20.3.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 77/56


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/442 НА КОМИСИЯТА

от 12 декември 2018 година

за изменение и поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2017/587 с цел да се уточни изискването цените да отразяват преобладаващите пазарни условия, както и да се актуализират и поправят някои разпоредби

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (1), и по-специално член 4, параграф 6, член 14, параграф 7, член 22, параграф 4 и член 23, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Делегиран регламент (ЕС) 2017/587 на Комисията (2) се определят изискванията към местата на търговия и систематичните участници за прозрачност по отношение на акциите, борсово търгуваните фондове, депозитарните разписки, сертификатите и другите подобни финансови инструменти. В частност, в Делегиран регламент (ЕС) 2017/587 се посочва, че обявяваните от систематичен участник цени отразяват преобладаващите пазарни условия, както го изисква член 14, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 600/2014, ако са близки по цена, към момента на публикуването, на котировките на еквивалентни размери за същия финансов инструмент на най-относимия пазар по отношение на ликвидността. Следователно систематичните участници могат да обявяват котировки, които не трябва да изменят със същите минимални стъпки като местата на търговия.

(2)

Ако на систематичните участници се позволи да изменят обявените си квоти с по-малки стъпки отколкото това е възможно за местата на търговия, предлаганите от тях на инвеститорите цени биха могли да бъдат малко по-изгодни. Такива котировки обаче биха се отразили неблагоприятно върху общото качество на наличната ликвидност, ефективното остойностяване и ценообразуване на финансовите инструменти, както и равнопоставените условия на конкуренция между местата на търговия и систематичните участници. Това важи с особена сила за акциите и депозитарните разписки, чиито котировки, за разлика от тези на финансовите инструменти, се изменят с по-големи стъпки.

(3)

С оглед на ефективното ценообразуване, общото качество на наличната ликвидност и ефективното остойностяване на акциите и депозитарните разписки, обявяваните от систематичните участници котировки на тези инструменти следва да се приемат за отразяващи преобладаващите пазарни условия само ако се изменят със същите стъпки, с които се изменят котировките, обявявани от местата на търговия.

(4)

С Регламент (ЕС) 2016/1033 на Европейския парламент и на Съвета (3) сделките за финансиране с ценни книжа излизат от приложното поле на разпоредбите относно прозрачността, отнасящи се до местата на търговия и систематичните участници. Това налага от Делегиран регламент (ЕС) 2017/587 да бъдат заличени позоваванията на сделките за финансиране с ценни книжа.

(5)

Поради това Делегиран регламент (ЕС) 2017/587 следва да бъде съответно изменен.

(6)

Редица разпоредби от Делегиран регламент (ЕС) 2017/587 се различават от проекта на регулаторни технически стандарти, въз основа на който е изготвен настоящият регламент (4). Тогава когато тези разлики се дължат на грешки по същество, тези разпоредби следва да бъдат поправени.

(7)

Настоящият регламент е изготвен въз основа на проекта на регулаторни технически стандарти, представен на Комисията от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП).

(8)

В съответствие с член 37 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета (5) ЕОЦКП проведе открити обществени консултации по проектите на регулаторни технически стандарти, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира потенциалните разходи и ползи и поиска становище от Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения на Делегиран регламент (ЕС) 2017/587

Делегиран регламент (ЕС) 2017/587 се изменя, както следва:

1)

в член 2 буква з) се заличава;

2)

в член 6 буква з) се заличава;

3)

член 10 се заменя със следното:

„Член 10

Цени, отразяващи преобладаващите пазарни условия

(член 14, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 600/2014)

Приема се, че цените, публикувани от систематичен участник, отразяват преобладаващите пазарни условия, ако са близки по цена, към момента на публикуването, на котировките на еквивалентни размери за същия финансов инструмент на най-относимия пазар по отношение на ликвидността, както е определен в съответствие с член 4 за този финансов инструмент.

За да се приеме обаче, че публикуваните от систематичен участник цени на акции и депозитарни разписки отразяват преобладаващите пазарни условия е необходимо да са спазени посочените в първа алинея от настоящия член изисквания, както и котировките да се изменят с минимални стъпки, съответстващи на стъпките на котиране, посочени в член 2 от делегиран регламент (ЕС) 2017/588 на Комисията (*1).

(*1)  Делегиран регламент (ЕС) 2017/588 на Комисията от 14 юли 2016 г. за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти във връзка с режимите за стъпки на котиране за акции, депозитарни разписки и борсово търгувани фондове (ОВ L 87, 31.3.2017 г., стр. 411).“."

Член 2

Поправки на Делегиран регламент (ЕС) 2017/587

Делегиран регламент (ЕС) 2017/587 се поправя, както следва:

1)

в член 2 буква б) се заменя със следното:

„б)

сделката е част от портфейлно търгуване с пет или повече различни акции.“;

2)

в член 3 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Изискванията за прозрачност, посочени в параграф 1, се прилагат и към „изпълняемите заявления за интерес“, както са определени в член 2, параграф 1, точка 33 от Регламент (ЕС) № 600/2014; те се прилагат в съответствие с член 3 от същия регламент.“;

3)

в член 11 параграфи 4 и 5 се заменят със следното:

„4.   Преди акция, депозитарна разписка, борсово търгуван фонд, сертификат или друг подобен финансов инструмент да се търгува за първи път на място на търговия в Съюза, компетентният орган извършва оценка на средната стойност на сделките с този финансов инструмент, като взима предвид всички предишни търгувания на този финансов инструмент и на другите финансови инструменти, които счита, че имат сходни характеристики, и публикува тази оценка.

5.   Оценената средна стойност на сделките, посочена в параграф 4, се използва, за да се определи стандартният пазарен размер за дадена акция, депозитарна разписка, борсово търгуван фонд, сертификат или друг подобен финансов инструмент в рамките на шестседмичен период с начало след датата, на която акцията, депозитарната разписка, борсово търгуваният фонд, сертификатът или друг подобен финансов инструмент е бил допуснат до търгуване или се е търгувал за първи път на място на търговия.“;

4)

в член 17 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Компетентните органи, пазарните оператори и инвестиционните посредници, включително инвестиционните посредници, управляващи място на търговия, използват информацията, публикувана в съответствие с параграф 1, от 1 април на годината, в която е публикувана.“

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 12 декември 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 84.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2017/587 на Комисията от 14 юли 2016 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти по отношение на регулаторните технически стандарти за изискванията за прозрачност към местата на търговия и инвестиционните посредници по отношение на акциите, депозитарните разписки, борсово търгуваните фондове, сертификатите и другите подобни финансови инструменти, както и за задълженията за изпълнение на сделките при някои търгувани на място на търговия акции или от страна на систематичен участник (ОВ L 87, 31.3.2017 г., стр. 387).

(3)  Регламент (ЕС) 2016/1033 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юни 2016 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 600/2014 относно пазарите на финансови инструменти, Регламент (ЕС) № 596/2014 относно пазарната злоупотреба и Регламент (ЕС) № 909/2014 за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа (ОВ L 175, 30.6.2016 г., стр. 1).

(4)  Окончателен доклад „Draft Regulatory and Implementing Technical Standards MiFID II/MiFIR“ [„Проекти на регулаторни технически стандарти и технически стандарти за изпълнение по ДПФИ II/РПФИ“] от 28 септември 2015 г. (ESMA/2015/1464).

(5)  Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).