е възможно превключването между различни радиосистеми, както и в режим без съобщителна система, по време на движение

 

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.1.1.3.9

Параметри, свързани с електромагнитни смущения

 

 

 

1.1.1.3.9.1

Наличие и съответствие с ТСОС на правила относно магнитните полета, създавани от возилото

Избор на един вариант от предварително определения списък:

няма/Съответстващи на ТСОС/Несъответстващи на ТСОС

Посочва се дали съществуват правила и дали те са в съответствие с ТСОС.

 

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.1.1.3.9.2

Наличие и съответствие с ТСОС на ограничения относно хармониците в тяговия ток на возилата

Избор на един вариант от предварително определения списък:

няма/Съответстващи на ТСОС/Несъответстващи на ТСОС

Посочва се дали съществуват правила и дали те са в съответствие с ТСОС.

 

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.1.1.3.10

Система по протежение на линията за експлоатация при влошени условия

 

 

 

1.1.1.3.10.1

Ниво на ETCS за експлоатация при влошени условия

Избор на един вариант от предварително определен списък

Ниво на прилагане на ERTMS/ETCS за експлоатация при влошени условия във връзка с коловозното оборудване.

 

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.1.1.3.10.2

Други влакови защитни, контролни и предупредителни системи за експлоатация при влошени условия

Избор на един вариант от предварително определен списък

Посочва се наличието на различна от ETCS система за експлоатация при влошени условия.

 

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.1.1.3.11

Параметри, свързани със спирачките

 

 

 

1.1.1.3.11.1

Максимален изискван спирачен път

[NNNN]

Максималният спирачен път [в метри] на даден влак се дава за максималната скорост по линията.

X

X

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.1.1.3.11.2

Наличност на допълнителна информация на разположение на управителя на инфраструктурата

Избор на един вариант от предварително определения списък:

Y/N

Наличност на допълнителна информация на разположение на управителя на инфраструктурата, както е посочено в точка 4.2.2.6.2, подточка 2 от приложението Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/773.

X

X

16 януари 2020 г.

1.1.1.3.11.3

Наличност на документи относно ефективността на спиране у управителя на инфраструктурата

Символен низ

Електронен документ, предоставен от управителя на инфраструктурата на два езика на ЕС и съхраняван от Агенцията, съдържащ допълнителна информация, както е посочено в точка 4.2.2.6.2, подточка 2 от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/773.

 

X

16 януари 2020 г.

1.1.1.3.12

Други параметри, свързани със системата „Контрол, управление и сигнализация“

 

 

 

1.1.1.3.12.1

Възможност за накланяне

Избор на един вариант от предварително определения списък:

Y/N

Посочва се дали ETCS поддържа функции за накланяне.

Параметърът е заличен. Показва се за сведение.

1.1.1.4

Правила и ограничения

 

 

 

1.1.1.4.1

Наличие на правила и ограничения със строго местен характер

Избор на един вариант от предварително определения списък:

Y/N

Наличие на правила и ограничения със строго местен характер

 

 

1 януари 2021 г.

1.1.1.4.2

Документи относно правила и ограничения със строго местен характер, налични у управителя на инфраструктурата

Символен низ

Електронен документ, предоставен от управителя на инфраструктурата и съхраняван от Агенцията, съдържащ допълнителна информация

 

 

1 януари 2021 г.

1.2

ОПЕРАТИВНА ТОЧКА

 

 

 

1.2.0.0.0

Обща информация

 

 

 

1.2.0.0.0.1

Наименование на оперативната точка

Символен низ

Наименование, което обикновено се свързва с града или населеното място или с целите на управление на движението

X

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.2.0.0.0.2

Уникален идентификатор на ОТ

Предварително определен символен низ:

[AA+AAAAAAAAAA]

Код, съставен от кода на страната и буквено-цифров код на ОТ.

X

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.2.0.0.0.3

Първичен код, използван за TAF/TAP (ТСОС „Телематични приложения за товарни услуги“ и „Телематични приложения за пътнически услуги“)

Предварително определен символен низ:

[AANNNNN]

Първичен код, разработен за TAF/TAP.

 

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.2.0.0.0.4

Тип на оперативната точка

Избор на един вариант от предварително определен списък

Тип на съоръженията във връзка с главните експлоатационни функции.

X

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.2.0.0.0.4.1

Вид съоръжение за смяна на междурелсието.

Символен низ

Вид съоръжение за смяна на междурелсието.

 

X

16 януари 2020 г.

1.2.0.0.0.5

Географско местоположение на оперативна точка

Предварително определен символен низ:

[Географска ширина (NN.NNNN) + Географска дължина(± NN.NNNN)]

Географски координати в десетични градуси, указващи обичайно центъра на ОТ.

X

X

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.2.0.0.0.6

Местоположение на оперативна точка по железопътната линия

Предварително определен символен низ:

[NNN.NNN] + [символен низ]

Километър от дадена линия, определящ местоположението на ОТ. Стойността указва обичайно центъра на ОТ.

X

X

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.2.1

ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН КОЛОВОЗ

 

 

 

1.2.1.0.0

Обща информация

 

 

 

1.2.1.0.0.1

Код на УИ

[AAAA]

„Управител на инфраструктура“ означава всеки орган или предприятие, който/което отговаря по-специално за изграждането и поддържането на железопътната инфраструктура.

X

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.2.1.0.0.2

Идентификатор на коловоз

Символен низ

Уникален идентификатор на коловоз или уникален номер на коловоз в рамките на ОТ

X

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.2.1.0.1

Декларации за проверка на коловоз

 

 

 

1.2.1.0.1.1

ЕО Декларация за проверка на съответствието на коловоза с изискванията на ТСОС, приложими за подсистема „Инфраструктура“

Предварително определен символен низ:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Уникален номер на ЕО декларациите съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/250 на Комисията.

 

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.2.1.0.1.2

Декларация за демонстриране на съответствие на СИ (съгласно определението, дадено в Препоръка на Комисията 2014/881/ЕС) относно съответствието с изискванията на ТСОС, приложими за подсистема „Инфраструктура“

Предварително определен символен низ:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Уникален номер на декларациите за демонстриране на съответствие на СИ съобразно изискванията за формата, определени за ЕО декларациите в Приложение VII към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/250 на Комисията.

 

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.2.1.0.2

Експлоатационни параметри

 

 

 

1.2.1.0.2.1

Класификация на коловоза от ТЕМ

Избор на един вариант от предварително определения списък:

Част от широкообхватната мрежа TEN-T/част от основната товарна мрежа TEN-T/част от основната пътническа мрежа TEN-T/извън TEN

Посочва се частта от трансевропейската мрежа, към която принадлежи коловозът.

X

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.2.1.0.2.2

Категория на линията:

Избор на един вариант от предварително определен списък

Класификация на линията според ТСОС „Инфраструктура“, утвърдена с Регламент (ЕС) № 1299/2014.

 

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.2.1.0.2.3

Част от железопътен коридор за превоз на товари

Избор на един вариант от предварително определен списък

Посочва се дали линията е определена като железопътен коридор за превоз на товари.

 

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.2.1.0.3

Трасе на линията

 

 

 

1.2.1.0.3.1

Оперативно съвместим габарит

Избор на един вариант от предварително определения списък:

GA/GB/GC/G1/ DE3/S/IRL1/няма

Габарити GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1, определени в европейски стандарт.

Параметърът е заличен. Показва се за сведение.

1.2.1.0.3.2

Многонационални габарити:

Избор на един вариант от предварително определения списък:

G2 /GB1/GB2/няма

Габарит съгласно многостранен договор или международен габарит, различен от GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1, определени в европейски стандарт.

Параметърът е заличен. Показва се за сведение.

1.2.1.0.3.3

Национални габарити

Избор на един вариант от предварително определен списък

Национален габарит, определен в европейски стандарт, или друг местен габарит.

Параметърът е заличен. Показва се за сведение.

1.2.1.0.3.4

Определяне на габарита

Избор на един вариант от предварително определен списък

Габарит, определен в европейски стандарт, или друг местен габарит, включително на долна или горна част.

X

X

16 януари 2020 г.

1.2.1.0.3.5

Местоположение на отделни точки по железопътната линия, при които са необходими специфични проверки

Предварително определен символен низ:

[± NNNN.NNN] + [символен низ]

Местоположение на определени точки, изискващи специфични проверки поради отклонения от габаритите, посочени в точка 1.2.1.0.3.4.

 

X

16 януари 2020 г.

1.2.1.0.3.6

Документ, съдържащ напречното сечение на отделните точки, при които са необходими специфични проверки

Символен низ

Електронен документ, предоставян от УИ, съхраняван от Агенцията, с напречното сечение в определени точки, при които са необходими специфични проверки поради отклонения от габаритите, посочени в точка 1.2.1.0.3.4. При необходимост към документа с напречното сечение може да бъде приложено указание за проверката в специфичната точка.

 

X

16 януари 2020 г.

1.2.1.0.4

Параметри на коловоза

 

 

 

1.2.1.0.4.1

Номинално междурелсие

Избор на един вариант от предварително определения списък:

750/1000/1435/1520/1524/1600/1668/друг

Единична стойност, изразена в милиметри, която определя междурелсието.

X

X

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.2.1.0.5

Тунел

 

 

 

1.2.1.0.5.1

Код на УИ

[AAAA]

„Управител на инфраструктура“ означава всеки орган или предприятие, който/което отговаря по-специално за изграждането и поддържането на железопътната инфраструктура.

X

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.2.1.0.5.2

Идентификатор на тунел

Символен низ

Уникален идентификатор на тунел или уникален номер на тунел в рамките на държава членка

X

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.2.1.0.5.3

ЕО Декларация за проверка на съответствието на тунели с изискванията на технически спецификации за оперативна съвместимост (ТСОС), приложими за железопътни тунели

Символен низ:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Уникален номер на ЕО декларациите съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/250 на Комисията.

 

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.2.1.0.5.4

Декларация за демонстриране на съответствие на СИ (съгласно определението, дадено в Препоръка на Комисията 2014/881/ЕС) относно съответствието на тунели с изискванията на ТСОС, приложими за железопътни тунели

Предварително определен символен низ:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Уникален номер на декларациите за демонстриране на съответствие на СИ съобразно изискванията за формата, определени за ЕО декларациите в Приложение VII към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/250 на Комисията.

 

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.2.1.0.5.5

Дължина на тунела

[NNNNN]

Дължина на тунела в метри от входния портал до изходния портал.

 

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.2.1.0.5.6

Наличие на план за действие при аварийни ситуации

Избор на един вариант от предварително определения списък:

Y/N

Посочва се дали има план за действие при аварийни ситуации.

 

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.2.1.0.5.7

Изисквана категория на пожарна безопасност за подвижния състав

Избор на един вариант от предварително определения списък:

A/B/няма

Категоризация в зависимост от това как пътнически влак с пожар на борда ще продължи да функционира в продължение на определен период от време

 

X

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.2.1.0.5.8

Изисквана национална категория на пожарна безопасност за подвижния състав

Символен низ

Категоризация в зависимост от това как пътнически влак с пожар на борда ще продължи да функционира в продължение на определен период от време, съгласно националните правила, ако съществуват такива

 

X

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.2.1.0.5.9

Разрешение за използване на дизелови и други топлинни тягови системи

Избор на един вариант от предварително определения списък:

Y/N

Посочва се дали в тунела се разрешава използване на дизелови и други топлинни тягови системи

 

 

1 януари 2021 г.

1.2.1.0.6

Перон

 

 

 

1.2.1.0.6.1

Код на УИ

[AAAA]

„Управител на инфраструктура“ означава всеки орган или предприятие, който/което отговаря по-специално за изграждането и поддържането на железопътната инфраструктура.

X

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.2.1.0.6.2

Идентификатор на перон

Символен низ

Уникален идентификатор на перон или уникален номер на перон в рамките на ОТ

X

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.2.1.0.6.3

Класификация на перона от ТЕМ

Избор на един вариант от предварително определения списък:

Част от широкообхватната мрежа TEN-T/част от основната товарна мрежа TEN-T/част от основната пътническа мрежа TEN-T/извън TEN

Посочва се частта от трансевропейската мрежа, към която принадлежи перонът.

X

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.2.1.0.6.4

Използваема дължина на перон

[NNNN]

Максималната непрекъсната дължина (изразена в метри) на тази част от перона, пред която е предвидено влакът да остава в неподвижно състояние при нормални условия на експлоатация, за да могат пътниците да се качват и да слизат от влака, като се предвиди съответен резерв за толеранси за спиране.

X

X

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.2.1.0.6.5

Височина на перона

Избор на един вариант от предварително определения списък:

250/280/550/760/300-380/200/580/680/685/730/840/900/915/920/960/1100/друга

Разстояние между горната повърхност на перона и повърхността на търкаляне на съседния коловоз. Това е номинална стойност, изразена в милиметри.

X

X

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.2.1.0.6.6

Наличие на перона на помощни средства за пускане в ход на влака

Избор на един вариант от предварително определения списък:

Y/N

Посочва се наличието на оборудване или персонал, подпомагащ влаковата бригада при пускане в ход на влака.

X

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.2.1.0.6.7

Обхват на използване на помощните средства за качване, намиращи се на перона

[NNNN]

Информация за нивото на влака, за достъп до което могат да се използват помощните средства за качване

X

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.2.2

СТРАНИЧЕН КОЛОВОЗ

 

 

 

1.2.2.0.0

Обща информация

 

 

 

1.2.2.0.0.1

Код на УИ

[AAAA]

„Управител на инфраструктура“ означава всеки орган или предприятие, който/което отговаря по-специално за изграждането и поддържането на железопътната инфраструктура.

X

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.2.2.0.0.2

Идентификатор на страничен коловоз

Символен низ

Уникален идентификатор на страничен коловоз или уникален номер на страничен коловоз в рамките на ОТ

X

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.2.2.0.0.3

Класификация на страничения коловоз от ТЕМ

Избор на един вариант от предварително определения списък:

Част от широкообхватната мрежа TEN-T/част от основната товарна мрежа TEN-T/част от основната пътническа мрежа TEN-T/извън TEN

Посочва се частта от трансевропейската мрежа, към която принадлежи страничният коловоз.

X

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.2.2.0.1

Декларация за проверка на страничен коловоз

 

 

 

1.2.2.0.1.1

ЕО Декларация за проверка на съответствието на странични коловози с изискванията на ТСОС, приложими за подсистема „Инфраструктура“

Предварително определен символен низ:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Уникален номер на ЕО декларациите съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/250 на Комисията.

 

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.2.2.0.1.2

Декларация за демонстриране на съответствие на СИ (съгласно определението, дадено в Препоръка на Комисията 2014/881/ЕС) относно съответствието на странични коловози с изискванията на ТСОС, приложими за подсистема „Инфраструктура“

Предварително определен символен низ:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Уникален номер на декларациите за демонстриране на съответствие на СИ съобразно изискванията за формата, определени за ЕО декларациите в Приложение VII към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/250 на Комисията.

 

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.2.2.0.2

Експлоатационен параметър

 

 

 

1.2.2.0.2.1

Полезна дължина на страничен коловоз

[NNNN]

Общата дължина на страничния/второстепенния коловоз, изразена в метри, където влаковете могат да бъдат паркирани безопасно.

X

X

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.2.2.0.3

Трасе на линията

 

 

 

1.2.2.0.3.1

Наклон на второстепенен коловоз

[NN.N]

Максималната стойност на наклона, изразена в милиметри на метър.

 

X

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.2.2.0.3.2

Минимален радиус на хоризонтална крива

[NNN]

Радиус на най-малката хоризонтална крива, изразен в метри.

 

X

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.2.2.0.3.3

Минимален радиус на вертикална крива

[NNN+NNN]

Радиус на най-малката вертикална крива, изразен в метри.

 

X

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.2.2.0.4

Стационарни инсталации за обслужване на влакове

 

 

 

1.2.2.0.4.1

Наличие на функция за изпразване на тоалетните

Избор на един вариант от предварително определения списък:

Y/N

Посочва се дали съществува устройство за изпразване на тоалетните (стационарна инсталация за обслужване на влаковете), както е определено в ТСОС „Инфраструктура“, утвърдена с Регламент (ЕС) № 1299/2014.

X

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.2.2.0.4.2

Наличие на съоръжения за външно почистване

Избор на един вариант от предварително определения списък:

Y/N

Посочва се дали съществува устройство за външно почистване (стационарна инсталация за обслужване на влаковете), както е определено в ТСОС „Инфраструктура“, утвърдена с Регламент (ЕС) № 1299/2014.

X

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.2.2.0.4.3

Наличие на оборудване за презареждане с чиста вода

Избор на един вариант от предварително определения списък:

Y/N

Посочва се дали съществува устройство за презареждане с чиста вода (стационарна инсталация за обслужване на влаковете), както е определено в ТСОС „Инфраструктура“, утвърдена с Регламент (ЕС) № 1299/2014.

X

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.2.2.0.4.4

Наличие на оборудване за презареждане с гориво

Избор на един вариант от предварително определения списък:

Y/N

Посочва се дали съществува устройство за презареждане с гориво (стационарна инсталация за обслужване на влаковете), както е определено в ТСОС „Инфраструктура“, утвърдена с Регламент (ЕС) № 1299/2014.

X

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.2.2.0.4.5

Наличие на оборудване за попълване на запасите от пясък

Избор на един вариант от предварително определения списък:

Y/N

Посочва се дали съществува оборудване за попълване на запасите от пясък (стационарна инсталация за обслужване на влаковете).

X

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.2.2.0.4.6

Наличие на външно електрозахранване

Избор на един вариант от предварително определения списък:

Y/N

Посочва се дали съществува оборудване за външно електрозахранване (стационарна инсталация за обслужване на влаковете).

X

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.2.2.0.5

Тунел

 

 

 

1.2.2.0.5.1

Код на УИ

[AAAA]

„Управител на инфраструктура“ означава всеки орган или предприятие, който/което отговаря по-специално за изграждането и поддържането на железопътната инфраструктура.

X

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.2.2.0.5.2

Идентификатор на тунел

Символен низ

Уникален идентификатор на тунела или уникален номер в рамките на държава членка

X

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.2.2.0.5.3

ЕО Декларация за проверка на съответствието на тунели с изискванията на технически спецификации за оперативна съвместимост (ТСОС), приложими за железопътни тунели

Предварително определен символен низ:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Уникален номер на ЕО декларациите съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/250 на Комисията.

 

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.2.2.0.5.4

Декларация за демонстриране на съответствие на СИ (съгласно определението, дадено в Препоръка на Комисията 2014/881/ЕС) относно съответствието на тунели с изискванията на ТСОС, приложими за железопътни тунели

Предварително определен символен низ:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Уникален номер на декларациите за демонстриране на съответствие на СИ съобразно изискванията за формата, определени за ЕО декларациите в Приложение VII към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/250 на Комисията.

 

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.2.2.0.5.5

Дължина на тунела

[NNNNN]

Дължина на тунела в метри от входния портал до изходния портал.

 

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.2.2.0.5.6

Наличие на план за действие при аварийни ситуации

Избор на един вариант от предварително определения списък:

Y/N

Посочва се дали има план за действие при аварийни ситуации.

 

 

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.2.2.0.5.7

Изисквана категория на пожарна безопасност за подвижния състав

Избор на един вариант от предварително определения списък:

A/B/ няма

Категоризация в зависимост от това как пътнически влак с пожар на борда ще продължи да функционира в продължение на определен период от време.

 

X

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.2.2.0.5.8

Изисквана национална категория на пожарна безопасност за подвижния състав

Символен низ

Категоризация в зависимост от това как пътнически влак с пожар на борда ще продължи да функционира в продължение на определен период от време, съгласно националните правила, ако съществуват такива.

 

X

В съответствие с Решение за изпълнение 2014/880/ЕС и най-късно до 16 март 2019 г.

1.2.2.0.6

Система на контактната мрежа

 

 

 

1.2.2.0.6.1

Максимален ток на пантограф в спряно състояние

[NNN]

Посочва се максималният разрешен ток на влака в спряно състояние за системи за постоянен ток, изразен в ампери.

 

X

16 януари 2020 г.

1.2.3

Правила и ограничения

 

 

 

1.2.3.1

Наличие на правила и ограничения със строго местен характер

Избор на един вариант от предварително определения списък:

Y/N

Наличие на правила и ограничения със строго местен характер

 

 

1 януари 2021 г.

1.2.3.2

Документи относно правила и ограничения със строго местен характер, налични у управителя на инфраструктурата

Символен низ

Електронен документ, предоставен от управителя на инфраструктурата и съхраняван от Агенцията, съдържащ допълнителна информация

 

 

1 януари 2021 г.

4.   ОБЩ ПРЕГЛЕД НА СИСТЕМАТА НА ВИСОКО РАВНИЩЕ

4.1.   Система на регистъра на инфраструктурата

Архитектурата на системата на регистрите на инфраструктурата е представена на фигурата по-долу.

Фигура 1

Система на РИНФ

Image 1

4.2.   Администриране на приложението РИНФ

Приложението РИНФ е уеб-базирано приложение, създадено, управлявано и поддържано от Агенцията.

Агенцията предоставя на националните регистриращи органи (НРО) следните файлове и документи, които следва да се използват за създаване на регистрите на инфраструктурата и за свързването им с приложението РИНФ:

а)

ръководство за потребителя;

б)

спецификация на структурата на файловете за предаване на данни;

в)

описание на кодовете за подготовката на файловете — наръчник, в който се описва процесът на проверка на изпратените файлове.

4.3.   Минимален изискван набор от функции на приложението РИНФ

Приложението РИНФ предоставя най-малко следните функции:

а)

управление на потребителите: администраторът на приложението РИНФ трябва да може да управлява правата за достъп на потребителите;

б)

одит на информацията: администраторът на приложението РИНФ трябва да може да визуализира записите на всички действия на потребителите в приложението РИНФ под формата на списък на действията, предприети от потребителите чрез приложението РИНФ в рамките на определен период от време;

в)

свързаност и удостоверяване на самоличността: регистрираните потребители на приложението РИНФ трябва да могат да се свързват към приложението РИНФ по интернет и да използват функциите съгласно дадените им права;

г)

подготовка на файлове за потребители, които ползват данни на управителите на инфраструктура;

д)

обединяване на файлове за потребители, които ползват данни на национални регистриращи органи;

е)

търсене на данни в регистъра на инфраструктурата, включително ОТ и/или УоЛ, както и проверка на датите за валидност на данните;

ж)

избор на ОТ или УоЛ и визуализиране на данните, свързани с него: потребителите на приложението РИНФ трябва да могат да определят географски район с помощта на картографски интерфейс, а приложението РИНФ предоставя наличните данни, поискани от потребителите за тази област;

з)

визуализиране на информация за определен набор от линии и ОТ в определен район чрез картографски интерфейс.

и)

визуализиране на елементи от регистъра на инфраструктурата на цифрова карта: посредством приложението РИНФ потребителите трябва да могат да навигират, да избират елемент, изобразен на картата, и да извличат всякаква свързана с него информация;

й)

визуализиране на елементи от регистъра на инфраструктурата, позволяващи публикуване на тематични карти;

к)

посочване на списък на УоЛ и ОТ, които са част от определен от потребителя маршрут, и експортиране на съответните характеристики;

л)

издаване на сертификат винаги когато експортирането на характеристики, до които е достигнало търсенето, е направено от железопътното предприятие с цел да бъде използвано в съответствие с член 23, параграф 1 от Директива (ЕС) 2016/797;

м)

приложно-програмен интерфейс (API);

н)

валидиране, качване и приемане на пълните набори данни, предоставени от национален регистриращ орган.

4.4.   Режим на експлоатация

Чрез приложението РИНФ регистърът на инфраструктурата осигурява два основни интерфейса:

а)

единият се използва от държавите членки за изпращане на техния набор от данни;

б)

другият се използва от потребителите на приложението РИНФ за свързване със системата и за извличане на информация.

Докато приложението РИНФ се развие до степен, позволяваща на управителите на инфраструктурата да актуализират информацията директно в него, централната база данни на приложението РИНФ ще се захранва с копия от наборите от данни, поддържани от всяка държава членка. По-конкретно националните регистрационни органи (НРО) създават файлове, които обхващат пълния набор от данни, като следват посочената в таблица 1 спецификация, и ги въвеждат в приложението РИНФ в съответствие с член 5.

В този случай НРО въвеждат файловете в приложението РИНФ чрез специален интерфейс, предназначен за тази операция. Специален модул улеснява валидирането и въвеждането на данни, предоставяни от НРО.

Данните, изпратени от НРО, се публикуват без изменения в централна база данни на приложението РИНФ.

Основните функции на приложението РИНФ позволяват на потребителите да търсят и извличат данни от регистъра на инфраструктурата.

В приложението РИНФ се съхранява пълен хронологичен архив на всички данни, предоставени от НРО. Хронологичните записи се съхраняват за период от 2 години от датата на оттегляне на данните.

Агенцията, като администратор на приложението РИНФ, осигурява достъп на потребителите при поискване.

Отговори на запитвания, отправени от потребители на приложението РИНФ, се предоставят в рамките на 24 часа от момента, в който е отправено запитването.

4.5.   Достъпност

Приложението РИНФ трябва да е достъпно седем дни в седмицата. Продължителността на периода, в който системата не е достъпна поради техническа поддръжка, трябва да е минимална.

В случай на повреда извън нормалното работно време на Агенцията действията за възстановяване на услугата трябва да започнат на следващия работен ден на Агенцията.

5.   НАРЪЧНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Агенцията предоставя публичен достъп до наръчника за прилагане на общите спецификации, посочен в член 7, чрез своята интернет страница, и го актуализира, когато това е целесъобразно.

В него се предоставят обстойни определения на всички обекти и параметри на регистъра на инфраструктурата и указания относно най-често срещаните ситуации, както и решения за моделирането на железопътната мрежа.

По-конкретно наръчникът съдържа:

а)

описание на функциите, които приложението РИНФ предлага;

б)

елементи и свързаните с тях описания, както е посочено в раздел 3.3 и в таблица 1. Това включва за всяко поле поне неговия формат, гранични стойности, условия, при които даден параметър задължително се прилага, железопътни технически правила за стойностите на параметрите, препратки към ТСОС и към другите технически документи, свързани с елементи от регистъра на инфраструктурата;

в)

подробни определения и спецификации на параметри;

г)

разпоредби за моделиране на мрежата и събиране на данни със съответните обяснения и примери;

д)

процедури за валидиране и изпращане на данни от регистрите на инфраструктурата на държавите членки чрез приложението РИНФ.

В наръчника за прилагане се дават разяснения относно спецификациите, посочени в настоящото приложение, които са необходими за правилното развитие на системата на регистъра на инфраструктурата.


(1)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/250 на Комисията от 12 февруари 2019 г. относно образците за „ЕО“ декларации и сертификати за съставните елементи на оперативната съвместимост и подсистемите на железопътна система, относно образеца на декларацията за съответствие с разрешен тип железопътно возило и относно „ЕО“ процедурите за проверка на подсистеми в съответствие с Директива (ЕС) 2016/797 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) № 201/2011 на Комисията (ОВ L 42, 13.2.2019 г., стр. 9).

(2)  Препоръка 2014/881/ЕС на Комисията от 18 ноември 2014 г. относно процедурата за демонстриране на нивото на съответствие на съществуващите железопътни линии с основните параметри от техническите спецификации за оперативна съвместимост (ОВ L 356, 12.12.2014 г., стр. 520).

(3)  Регламент (ЕС) № 1299/2014 на Комисията от 18 ноември 2014 г. относно техническите спецификации за оперативна съвместимост по отношение на подсистемата „Инфраструктура“ на железопътната система в Европейския съюз (ОВ L 356, 12.12.2014 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕС) № 1304/2014 на Комисията от 26 ноември 2014 г. относно техническата спецификация за оперативна съвместимост на подсистемата„Подвижен състав — шум“, за изменение на Решение 2008/232/ЕО и за отмяна на Решение 2011/229/ЕС (ОВ L 356, 12.12.2014 г., стр. 421).

(5)  Регламент (ЕС) 2016/919 на Комисията от 27 май 2016 г. относно техническата спецификация за оперативна съвместимост на подсистемите „Контрол, управление и сигнализация“ на железопътната система в Европейския съюз (ОВ L 158, 15.6.2016 г., стр. 1).