9.4.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 98/13


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/561 НА КОМИСИЯТА

от 8 април 2019 година

за предоставяне на Кабо Верде на временна дерогация от правилата за преференциалния произход, определени в Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446, по отношение на приготвените храни или консервите от филета от риба тон

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (1), и по-специално член 64, параграф 6 и член 66, буква б) от него,

като има предвид, че:

(1)

Кабо Верде е държава, ползваща се от Общата система за преференции, наричана ОСП в Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета (2). Правилата за преференциалния произход за целите на ОСП, които са различни от процедурните правила, са определени в Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 на Комисията (3).

(2)

С писмо от 22 октомври 2018 г. Кабо Верде подаде искане за удължаване на временната дерогация от правилата за преференциалния произход, определени в Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446, която бе дадена по силата на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/967 на Комисията (4). Искането беше за годишно количество от 5 000 тона приготвени храни или консерви от риба тон за периода до влизането в сила на новото споразумение за икономическо партньорство („СИП“) между ЕС и Западна Африка, парафирано на 30 юни 2014 г. По исканата дерогация посочените продукти ще се считат за продукти с произход от Кабо Верде дори когато, макар произведени в Кабо Верде, са произведени от риба без произход.

(3)

В искането си за дерогация Кабо Верде обясни, че количествата риба тон, които нейният флот понастоящем улавя в свои води, са малки, и при липса на дерогация флотът на разположение за риболов извън нейното териториално море е ограничен. Освен това сезонът за улов на риба тон е ограничен до четири месеца през годината. Това намалява възможностите за улов на риба тон с произход. Друг важен аспект е, че Кабо Верде наскоро разви своята пристанищна инфраструктура. В резултат на това вече могат да бъдат обработени по-големи количества риба тон и следователно уловът на риба тон има възможност да се разрасне. На последно място, в искането на Кабо Верде бяха подчертани трудностите, пред които държавата е изправена в резултат на забавянето на влизането в сила на СИП между ЕС и Западна Африка. В него беше също така подчертано, че Кабо Верде се нуждае от дерогация от правилата за преференциалния произход, за да се компенсира фактът, че все още не е възможно да се разчита на правилата за кумулиране по линия на СИП, предвид на това, че няма промяна в правното положение на посоченото споразумение.

(4)

Според доводите в подкрепа на искането, ако няма дерогация, способността на рибопреработвателната промишленост на Кабо Верде да изнася въпросните продукти за Съюза съгласно ОСП ще бъде значително засегната. Това може допълнително да попречи на развитието на флота на Кабо Верде за малък пелагичен риболов и да възпрепятства бъдещото спазване от страна на Кабо Верде на правилата за произход, приложими за тези продукти.

(5)

Поради това на Кабо Верде следва да се предостави временна дерогация от изискването съгласно правилата за преференциален произход, че продуктите с вложени материали, които не са изцяло получени в държавата бенефициер, трябва да са претърпели достатъчна обработка или преработка, за да бъдат счетени за продукти с произход от тази държава. Дерогацията следва да се прилага за годишно количество от 5 000 тона приготвени храни или консерви от риба тон. Продължителността на дерогацията следва да бъде ограничена до една година с цел да се оценят капацитетът и усилията на Кабо Верде да се подготви за спазването на правилата за произход за съответните продукти. Ако обаче СИП влезе в сила преди края на този едногодишен период, срокът на действие на дерогацията следва да изтече на датата, непосредствено предшестваща датата на влизане в сила на СИП.

(6)

Количествата, посочени в приложението към настоящия регламент, следва да се управляват в съответствие с членове 49—54 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията (5), с които се урежда управлението на тарифни квоти.

(7)

Дерогацията следва да се предостави, при условие че митническите органи на Кабо Верде предприемат необходимите мерки за извършване на количествени проверки на износа на продуктите, предмет на дерогация, и че изпращат на Комисията справка за количествата, за които са били издадени сертификатите за произход, формуляр А, съгласно настоящия регламент, както и серийните номера на тези сертификати. Ако системата за регистрирани износители по член 79 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 влезе в сила за Кабо Верде през 2019 година, същото правило следва да се прилага и по отношение на изявленията за произход, съставени от регистрираните износители.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, следва да влязат в сила възможно най-скоро след публикуването му, за да се вземе предвид ситуацията на Кабо Верде и да се даде възможност на тази държава да използва дерогацията без по-нататъшно забавяне.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Чрез дерогация от член 41, буква б) и член 45 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 приготвените храни или консервите от риба тон с кодове по КН 1604 14, 1604 20 и 0304 87, произведени в Кабо Верде от риба без произход, се разглеждат като продукти с произход от Кабо Верде в съответствие с членове 2, 3 и 4 от настоящия регламент.

Член 2

1.   Дерогацията се прилага за продукти, които са били изнесени от Кабо Верде и са декларирани за допускане за свободно обращение в Съюза през периода от 1 януари 2019 г.:

а)

до 31 декември 2019 г. или,

б)

ако Споразумението за икономическо партньорство между Съюза и Западна Африка („СИП“), парафирано на 30 юни 2014 г., влезе в сила на или преди 31 декември 2019 г. — до деня, непосредствено предшестващ датата на влизане в сила на СИП.

2.   Дерогацията се прилага за продукти в рамките на годишните количества, посочени в приложението.

3.   Прилагането на дерогацията зависи от спазването на условията, определени в член 43 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446.

Член 3

Количествата, посочени в приложението към настоящия регламент, се управляват в съответствие с членове 49—54 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447, с които се урежда управлението на тарифни квоти.

Член 4

Дерогацията се предоставя при следните условия:

1.

Митническите органи на Кабо Верде предприемат необходимите мерки за извършване на количествени проверки при износ на продуктите, посочени в член 1.

2.

Сертификатите за произход, формуляр А, издадени от компетентните органи на Кабо Верде съгласно настоящия регламент, съдържат в клетка 4 следния текст: „Derogation — Commission Implementing Regulation (EU) 2019/561“. В случай на прилагане на системата за регистрирани износители по отношение на Кабо Верде през 2019 г., същият текст се вписва и върху изявленията за произход, съставени от регистрираните износители.

3.

Компетентните органи на Кабо Верде изпращат до Комисията на всяко тримесечие справка за количествата, по отношение на които съгласно настоящия регламент са издадени сертификати за произход и/или са съставени изявления за произход, както и серийните номера на тези доказателства.

Член 5

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2019 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 8 април 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. за прилагане на схема от общи тарифни преференции и за отмяна на Регламент (ЕО) № 732/2008 на Съвета (ОВ L 303, 31.10.2012 г., стр. 1).

(3)  Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 на Комисията от 28 юли 2015 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 343, 29.12.2015 г., стр. 1).

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/967 на Комисията от 8 юни 2017 г. за предоставяне на Кабо Верде на временна дерогация от правилата за преференциалния произход, посочени в Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 по отношение на приготвените храни и консервите от филета от риба тон (ОВ L 146, 9.6.2017 г., стр. 10).

(5)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 г. за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 343, 29.12.2015 г., стр. 558).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Пореден №

Код по КН

Код по ТАРИК

Описание на стоките

Периоди

Годишно количество (в тонове нетно тегло)

09.1602

1604 14 21 00

1604 14 26 90

1604 14 28 00

1604 20 70 50

1604 20 70 55

1604 14 31 90

1604 14 36 90

1604 14 38 00

1604 20 70 99

0304 87 00 90

1604 14 41 20

1604 14 46 29

1604 14 48 20

1604 20 70 45

0304 87 00 20

1604 14 41 30

1604 14 48 30

10

Приготвени храни или консерви от филета и карета от скокливи риби (Katsuwonus pelamis)

Приготвени храни или консерви от филета и карета от тон с жълти перки — албакор (Thunnus albacares)

Приготвени храни или консерви от филета и карета от тон от вида (Thunnus obesus)

Приготвени храни от бял тон (Thunnus alalunga)

От 1.1.2019 г. до датата, определена в съответствие с член 2, параграф 1

5 000  тона