30.4.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 114/7


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/674 НА КОМИСИЯТА

от 29 април 2019 година

за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно определението, описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските указания на спиртните напитки

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 г. относно определението, описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските указания на спиртните напитки и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1576/89 на Съвета (1), и по-специално член 20, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 20, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 110/2008 държавите членки представиха технически досиета за 243 от 330-те установени географски указания за спиртни напитки.

(2)

В съответствие с член 9, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 716/2013 на Комисията (2), тя оцени техническите досиета въз основа на изискванията, посочени в член 15, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 110/2008, и определи срок за изменението или оттеглянето на тези технически досиета от съответната държава членка.

(3)

Германия и Италия оттеглиха съответно техническите досиета за „Königsberger Bärenfang“, „Grappa di Marsala“, „Kirsch Veneto“/ „Kirschwasser Veneto“ и „Sliwovitz del Veneto“.

(4)

Съгласно член 9, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 716/2013, ако откритите пропуски в техническото досие за установено географско указание, представено съгласно член 20, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 110/2008, не бъдат отстранени от държавата членка в срока, определен от Комисията, се счита, че техническото досие не е било внесено.

(5)

Пропуските, установени в техническите досиета за „Karlovarská Hořká“, „Polish Cherry“, „Orehovec“, „Janeževec“ и „Slovenska travarica“, не бяха отстранени.

(6)

Следователно установените географски указания „Karlovarská Hořká“, „Königsberger Bärenfang“, „Grappa di Marsala“, „Kirsch Veneto“/„Kirschwasser Veneto“, „Sliwovitz del Veneto“, „Polish Cherry“, „Orehovec“, „Janeževec“ и „Slovenska travarica“ следва да бъдат заличени от приложение III към Регламент (ЕО) № 110/2008.

(7)

Поради това приложение III към Регламент (ЕО) № 110/2008 следва да бъде съответно изменено.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по спиртни напитки,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение III към Регламент (ЕО) № 110/2008 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 29 април 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 39, 13.2.2008 г., стр. 16.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 716/2013 на Комисията от 25 юли 2013 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно определението, описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските указания на спиртните напитки (ОВ L 201, 26.7.2013 г., стр. 21).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение III към Регламент (ЕО) № 110/2008 се изменя, както следва:

1)

в продуктова категория 6 Дестилатна спиртна напитка от гроздови джибри, редът

 

Grappa di Marsala

Италия“

се заличава;

2)

в продуктова категория 9 Плодова дестилатна спиртна напитка, редовете

 

Sliwovitz del Veneto

Kirsch Veneto/Kirschwasser Veneto

Италия

Италия“

се заличават;

3)

в продуктова категория 25 Анасонови спиртни напитки, редът

 

Janeževec

Словения“

се заличава;

4)

в продуктова категория 30 Спиртни напитки с горчив вкус или bitter, редът

 

Slovenska travarica

Словения“

се заличава;

5)

в продуктова категория 32 Ликьор, редовете

 

Polish Cherry

Karlovarská Hořká

Полша

Чешка република“

се заличават;

6)

В продуктова категория 40 Nocino, редът

 

Orehovec

Словения“

се заличава;

7)

В продуктовата категория Други спиртни напитки редът

 

Königsberger Bärenfang

Германия“

се заличава.