25.4.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 110/17


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/649 НА КОМИСИЯТА

от 24 април 2019 година

за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на трансмастните киселини, различни от трансмастните киселини, които естествено се срещат в мазнини от животински произход

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно влагането на витамини, минерали и някои други вещества в храните (1), и по-специално член 8, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с Регламент (ЕО) № 1925/2006 Комисията може по своя собствена инициатива да вземе решение за включване на дадено вещество, различно от витамините или минералите, или на съставка, съдържаща такова вещество, в приложение III към посочения регламент, където са включени веществата, чиято употреба в храни е забранена, ограничена, или контролирана от Съюза, ако веществото е свързано с потенциален риск за потребителите, както е предвидено в член 8, параграф 1 от посочения регламент.

(2)

На 4 декември 2009 г. Европейският орган за безопасност на храните (наричан по-долу „Органът“) прие научно становище (2), в което заключи, че приемът на трансмастни киселини следва да бъде възможно най-нисък в рамките на подходящ хранителен режим.

(3)

На 3 декември 2015 г. Комисията прие доклад относно трансмастните киселини в храните и в хранителния режим като цяло на населението на Съюза (3). В доклада се припомня, че коронарната болест на сърцето е водещата причина за смърт в Съюза, а високият прием на трансмастни киселини сериозно увеличава риска от сърдечни заболявания — повече от всяко друго хранително вещество за една калория.

(4)

В доклада се заключава, че определянето на законодателно ограничение за промишлените трансмастни киселини в храните най-вероятно е най-ефективната мярка от гледна точка на общественото здраве, защитата на потребителите и съвместимостта с вътрешния пазар.

(5)

На 30 април 2018 г. Комисията поиска от Органа да събере резултатите от научните становища, вече предоставени от него относно въздействието на трансмастните киселини върху здравето, по-специално относно хранителните и здравните претенции, референтните стойности за хранителния режим и добавките в храните, и да информира Комисията как тези научни становища се съвместяват с настоящите цели и препоръки за прием на трансмастни киселини с оглед поддържане на здравето.

(6)

На 19 юни 2018 г. Органът представи заключението си под формата на научна и техническа помощ. В нея той заключи (4) въз основа на преглед на наличните научни доказателства, че според последните национални и международни препоръки хранителният прием на трансмастни киселини следва да бъде възможно най-нисък.

(7)

На 15 май 2018 г. Световната здравна организация призова за премахването на промишлено произведените трансмастни киселини от продоволствената верига в световен мащаб (5).

(8)

Трансмастните киселини са вещество, различно от витамините и минералите, за което е установено, че има вредно въздействие върху здравето. Поради това веществото следва да бъде включено в част Б на приложение III към Регламент (ЕО) № 1925/2006, а влагането му в храни или употребата му при производството на храни да се разрешава само при условията, определени в посоченото приложение, с оглед на настоящото състояние на научните и технически познания.

(9)

Определенията за „мазнини“ и „трансмастни киселини“, съдържащи се в приложение I към Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета, (6) и определението за „търговия на дребно“, съдържащо се в член 3, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета, (7) следва да се прилагат по отношение на съответните понятия в част Б от приложение III към Регламент (ЕО) № 1925/2006.

(10)

С цел да се улесни прилагането на настоящия регламент е необходимо да се изиска от стопанските субекти в хранителната промишленост, доставящи храни на други стопански субекти в хранителната промишленост, с изключение на търговци на дребно, да им предоставят информация относно количеството трансмастни киселини, различни от трансмастните киселини, които естествено се срещат в мазнини от животински произход, когато количеството им надвишава 2 g на 100 g мазнина.

(11)

С цел да се даде възможност на стопанските субекти в хранителната промишленост да се адаптират към новите изисквания, които ще произтекат от настоящия регламент, следва да се приемат подходящи преходни мерки.

(12)

Поради това Регламент (ЕО) № 1925/2006 следва да бъде съответно изменен.

(13)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Съдържанието на трансмастни киселини, различни от трансмастните киселини, които естествено се срещат в мазнини от животински произход, в храни, предназначени за крайния потребител, и в храни, предназначени за доставка за търговия на дребно, не надвишава 2 g на 100 g мазнини.

Член 2

Стопанските субекти в хранителната промишленост, доставящи на други стопански субекти в хранителната промишленост храни, които не са предназначени за крайния потребител и не са предназначени за доставка за търговия на дребно, гарантират, че на стопанските субекти в хранителната промишленост, за които извършват доставките, се предоставя информация относно количеството трансмастни киселини, различни от трансмастните киселини, които естествено се срещат в мазнини от животински произход, когато количеството им надвишава 2 g на 100 g мазнина.

Член 3

Част Б от приложение III към Регламент (ЕО) № 1925/2006 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Храните, които не съответстват на изискванията на настоящия регламент, могат да продължат да бъдат пускани на пазара до 1 април 2021 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 24 април 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 404, 30.12.2006 г., стр. 26.

(2)  Група по диетични продукти, хранене и алергии към ЕОБХ; Научно становище относно референтните стойности за хранителния режим за мазнини, в това число наситени мастни киселини, полиненаситени мастни киселини, мононенаситени мастни киселини, трансмастни киселини и холестерол. EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2010; 8 (3): 1461.

(3)  COM(2015)619 final от 3.12.2015 г.

(4)  ЕОБХ, 2018 г. Научна и техническа помощ относно трансмастните киселини. Допълнителна публикация на ЕОБХ 2018:EN-1433. 16 стр. doi:10.2903/sp.efsa.2018.EN-1433.

(5)  REPLACE — пакет от действия за премахване на промишлено произведените трансмастни киселини, WHO/NMH/NHD/18.4, май 2018 г.

(6)  Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за предоставянето на информация за храните на потребителите, за изменение на регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 87/250/ЕИО на Комисията, Директива 90/496/ЕИО на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на Комисията и на Регламент (ЕО) № 608/2004 на Комисията (ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 18).

(7)  Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

В част Б от приложение III към Регламент (ЕО) № 1925/2006 се вмъква следната таблица:

„ЧАСТ Б

Ограничени вещества

Ограничено вещество

Условия на употреба

Допълнителни изисквания

Трансмастни киселини, различни от трансмастните киселини, които естествено се срещат в мазнини от животински произход

Не повече от 2 g на 100 g мазнина в храни, предназначени за крайния потребител, и в храни, предназначени за доставка за търговия на дребно

Стопанските субекти в хранителната промишленост, доставящи на други стопански субекти в хранителната промишленост храни, които не са предназначени за крайния потребител и не са предназначени за доставка за търговия на дребно, гарантират, че на стопанските субекти в хранителната промишленост, за които извършват доставките, се предоставя информация относно количеството трансмастни киселини, различни от трансмастните киселини, които естествено се срещат в мазнини от животински произход, когато количеството им надвишава 2 g на 100 g мазнина.“