27.5.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

LI 139/103


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/775 НА КОМИСИЯТА

от 16 май 2019 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 454/2011 по отношение на управлението на промените

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива (ЕС) 2016/797 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз (1), и по-специално член 5, параграф 11 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С член 19 от Регламент (ЕС) 2016/796 на Европейския парламент и на Съвета (2) се изисква Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз (наричана по-долу „Агенцията“) да отправя препоръки до Комисията относно техническите спецификации за оперативна съвместимост („ТСОС“) и тяхното преразглеждане в съответствие с член 5 от Директива (ЕС) 2016/797, както и да гарантира, че ТСОС се адаптират към техническия напредък, пазарните тенденции и социалните изисквания.

(2)

С член 14 от Делегирано решение (ЕС) 2017/1474 на Комисията (3) се изисква раздел 7.5 от приложение I към Регламент (ЕС) № 454/2011 на Комисията (4) („ТСОС за ТППУ“) да бъде изменен с цел определяне на изменената процедура за управление на промените на ТСОС за ТППУ.

(3)

В съответствие с член 5 от Регламент (ЕС) 2016/796 беше създадена работна група за изготвяне на предложение за препоръка по отношение на промените в раздел 7.5 от ТСОС за ТППУ.

(4)

На 20 април 2018 г. Агенцията отправи препоръка до Комисията за преразглеждане на раздел 7.5 от Регламент (ЕС) № 454/2011 (ТСОС за ТППУ).

(5)

Раздел 7.5 приложение I към Регламент (ЕС) № 454/2011 във връзка с ТСОС за ТППУ следва да бъде съответно изменен.

(6)

Списъкът на съответните технически документи, посочени в ТСОС за ТППУ, следва да се актуализира.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 51, параграф 1 от Директива (ЕС) 2016/797,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Раздел 7.5 от приложение I към Регламент (ЕС) № 454/2011 на Комисията (ТСОС за ТППУ) се заменя с текста от приложение I към настоящия регламент.

Член 2

Приложение III към Регламент (ЕС) № 454/2011 на Комисията се заменя с текста от приложение II към настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 16 май 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 138, 26.5.2016 г., стр. 44.

(2)  Регламент (ЕС) 2016/796 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕО) № 881/2004 (ОВ L 138, 26.5.2016 г., стр. 1).

(3)  Делегирано решение (ЕС) 2017/1474 на Комисията от 8 юни 2017 г. за допълване на Директива (ЕС) 2016/797 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на специфичните цели за изготвяне, приемане и преразглеждане на техническите спецификации за оперативна съвместимост (ОВ L 210, 15.8.2017 г., стр. 5).

(4)  Регламент (ЕС) № 454/2011 на Комисията от 5 май 2011 г. относно техническата спецификация за оперативна съвместимост на подсистемата „Телематични приложения за пътнически услуги“ на трансевропейската железопътна система (ОВ L 123, 12.5.2011 г., стр. 11).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Раздел 7.5 от приложение I към Регламент (ЕС) № 454/2011 на Комисията се заменя със следното:

„7.5.   Управление на промените

7.5.1.   Процедура за управление на промените

Процедурите за управление на промените трябва да бъдат проектирани така, че да гарантират надлежен анализ на разходите и ползите от тези промени и контролираното им осъществяване. Тези процедури се определят, въвеждат, поддържат и управляват от Агенцията и включват:

идентификация на техническите ограничения, които са в основата на промените,

изявление кой носи отговорност за процедурите по осъществяване на промените,

процедура по утвърждаване на промените, които трябва да се осъществят,

политиката за управление на промените, тяхното оповестяване, миграцията и внедряването,

разпределение на отговорностите за управление на подробните спецификации, както и за осигуряване на качеството им и управлението на конфигурирането.

Съветът за контрол на промените (CCB — Change Control Board) включва Агенцията, представителните органи от железопътния сектор, представителен орган на продавачите на билети, представителен орган на пътниците и държавите членки. Това участие на страните гарантира общ поглед върху промените, които е необходимо да се направят, както и цялостна оценка на последиците от тях. Впоследствие Съветът за контрол на промените ще премине под егидата на Агенцията.

7.5.2.   Специфична процедура за управление на промените в документи, изброени в приложение III към настоящия регламент

Управлението на промените в документите, изброени в приложение III към настоящия регламент, се въвежда от Агенцията в съответствие със следните критерии:

1.

Заявките за промени в документите се представят или чрез държавите членки, или чрез представителните органи от железопътния сектор на равнището на Съюза, съгласно посоченото в член 38, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/796 на Европейския парламент и на Съвета (*1), или чрез представителя на продавачите на билети, или чрез Международния съюз на железниците (UIC) — за корекции в спецификации, разработени първоначално от UIC, или чрез управителния комитет за ТСОС за ТППУ.

2.

Агенцията събира и съхранява заявките за промени.

3.

Агенцията представя заявките за промени на специализираната работна група към нея, която ги оценява и подготвя предложение, придружавано при необходимост от икономическа оценка.

4.

След това Агенцията представя всяка заявка за промяна и съответното предложение на Съвета за контрол на промените, който утвърждава или отхвърля заявката за промяна, или отлага вземането на решение по нея.

5.

Ако заявката за промяна не бъде утвърдена, Агенцията съобщава на заявителя причината за отхвърлянето или иска от него допълнителна информация относно заявката за промяна.

6.

Ако заявката за промяна бъде утвърдена, съответният технически документ се изменя.

7.

Ако не може да се постигне консенсус относно утвърждаването на заявка за промяна, Агенцията представя на Комисията препоръка за актуализация на документите, изброени в приложение III, заедно с проекта на новия текст на документа, заявките за промяна и тяхната икономическа оценка и публикува тези документи на своя уебсайт.

8.

Новият текст на техническия документ с утвърдените заявки за промяна се публикуват на сайта на Агенцията. Агенцията текущо информира държавите членки чрез комитета, създаден съгласно член 29, параграф 1 от Директива 2008/57/ЕО.

9.

В случай че дадена заявка за промяна би изисквала промяна на правния текст относно ТСОС за ТППУ, Агенцията изпраща искане до Европейската комисия, за да поиска преразглеждане на ТСОС за ТППУ и/или да поиска техническото становище на Агенцията.

Когато управлението на промените засяга елементи, които се използват съвместно с ТСОС за ТППТ, промените трябва да са съобразени с тази вече прилагана ТСОС за ТППТ, за да се постигне оптимална синергия.


(*1)  Регламент (ЕС) 2016/796 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕО) № 881/2004 (ОВ L 138, 26.5.2016 г., стр. 1).““


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложение III към Регламент (ЕС) № 454/2011 се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ III

Списък на техническите документи

Позоваване

Заглавие

1

B.1

Компютризирано изготвяне и обмен на тарифни данни, предназначени за международни или чуждестранни продажби — билети без включена резервация (NRT)

2

B.2

Компютризирано изготвяне и обмен на тарифни данни, предназначени за международни или чуждестранни продажби — билети с включена резервация (IRT)

3

B.3

Компютризирано изготвяне и обмен на тарифни данни, предназначени за международни или чуждестранни продажби — специални оферти

4

B.4

Ръководство за прилагане на съобщения EDIFACT относно обмена на данни за разписанията

5

B.5

Електронна резервация на места/легла и електронно изготвяне на документи за пътуване — обмен на съобщения

6

B.6

Електронна резервация на места/легла и електронно изготвяне на документи за пътуване (стандарти RCT2)

7

B.7

Международен железопътен билет за отпечатване у дома

8

B.8

Стандартно цифрово кодиране за железопътни предприятия, управители на инфраструктура и други дружества, участващи във вериги за железопътен транспорт

9

B.9

Стандартно цифрово кодиране за местонахождения

10

B.10

Електронна резервация на помощ за лица с намалена подвижност — обмен на съобщения

12

B.30

Схема — каталог на съобщения/набори от данни, необходими за комуникацията железопътно предприятие/управител на инфраструктура съгласно ТСОС за ТППУ