20.3.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 77/59


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/443 НА КОМИСИЯТА

от 13 февруари 2019 година

за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2017/588 по отношение на възможността за корекция на среднодневния брой на сделките с акции, по отношение на които мястото на търговия с най-висок оборот се намира извън Съюза

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (1), и по-специално член 49, параграф 3 от нея,

като има предвид, че:

(1)

В Делегиран регламент (ЕС) 2017/588 на Комисията (2) е определен задължителният режим за стъпките на котиране за акции, депозитарни разписки и някои видове борсово търгувани фондове. По-специално, съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2017/588 минималната стъпка на котиране, приложима за акции и депозитарни разписки, се калибрира въз основа на среднодневния брой на сделките, сключвани на местата на търговия с най-голяма ликвидност в Съюза. За по-голямата част от тези финансови инструменти това е добър и лесен начин за измерване на ликвидността. Този показател обаче не е подходящ за акции, които са допуснати до търговия или се търгуват едновременно и в Съюза, и в трета държава и по отношение на които мястото на търговия с най-висок оборот се намира извън Съюза. В тези случаи съществува риск от това задължителната стъпка на котиране, определена на база на обема на търговията единствено в рамките на Съюза, да се основава само на малка част от общия търгуван обем. Поради това е важно по отношение на тези акции компетентните органи да имат право да коригират среднодневния брой на сделките, така че да бъде отразен цялостният профил на ликвидността на акциите. С цел да се облекчат ограниченията във връзка с наличността на данни от местата на търговия в трети държави и за да могат да се използват други публични данни, е важно на компетентните органи да се предостави също така достатъчно гъвкавост по отношение на методологията, използвана за отчитането на ликвидността на тези места на търговия в трети държави.

(2)

Въвеждането на задължителна стъпка на котиране бе продиктувано от необходимостта да се хармонизират ценовите стъпки на местата на търговия в Съюза и да се запазят дълбочината на пазара, ликвидността и нормалното провеждане на търговията с капиталови инструменти в рамките на Съюза. За постигането на тези цели е важно информацията за коригирания среднодневен брой на сделките, въз основа на който се определят приложимите за дадена акция стъпки на котиране, да бъде на разположение на всички места на търговия, на които тя се търгува едновременно, и тези места на търговия да започнат да прилагат коригирания среднодневен брой на сделките в един и същи ден. За тази цел всички компетентни органи, упражняващи надзор върху местата на търговия, на които се търгуват съответните акции, следва да бъдат информирани за корекциите на среднодневния брой сделки с тези акции преди корекциите да бъдат публикувани, а на местата на търговия следва да се предостави достатъчно време, за да въведат корекциите в своите системи.

(3)

За да се гарантира правната сигурност и да се осигури предвидимост на режима за задължителните стъпки на котиране, е важно всички места на търговия едновременно да прилагат стъпки на котиране, определени въз основа на коригирания среднодневен брой на акциите, който отразява цялостната им ликвидност.

(4)

Поради това Делегиран регламент (ЕС) 2017/588 следва да бъде съответно изменен.

(5)

Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на регулаторни технически стандарти, представени на Комисията от ЕОЦКП.

(6)

ЕОЦКП проведе открити обществени консултации по проектите на регулаторни технически стандарти, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира потенциалните разходи и ползи и поиска становище от създадената по член 37 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета Група на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите (3),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В член 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/588 се добавят следните параграфи 8, 9 и 10:

„8.   Компетентният по отношение на конкретна акция орган може да коригира среднодневния брой на сделките с тази акция, изчислен или прогнозиран от него в съответствие с процедурата по параграфи 1—7, когато е изпълнено всяко едно от следните условия:

а)

мястото на търговия с най-висок оборот по отношение на тази акция се намира в трета държава;

б)

когато този среднодневен брой на сделките е бил изчислен и публикуван в съответствие с процедурата по параграфи 1—4, той е равен или е по-голям от едно.

При корекцията на среднодневния брой на сделките с дадена акция компетентният орган взема предвид сделките, сключени на мястото на търговия в третата държава с най-висок оборот по отношение на тази акция.

9.   Компетентният орган, извършил корекцията на среднодневния брой на сделките с дадена акция в съответствие с параграф 8, взема необходимите мерки за публикуването на тази корекция. Преди публикуването на корекцията компетентният орган съобщава коригирания среднодневен брой на сделките с тази акция на органите, компетентни по отношение на другите опериращи в Съюза места на търговия, на които акцията се търгува.

10.   Местата на търговия прилагат стъпките на котиране за обхвата на ликвидност, съответстващ на коригирания среднодневен брой сделки, считано от втория календарен ден след публикуването му.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 13 февруари 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2017/588 на Комисията от 14 юли 2016 г. за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти във връзка с режимите за стъпки на котиране за акции, депозитарни разписки и борсово търгувани фондове (ОВ L 87, 31.3.2017 г., стр. 411).

(3)  Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).