11.4.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

LI 100/14


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/589 НА КОМИСИЯТА

от 11 април 2019 година

за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 1251/2008 по отношение на включването на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и на някои от териториите, зависими от Британската корона, в списъка на третите държави, териториите, зоните или частите, от които е разрешено въвеждането в Съюза на пратки с аквакултури

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2006/88/ЕО на Съвета от 24 октомври 2006 г. относно ветеринарномедицинските изисквания за аквакултури и продукти от тях и за предотвратяване и борба с някои болести по водните животни (1), и по-специално член 22 и член 61, параграф 3 от нея,

като има предвид, че:

(1)

На 29 март 2017 г. Обединеното кралство подаде нотификацията за намерението си да се оттегли от Съюза в съответствие с член 50 от Договора за Европейския съюз (ДЕС). На 22 март 2019 г. Европейският съвет в съгласие с Обединеното кралство прие Решение (ЕС) 2019/476 (2) за продължаване на срока по член 50, параграф 3 от ДЕС. В съответствие с посоченото решение, в случай че Споразумението за оттегляне не бъде одобрено от Камарата на общините най-късно до 29 март 2019 г., срокът, предвиден в член 50, параграф 3 от ДЕС, се удължава до 12 април 2019 г. Тъй като Споразумението за оттегляне не беше одобрено до 29 март 2019 г., правото на Съюза ще престане да се прилага спрямо Обединеното кралство и на неговата територия, считано от 13 април 2019 г. („датата на оттегляне“).

(2)

В приложение III към Регламент (ЕО) № 1251/2008 на Комисията (3) е установен списък на третите държави, териториите, зоните или частите, от които е разрешено въвеждането в Съюза на аквакултури.

(3)

Компетентните органи на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия са представили необходимите гаранции, че от датата на оттегляне тяхната държава и някои от териториите, зависими от Британската корона, ще изпълняват изискванията, предвидени в Регламент (ЕО) № 1251/2008 относно въвеждането в Съюза на пратки с аквакултури, като продължават да спазват законодателството на Съюза за първоначален период от най-малко девет месеца.

(4)

Поради това, като се отчитат тези конкретни гаранции, предоставени от Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, и с цел да се избегне ненужното нарушаване на търговията след датата на оттегляне, Обединеното кралство и някои от териториите, зависими от Британската корона, следва да бъдат включени в поместения в приложение III към Регламент (ЕО) № 1251/2008 списък на третите държави, териториите, зоните или частите, от които е разрешено въвеждането в Съюза на пратки с аквакултури.

(5)

Поради това приложение III към Регламент (ЕО) № 1251/2008 следва да бъде съответно изменено.

(6)

Настоящият регламент следва да се прилага от 13 април 2019 г., освен ако на тази дата правото на ЕС продължи да се прилага спрямо Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и на неговата територия.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение III към Регламент № (ЕО) № 1251/2008 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 13 април 2019 г.

Настоящият регламент обаче не се прилага, ако на посочената дата правото на ЕС продължи да се прилага спрямо Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и на неговата територия.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 април 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 328, 24.11.2006 г., стр. 14.

(2)  Решение (EС) 2019/476 на Европейския съвет, взето в съгласие с Обединеното кралство, от 22 март 2019 г. за продължаване на срока по член 50, параграф 3 от ДЕС (ОВ L 80 I, 22.3.2019 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕО) № 1251/2008 на Комисията от 12 декември 2008 г. за прилагане на Директива 2006/88/ЕО на Съвета по отношение на условията и изискванията за сертифициране при пускането на пазара и вноса в Общността на аквакултури и продукти от тях и за установяване на списък с векторни видове (ОВ L 337, 16.12.2008 г., стр. 41).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблицата в приложение III към Регламент (ЕО) № 1251/2008 се изменя, както следва:

а)

след вписването за Острови Кук се добавят следните редове:

„GB

Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия

X

X

X

 

Цялата страна

GG

Гърнзи

X

X

X

 

Цялата страна“

б)

след вписването за Израел се добавят следните редове:

„JE

Джърси

X

X

X

 

Цялата страна“