13.3.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 71/15


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/397 НА КОМИСИЯТА

от 19 декември 2018 година

за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/2251, допълващ Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета, по отношение на датата, до която централните контрагенти могат да продължат да прилагат процедурите си за управление на риска спрямо някои договори за извънборсови деривати, за които не е извършен клиринг чрез централен контрагент

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции (1), и по-специално член 11, параграф 15 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 29 март 2017 г. Обединеното кралство обяви, както е предвидено в член 50 от Договора за Европейския съюз, намерението си да се оттегли от Съюза. Договорите ще престанат да се прилагат спрямо Обединеното кралство от датата на влизане в сила на споразумение за оттегляне или при липса на такова — две години след обявеното намерение, т.е. от 30 март 2019 г. нататък, освен ако Европейският съвет в съгласие с Обединеното кралство не реши с единодушие да продължи този срок.

(2)

При изискването в Регламент (ЕС) № 648/2012 за размяна на обезпечения при договорите за извънборсови деривати, за които не е извършен клиринг чрез централен контрагент („ЦК“), не е взета предвид възможността за евентуално оттегляне на държава членка от Съюза. Предизвикателствата, пред които са изправени страните по договор за извънборсови деривати, чиито контрагенти са установени в Обединеното кралство, са пряк резултат от събитие извън техния контрол, което би могло да ги постави в неизгодно положение спрямо останалите контрагенти в Съюза.

(3)

В Делегиран регламент (ЕС) 2016/2251 на Комисията (2) се определят различни дати на прилагане на процедурите за размяна на обезпечения при договорите за извънборсови деривати, при които не е извършен централизиран клиринг, в зависимост от категорията на контрагента по тези договори.

(4)

Контрагентите не могат да предвидят как ще се измени статусът на установен в Обединеното кралство контрагент, нито доколко този контрагент ще бъде в състояние да продължи да предоставя дадени услуги на контрагентите, установени в Съюза. За да преодолеят тази ситуация, контрагентите могат да поискат да подновят договора, като заменят установения в Обединеното кралство контрагент с такъв в държава членка.

(5)

Преди да започнат да се прилагат Регламент (ЕС) № 648/2012 и Делегиран регламент (ЕС) 2016/2251, контрагентите по договорите за извънборсови деривати, при които не е извършен централизиран клиринг, не бяха задължени да разменят обезпечения, поради което двустранните сделки не бяха обезпечавани или бяха обезпечавани доброволно. Ако контрагентите бъдат задължени да разменят обезпечения в резултат на подновяването на договорите си поради оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, другият контрагент може да не бъде в състояние да се съгласи с подновяването.

(6)

С цел да се гарантира гладкото функциониране на пазара, както и равнопоставеността между установените в Съюза контрагенти, те следва да могат да заменят установен в Обединеното кралство контрагент с такъв в държава членка, без да трябва да разменят обезпечения при тези подновени договори. Датата, от която те ще трябва да разменят обезпечения за подновяването на тези договори, следва да бъде 12 месеца след датата на прилагане на настоящия изменящ регламент.

(7)

Поради това Делегиран регламент (ЕС) 2016/2251 следва да бъде съответно изменен.

(8)

Настоящият регламент се основава на проектите на регулаторни технически стандарти, представени на Комисията от Европейския банков орган, Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и Европейския орган за ценни книжа и пазари.

(9)

Необходимо е възможно най-бързо да се улеснят пазарните участници при прилагането на ефикасни решения. Поради това Европейският банков орган, Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и Европейският орган за ценни книжа и пазари анализираха съответните потенциални разходи и ползи, но не проведоха открита обществена консултация, както е предвидено в член 10, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета (3), в член 10, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета (4) и в член 10, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета (5). Поради същата причина настоящият регламент следва да влезе в сила в деня след деня на публикуването му.

(10)

Настоящият регламент следва да влезе в сила възможно най-скоро и да се прилага едва от деня, следващ този, в който Договорите престанат да се прилагат спрямо Обединеното кралство и на неговата територия, освен ако към тази дата не е влязло в сила сключено с Обединеното кралство споразумение за оттегляне или ако не е бил продължен двегодишният срок, посочен в член 50, параграф 3 от Договора за Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/2251

Член 35 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/2251 се заменя със следното:

„Член 35

Преходни разпоредби

Контрагентите по член 11, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 648/2012 могат да продължат да използват процедурите си за управление на риска, приложими към датата на прилагане на настоящия регламент спрямо договорите за извънборсови деривати, при които не е извършен централизиран клиринг, сключени или подновени между 16 август 2012 г. и съответните дати на прилагане на настоящия регламент.

Контрагентите по член 11, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 648/2012 могат да продължат да използват процедурите си за управление на риска, приложими към 14 март 2019 година, спрямо договорите за извънборсови деривати, при които не е извършен централизиран клиринг, които удовлетворяват всички изброени по-долу условия:

а)

договорите за извънборсови деривати, при които не е извършен централизиран клиринг, сключени или подновени преди по-ранната от следните дати: съответните дати на прилагане на настоящия регламент, предвидени в членове 36, 37 и 38 от настоящия регламент, или 14 март 2019 година;

б)

договорите за извънборсови деривати, при които не е извършен централизиран клиринг, са подновени единствено с цел замяна на контрагент, установен в Обединеното кралство, с контрагент, установен в държава членка;

в)

договорите за извънборсови деривати, при които не е извършен централизиран клиринг, са подновени между датата след тази, на която по силата на член 50, параграф 3 от Договора за Европейския съюз правото на Съюза престане да се прилага спрямо Обединеното кралство и на неговата територия, и по-късната от следните дати:

i)

съответните дати на прилагане, предвидени в членове 36, 37 и 38 от настоящия регламент; или

ii)

12 месеца, считано от датата след тази, на която по силата на член 50, параграф 3 от Договора за Европейския съюз правото на Съюза престане да се прилага спрямо Обединеното кралство и на неговата територия.“

Член 2

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от деня след този, на който по силата на член 50, параграф 3 от Договора за Европейския съюз Договорите престанат да се прилагат спрямо Обединеното кралство и на неговата територия.

Настоящият регламент обаче не се прилага в случай на:

а)

влязло в сила до тази дата споразумение за оттегляне, сключено с Обединеното кралство в съответствие с член 50, параграф 2 от Договора за Европейския съюз;

б)

взето решение за удължаване на предвидения в член 50, параграф 3 от Договора за Европейския съюз двугодишен период.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 19 декември 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2016/2251 на Комисията от 4 октомври 2016 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции по отношение на регулаторните технически стандарти за техники за намаляване на риска за договори за извънборсови деривати, за които не е извършен клиринг чрез централен контрагент (ОВ L 340, 15.12.2016 г., стр. 9).

(3)  Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12).

(4)  Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/79/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 48).

(5)  Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение № 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).