10.5.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 123/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/711 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 17 април 2019 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на средствата по линия на специално разпределените средства за инициативата за младежка заетост

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 177 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета (3) се определят общоприложимите и общите правила, приложими за европейските структурни и инвестиционни фондове.

(2)

С общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година (4) бе изменен общият размер на средствата за инициативата за младежка заетост, като бюджетните кредити за поети задължения за специално разпределените средства за инициативата за младежка заетост през 2019 г. бяха увеличени с 116,7 млн. евро по текущи цени, a бюджетните кредити за поети задължения за специално разпределените средства за инициативата за младежка заетост за целия програмен период бяха увеличени до 4 527 882 072 EUR по текущи цени.

(3)

За 2019 г. допълнителните средства в размер на 99 573 877 EUR по цени от 2011 г. се финансират от общия марж за поетите задължения в рамките на маржа на Многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г.

(4)

Поради напредналия стадий на изпълнение на оперативните програми за програмния период 2014—2020 г. е целесъобразно да се предвидят специфични мерки за улесняване на изпълнението на инициативата за младежка заетост.

(5)

Предвид спешната необходимост от изменение на програмите в подкрепа на инициативата за младежка заетост, така че да се включат допълнителните средства по линия на специално разпределените средства за инициативата за младежка заетост преди края на 2019 г., настоящият регламент следва да влезе в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

(6)

Поради това Регламент (ЕС) № 1303/2013 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) № 1303/2013 се изменя, както следва:

1)

В член 91 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Наличните средства за поемане на бюджетни задължения за икономическо, социално и териториално сближаване за периода 2014—2020 г. са в размер на 330 081 919 243 EUR по цени от 2011 г. в съответствие с годишното разпределение, посочено в приложение VI, от които 325 938 694 233 EUR представляват глобалните средства, разпределени за ЕФРР, ЕСФ и Кохезионния фонд, а 4 143 225 010 EUR представляват специално разпределени средства за инициативата за младежка заетост. За целите на програмирането и последващото включване в бюджета на Съюза размерът на средствата за икономическо, социално и териториално сближаване се индексира с 2 % годишно.“;

2)

В член 92 параграф 5 се заменя със следното:

„5.   Средствата за инициативата за младежка заетост са в размер на 4 143 225 010 EUR от специално разпределените средства за инициативата за младежка заетост, 99 573 877 EUR от които представляват допълнителни средства за 2019 г. Тези средства се допълват от целеви инвестиции по линия на ЕСФ в съответствие с член 22 от Регламента за ЕСФ.

Държавите членки, които се ползват от допълнителните средства по линия на специално разпределените средства за инициативата за младежка заетост за 2019 г. съгласно първа алинея, могат да поискат прехвърлянето към ЕСФ на до 50 % от допълнителните средства по линия на специално разпределените за инициативата за младежка заетост средства, което да съставлява размерът на съответните целеви инвестиции по линия на ЕСФ по силата на член 22 от Регламентa за ЕСФ. Такова прехвърляне се извършва в полза на различните категории региони, съответстващи на категоризацията на регионите, които отговарят на условията за целите на увеличението на специално разпределените средства за инициативата за младежка заетост. Държавите членки заявяват прехвърлянето в искането за изменение на програмата в съответствие с член 30, параграф 1 от настоящия регламент. Средствата, разпределени за предходни години, не могат да се прехвърлят.

Втора алинея от настоящия параграф се прилага за всички допълнителни средства по линия на специално разпределените средства за инициативата за младежка заетост, с които общият размер на средствата надхвърля 4 043 651 133 EUR.“;

3)

Приложение VI се заменя с текста на приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Страсбург на 17 април 2019 година.

За Европейския парламент

Председател

A. TAJANI

За Съвета

Председател

G. CIAMBA


(1)  Становище от 22 март 2019 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Позиция на Европейския парламент от 27 март 2019 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 9 април 2019 г.

(3)  Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320).

(4)  ОВ L 67, 7.3.2019 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ VI

ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ КРЕДИТИ ЗА ПОЕТИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ГОДИНИТЕ 2014—2020

Коригиран годишен профил (включващ допълнителните средства за инициативата за младежка заетост)

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Общо

В евро, по цени от 2011 г.

34 108 069 924

55 725 174 682

46 044 910 736

48 027 317 164

48 341 984 652

48 811 933 191

49 022 528 894

330 081 919 243