27.3.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

LI 85/39


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/501 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 25 март 2019 година

относно общите правила за гарантиране на основна свързаност на товарния и пътническия автомобилен транспорт във връзка с оттеглянето на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 91, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

На 29 март 2017 г. Обединеното кралство представи нотификацията за намерението си да се оттегли от Съюза съгласно член 50 от Договора за Европейския съюз (ДЕС). Договорите ще престанат да се прилагат спрямо Обединеното кралство, считано от датата на влизане в сила на споразумение за оттегляне или — при липсата на споразумение — две години след посочената нотификация, а именно от 30 март 2019 г., освен ако Европейският съвет в съгласие с Обединеното кралство не реши с единодушие да удължи този срок.

(2)

При липсата на специални разпоредби в отношенията с останалите 27 държави членки оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза би сложило край на всички произтичащи от правото на Съюза права и задължения във връзка с достъпа до пазара, установени с Регламент (ЕО) № 1072/2009 (3) и Регламент (ЕО) № 1073/2009 (4) на Европейския парламент и на Съвета.

(3)

Многостранната квотна система на Европейската конференция на министрите на транспорта (EКMT/СЕМТ) е единствената друга съществуваща правна рамка, която би могла да осигури основа за автомобилния превоз на товари между Съюза и Обединеното кралство след датата на оттегляне. Въпреки това, поради ограничения брой налични разрешителни в рамките на системата ЕКМТ/СЕМТ и нейния ограничен обхват по отношение на видовете автомобилни превози, понастоящем тази система не може да отговори изцяло на нуждите от товарен автомобилен транспорт между Съюза и Обединеното кралство.

(4)

Поради това, с цел да се предотвратят сериозни смущения, включително по отношение на обществения ред, е необходимо да се установи набор от временни мерки, даващи възможност на лицензираните в Обединеното кралство автомобилни превозвачи на товари и автобусни превозвачи да извършват автомобилен превоз на товари и пътници между територията на тази държава и останалите 27 държави членки или от територията на Обединеното кралство до територията на Обединеното кралство с транзитно преминаване през една или повече държави членки. За да се осигури подходящо равновесие между Обединеното кралство и оставащите държави членки, такива права следва да бъдат предоставени само ако се предоставят равностойни на тях права и ако са изпълнени определени условия, гарантиращи лоялната конкуренция.

(5)

Гибралтар не е включен в териториалния обхват на настоящия регламент и позоваванията в настоящия регламент на Обединеното кралство не включват Гибралтар.

(6)

Правото на извършване на превози на територията на държава членка или между държавите членки е основно постижение на вътрешния пазар и след оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза и при липса на специална разпоредба за противното автомобилните превозвачи на товари от Обединеното кралство, които не са установени в Съюза, вече няма да имат това право. Следва обаче да се предвидят временни мерки за постепенното отпадане на това право, за да бъде разрешено на автомобилните превозвачи на товари от Обединеното кралство да извършват ограничен брой допълнителни превози на територията на Съюза в контекста на превозите между Обединеното кралство и Съюза. Непосредствено след оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза без споразумение за оттегляне тези мерки следва да помогнат за предотвратяването на смущенията на трафикa, които допълнителните проверки на превозните средства и техните товари се очаква да предизвикат, и произтичащите от това заплахи за обществения ред. По-специално те следва да спомогнат за облекчаване на натиска върху граничните пунктове, които са малко на брой и на които появата на такива смущения е най-вероятна, тъй като не е необходимо незабавно връщане на превозните средства. Те следва да бъдат пропорционални и да не възпроизвеждат в същия обем правата, които имат автомобилните превозвачи на товари съгласно правилата на вътрешния пазар, като тяхното прилагане следва да бъде прекратено постепенно в съответствие с настоящия регламент.

(7)

При липсата на специални разпоредби оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза би довело до сериозни смущения, включително по отношение на обществения ред, и в контекста на автомобилния превоз на пътници. Спогодбата за международни случайни превози на пътници, извършвани с автобуси (5) (наричана по-долу „Спогодбата „Интербус“) е единствената съществуваща правна уредба, която осигурява основа за автобусните превози на пътници между Съюза и Обединеното кралство след датата на оттеглянето. Обединеното кралство ще стане пълноправна договаряща страна по Спогодбата „Интербус“, считано от 1 април 2019 г. Спогодбата „Интербус“ обаче урежда само случайните превози и следователно не може да се прилага за преодоляването на смущенията, произтичащи от оттеглянето, предвид големия брой лица, които ще продължават да искат да пътуват между Съюза и Обединеното кралство. Между договарящите страни беше договорен протокол към Спогодбата „Интербус“, който урежда редовните превози на пътници, но не се очаква той да влезе в сила навреме, за да бъде надеждно алтернативно решение в настоящата ситуация за периода непосредствено след оттеглянето на Обединеното кралство. Поради това, по отношение на редовните и специализираните редовни превози на пътници с автобус, съществуващите актове не отговарят на нуждите на автомобилния превоз на пътници между Съюза и Обединеното кралство. Следователно, за да бъдат смекчени произтичащите от това сериозни смущения, които биха могли да изложат на опасност обществения ред, е целесъобразно да се позволи на превозвачите от Обединеното кралство да превозват пътници от Обединеното кралство към Съюза и обратно, при условие че Обединеното кралство предоставя най-малко равностойни права на превозвачите от Съюза. Правата по настоящия регламент следва да бъдат предоставени за кратък срок, който да позволи влизането в сила на протокола към Спогодбата „Интербус“ относно редовните превози и присъединяването на Обединеното кралство към този протокол.

Трансграничните автобусни превози между Ирландия и Северна Ирландия са от особено значение за общностите, живеещи в граничните региони, тъй като осигуряват основна свързаност между общностите, наред с другото, като част от общата зона за пътуване. Качването и слизането на пътници в граничните региони от двете страни подпомага жизнеспособността на тези услуги. Ето защо качването и слизането на пътници, обслужвани от автобусни превозвачи от Обединеното кралство, следва да продължат да бъдат разрешени в граничните региони на Ирландия в рамките на международния автобусен превоз на пътници между Ирландия и Северна Ирландия. Тези права следва да бъдат предоставени за ограничен срок (до 30 септември 2019 г.), за да се даде възможност за въвеждане на алтернативи.

(8)

За да се отрази временният им характер, предвиденият в настоящия регламент набор от мерки следва да е в сила за кратък срок, без с това да се създава прецедент. Що се отнася до автомобилните превози на товари, ограничението във времето е с оглед на евентуалните мерки за осигуряване на основна свързаност в системата ЕКМТ/СЕМТ, като не се засяга възможността както за евентуално договаряне и влизане в сила на бъдещо споразумение за автомобилния превоз на товари между Съюза и Обединеното кралство, така и за бъдещи правила на Съюза в областта на транспорта. Що се отнася до автобусните превози на пътници, ограничението във времето има за цел да даде възможност протоколът към Спогодбата „Интербус“ относно редовните превози да влезе в сила и Обединеното кралство да се присъедини към този протокол, без да се засяга евентуалното бъдещо споразумение по въпроса между Съюза и Обединеното кралство.

(9)

В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в член 5 ДЕС, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(10)

Настоящият регламент следва да влезе в сила по спешност и да се прилага от деня, следващ деня, в който Договорите престанат да се прилагат спрямо Обединеното кралство, ако до тази дата не влезе в сила споразумение за оттегляне, сключено с Обединеното кралство. При всички случаи, настоящият регламент следва да престане да се прилага на 31 декември 2019 г. Поради това, след тази дата Съюзът няма да упражнява правомощията, които упражнява чрез настоящия регламент. Без да се засягат другите мерки на Съюза и при спазване на тези мерки, след посочената дата тези правомощия ще се упражняват отново от държавите членки в съответствие с член 2, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Съответните правомощия на Съюза и на държавите членки във връзка със сключването на международни споразумения в областта на автомобилния транспорт се определят в съответствие с Договорите, като се взема предвид съответното законодателство на Съюза.

(11)

Когато е необходимо да се отговори на потребностите на пазара, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 ДФЕС, за да възстанови равностойността между правата, предоставени от Съюза на автомобилните превозвачи на товари от Обединеното кралство и на автобусните превозвачи от Обединеното кралство, и правата, предоставени от Обединеното кралство на автомобилните превозвачи на товари от Съюза и на автобусните превозвачи от Съюза, включително когато правата, предоставени от Обединеното кралство, са предоставени въз основа на принципа на държавата членка на произход или по други причини не са еднакво достъпни за всички превозвачи от Съюза, както и да отстранява неблагоприятните последици от случаите на нелоялна конкуренция, засягащи автомобилните превозвачи на товари от Съюза и автобусните превозвачи от Съюза.

(12)

Делегираните актове следва да са в съответствие с принципа на пропорционалност и поради това заложените в тях правила следва да бъдат съразмерни с проблемите, възникнали от липсата на предоставяне на равностойни права или от нелоялни условия на конкуренция. Комисията следва да разглежда възможността за спиране на прилагането на настоящия регламент само в най-тежките случаи, когато на автомобилните превозвачи на товари от Съюза или на автобусните превозвачи от Съюза не са предоставени равностойни права от страна на Обединеното кралство или когато предоставените права са минимални, или когато условията на конкуренция за автомобилните превозвачи на товари от Обединеното кралство или за автобусните превозвачи от Обединеното кралство се различават до такава степен от условията за превозвачите от Съюза, че предоставянето на съответните услуги от превозвачите от Съюза не е икономически изгодно за тях.

(13)

При приемането на делегираните актове е от особена важност по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат провеждани в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (6). По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове. Следва да се гарантира, че никой от делегираните актове не засяга неоправдано правилното функционирането на вътрешния пазар,

(14)

За да се гарантира, че правата, предоставени от Обединеното кралство на автомобилните превозвачи на товари от Съюза и на автобусните превозвачи от Съюза, които са равностойни на правата, предоставени с настоящия регламент на автомобилните превозвачи на товари от Обединеното кралство и на автобусните превозвачи от Обединеното кралство, са налични в еднаква степен за всички превозвачи от Съюза, приложното поле на регламенти (ЕО) № 1072/2009 и (ЕО) № 1073/2009 следва да бъде временно разширен. Тези регламенти вече уреждат частта от пътуването между държава членка и трета държава на територията на всяка държава членка на транзитно преминаване. Необходимо е обаче да се гарантира, че в такъв случай Регламент (ЕО) № 1072/2009 се прилага и по отношение на частта от пътуването на територията на държавата членка, в която се извършва натоварването или разтоварването, и че Регламент (ЕО) № 1073/2009 се прилага за частта от пътуването на територията на държавата членка, в която се качват или слизат пътници. Това разширяване има за цел да гарантира, че превозвачите от Съюза могат да извършват трансгранични превози към или от Обединеното кралство, както и да спират на допълнителни спирки при извършването на превоз на пътници,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложно поле

С настоящия регламент се определят временни мерки, които се прилагат за автомобилния превоз на товари, както и за извършването на редовни или специализирани редовни автобусни превози на пътници между Съюза и Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия (наричано по-долу „Обединеното кралство“) след оттеглянето му от Съюза.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

„превозно средство“ означава, във връзка с превоза на товари, моторно превозно средство, което е регистрирано в Обединеното кралство, или състав от превозни средства, от който най-малко моторното превозно средство от състава е регистрирано в Обединеното кралство, които са използвани изключително за превоз на товари и които са собственост на предприятието, тъй като то ги е закупило на изплащане, или са наети, при условие че в последния случай отговарят на условията на Директива 2006/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (7), а във връзка с превоза на пътници — автобус;

2)

„разрешен превоз на товари“ означава:

а)

пътуване с товар, което се извършва от превозно средство, от територията на Съюза към територията на Обединеното кралство или обратно, със или без транзитно преминаване през една или повече държави членки или трети държави;

б)

след пътуването с товар от територията на Обединеното кралство, обхванато от буква а) от настоящата точка – извършването в рамките на седем дни от разтоварването на територията на Съюза на най-много две допълнителни операции за натоварване и разтоварване на територията на Съюза за срок от четири месеца от началната дата на прилагане, посочена в член 12, втора алинея, и една операция в рамките на седем дни от разтоварването на територията на Съюза през следващите три месеца;

в)

пътуване с товар, което се извършва от превозно средство, от територията на Обединеното кралство към територията на Обединеното кралство с транзитно преминаване през територията на Съюза;

г)

празен курс, направен във връзка с превоза, посочен в букви а) и в);

3)

„разрешен автобусен превоз на пътници“ означава:

а)

пътуване, което се извършва от автобус с цел превоз на пътници, от територията на Съюза към територията на Обединеното кралство или обратно, със или без транзитно преминаване през една или повече държави членки или трети държави;

б)

пътуване, което се извършва от автобус с цел превоз на пътници, от територията на Обединеното кралство към територията на Обединеното кралство с транзитно преминаване през територията на Съюза;

в)

пътуване без превоз на пътници във връзка с превоза, посочен в букви а) и б);

г)

качване и слизане на пътници в граничния регион на Ирландия по време на международни редовни и специализирани редовни превози между Ирландия и Северна Ирландия до 30 септември 2019 г.;

4)

„граничен регион на Ирландия“ означава графствата в Ирландия, граничещи със сухопътната граница между Ирландия и Северна Ирландия;

5)

„автомобилен превозвач на товари от Съюза“ означава предприятие, извършващо автомобилен превоз на товари, което притежава валиден лиценз на Общността в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 1072/2009;

6)

„автомобилен превозвач на товари от Обединеното кралство“ означава предприятие, установено в Обединеното кралство, което има разрешително да извършва автомобилен превоз на товари и притежава валиден лиценз на Обединеното кралство;

7)

„лиценз на Обединеното кралство“, ако е издаден на автомобилни превозвачи на товари от Обединеното кралство, означава лиценз, издаден от Обединеното кралство за целите на международните превози, във връзка с разрешен превоз на товари, а в случаите, когато е издаден на автобусен превозвач от Обединеното кралство — лиценз, издаден от Обединеното кралство за целите на международни превози във връзка с разрешен автобусен превоз на пътници;

8)

„автобус“ означава превозно средство, регистрирано в Обединеното кралство, което предвид своята конструкция и оборудване е подходящо и е предназначено да превозва повече от девет пътници, включително водача на автобуса;

9)

„редовни превози“ означава услуги по извършване на превоз на пътници с определена честота и по определени маршрути, като пътниците се качват и слизат на предварително определени места за спиране;

10)

„специализирани редовни превози“ означава редовни превози, независимо от организатора им, при които се превозват определени категории пътници, като се изключват всички останали пътници;

11)

„автобусен превозвач от Съюза“ означава предприятие, извършващо автобусен превоз на пътници, което притежава валиден лиценз на Общността в съответствие с Регламент (ЕО) № 1073/2009;

12)

„автобусен превозвач от Обединеното кралство“ означава предприятие, установено в Обединеното кралство, което има разрешително да извършва автобусни превози на пътници и притежава валиден лиценз на Обединеното кралство;

13)

„превозвач“ означава автомобилен превозвач на товари или автобусен превозвач;

14)

„конкурентно право“ означава право, което урежда следното поведение, когато е вероятно то да засяга товарните автомобилни превози или автобусните превози:

а)

поведение, което се изразява във:

i)

споразумения между автомобилни превозвачи на товари или съответно между автобусни превозвачи, решения на сдружения на автомобилни превозвачи на товари или на автобусни превозвачи и съгласувани практики, чиято цел или резултат е предотвратяването, ограничаването или нарушаването на конкуренцията;

ii)

злоупотреби с господстващо положение от страна на един или повече автомобилни превозвачи на товари или автобусни превозвачи;

iii)

мерки, които се предприемат или поддържат в сила от Обединеното кралство в случай на публични предприятия и предприятия, на които Обединеното кралство предоставя специални или изключителни права, и които противоречат на подточка i) или ii); както и

б)

концентрации между автомобилни превозвачи на товари или съответно автобусни превозвачи, които значително възпрепятстват ефективната конкуренция, по-специално в резултат на създаване или засилване на господстващо положение;

15)

„субсидия“ означава всяко финансово съдействие, предоставено на превозвач от страна на правителството или на друг държавен орган на каквото и да е равнище, осигуряващо преимущество и включващо:

а)

прякото прехвърляне на парични средства, като например безвъзмездни средства, заеми или вливане на капитали, потенциалното пряко прехвърляне на парични средства и поемането на задължения, като например гаранции по заеми, капиталови инжекции, собственост, защита от изпадане в несъстоятелност или застраховане;

б)

отписването или несъбирането на приходи, които са дължими;

в)

предоставянето на стоки или услуги, които не са част от общата инфраструктура, или купуването на стоки или услуги; или

г)

заплащането на вноски във фондове или упълномощаването или възлагането на частна организация да изпълнява една или повече от функциите, посочени в букви а), б) и в), които обичайно са от компетентността на правителството или друг държавен орган, като практиката не се отличава от обичайно следваната от правителството практика.

Счита се, че не се осигурява преимущество чрез финансово съдействие от страна на правителство или друг държавен орган, ако частен пазарен участник, който е мотивиран единствено от перспективата за печалба и се намира в същото положение като съответния държавен орган, би осигурил същото финансово съдействие;

16)

„независим орган за защита на конкуренцията“ означава орган, който отговаря за прилагането и спазването на конкурентното право, както и за контрола на субсидиите, и който отговаря на следните условия:

а)

органът е оперативно независим и разполага с всички необходими ресурси, за да изпълнява задачите си;

б)

при изпълнението на своите задължения и упражняването на своите правомощия органът разполага с необходимите гаранции за независимост от политическо или друго външно влияние и действа безпристрастно; и

в)

решенията на органа подлежат на съдебен контрол;

17)

„дискриминация“ означава всяка разлика, която не е обективно обоснована, по отношение на доставките на стоки или услуги, включително на обществени услуги, прилагана във връзка с извършването на товарни автомобилни превози или автобусни превози, или по отношение на тяхното третиране от държавните органи, които имат правомощия във връзка с тези превози;

18)

„територия на Съюза“ означава територията на държавите членки, към които се прилагат ДЕС и ДФЕС, и съгласно условията, предвидени в тях.

Член 3

Право на извършване на разрешен превоз на товари

1.   Автомобилните превозвачи на товари от Обединеното кралство могат да извършват разрешен превоз на товари в съответствие с условията, определени в настоящия регламент.

2.   Физическите или юридическите лица установени в Обединеното кралство, могат да извършват разрешен превоз на товари от посочените по-долу видове, без за целта да се изисква лиценз от Обединеното кралство по смисъла на член 2, точка 7:

а)

превоз на поща като универсална услуга;

б)

превоз на повредени или аварирали превозни средства;

в)

превоз на товари с моторни превозни средства, чиято максимално допустима маса в натоварено състояние, включително ремаркетата, не превишава 3,5 тона;

г)

превоз на лекарствени продукти, уреди, оборудване и други изделия, необходими за медицински грижи при оказване на помощ при извънредни обстоятелства, по-специално при природни бедствия;

д)

превоз на товари, при условие че:

i)

превозваните товари са собственост на предприятието или са продадени, купени, отдадени под наем или наети, произведени, извлечени, преработени или ремонтирани от предприятието;

ii)

целта на пътуването е превоз на товарите до или от предприятието или тяхното преместване вътре във или извън предприятието поради негови собствени изисквания;

iii)

моторните превозни средства, използвани за такъв превоз, се управляват от служители, назначени от предприятието или предоставени му на разположение съгласно договорно задължение;

iv)

превозните средства, превозващи товарите, са собственост на предприятието или са закупени от него на изплащане, или са наети, при условие че в последния случай те отговарят на условията, предвидени в Директива 2006/1/ЕО; и

v)

такъв превоз има само допълнителен характер спрямо основните дейности на предприятието.

Член 4

Право на извършване на редовни и специализирани редовни автобусни превози

1.   При условията, предвидени в настоящия регламент, автобусните превозвачи от Обединеното кралство могат да извършват разрешен автобусен превоз на пътници, който се изразява в редовни и специализирани редовни превози.

2.   Автобусните превозвачи от Обединеното кралство трябва да притежават разрешително, издадено преди началната дата на прилагане на настоящия регламент съгласно членове 6 — 11 от Регламент (ЕО) № 1073/2009, за да извършват разрешени редовни и специализирани редовни автобусни превози за чужда сметка и срещу възнаграждение.

3.   Разрешителните, които продължават да бъдат валидни съгласно параграф 2 от настоящия член, могат да продължат да се използват за целите, посочени в параграф 1 от настоящия член, ако са били подновени при същите ред и условия или ако са били изменени по отношение на спирките, тарифите или разписанието, при условие че се спазват правилата и процедурите по членове 6 — 11 от Регламент (ЕО) № 1073/2009 в рамките на срок на валидност, който изтича най-късно на 31 декември 2019 г.

4.   Разрешеният автобусен превоз на пътници, извършван от физически или юридически лица, установени в Обединеното кралство с нетърговска и нестопанска цел, може да се осъществява, без за целта да се изисква лиценз от Обединеното кралство по смисъла на член 2, точка 7, ако:

а)

транспортната дейност е само допълнителна дейност за физическото или юридическото лице; и

б)

използваните превозни средства са собственост на това физическо или юридическо лице, закупени са от него на изплащане или са предмет на дългосрочен договор за лизинг и се управляват от член на персонала на това физическо или юридическо лице, от самото физическо лице или от служители, назначени от предприятието или предоставени му на разположение съгласно договорно задължение.

Тези транспортни операции се освобождават от всички режими за издаване на разрешителни в рамките на Съюза, при условие че лицето, извършващо дейността, притежава национално разрешително, издадено преди началната дата на прилагане на настоящия регламент в съответствие с член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1073/2009.

5.   Смяната на превозното средство или прекъсването на превоза с цел част от пътуването да се извърши с друго превозно средство не засяга прилагането на настоящия регламент.

Член 5

Двустранни споразумения или спогодби

Държавите членки нямат право да договарят, нито да сключват двустранни споразумения или спогодби с Обединеното кралство по въпроси, които попадат в приложното поле на настоящия регламент, във връзка със срока, през който се прилага настоящият регламент. Във връзка с този срок те не могат да предоставят на автомобилните превозвачи на товари от Обединеното кралство или на автобусните превозвачи от Обединеното кралство права, различни от предоставените с настоящия регламент, без да се засягат съществуващите двустранни споразумения.

Член 6

Социални и технически правила

При разрешения превоз на товари и при разрешения автобусен превоз на пътници, извършвани в съответствие с настоящия регламент, се спазват следните правила:

а)

по отношение на транспортните работници и самостоятелно заетите водачи – изискванията, определени от държавите членки в съответствие с Директива 2002/15/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (8);

б)

по отношение на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт – изискванията на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета (9);

в)

по отношение на тахографите в автомобилния транспорт – изискванията на Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета (10);

г)

по отношение на началната квалификация и продължаващото обучение на водачите – изискванията, предвидени в Директива 2003/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (11);

д)

по отношение на максимално допустимите размери и маси на някои пътни превозни средства – изискванията, определени от държавите членки в съответствие с Директива 96/53/ЕО на Съвета (12);

е)

по отношение на монтирането и използването на устройства за ограничаване на скоростта за някои категории моторни превозни средства – изискванията, определени от държавите членки в съответствие с Директива 92/6/ЕИО на Съвета (13);

ж)

по отношение на задължителното използване на обезопасителни колани и на системи за обезопасяване на деца в превозните средства – изискванията, определени от държавите членки в съответствие с Директива 91/671/ЕИО на Съвета (14);

з)

по отношение на командироването на работници – изискванията, определени от държавите членки в съответствие с Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (15);

и)

по отношение на правата на пътниците – Регламент (ЕС) № 181/2011 на Европейския парламент и на Съвета (16).

Член 7

Равностойност на правата

1.   Комисията извършва мониторинг на правата, предоставени от Обединеното кралство на автомобилните превозвачи на товари от Съюза и на автобусните превозвачи от Съюза, и условията за тяхното упражняване.

2.   Ако установи, че правата, предоставени от Обединеното кралство на автомобилните превозвачи на товари от Съюза или на автобусните превозвачи от Съюза, не са de jure или de facto равностойни на правата, предоставени на превозвачите от Обединеното кралство съгласно настоящия регламент, или че не всички автомобилни превозвачи на товари от Съюза или автобусни превозвачи от Съюза разполагат в еднаква степен с тези права, с оглед на възстановяването на равностойността Комисията без забавяне приема делегирани актове в съответствие с член 11, с които:

а)

спира прилагането на член 3, параграфи 1 и 2 или член 4, параграфи 1 — 4 от настоящия регламент, ако на превозвачите от Съюза не са предоставени равностойни права или ако предоставените права са минимални;

б)

въвежда ограничения за допустимия капацитет, разрешен за автомобилните превозвачи на товари от Обединеното кралство или за автобусните превозвачи от Обединеното кралство, или за броя курсове, или и за двете; или

в)

приема оперативни ограничения, свързани с типовете превозни средства или условията на движение.

Член 8

Лоялна конкуренция

1.   Комисията извършва мониторинг на условията, при които превозвачите от Съюза се конкурират с превозвачите от Обединеното кралство за предоставянето на товарни автомобилни превози и автобусни превози, обхванати от настоящия регламент.

2.   Ако установи, че в резултат от някое от положенията съгласно параграф 3 от настоящия член условията, посочени в параграф 1 от настоящия член, са осезаемо по-неблагоприятни от условията, предоставени на превозвачите от Обединеното кралство, с оглед на отстраняването на неблагоприятните последици от това положение Комисията без забавяне приема делегирани актове в съответствие с член 11, с които:

а)

спира прилагането на член 3, параграфи 1 и 2 или член 4, параграфи 1 — 4 от настоящия регламент, ако условията на конкуренция за автомобилните превозвачи на товари от Обединеното кралство или автобусните превозвачи от Обединеното кралство се различават до такава степен от условията за превозвачите от Съюза, че предоставянето на услугите от превозвачите от Съюза не е икономически изгодно за тях; или

б)

въвежда ограничения за допустимия капацитет, разрешен за автомобилните превозвачи на товари от Обединеното кралство или за автобусните превозвачи от Обединеното кралство, или за броя курсове, или и за двете; или

в)

приема оперативни ограничения, свързани с типовете превозни средства или условията на движение.

3.   Делегираните актове съгласно параграф 2 се приемат при спазване на условията в посочения параграф с цел да се отстранят неблагоприятните последици от положенията, в които:

а)

Обединеното кралство отпуска субсидии;

б)

Обединеното кралство не е въвело или не прилага ефективно конкурентното право;

в)

Обединеното кралство не е създало или не поддържа независим орган за защита на конкуренцията;

г)

Обединеното кралство прилага стандарти за защита на работниците, безопасност, сигурност или опазване на околната среда, които са по-ниски от стандартите, установени в правото на Съюза, или ако в правото на Съюза липсват съответни разпоредби – по-ниски от стандартите, прилагани от всички държави членки, или при всички случаи по-ниски от съответните международни стандарти;

д)

Обединеното кралство прилага стандарти, свързани с издаването на лицензи на автомобилни превозвачи на товари или на автобусни превозвачи, които са по-ниски от стандартите, установени в Регламент (ЕО) № 1071/2009 (17);

е)

Обединеното кралство прилага стандарти, свързани с квалификацията и обучението на професионалните водачи, които са по-ниски от стандартите, установени в Директива 2003/59/ЕО;

ж)

Обединеното кралство прилага правила за заплащането на пътни такси и за облагане с данъци, които се отклоняват от правилата, установени в Директива 1999/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (18); и

з)

е налице каквато и да било форма на дискриминация спрямо превозвачи от Съюза.

4.   За целите на параграф 1 Комисията може да поиска информация от компетентните органи на Обединеното кралство или от превозвачите от Обединеното кралство. В случай че те не предоставят поисканата информация в рамките на определения от Комисията разумен срок или предоставят непълна информация, Комисията може да предприеме действия в съответствие с параграф 2.

Член 9

Разширяване на приложното поле на регламенти (ЕО) № 1072/2009 и (ЕО) № 1073/2009

1.   При превоза на товари между територията на Съюза и територията на Обединеното кралство, извършван от автомобилен превозвач на товари от Съюза на основание предоставените от Обединеното кралство права, посочени в член 7 от настоящия регламент, които са равностойни на правата, предоставени съгласно настоящия регламент, Регламент (ЕО) № 1072/2009 се прилага за частта от пътуването на територията на държавата членка, където се извършва натоварването или разтоварването.

2.   При превоза на пътници между територията на Съюза и територията на Обединеното кралство, извършван от автобусен превозвач от Съюза на основание предоставените от Обединеното кралство права, посочени в член 7 от настоящия регламент, които са равностойни на правата, предоставени съгласно настоящия регламент, Регламент (ЕО) № 1073/2009 се прилага за частта от пътуването на територията на държавата членка, където пътниците се качват или слизат.

Член 10

Консултации и сътрудничество

1.   При необходимост компетентните органи на държавите членки се консултират и си сътрудничат с компетентните органи на Обединеното кралство, за да осигурят прилагането на настоящия регламент.

2.   При поискване държавите членки предоставят на Комисията без неоправдано забавяне информацията, получена съгласно параграф 1 от настоящия член, или всяка друга информация, свързана с прилагането на членове 7 и 8.

Член 11

Упражняване на делегирането

1.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 7, параграф 2 и член 8, параграф 2 в срок до 31 декември 2019 г.

2.   Преди да приеме делегиран акт съгласно член 7, параграф 2 или член 8, параграф 2, Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

3.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

Член 12

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от деня, следващ деня, в който Договорите престанат да се прилагат спрямо Обединеното кралство съгласно член 50, параграф 3 ДЕС.

Настоящият регламент обаче не се прилага, ако до посочената дата влезе в сила споразумение за оттегляне, сключено с Обединеното кралство в съответствие с член 50, параграф 2 ДЕС.

Настоящият регламент престава да се прилага на 31 декември 2019 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Страсбург на 25 март 2019 година.

За Европейския парламент

Председател

A. TAJANI

За Съвета

Председател

G. CIAMBA


(1)  Становище от 20 февруари 2019 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Позиция на Европейския парламент 13 март 2019 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 19 март 2019 г.

(3)  Регламент (ЕО) № 1072/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно общите правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари (ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 72).

(4)  Регламент (ЕО) № 1073/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно общите правила за достъп до международния пазар на автобусни превози и за изменение на Регламент (EО) № 561/2006 (ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 88).

(5)  ОВ L 321, 26.11.2002 г., стр. 13.

(6)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

(7)  Директива 2006/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 2006 г. относно използването на превозни средства, наети без шофьори, за автомобилен превоз на товари (ОВ L 33, 4.2.2006 г., стр. 82).

(8)  Директива 2002/15/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2002 г. за организацията на работното време на лицата, извършващи дейности в автомобилния транспорт (ОВ L 80, 23.3.2002 г., стр. 35).

(9)  Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета (ОВ L 102, 11.4.2006 г., стр. 1).

(10)  Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт (ОВ L 60, 28.2.2014 г., стр. 1).

(11)  Директива 2003/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2003 г. относно начална квалификация и продължаващо обучение на водачи на някои пътни превозни средства за превоз на товари или пътници, за изменение на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета и Директива 91/439/ЕИО на Съвета и за отмяна на Директива 76/914/ЕИО на Съвета (ОВ L 226, 10.9.2003 г., стр. 4).

(12)  Директива 96/53/ЕО на Съвета от 25 юли 1996 г. относно максимално допустимите размери в националния и международен трафик на някои пътни превозни средства, които се движат на територията на Общността, както и максимално допустимите маси в международния трафик (ОВ L 235, 17.9.1996 г., стр. 59).

(13)  Директива 92/6/ЕИО на Съвета от 10 февруари 1992 г. относно монтирането и използването на устройства за ограничаване на скоростта за някои категории моторни превозни средства в Общността (ОВ L 57, 2.3.1992 г., стр. 27).

(14)  Директива 91/671/ЕИО на Съвета от 16 декември 1991 г. относно задължителното използване на обезопасителни колани и на системи за обезопасяване на деца в превозните средства (ОВ L 373, 31.12.1991 г., стр. 26).

(15)  Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г. относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги (ОВ L 18, 21.1.1997 г., стр. 1).

(16)  Регламент (ЕС) № 181/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно правата на пътниците в автобусния транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 1).

(17)  Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач, и за отмяна на Директива 96/26/ЕО на Съвета (ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 51).

(18)  Директива 1999/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 1999 г. относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури (ОВ L 187, 20.7.1999 г., стр. 42).