15.3.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 73/20


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/410 НА КОМИСИЯТА

от 29 ноември 2018 година

за определяне на техническите стандарти за изпълнение по отношение на елементите и структурата на информацията за платежните услуги, която компетентните органи трябва да предоставят на Европейския банков орган по силата на Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 2002/65/ЕО, 2009/110/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 1093/2010 и за отмяна на Директива 2007/64/ЕО (1), и по-специално член 15, параграф 5, алинея трета от нея,

като има предвид, че:

(1)

По силата на Директива (ЕС) 2015/2366 Европейският банков орган (ЕБО) е длъжен да разработи, води и поддържа електронен централен регистър, който съдържа списък на всички платежни институции и институции за електронни пари, както и на техните съответни клонове и представители. За тази цел компетентните органи трябва да предоставят на ЕБО информация, която да позволява на ползвателите на платежни услуги и на останалите заинтересовани страни лесно и еднозначно да идентифицират всеки вписан в регистъра субект, както и територията, на която този субект извършва или възнамерява да извършва дейност. Ползвателите на платежни услуги следва също така да могат да установят предоставяните от тези субекти платежни услуги и услуги във връзка с електронните пари.

(2)

Електронният централен регистър следва да включва и доставчиците на услуги извън приложното поле на Директива (ЕС) 2015/2366, които извършват някоя от посочените дейности в член 3, буква к), подточки i) и ii) и буква л) от Директива (ЕС) 2015/2366 и които са уведомили съответния компетентен орган по силата на член 37, параграф 2 или 3 от същата директива. С оглед на еднообразното тълкуване и прилагане на тези разпоредби в целия Съюз, съдържащата се в регистъра информация за тези доставчици на услуги следва да включва кратко описание на техния предмет на дейност, което компетентните органи предоставят, в т.ч. информация за използвания базов платежен инструмент и общо описание на предоставяните услуги.

(3)

С цел да се позволи на ползвателите на съдържащата се в електронния централен регистър информация лесно да я разбират, тя следва да бъде представяна ясно и еднозначно. Представянето на съдържащата се в регистъра информация следва да отразява националните езикови особености.

(4)

С цел да се уеднаквят елементите на предоставяната информация, компетентните органи, които я предават на ЕБО, следва да използват стандартизиран формат.

(5)

Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на технически стандарти за изпълнение, предадени на Комисията от ЕБО.

(6)

ЕБО проведе открити обществени консултации по проектите на техническите стандарти за изпълнение, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира свързаните с тях потенциални разходи и ползи и поиска становище от Групата на участниците в банковия сектор, създадена с член 37 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета (2),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Съдържание и формат на информацията, която трябва да се предоставя по силата на член 15, параграф 1 от Директива (ЕС) 2015/2366

1.   За целите на член 15, параграф 1 от Директива (ЕС) 2015/2366, компетентните органи предоставят на ЕБО информацията в съответствие с параграфи 2—9.

2.   По отношение на платежните институции и техните клонове, предоставящи услуги в държава членка, различна от тяхната държава членка по произход, компетентните органи предоставят информацията от таблица 1 от приложението, като използват определения в тази таблица формат.

3.   По отношение на физическите или юридическите лица, ползващи се от освобождаване по силата на член 32 от Директива (ЕС) 2015/2366, компетентните органи предоставят информацията от таблица 2 от приложението, като използват определения в тази таблица формат.

4.   По отношение на доставчиците на услуги по предоставяне на информация за сметка и техните клонове, предоставящи услуги в държава членка, различна от тяхната държава членка по произход, компетентните органи предоставят информацията от таблица 3 от приложението, като използват определения в тази таблица формат.

5.   По отношение на институциите за електронни пари и техните клонове, предоставящи услуги в държава членка, различна от тяхната държава членка по произход, компетентните органи предоставят информацията от таблица 4 от приложението, като използват определения в тази таблица формат.

6.   По отношение на юридическите лица, ползващи се от освобождаване по силата на член 9 от Директива 2009/110/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3), компетентните органи предоставят информацията от таблица 5 от приложението, като използват определения в тази таблица формат.

7.   По отношение на представителите на предоставящите платежни услуги в държава членка платежни институции, доставчици на услуги по предоставяне на информация за сметка и институции за електронни пари, както и на представителите на физическите или юридическите лица, ползващи се от освобождаване по силата на член 32 от Директива (ЕС) 2015/2366, и на представителите на юридическите лица, ползващи се от освобождаване по силата на член 9 от Директива 2009/110/ЕО, компетентните органи предоставят информацията от таблица 6 от приложението, като използват определения в тази таблица формат.

8.   По отношение на институциите, посочени в член 2, параграф 5, точки 4—23 от Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (4), които съгласно националното законодателство имат право да предоставят платежни услуги, компетентните органи предоставят информацията от таблица 7 от приложението, като използват определения в тази таблица формат.

9.   По отношение на доставчици на услугите, посочени в член 3, буква к), подточки i) и ii) и буква л) от Директива (ЕС) 2015/2366, компетентните органи предоставят информацията от таблица 8 от приложението, като използват определения в тази таблица формат.

Член 2

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 29 ноември 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 35.

(2)  Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12).

(3)  Директива 2009/110/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно предприемането, упражняването и пруденциалния надзор на дейността на институциите за електронни пари и за изменение на директиви 2005/60/ЕО и 2006/48/ЕО, и за отмяна на Директива 2000/46/ЕО (ОВ L 267, 10.10.2009 г., стр. 7).

(4)  Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 1 — Информация за платежните институции

Ред

Поле

Максимална дължина на полето

Формат

1

Вид физическо или юридическо лице

Предварително определен текст

Предварително зададен параметър — „Платежна институция“

2

Наименование на платежната институция

Текст (250 знака)

Официалното наименование на платежната институция се въвежда като свободен текст, като се използват следните набори от езикови символи: гръцка азбука, кирилица и латиница. Наименованието на институцията се посочва на националния език на съответната държава членка. Държавите членки, които използват гръцка азбука или кирилица, в допълнение транслитерират на латиница наименованието на институцията или посочват негов превод или алтернативен вариант на език, който използва латиницата.

В държавите членки, в които официалните национални езици са повече от един, се посочват всички официални наименования на институцията. Наименованията се разделят с наклонена черта („/“).

3

Търговско наименование на платежната институция

Текст (250 знака)

Търговското наименование на платежната институция се въвежда като свободен текст, като се използват следните набори от езикови символи: гръцка азбука, кирилица и латиница. Държавите членки, които използват гръцка азбука или кирилица, в допълнение транслитерират на латиница търговското наименование на институцията или посочват негов превод или алтернативен вариант на език, който използва латиницата.

Ако платежната институция използва няколко търговски наименования, може да се посочат всички. Наименованията се разделят с наклонена черта („/“).

Компетентните органи не са задължени да попълват това поле.

4

Адрес на главното управление на платежната институция

 

Адресът на главното управление на платежната институция се въвежда като свободен текст, като се използват следните набори от езикови символи: гръцка азбука, кирилица и латиница. Адресът се посочва на националния език на съответната държава членка. Държавите членки, които използват гръцка азбука или кирилица, в допълнение транслитерират на латиница или посочват обичайното наименование на английски.

В държавите членки, в които официалните национални езици са повече от един, адресът се посочва поне на един от официалните езици на юрисдикцията. Ако адресът е посочен на няколко официални национални езика, различните езици се разделят с наклонена черта („/“).

4.1.

Държава

Предварително определен текст (избор)

Държавите членки на ЕС и останалите държави от ЕИП:

Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Чешката република, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Обединеното кралство.

4.2.

Град

Текст (100 знака)

 

4.3.

Адрес (улица и №):

Текст (50 знака на адресен ред)

 

4.4.

Пощенски код

Текст (35 знака)

 

5

Национален идентификационен номер на платежната институция

Буквено-цифрови знаци (50 знака)

Националният идентификационен номер може да бъде един от следните кодове:

 

национален идентификационен номер за физически и юридически лица, използван в съответната държава членка;

 

идентификационен код на правен субект — код, който позволява еднозначно идентифициране на юридически обособен субект, който участва във финансови сделки;

 

лицензионен номер — номер или код на лицензирана платежна институция, даден ѝ от компетентния орган на държавата членка, на чиято територия е установена;

 

регистрационен номер — номер или код, който компетентният орган на държава членка използва в националния си публичен регистър;

 

други равносилни средства за идентифициране — всеки начин за идентифициране на физическо и юридическо лице, който компетентният орган използва в националния си публичен регистър.

6

Наименованието на компетентния орган, който отговаря за функционирането на националния публичен регистър

Текст (100 знака)

Наименование на компетентния орган, който е предоставил на ЕБО информацията за платежната институция и носи отговорност за тази информация. Наименованието на компетентния орган се избира от предварителен списък.

7

Платежни услуги, за които платежната институция е лицензирана

Множество предварително зададени варианти (между 1 и 13)

Платежните услуги от предварително определен списък:

1.

☐ Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

2.

☐ Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

3.

Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на платежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни услуги:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

4.

Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

5.

☐ Емитиране на платежни инструменти

☐ получаване на платежни трансакции

6.

☐ Парични преводи

7.

☐ Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

☐ Услуги по предоставяне на информация за сметка

8

Настоящ лицензионен статус на платежната институция

Текст (10 знака)

Настоящият лицензионен статус на платежната институция, избран от предварително определен списък:

1.

☐ Лицензирана

2.

☐ С отнет лиценз

9

Дата на лицензиране

Цифри (8 знака)

Датата на лицензиране на платежната институция. В зависимост от практиката на съответния компетентен орган, тази дата може да бъде датата, на която компетентният орган е издал лиценз на платежната институция, или датата, на която я е вписал в своя национален публичен регистър.

10

Дата на отнемане на лиценза (ако е приложимо)

Цифри (8 знака)

Датата на отнемане на лиценза на платежната институция. Това е датата, на която се отнема лицензът на платежната институция.

11

Приемащи държави членки, в които платежната институция предоставя или възнамерява да предоставя платежни услуги, използвайки свободата на предоставяне на услуги, както и съответните платежни услуги, които са били съобщени на приемащия компетентен орган

Множество предварително зададени варианти (до 31 варианта с до 13 предварително зададени подварианта)

Приемащите държави членки, в които платежната институция предоставя или възнамерява да предоставя платежни услуги, използвайки свободата на предоставяне на услуги, както и съответните платежни услуги, които са били съобщени на приемащия компетентен орган:

Австрия:

1.

☐ Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

2.

☐ Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

3.

Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на платежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни услуги:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

4.

Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

5.

☐ Емитиране на платежни инструменти

☐ получаване на платежни трансакции

6.

☐ Парични преводи

7.

☐ Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

☐ Услуги по предоставяне на информация за сметка

Белгия:

1.

☐ Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

2.

☐ Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

3.

Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на платежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни услуги:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

4.

Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

5.

☐ Емитиране на платежни инструменти

☐ получаване на платежни трансакции

6.

☐ Парични преводи

7.

☐ Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

☐ Услуги по предоставяне на информация за сметка

България:

1.

☐ Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

2.

☐ Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

3.

Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на платежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни услуги:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

4.

Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

5.

☐ Емитиране на платежни инструменти

☐ получаване на платежни трансакции

6.

☐ Парични преводи

7.

☐ Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

☐ Услуги по предоставяне на информация за сметка

Хърватия:

1.

☐ Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

2.

☐ Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

3.

Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на платежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни услуги:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

4.

Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

5.

☐ Емитиране на платежни инструменти

☐ получаване на платежни трансакции

6.

☐ Парични преводи

7.

☐ Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

☐ Услуги по предоставяне на информация за сметка

Кипър:

1.

☐ Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

2.

☐ Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

3.

Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на платежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни услуги:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

4.

Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

5.

☐ Емитиране на платежни инструменти

☐ получаване на платежни трансакции

6.

☐ Парични преводи

7.

☐ Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

☐ Услуги по предоставяне на информация за сметка

Чешка република:

1.

☐ Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

2.

☐ Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

3.

Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на платежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни услуги:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

4.

Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

5.

☐ Емитиране на платежни инструменти

☐ получаване на платежни трансакции

6.

☐ Парични преводи

7.

☐ Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

☐ Услуги по предоставяне на информация за сметка

Дания:

1.

☐ Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

2.

☐ Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

3.

Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на платежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни услуги:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

4.

Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

5.

☐ Емитиране на платежни инструменти

☐ получаване на платежни трансакции

6.

☐ Парични преводи

7.

☐ Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

☐ Услуги по предоставяне на информация за сметка

Естония:

1.

☐ Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

2.

☐ Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

3.

Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на платежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни услуги:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

4.

Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

5.

☐ Емитиране на платежни инструменти

☐ получаване на платежни трансакции

6.

☐ Парични преводи

7.

☐ Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

☐ Услуги по предоставяне на информация за сметка

Финландия:

1.

☐ Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

2.

☐ Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

3.

Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на платежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни услуги:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

4.

Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

5.

☐ Емитиране на платежни инструменти

☐ получаване на платежни трансакции

6.

☐ Парични преводи

7.

☐ Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

☐ Услуги по предоставяне на информация за сметка

Франция:

1.

☐ Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

2.

☐ Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

3.

Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на платежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни услуги:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

4.

Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

5.

☐ Емитиране на платежни инструменти

☐ получаване на платежни трансакции

6.

☐ Парични преводи

7.

☐ Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

☐ Услуги по предоставяне на информация за сметка

Германия:

1.

☐ Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

2.

☐ Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

3.

Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на платежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни услуги:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

4.

Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

5.

☐ Емитиране на платежни инструменти

☐ получаване на платежни трансакции

6.

☐ Парични преводи

7.

☐ Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

☐ Услуги по предоставяне на информация за сметка

Гърция:

1.

☐ Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

2.

☐ Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

3.

Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на платежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни услуги:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

4.

Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

5.

☐ Емитиране на платежни инструменти

☐ получаване на платежни трансакции

6.

☐ Парични преводи

7.

☐ Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

☐ Услуги по предоставяне на информация за сметка

Унгария:

1.

☐ Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

2.

☐ Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

3.

Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на платежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни услуги:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

4.

Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

5.

☐ Емитиране на платежни инструменти

☐ получаване на платежни трансакции

6.

☐ Парични преводи

7.

☐ Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

☐ Услуги по предоставяне на информация за сметка

Исландия:

1.

☐ Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

2.

☐ Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

3.

Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на платежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни услуги:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

4.

Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

5.

☐ Емитиране на платежни инструменти

☐ получаване на платежни трансакции

6.

☐ Парични преводи

7.

☐ Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

☐ Услуги по предоставяне на информация за сметка

Ирландия:

1.

☐ Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

2.

☐ Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

3.

Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на платежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни услуги:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

4.

Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

5.

☐ Емитиране на платежни инструменти

☐ получаване на платежни трансакции

6.

☐ Парични преводи

7.

☐ Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

☐ Услуги по предоставяне на информация за сметка

Италия:

1.

☐ Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

2.

☐ Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

3.

Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на платежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни услуги:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

4.

Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

5.

☐ Емитиране на платежни инструменти

☐ получаване на платежни трансакции

6.

☐ Парични преводи

7.

☐ Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

☐ Услуги по предоставяне на информация за сметка

Латвия:

1.

☐ Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

2.

☐ Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

3.

Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на платежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни услуги:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

4.

Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

5.

☐ Емитиране на платежни инструменти

☐ получаване на платежни трансакции

6.

☐ Парични преводи

7.

☐ Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

☐ Услуги по предоставяне на информация за сметка

Лихтенщайн:

1.

☐ Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

2.

☐ Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

3.

Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на платежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни услуги:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

4.

Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

5.

☐ Емитиране на платежни инструменти

☐ получаване на платежни трансакции

6.

☐ Парични преводи

7.

☐ Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

☐ Услуги по предоставяне на информация за сметка

Литва:

1.

☐ Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

2.

☐ Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

3.

Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на платежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни услуги:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

4.

Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

5.

☐ Емитиране на платежни инструменти

☐ получаване на платежни трансакции

6.

☐ Парични преводи

7.

☐ Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

☐ Услуги по предоставяне на информация за сметка

Люксембург:

1.

☐ Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

2.

☐ Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

3.

Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на платежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни услуги:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

4.

Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

5.

☐ Емитиране на платежни инструменти

☐ получаване на платежни трансакции

6.

☐ Парични преводи

7.

☐ Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

☐ Услуги по предоставяне на информация за сметка

Малта:

1.

☐ Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

2.

☐ Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

3.

Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на платежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни услуги:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

4.

Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

5.

☐ Емитиране на платежни инструменти

☐ получаване на платежни трансакции

6.

☐ Парични преводи

7.

☐ Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

☐ Услуги по предоставяне на информация за сметка

Нидерландия:

1.

☐ Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

2.

☐ Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

3.

Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на платежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни услуги:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

4.

Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

5.

☐ Емитиране на платежни инструменти

☐ получаване на платежни трансакции

6.

☐ Парични преводи

7.

☐ Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

☐ Услуги по предоставяне на информация за сметка

Норвегия:

1.

☐ Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

2.

☐ Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

3.

Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на платежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни услуги:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

4.

Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

5.

☐ Емитиране на платежни инструменти

☐ получаване на платежни трансакции

6.

☐ Парични преводи

7.

☐ Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

☐ Услуги по предоставяне на информация за сметка

Полша:

1.

☐ Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

2.

☐ Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

3.

Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на платежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни услуги:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

4.

Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

5.

☐ Емитиране на платежни инструменти

☐ получаване на платежни трансакции

6.

☐ Парични преводи

7.

☐ Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

☐ Услуги по предоставяне на информация за сметка

Португалия:

1.

☐ Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

2.

☐ Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

3.

Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на платежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни услуги:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

4.

Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

5.

☐ Емитиране на платежни инструменти

☐ получаване на платежни трансакции

6.

☐ Парични преводи

7.

☐ Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

☐ Услуги по предоставяне на информация за сметка

Румъния:

1.

☐ Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

2.

☐ Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

3.

Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на платежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни услуги:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

4.

Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

5.

☐ Емитиране на платежни инструменти

☐ получаване на платежни трансакции

6.

☐ Парични преводи

7.

☐ Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

Услуги по предоставяне на информация за сметка

☐ Словакия:

1.

☐ Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

2.

☐ Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

3.

Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на платежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни услуги:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

4.

Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

5.

☐ Емитиране на платежни инструменти

☐ получаване на платежни трансакции

6.

☐ Парични преводи

7.

☐ Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

☐ Услуги по предоставяне на информация за сметка

Словения:

1.

☐ Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

2.

☐ Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

3.

Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на платежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни услуги:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

4.

Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

5.

☐ Емитиране на платежни инструменти

☐ получаване на платежни трансакции

6.

☐ Парични преводи

7.

☐ Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

☐ Услуги по предоставяне на информация за сметка

Испания:

1.

☐ Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

2.

☐ Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

3.

Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на платежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни услуги:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

4.

Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

5.

☐ Емитиране на платежни инструменти

☐ получаване на платежни трансакции

6.

☐ Парични преводи

7.

☐ Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

☐ Услуги по предоставяне на информация за сметка

Швеция:

1.

☐ Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

2.

☐ Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

3.

Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на платежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни услуги:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

4.

Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

5.

☐ Емитиране на платежни инструменти

☐ получаване на платежни трансакции

6.

☐ Парични преводи

7.

☐ Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

☐ Услуги по предоставяне на информация за сметка

Обединено кралство:

1.

☐ Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

2.

☐ Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

3.

Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на платежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни услуги:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

4.

Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

5.

☐ Емитиране на платежни инструменти

☐ получаване на платежни трансакции

6.

☐ Парични преводи

7.

☐ Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

☐ Услуги по предоставяне на информация за сметка

12

Наименование на клона на платежната институция, установен в държава членка, различна от държавата членка по произход на платежната институция

Текст (до 200 знака)

Официалното наименование на клона в регистъра е наименованието на платежната институция или даденото наименование на съответния клон. То се въвежда като свободен текст, като се използват следните набори от езикови символи: гръцка азбука, кирилица и латиница. Наименованието на клона се посочва на националния език на съответната държава членка. Държавите членки, които използват гръцка азбука или кирилица, в допълнение транслитерират на латиница наименованието или търговското наименование на клона или посочват негов превод или алтернативно наименование на език, който използва латиницата.

В държавите членки, в които официалните национални езици са повече от един, се посочват всички официални наименования на клона. Наименованията се разделят с наклонена черта („/“).

13

Адрес на главния клон на платежната институция в приемащата държава членка

 

Адресът в приемащата държава членка на главния клон на платежната институция се въвежда като свободен текст, като се използват следните набори от езикови символи: гръцка азбука, кирилица и латиница. Държавите членки, които използват гръцка азбука или кирилица, в допълнение транслитерират на латиница или посочват обичайното наименование на английски.

В държавите членки, в които официалните национални езици са повече от един, адресът се посочва поне на един от официалните езици на юрисдикцията. Ако адресът е посочен на няколко официални национални езика, различните езици се разделят с наклонена черта („/“).

13.1.

Държава

Предварително определен текст (избор)

Държавите членки на ЕС и останалите държави от ЕИП:

Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Чешката република, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Обединеното кралство.

13.2.

Град

Текст (100 знака)

 

13.3.

Адрес (улица и №):

Текст (50 знака на адресен ред)

 

13.4.

Пощенски код

Текст (35 знака)

 

14

Приемащи държави членки, в които платежната институция предоставя или възнамерява да предоставя платежни услуги чрез клон, използвайки свободата на установяване, както и съответните платежни услуги, които са били съобщени на приемащия компетентен орган

Множество предварително зададени варианти (до 31 варианта с до 13 предварително зададени подварианта)

Приемащите държави членки, в които платежната институция предоставя или възнамерява да предоставя платежни услуги чрез клон, използвайки свободата на установяване, както и съответните платежни услуги, които са били съобщени на приемащия компетентен орган:

Същите варианти като ред 11 от настоящата таблица.


Таблица 2 — Информация за физическите или юридическите лица, които се ползват от освобождаване по силата на член 32 от Директива (ЕС) 2015/2366

Ред

Поле

Максимална дължина на полето

Формат

1

Вид физическо или юридическо лице

Предварително определен текст

Предварително зададен параметър — „Платежна институция, която се ползва от освобождаване“

2

Наименование на платежната институция, която се ползва от освобождаване

Текст (250 знака)

Официалното наименование на платежната институция, която се ползва от освобождаване, се въвежда като свободен текст, като се използват следните набори от езикови символи: гръцка азбука, кирилица и латиница. Наименованието на институцията се посочва на националния език на съответната държава членка. Държавите членки, които използват гръцка азбука или кирилица, в допълнение транслитерират на латиница наименованието на институцията или посочват негов превод или алтернативен вариант на език, който използва латиницата.

В държавите членки, в които официалните национални езици са повече от един, се посочват всички официални наименования на институцията. Наименованията се разделят с наклонена черта („/“).

3

Търговско наименование на платежната институция, която се ползва от освобождаване

Текст (250 знака)

Търговското наименование на платежната институция, която се ползва от освобождаване, се въвежда като свободен текст, като се използват следните набори от езикови символи: гръцка азбука, кирилица и латиница. Държавите членки, които използват гръцка азбука или кирилица, в допълнение транслитерират на латиница търговското наименование на институцията или посочват негов превод или алтернативен вариант на език, който използва латиницата.

Ако платежната институция, която се ползва от освобождаване, използва няколко търговски наименования, може да се посочат всички. Наименованията се разделят с наклонена черта („/“).

Компетентните органи не са задължени да попълват това поле.

4

Адрес на главното управление на платежната институция, която се ползва от освобождаване

 

Адресът на главното управление на платежната институция, която се ползва от освобождаване, се въвежда като свободен текст, като се използват следните набори от езикови символи: гръцка азбука, кирилица и латиница. Адресът се посочва на националния език на съответната държава членка. Държавите членки, които използват гръцка азбука или кирилица, в допълнение транслитерират на латиница или посочват обичайното наименование на английски.

В държавите членки, в които официалните национални езици са повече от един, адресът се посочва поне на един от официалните езици на юрисдикцията. Ако адресът е посочен на няколко официални национални езика, различните езици се разделят с наклонена черта („/“).

4.1.

Държава

Предварително определен текст (избор)

Държавите членки на ЕС и останалите държави от ЕИП:

Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Чешката република, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Обединеното кралство.

4.2.

Град

Текст (100 знака)

 

4.3.

Адрес (улица и №):

Текст (50 знака на адресен ред)

 

4.4.

Пощенски код

Текст (35 знака)

 

5

Национален идентификационен номер на платежната институция, която се ползва от освобождаване

Буквено-цифрови знаци (50 знака)

Националният идентификационен номер може да бъде един от следните кодове:

 

национален идентификационен номер за физически и юридически лица, използван в съответната държава членка;

 

идентификационен код на правен субект — код, който позволява еднозначно идентифициране на юридически обособен субект, който участва във финансови сделки;

 

регистрационен номер — номер или код, който компетентният орган на държава членка използва в националния си публичен регистър;

 

други равносилни средства за идентифициране — всеки начин за идентифициране на физическо и юридическо лице, който компетентният орган използва в националния си публичен регистър.

6

Наименованието на компетентния орган, който отговаря за функционирането на националния публичен регистър

Текст (100 знака)

Наименование на компетентния орган, който е предоставил на ЕБО информацията за платежната институция, която се ползва от освобождаване, и носи отговорност за тази информация. Наименованието на компетентния орган се избира от предварителен списък.

7

Платежните услуги, за които е регистрирана платежната институция, която се ползва от освобождаване

Множество предварително зададени варианти (между 1 и 13)

Платежните услуги от предварително определен списък:

1.

☐ Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

2.

☐ Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

3.

Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на платежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни услуги:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

4.

Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

5.

☐ Емитиране на платежни инструменти

☐ получаване на платежни трансакции

6.

☐ Парични преводи

8

Настоящ регистрационен статус на платежната институция, която се ползва от освобождаване

Текст (10 знака)

Настоящият регистрационен статус на платежната институция, която се ползва от освобождаване, избран от предварително определен списък:

1.

☐ Регистрирана

2.

☐ С отнета регистрация

9

Дата на регистрация

Цифри (8 знака)

Датата на регистриране на платежната институция, която се ползва от освобождаване. В зависимост от практиката на съответния компетентен орган, тази дата може да бъде датата, на която компетентният орган е регистрирал платежната институция, която се ползва от освобождаване, или датата, на която я е вписал в националния публичен регистър.

10

Дата на отнемане на регистрацията (ако е приложимо)

Цифри (8 знака)

Датата на отнемане на регистрацията на платежната институция, която се ползва от освобождаване. Това е датата, на която се отнема регистрацията на платежната институция, която се ползва от освобождаване.


Таблица 3 — Информация за доставчиците на услуги по предоставяне на информация за сметка

Ред

Поле

Максимална дължина на полето

Формат

1

Вид физическо или юридическо лице

Предварително определен текст

Предварително зададен параметър — „Доставчик на услуги по предоставяне на информация за сметка“

2

Наименование на доставчика на услуги по предоставяне на информация за сметка

Текст (250 знака)

Официалното наименование на доставчика на услуги по предоставяне на информация за сметка се въвежда като свободен текст, като се използват следните набори от езикови символи: гръцка азбука, кирилица и латиница. Наименованието на доставчика се посочва на националния език на съответната държава членка. Държавите членки, които използват гръцка азбука или кирилица, в допълнение транслитерират на латиница наименованието на доставчика или посочват негов превод или алтернативно наименование на език, който използва латиницата.

В държавите членки, в които официалните национални езици са повече от един, се посочват всички официални наименования на доставчика. Наименованията се разделят с наклонена черта („/“).

3

Търговско наименование на доставчика на услуги по предоставяне на информация за сметка

Текст (250 знака)

Търговското наименование на доставчика на услуги по предоставяне на информация за сметка се въвежда като свободен текст, като се използват следните набори от езикови символи: гръцка азбука, кирилица и латиница. Държавите членки, които използват гръцка азбука или кирилица, в допълнение транслитерират на латиница наименованието на институцията или посочват негов превод или алтернативен вариант на език, който използва латиницата.

Ако доставчикът на услуги по предоставяне на информация за сметка използва няколко търговски наименования, може да се посочат всички. Наименованията се разделят с наклонена черта („/“).

Компетентните органи не са задължени да попълват това поле.

4

Адрес на главното управление на доставчика на услуги по предоставяне на информация за сметка

 

Адресът на главното управление на доставчика на услуги по предоставяне на информация за сметка се въвежда като свободен текст, като се използват следните набори от езикови символи: гръцка азбука, кирилица и латиница. Адресът се посочва на националния език на съответната държава членка. Държавите членки, които използват гръцка азбука или кирилица, в допълнение транслитерират на латиница или посочват обичайното наименование на английски.

В държавите членки, в които официалните национални езици са повече от един, адресът се посочва поне на един от официалните езици на юрисдикцията. Ако адресът е посочен на няколко официални национални езика, различните езици се разделят с наклонена черта („/“).

4.1.

Държава

Предварително определен текст (избор)

Държавите членки на ЕС и останалите държави от ЕИП:

Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Чешката република, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Обединеното кралство.

4.2.

Град

Текст (100 знака)

 

4.3.

Адрес (улица и №):

Текст (50 знака на адресен ред)

 

4.4.

Пощенски код

Текст (35 знака)

 

5

Национален идентификационен номер на доставчика на услуги по предоставяне на информация за сметка

Буквено-цифрови знаци (50 знака)

Националният идентификационен номер може да бъде един от следните кодове:

 

национален идентификационен номер за физически и юридически лица, използван в съответната държава членка;

 

идентификационен код на правен субект — код, който позволява еднозначно идентифициране на юридически обособен субект, който участва във финансови сделки;

 

регистрационен номер — номер или код, който компетентният орган на държава членка използва в националния си публичен регистър;

 

други равносилни средства за идентифициране — всеки начин за идентифициране на физическо и юридическо лице, който компетентният орган използва в националния си публичен регистър.

6

Наименованието на компетентния орган, който отговаря за функционирането на националния публичен регистър

Текст (100 знака)

Наименование на компетентния орган, който е предоставил на ЕБО информацията за доставчика на услуги по предоставяне на информация за сметка и който носи отговорност за тази информация. Наименованието на компетентния орган се избира от предварителен списък.

7

Платежните услуги, за които е регистриран доставчикът на услуги по предоставяне на информация за сметка

Текст (26 знака)

Предварително зададен параметър — „Услуги по предоставяне на информация за сметка“

8

Настоящият регистрационен статус на доставчика на услуги по предоставяне на информация за сметка

Текст (10 знака)

Настоящият регистрационен статус на доставчика на услуги по предоставяне на информация за сметка, избран от предварително определен списък:

1.

☐ Регистриран

2.

☐ С отнета регистрация

9

Дата на регистрация

Цифри (8 знака)

Датата на регистриране на доставчика на услуги по предоставяне на информация за сметка. В зависимост от практиката на съответния компетентен орган, тази дата може да бъде датата, на която компетентният орган е регистрирал доставчика на услуги по предоставяне на информация за сметка, или датата, на която го е вписал в националния публичен регистър.

10

Дата на отнемане на регистрацията (ако е приложимо)

Цифри (8 знака)

Датата на отнемане на регистрацията на доставчика на услуги по предоставяне на информация за сметка. Това е датата, на която се отнема регистрацията на доставчика на услуги по предоставяне на информация за сметка.

11

Приемащите държави членки, където доставчикът на услуги по предоставяне на информация за сметка предоставя или възнамерява да предоставя тези услуги, използвайки свободата на предоставяне на услуги

Множество предварително зададени варианти (до 31 варианта)

Приемащите държави членки, където доставчикът на услуги по предоставяне на информация за сметка предоставя или възнамерява да предоставя тези услуги, използвайки свободата на предоставяне на услуги:

 

☐ Австрия

 

☐ Белгия

 

☐ България

 

☐ Хърватия

 

☐ Кипър

 

☐ Чешка република

 

☐ Дания

 

☐ Естония

 

☐ Финландия

 

☐ Франция

 

☐ Германия

 

☐ Гърция

 

☐ Унгария

 

☐ Исландия

 

☐ Ирландия

 

☐ Италия

 

☐ Латвия

 

☐ Лихтенщайн

 

☐ Литва

 

☐ Люксембург

 

☐ Малта

 

☐ Нидерландия

 

☐ Норвегия

 

☐ Полша

 

☐ Португалия

 

☐ Румъния

 

☐ Словакия

 

☐ Словения

 

☐ Испания

 

☐ Швеция

 

☐ Обединено кралство

12

Наименование на клона на доставчика на услуги по предоставяне на информация за сметка, установен в държава членка, различна от държавата членка по произход на доставчика на услуги по предоставяне на информация за сметка

Текст (до 200 знака)

Официалното наименование на клона в регистъра е наименованието на доставчика на услуги по предоставяне на информация за сметка или даденото наименование на съответния клон. То се въвежда като свободен текст, като се използват следните набори от езикови символи: гръцка азбука, кирилица и латиница. Наименованието на клона се посочва на националния език на съответната държава членка. Държавите членки, които използват гръцка азбука или кирилица, в допълнение транслитерират на латиница наименованието или търговското наименование на клона или посочват негов превод или алтернативно наименование на език, който използва латиницата.

В държавите членки, в които официалните национални езици са повече от един, се посочват всички официални наименования на клона. Наименованията се разделят с наклонена черта („/“).

13

Адрес на главния клон на доставчика на услуги по предоставяне на информация за сметка в приемащата държава членка

 

Адресът в приемащата държава членка на главния клон на доставчика на услуги по предоставяне на информация за сметка се въвежда като свободен текст, като се използват следните набори от езикови символи: гръцка азбука, кирилица и латиница. Държавите членки, които използват гръцка азбука или кирилица, в допълнение транслитерират на латиница или посочват обичайното наименование на английски.

В държавите членки, в които официалните национални езици са повече от един, адресът се посочва поне на един от официалните езици на юрисдикцията. Ако адресът е посочен на няколко официални национални езика, различните езици се разделят с наклонена черта („/“).

13.1.

Държава

Текст (2 знака)

Държавите членки на ЕС и останалите държави от ЕИП:

Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Чешката република, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Обединеното кралство.

13.2.

Град

Текст (100 знака)

 

13.3.

Адрес (улица и №):

Текст (50 знака на адресен ред)

 

13.4.

Пощенски код

Текст (35 знака)

 

14

Приемащите държави членки, където доставчикът на услуги по предоставяне на информация за сметка предоставя или възнамерява да предоставя тези услуги чрез клон, използвайки свободата на установяване

Множество предварително зададени варианти (до 31 варианта)

Приемащите държави членки, където доставчикът на услуги по предоставяне на информация за сметка предоставя или възнамерява да предоставя услуги по предоставяне на информация за сметка чрез клон, използвайки свободата на установяване

 

☐ Австрия

 

☐ Белгия

 

☐ България

 

☐ Хърватия

 

☐ Кипър

 

☐ Чешка република

 

☐ Дания

 

☐ Естония

 

☐ Финландия

 

☐ Франция

 

☐ Германия

 

☐ Гърция

 

☐ Унгария

 

☐ Исландия

 

☐ Ирландия

 

☐ Италия

 

☐ Латвия

 

☐ Лихтенщайн

 

☐ Литва

 

☐ Люксембург

 

☐ Малта

 

☐ Нидерландия

 

☐ Норвегия

 

☐ Полша

 

☐ Португалия

 

☐ Румъния

 

☐ Словакия

 

☐ Словения

 

☐ Испания

 

☐ Швеция

 

☐ Обединено кралство


Таблица 4 — Информация за институциите за електронни пари

Ред

Поле

Максимална дължина на полето

Формат

1

Вид физическо или юридическо лице

Предварително определен текст

Предварително зададен параметър — „Институция за електронни пари“

2

Наименование на институцията за електронни пари

Текст (250 знака)

Официалното наименование на институцията за електронни пари се въвежда като свободен текст, като се използват следните набори от езикови символи: гръцка азбука, кирилица и латиница. Наименованието на институцията се посочва на националния език на съответната държава членка. Държавите членки, които използват гръцка азбука или кирилица, в допълнение транслитерират на латиница наименованието на институцията или посочват негов превод или алтернативен вариант на език, който използва латиницата.

В държавите членки, в които официалните национални езици са повече от един, се посочват всички официални наименования на институцията. Наименованията се разделят с наклонена черта („/“).

3

Търговско наименование на институцията за електронни пари

Текст (250 знака)

Търговското наименование на институцията за електронни пари се въвежда като свободен текст, като се използват следните набори от езикови символи: гръцка азбука, кирилица и латиница. Държавите членки, които използват гръцка азбука или кирилица, в допълнение транслитерират на латиница търговското наименование на институцията или посочват негов превод или алтернативен вариант на език, който използва латиницата.

Ако институцията за електронни пари използва няколко търговски наименования, може да се посочат всички. Наименованията се разделят с наклонена черта („/“).

Компетентните органи не са задължени да попълват това поле.

4

Адрес на главното управление на институцията за електронни пари

 

Адресът на главното управление на институцията за електронни пари се въвежда като свободен текст, като се използват следните набори от езикови символи: гръцка азбука, кирилица и латиница. Адресът се посочва на националния език на съответната държава членка. Държавите членки, които използват гръцка азбука или кирилица, в допълнение транслитерират на латиница или посочват обичайното наименование на английски.

В държавите членки, в които официалните национални езици са повече от един, адресът се посочва поне на един от официалните езици на юрисдикцията. Ако адресът е посочен на няколко официални национални езика, различните езици се разделят с наклонена черта („/“).

4.1.

Държава

Предварително определен текст (избор)

Държавите членки на ЕС и останалите държави от ЕИП:

Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Чешката република, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Обединеното кралство.

4.2.

Град

Текст (100 знака)

 

4.3.

Адрес (улица и №):

Текст (50 знака на адресен ред)

 

4.4.

Пощенски код

Текст (35 знака)

 

5

Национален идентификационен номер на институцията за електронни пари

Буквено-цифрови знаци (50 знака)

Националният идентификационен номер може да бъде един от следните кодове:

 

национален идентификационен номер за юридически лица, използван в съответната държава членка;

 

идентификационен код на правен субект — код, който позволява еднозначно идентифициране на юридически обособен субект, който участва във финансови сделки;

 

лицензионен номер — номер или код на лицензирана институция за електронни пари, даден ѝ от компетентния орган на държавата членка, на чиято територия е установена;

 

регистрационен номер — номер или код, който компетентният орган на държава членка използва в националния си публичен регистър;

 

други равносилни средства за идентифициране — всеки начин за идентифициране на юридическо лице, който компетентният орган използва в националния си публичен регистър.

6

Наименование на компетентния орган, който отговаря за функционирането на националния публичен регистър

Текст (100 знака)

Наименованието на компетентния орган, който е предоставил на ЕБО информацията за институцията за електронни пари и носи отговорност за тази информация. Наименованието на компетентния орган се избира от предварителен списък.

7

Платежни услуги и услуги във връзка с електронните пари, за които платежната институция е лицензирана

Множество предварително зададени варианти (между 1 и 15)

Услугите във връзка с електронните пари от предварително определен списък:

☐ Емитиране, разпространение и обратно изкупуване на електронни пари

Платежните услуги от предварително определен списък:

1.

☐ Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

2.

☐ Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

3.

Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на платежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни услуги:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

4.

Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

5.

☐ Емитиране на платежни инструменти

☐ получаване на платежни трансакции

6.

☐ Парични преводи

7.

☐ Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

☐ Услуги по предоставяне на информация за сметка

8

Настоящ лицензионен статус на институцията за електронни пари

Текст (10 знака)

Настоящият лицензионен статус на институцията за електронни пари, избран от предварително определен списък:

1.

☐ Лицензирана

2.

☐ С отнета регистрация

9

Дата на лицензиране

Цифри (8 знака)

Датата на лицензиране на институцията за електронни пари. В зависимост от практиката на съответния компетентен орган, тази дата може да бъде датата, на която компетентният орган е издал лиценз на институцията за електронни пари, или датата, на която я е вписал в своя национален публичен регистър.

10

Дата на отнемане на лиценза (ако е приложимо)

Цифри (8 знака)

Датата на отнемане на лиценза на институцията за електронни пари. Това е датата, на която се отнема лицензът на институцията за електронни пари.

11

Приемащите държави членки, в които институцията за електронни пари предоставя или възнамерява да предоставя услуги, използвайки свободата на предоставяне на услуги, както и съответните услуги, които са били съобщени на приемащия компетентен орган

Множество предварително зададени варианти (до 31 варианта с до 14 предварително зададени подварианта)

Приемащите държави членки, в които институцията за електронни пари предоставя или възнамерява да предоставя услуги, използвайки свободата на предоставяне на услуги, както и съответните услуги, които са били съобщени на приемащия компетентен орган:

Австрия:

Услугите във връзка с електронните пари от предварително определен списък:

☐ Емитиране, разпространение и обратно изкупуване на електронни пари

Платежните услуги от предварително определен списък:

1.

☐ Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

2.

☐ Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

3.

Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на платежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни услуги:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

4.

Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

5.

☐ Емитиране на платежни инструменти

☐ получаване на платежни трансакции

6.

☐ Парични преводи

7.

☐ Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

☐ Услуги по предоставяне на информация за сметка

Белгия:

Услугите във връзка с електронните пари от предварително определен списък:

☐ Емитиране, разпространение и обратно изкупуване на електронни пари

Платежните услуги от предварително определен списък:

1.

☐ Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

2.

☐ Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

3.

Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на платежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни услуги:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

4.

Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

5.

☐ Емитиране на платежни инструменти

☐ получаване на платежни трансакции

6.

☐ Парични преводи

7.

☐ Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

☐ Услуги по предоставяне на информация за сметка

България:

Услугите във връзка с електронните пари от предварително определен списък:

☐ Емитиране, разпространение и обратно изкупуване на електронни пари

Платежните услуги от предварително определен списък:

1.

☐ Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

2.

☐ Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

3.

Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на платежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни услуги:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

4.

Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

5.

☐ Емитиране на платежни инструменти

☐ получаване на платежни трансакции

6.

☐ Парични преводи

7.

☐ Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

☐ Услуги по предоставяне на информация за сметка

Хърватия:

Услугите във връзка с електронните пари от предварително определен списък:

☐ Емитиране, разпространение и обратно изкупуване на електронни пари

Платежните услуги от предварително определен списък:

1.

☐ Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

2.

☐ Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

3.

Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на платежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни услуги:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

4.

Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

5.

☐ Емитиране на платежни инструменти

☐ получаване на платежни трансакции

6.

☐ Парични преводи

7.

☐ Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

☐ Услуги по предоставяне на информация за сметка

Кипър:

Услугите във връзка с електронните пари от предварително определен списък:

☐ Емитиране, разпространение и обратно изкупуване на електронни пари

Платежните услуги от предварително определен списък:

1.

☐ Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

2.

☐ Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

3.

Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на платежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни услуги:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

4.

Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

5.

☐ Емитиране на платежни инструменти

☐ получаване на платежни трансакции

6.

☐ Парични преводи

7.

☐ Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

☐ Услуги по предоставяне на информация за сметка

Чешка република:

Услугите във връзка с електронните пари от предварително определен списък:

☐ Емитиране, разпространение и обратно изкупуване на електронни пари

Платежните услуги от предварително определен списък:

1.

☐ Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

2.

☐ Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

3.

Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на платежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни услуги:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

4.

Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

5.

☐ Емитиране на платежни инструменти

☐ получаване на платежни трансакции

6.

☐ Парични преводи

7.

☐ Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

☐ Услуги по предоставяне на информация за сметка

Дания:

Услугите във връзка с електронните пари от предварително определен списък:

☐ Емитиране, разпространение и обратно изкупуване на електронни пари

Платежните услуги от предварително определен списък:

1.

☐ Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

2.

☐ Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

3.

Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на платежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни услуги:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

4.

Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

5.

☐ Емитиране на платежни инструменти

☐ получаване на платежни трансакции

6.

☐ Парични преводи

7.

☐ Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

☐ Услуги по предоставяне на информация за сметка

Естония:

Услугите във връзка с електронните пари от предварително определен списък:

☐ Емитиране, разпространение и обратно изкупуване на електронни пари

Платежните услуги от предварително определен списък:

1.

☐ Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

2.

☐ Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

3.

Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на платежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни услуги:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

4.

Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

5.

☐ Емитиране на платежни инструменти

☐ получаване на платежни трансакции

6.

☐ Парични преводи

7.

☐ Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

☐ Услуги по предоставяне на информация за сметка

Финландия:

Услугите във връзка с електронните пари от предварително определен списък:

☐ Емитиране, разпространение и обратно изкупуване на електронни пари

Платежните услуги от предварително определен списък:

1.

☐ Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

2.

☐ Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

3.

Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на платежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни услуги:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

4.

Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

5.

☐ Емитиране на платежни инструменти

☐ получаване на платежни трансакции

6.

☐ Парични преводи

7.

☐ Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

☐ Услуги по предоставяне на информация за сметка

Франция:

Услугите във връзка с електронните пари от предварително определен списък:

☐ Емитиране, разпространение и обратно изкупуване на електронни пари

Платежните услуги от предварително определен списък:

1.

☐ Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

2.

☐ Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

3.

Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на платежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни услуги:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

4.

Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

5.

☐ Емитиране на платежни инструменти

☐ получаване на платежни трансакции

6.

☐ Парични преводи

7.

☐ Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

☐ Услуги по предоставяне на информация за сметка

Германия:

Услугите във връзка с електронните пари от предварително определен списък:

☐ Емитиране, разпространение и обратно изкупуване на електронни пари

Платежните услуги от предварително определен списък:

1.

☐ Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

2.

☐ Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

3.

Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на платежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни услуги:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

4.

Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

5.

☐ Емитиране на платежни инструменти

☐ получаване на платежни трансакции

6.

☐ Парични преводи

7.

☐ Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

☐ Услуги по предоставяне на информация за сметка

Гърция:

Услугите във връзка с електронните пари от предварително определен списък:

☐ Емитиране, разпространение и обратно изкупуване на електронни пари

Платежните услуги от предварително определен списък:

1.

☐ Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

2.

☐ Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

3.

Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на платежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни услуги:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

4.

Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

5.

☐ Емитиране на платежни инструменти

☐ получаване на платежни трансакции

6.

☐ Парични преводи

7.

☐ Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

Услуги по предоставяне на информация за сметка

☐ Унгария:

Услугите във връзка с електронните пари от предварително определен списък:

☐ Емитиране, разпространение и обратно изкупуване на електронни пари

Платежните услуги от предварително определен списък:

1.

☐ Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

2.

☐ Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

3.

Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на платежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни услуги:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

4.

Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

5.

☐ Емитиране на платежни инструменти

☐ получаване на платежни трансакции

6.

☐ Парични преводи

7.

☐ Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

☐ Услуги по предоставяне на информация за сметка

Исландия:

Услугите във връзка с електронните пари от предварително определен списък:

☐ Емитиране, разпространение и обратно изкупуване на електронни пари

Платежните услуги от предварително определен списък:

1.

☐ Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

2.

☐ Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

3.

Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на платежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни услуги:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

4.

Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

5.

☐ Емитиране на платежни инструменти

☐ получаване на платежни трансакции

6.

☐ Парични преводи

7.

☐ Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

☐ Услуги по предоставяне на информация за сметка

Ирландия:

Услугите във връзка с електронните пари от предварително определен списък:

☐ Емитиране, разпространение и обратно изкупуване на електронни пари

Платежните услуги от предварително определен списък:

1.

☐ Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

2.

☐ Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

3.

Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на платежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни услуги:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

4.

Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

5.

☐ Емитиране на платежни инструменти

☐ получаване на платежни трансакции

6.

☐ Парични преводи

7.

☐ Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

☐ Услуги по предоставяне на информация за сметка

Италия:

Услугите във връзка с електронните пари от предварително определен списък:

☐ Емитиране, разпространение и обратно изкупуване на електронни пари

Платежните услуги от предварително определен списък:

1.

☐ Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

2.

☐ Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

3.

Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на платежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни услуги:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

4.

Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

5.

☐ Емитиране на платежни инструменти

☐ получаване на платежни трансакции

6.

☐ Парични преводи

7.

☐ Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

☐ Услуги по предоставяне на информация за сметка

Латвия:

Услугите във връзка с електронните пари от предварително определен списък:

☐ Емитиране, разпространение и обратно изкупуване на електронни пари

Платежните услуги от предварително определен списък:

1.

☐ Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

2.

☐ Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

3.

Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на платежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни услуги:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

4.

Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

5.

☐ Емитиране на платежни инструменти

☐ получаване на платежни трансакции

6.

☐ Парични преводи

7.

☐ Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

☐ Услуги по предоставяне на информация за сметка

Лихтенщайн:

Услугите във връзка с електронните пари от предварително определен списък:

☐ Емитиране, разпространение и обратно изкупуване на електронни пари

Платежните услуги от предварително определен списък:

1.

☐ Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

2.

☐ Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

3.

Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на платежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни услуги:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

4.

Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

5.

☐ Емитиране на платежни инструменти

☐ получаване на платежни трансакции

6.

☐ Парични преводи

7.

☐ Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

☐ Услуги по предоставяне на информация за сметка

Литва:

Услугите във връзка с електронните пари от предварително определен списък:

☐ Емитиране, разпространение и обратно изкупуване на електронни пари

Платежните услуги от предварително определен списък:

1.

☐ Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

2.

☐ Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

3.

Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на платежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни услуги:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

4.

Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

5.

☐ Емитиране на платежни инструменти

☐ получаване на платежни трансакции

6.

☐ Парични преводи

7.

☐ Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

☐ Услуги по предоставяне на информация за сметка

Люксембург:

Услугите във връзка с електронните пари от предварително определен списък:

☐ Емитиране, разпространение и обратно изкупуване на електронни пари

Платежните услуги от предварително определен списък:

1.

☐ Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

2.

☐ Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

3.

Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на платежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни услуги:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

4.

Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

5.

☐ Емитиране на платежни инструменти

☐ получаване на платежни трансакции

6.

☐ Парични преводи

7.

☐ Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

☐ Услуги по предоставяне на информация за сметка

Малта:

Услугите във връзка с електронните пари от предварително определен списък:

☐ Емитиране, разпространение и обратно изкупуване на електронни пари

Платежните услуги от предварително определен списък:

1.

☐ Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

2.

☐ Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

3.

Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на платежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни услуги:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

4.

Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

5.

☐ Емитиране на платежни инструменти

☐ получаване на платежни трансакции

6.

☐ Парични преводи

7.

☐ Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

☐ Услуги по предоставяне на информация за сметка

Нидерландия:

Услугите във връзка с електронните пари от предварително определен списък:

☐ Емитиране, разпространение и обратно изкупуване на електронни пари

Платежните услуги от предварително определен списък:

1.

☐ Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

2.

☐ Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

3.

Изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на средства по разплащателна сметка, открита при доставчика на платежни услуги на ползвателя или при друг доставчик на платежни услуги:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

4.

Изпълнение на платежни операции, когато средствата са осигурени от отпусната на ползвателя на платежни услуги кредитна линия:

а)

☐ операции по директно дебитиране на сметка, в т.ч. еднократно;

б)

☐ платежни операции чрез платежна карта или подобно средство;

в)

☐ операции по кредитиране на сметка, в т.ч. постоянни нареждания

5.

☐ Емитиране на платежни инструменти

☐ получаване на платежни трансакции

6.

☐ Парични преводи

7.

☐ Услуги, позволяващи иницииране на плащане

8.

☐ Услуги по предоставяне на информация за сметка

Норвегия:

Услугите във връзка с електронните пари от предварително определен списък:

☐ Емитиране, разпространение и обратно изкупуване на електронни пари

Платежните услуги от предварително определен списък:

1.

☐ Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка

2.