12.3.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 70/4


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/386 НА КОМИСИЯТА

от 11 март 2019 година

за определяне на правила по отношение на пропорционалното разпределяне на тарифните квоти за някои земеделски продукти, включени в списъка на Съюза в рамките на СТО, след оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, и по отношение на издадените лицензии за внос и получените права на внос по тези тарифни квоти

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (1), и по-специално член 187, букви а) и в) от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) 2019/216 на Европейския парламент и на Съвета (2) постановява, че тарифните квоти, включени в списъка на Съюза на отстъпките и задълженията, приложен към Общото споразумение за митата и търговията от 1994 г., трябва да бъдат разпределени пропорционално между Обединеното кралство и Съюза въз основа на дела на ЕС-27 от използването на квотата, определен в приложението към посочения регламент.

(2)

Вследствие на това трябва да бъдат приети мерки, за да се изпълни пропорционалното разпределяне на съответните тарифни квоти за някои земеделски продукти, определени в част А от приложението към Регламент (ЕС) 2019/216. По-специално, следва да се установи, че тарифните квоти, определени в регламентите, с които се откриват съответните квоти, се заменят с новите количества, получени в резултат на пропорционалното разпределение, извършено с настоящия регламент.

(3)

В рамките на някои тарифни квоти, включени в списъка на Съюза на отстъпките и задълженията, приложен към Общото споразумение за митата и търговията от 1994 г., са разпределени количества за конкретни трети държави като част от международните ангажименти на Съюза. Следователно е необходимо да се разпределят пропорционално тези конкретно разпределени количества между Съюза и Обединеното кралство въз основа на разпределенията, установени в Регламент (ЕС) 2019/216, като се вземат предвид историческите търговски потоци между тези трети държави, Съюза и Обединеното кралство.

(4)

Тъй като денят, от който съответният член на Регламент (ЕС) 2019/216 вероятно ще започне да се прилага, е възможно да бъде ден, съвпадащ със започнал период на квота, е необходимо да се определят конкретни правила за разпределянето на все още неразпределените към тази дата количества по тарифните квоти, по отношение на които периодът на квотата започва преди деня, от който се прилага член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/216, и приключва след този ден. Въпреки това, в такива случаи разпределените количества по тарифната квота следва да не надхвърлят новите количества, налични за ЕС-27 съгласно определеното в настоящия регламент за всяка тарифна квота, управлявана чрез метода на едновременната проверка, като се вземат предвид количествата, разпределени в държавите членки, различни от Обединеното кралство преди деня, от който се прилага член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/216.

(5)

За да се осигури правна сигурност и прозрачност за операторите, Комисията следва да публикува количествата, налични след разпределянето на тези тарифни квоти, в рамките на два работни дни след деня, от който се прилага член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/216.

(6)

Също така е необходимо да се определят правила относно валидността на правата и задълженията, произтичащи от издадените лицензии за внос и правата на внос, предоставени от компетентните органи в Обединеното кралство или от съответните органи на другите държави членки.

(7)

С цел да се гарантира, че от деня, от който се прилага член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/216, вносът в рамките на тарифните квоти, включени в списъка на Съюза на отстъпките и задълженията, приложен към Общото споразумение за митата и търговията от 1994 г., се изпълняват само от оператори, установени в Съюза, е необходимо да се предвиди конкретно правило относно валидността на лицензиите за внос и правата на внос, прехвърлени на оператори, установени в Обединеното кралство, които не са били използвани до този момент.

(8)

В интерес на правната сигурност и прозрачността за операторите следва да се поясни, че, освен в случаите, когато лицензиите за внос са били издадени, а правата на внос от компетентните органи в Обединеното кралство, действащите разпоредби на Съюза относно правата и задълженията, произтичащи от лицензиите за внос и правата на внос, включително тези, свързани с гаранции, остават в сила. Освен това трябва да бъдат определени разпоредби относно лицензиите за внос, прехвърлени на оператори, установени в Обединеното кралство.

(9)

В Споразумението под формата на размяна на писма относно консултациите между Европейската общност и Кралство Тайланд по член XXIII (3) от ГАТТ, одобрено с Решение 96/317/ЕО на Съвета (4), се предвижда откриването на допълнителна автономна тарифна квота за 10 500 тона нишесте от маниока, от които 10 000 тона са запазени за Тайланд, а 500 тона са предвидени за всички трети държави. За целите на управлението тези 500 тона бяха добавени към тарифните квоти по СТО с пореден номер 09.0132 (код по КН 1108 14 00, нишесте от маниока), които трябва да бъдат разпределени предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза. С оглед на това тарифната квота от 500 тона (код по КН 1108 14 00, нишесте от маниока) трябва да бъде отделена от количествата, които следва да бъдат разпределени поради оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, и следователно следва да бъде предоставена с отделен пореден номер.

(10)

Настоящият регламент следва да се прилага от деня, от която се прилага член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/216.

(11)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Разпределяне на тарифните квоти

1.   Тарифните квоти за някои земеделски продукти, включени в списъка на Съюза на отстъпките и задълженията, приложен към Общото споразумение за митата и търговията от 1994 г., трябва да бъдат разпределени пропорционално между Съюза и Обединеното кралство, както следва:

а)

разпределените количества по тарифните квоти, управлявани чрез метода на едновременната проверка, се определят в приложение I;

б)

разпределените количества по тарифните квоти, управлявани на принципа „пръв пристигнал, пръв обслужен“, се определят в приложение II.

2.   Количествата, определени в регламентите за откриване на тарифните квоти, посочени в приложения I и II към настоящия регламент, се заменят с количествата, определени в третата колона на тези приложения.

3.   Чрез дерогация от параграф 1, съгласно който за дадена тарифна квота периодът на квотата започва преди деня, от който се прилага член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/216, и приключва след този ден, разпределянето на съответната тарифна квота се извършва с прилагане на процента за ЕС-27 към количествата по тази тарифна квота, налични след последното разпределение. Като се вземат предвид количествата, разпределени в държавите членки, различни от Обединеното кралство, за всяка тарифна квота за същия период на квотата преди деня, от който се прилага член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/216, разпределените количества по тарифната квота не надхвърлят количествата, определени в третата колона на приложение I към настоящия регламент за всяка тарифна квота, управлявана по метода на едновременната проверка.

В рамките на два работни дни след деня, от който се прилага член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/216, Комисията публикува, под формата на подходяща онлайн публикация, наличните количества за всяка тарифна квота, посочена в първа алинея от посочения параграф, в деня, от който се прилага член 1, параграф 2 от същия регламент.

Член 2

Издадени лицензии за внос и получени права на внос преди прилагането на член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/216

1.   Правата и задълженията, произтичащи от издадените лицензии за внос и правата на внос от компетентните органи на Обединеното кралство по тарифните квоти, посочени в приложения I и II към настоящия регламент, изтичат в рамките на Съюза, когато член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/216 започне да се прилага.

2.   Правата и задълженията, произтичащи от издадените лицензии за внос и правата на внос от компетентните органи на държавите членки, различни от Обединеното кралство, по тарифните квоти, посочени в приложения I и II към настоящия регламент, остават приложими в Съюза.

Въпреки това, в случаите, когато подобни лицензии са били прехвърлени на оператори в Обединеното кралство преди прилагането на член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/216, произтичащите от тези лицензии права и задължения изтичат в Съюза, когато член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/216 започне да се прилага.

Член 3

Изменение на Регламент (ЕС) № 1085/2010 на Комисията

Следният нов текст се добавя в приложението към Регламент (ЕС) № 1085/2010 на Комисията (5):

Пореден номер

Код по КН/Продукт

Произход

Мито

Годишна тарифна квота (тонове нетно тегло)

„09.0135

1108 14 00

Нишесте от маниока

Всички трети държави

Мито, равно на това на най-облагодетелствана нация (мито на НОН), намалено със 100 EUR на тон

500“

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от деня, от който се прилага член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/216.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 март 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  Регламент (ЕС) 2019/216 на Европейския парламент и на Съвета от 30 януари 2019 г. за пропорционално разпределяне на тарифните квоти, включени в списъка на Съюза в рамките на СТО, след оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, и за изменение на Регламент (ЕО) № 32/2000 на Съвета (ОВ L 38, 8.2.2019 г., стр. 1).

(3)  ОВ L 122, 22.5.1996 г., стр. 16.

(4)  ОВ L 122, 22.5.1996 г., стр. 15.

(5)  Регламент (ЕС) № 1085/2010 на Комисията от 25 ноември 2010 г. относно откриването и управлението на някои годишни тарифни квоти за внос на сладки картофи, маниока, нишесте от маниока и други продукти с кодове по КН 0714 90 11 и 0714 90 19, и за изменение на Регламент (ЕС) № 1000/2010 (ОВ L 310, 26.11.2010 г., стр. 3).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Тарифни квоти, управлявани по метода на едновременната проверка въз основа на лицензии

Пореден номер на тарифната квота

Правно основание/Регламент за откриването

Ново количество ЕС-27

Дял на ЕС-27 в квотата (1)

09.4451

Регламент за изпълнение (ЕС) № 593/2013 на Комисията (2)

2 481 тона

34,7 %

09.4450

Регламент за изпълнение (ЕС) № 593/2013

16 936 тона

99,6 %

Регламент за изпълнение (ЕС) № 593/2013

12 453 тона

100 %

09.4452

Регламент за изпълнение (ЕС) № 593/2013

2 022 тона

87,9 %

Регламент за изпълнение (ЕС) № 593/2013

3 584 тона

87,9 %

09.4002

Регламент за изпълнение (ЕС) № 593/2013

11 481 тона

99,8 %

09.4455

Регламент за изпълнение (ЕС) № 593/2013

711 тона

71,1 %

09.4454

Регламент за изпълнение (ЕС) № 593/2013

846 тона

65,1 %

09.4453

Регламент за изпълнение (ЕС) № 593/2013

8 951 тона

89,5 %

09.4003

Регламент (ЕО) № 431/2008 на Комисията (3)

43 732 тона

79,7 %

09.4001

Регламент за изпълнение (ЕС) № 593/2013

1 405 тона

62,4 %

09.4004

Регламент за изпълнение (ЕС) № 593/2013

200 тона

100 %

09.4057

Регламент (ЕО) № 412/2008 на Комисията (4)

15 443 тона

30,9 %

09.4058

Регламент (ЕО) № 412/2008

4 233 тона

30,9 %

09.4020

Регламент (ЕО) № 748/2008 на Комисията (5)

800 тона

100 %

09.4460

Регламент (ЕО) № 748/2008

700 тона

100 %

09.4038

Регламент (ЕО) № 442/2009 на Комисията (6)

12 680 тона

36 %

09.4170

Регламент (ЕО) № 442/2009

1 770 тона

36 %

09.4282

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1585 на Комисията (7)

2020 година: 55 548  тона

2021 година: 68 048  тона

От 2022 г.: 80 548  тона (8)

100 %

09.4067

Регламент (ЕО) № 533/2007 на Комисията (9)

4 054 тона

64,9 %

09.4068

Регламент (ЕО) № 533/2007

8 253 тона

96,3 %

09.4069

Регламент (ЕО) № 533/2007

2 427 тона

89,7 %

09.4410

Регламент (ЕО) № 1385/2007 на Комисията (10)

14 479 тона

86,7 %

09.4411

Регламент (ЕО) № 1385/2007

4 432 тона

86,9 %

09.4412

Регламент (ЕО) № 1385/2007

2 868 тона

86,9 %

09.4070

Регламент (ЕО) № 533/2007

1 781 тона

100 %

09.4420

Регламент (ЕО) № 1385/2007

4 227 тона

86,1 %

09.4421

Регламент (ЕО) № 1385/2007

597 тона

85,3 %

09.4422

Регламент (ЕО) № 1385/2007

2 121 тона

85,3 %

09.4169

Регламент (ЕО) № 536/2007 на Комисията (11)

21 345 тона

100 %

09.4211

Регламент (ЕО) № 616/2007 на Комисията (12)

129 930 тона

76,1 %

09.4212

Регламент (ЕО) № 616/2007

68 385 тона

73,8 %

09.4213

Регламент (ЕО) № 616/2007

824 тона

99,5 %

09.4217

Регламент (ЕО) № 616/2007

89 950 тона

97,5 %

09.4218

Регламент (ЕО) № 616/2007

11 301 тона

97,5 %

09.4214

Регламент (ЕО) № 616/2007

52 665 тона

66,3 %

09.4215

Регламент (ЕО) № 616/2007

109 441 тона

68,4 %

09.4216

Регламент (ЕО) № 616/2007

8 471 тона

74 %

09.4251

Регламент (ЕО) № 616/2007

10 969 тона

69,4 %

09.4261

Регламент (ЕО) № 616/2007

236 тона

69,4 %

09.4252

Регламент (ЕО) № 616/2007

59 699 тона

94,9 %

09.4254

Регламент (ЕО) № 616/2007

8 019 тона

57,3 %

09.4260

Регламент (ЕО) № 616/2007

1 669 тона

59,6 %

09.4253

Регламент (ЕО) № 616/2007

163 тона

55,3 %

09.4255

Регламент (ЕО) № 616/2007

1 162 тона

55,3 %

09.4262

Регламент (ЕО) № 616/2007

260 тона

55,3 %

09.4257

Регламент (ЕО) № 616/2007

0 тона

0 %

09.4256

Регламент (ЕО) № 616/2007

8 572 тона

63,5 %

09.4263

Регламент (ЕО) № 616/2007

159 тона

72,1 %

09.4258

Регламент (ЕО) № 616/2007

300 тона

50 %

09.4264

Регламент (ЕО) № 616/2007

0 тона

0 %

09.4259

Регламент (ЕО) № 616/2007

278 тона

46,4 %

09.4265

Регламент (ЕО) № 616/2007

58 тона

46,4 %

09.4015

Регламент (ЕО) № 539/2007 на Комисията (13)

114 669 тона

84,9 %

09.4401

Регламент (ЕО) № 539/2007

7 000 тона

100 %

09.4402

Регламент (ЕО) № 539/2007

15 500 тона

100 %

09.4590

Регламент (ЕО) № 2535/2001 на Комисията (14)

68 536 тона

99,998 %

09.4599

Регламент (ЕО) № 2535/2001

11 360 тона

100 %

09.4182

Регламент (ЕО) № 2535/2001

21 230 тона

63,2 %

09.4195

Регламент (ЕО) № 2535/2001

25 947 тона

63,2 %

09.4591

Регламент (ЕО) № 2535/2001

5 360 тона

100 %

09.4592

Регламент (ЕО) № 2535/2001

18 438 тона

100 %

09.4593

Регламент (ЕО) № 2535/2001

5 413 тона

100 %

09.4594

Регламент (ЕО) № 2535/2001

11 741 тона

58,7 %

09.4515

Регламент (ЕО) № 2535/2001

1 670 тона

41,7 %

09.4522

Регламент (ЕО) № 2535/2001

500 тона

100 %

09.4595

Регламент (ЕО) № 2535/2001

14 941 тона

99,6 %

09.4514

Регламент (ЕО) № 2535/2001

4 361 тона

62,3 %

09.4521

Регламент (ЕО) № 2535/2001

3 711 тона

100 %

09.4596

Регламент (ЕО) № 2535/2001

19 525 тона

100 %

09.4104

Регламент (ЕО) № 341/2007 на Комисията (15)

13 403 тона

100 %

09.4099

Регламент (ЕО) № 341/2007

5 744 тона

100 %

09.4105

Регламент (ЕО) № 341/2007

28 389 тона

84,1 %

09.4100

Регламент (ЕО) № 341/2007

12 167 тона

84,1 %

09.4106

Регламент (ЕО) № 341/2007

2 598 тона

61,6 %

09.4102

Регламент (ЕО) № 341/2007

1 113 тона

61,6 %

09.4157

Регламент (ЕО) № 1979/2006 на Комисията (16)

28 880 тона

100 %

09.4193

Регламент (ЕО) № 1979/2006

1 520 тона

100 %

09.4194

Регламент (ЕО) № 1979/2006

252 тона

100 %

09.4158

Регламент (ЕО) № 1979/2006

4 779 тона

100 %

09.4123

Регламент (ЕО) № 1067/2008 на Комисията (17)

571 943 тона

99,99 %

09.4125

Регламент (ЕО) № 1067/2008

2 285 665 тона

96,4 %

09.4133

Регламент (ЕО) № 1067/2008

129 577 тона

100 %

09.4126

Регламент (ЕО) № 2305/2003 на Комисията (18)

306 812 тона

99,9 %

09.4131

Регламент (ЕО) № 969/2006 на Комисията (19)

269 214 тона

96,8 %

09.4120 (20)

Регламент (ЕО) № 1296/2008 на Комисията (21)

500 000 тона

100 %

09.4121 (22)

Регламент (ЕО) № 1296/2008

2 000 000 тона

100 %

09.4122 (23)

Регламент (ЕО) № 1296/2008

300 000 тона

100 %

09.4148

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1273/2011 на Комисията (24)

1 416 тона

86,6 %

09.4127

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1273/2011

15 888 тона

41 %

09.4128

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1273/2011

18 798 тона

87,6 %

09.4129

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1273/2011

240 тона

23,5 %

09.4130

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1273/2011

1 805 тона

100 %

09.4138

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1273/2011

 (25)

09.4112

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1273/2011

4 682 тона

84,9 %

09.4116

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1273/2011

990 тона

41,5 %

09.4117

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1273/2011

1 458 тона

82,4 %

09.4118

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1273/2011

1 370 тона

85,9 %

09.4119

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1273/2011

3 041 тона

88,5 %

09.4166

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1273/2011

22 442 тона

88 %

09.4168

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1273/2011

26 581 тона

83,6 %

09.4149

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1273/2011

48 729 тона

93,7 %

09.4150

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1273/2011

14 993 тона

93,7 %

09.4152

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1273/2011

10 308 тона

93,7 %

09.4153

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1273/2011

8 434 тона

93,7 %

09.4154

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1273/2011

11 245 тона

93,7 %

09.4317

Регламент (ЕО) № 891/2009 на Комисията (26)

4 961 тона

50 %

09.4318 (до 2023/2024 г.)

Регламент (ЕО) № 891/2009

308 518  (27) тона

92,4 %

09.4318 (от 2024/2025 г.)

Регламент (ЕО) № 891/2009

380 555  (28) тона

92,4 %

09.4319

Регламент (ЕО) № 891/2009

68 969  (29) тона

100 %

09.4320

Регламент (ЕО) № 891/2009

260 390  (30) тона

89,8 %

09.4321

Регламент (ЕО) № 891/2009

5 841 тона

58,4 %

09.4329 (до 2021/2022 г.)

Регламент (ЕО) № 891/2009

72 037  (31) тона

92,4 %

09.4329 (2022/2023)

Регламент (ЕО) № 891/2009

54 028  (32) тона

92,4 %

09.4330 (2022/2023)

Регламент (ЕО) № 891/2009

18 009  (33) тона

92,4 %

09.4330 (2023/2024)

Регламент (ЕО) № 891/2009

54 028  (34) тона

92,4 %

09.4079

Регламент за изпълнение (ЕС) № 480/2012 на Комисията (35)

1 000 тона

100 %


(1)  За прегледност процентът е закръглен до първия знак след десетичната запетая. Размерът на тарифната квота за ЕС-27 обаче се изчислява на базата на точния процент.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 593/2013 на Комисията от 21 юни 2013 г. относно откриването и управлението на тарифни квоти за висококачествено прясно, охладено и замразено говеждо и замразено биволско месо (ОВ L 170, 22.6.2013 г., стр. 32).

(3)  Регламент (ЕО) № 431/2008 на Комисията от 19 май 2008 г. за откриване и управление на тарифна квота за замразено месо от едър рогат добитък, включено в код по КН 0202 и продукти, включени в код по КН 0206 29 91 (ОВ L 130, 20.5.2008 г., стр. 3).

(4)  Регламент (ЕО) № 412/2008 на Комисията от 8 май 2008 г. относно откриване и управление на тарифни квоти за внос на замразено говеждо месо, предназначено за преработка (ОВ L 125, 9.5.2008 г., стр. 7).

(5)  Регламент (ЕО) № 748/2008 на Комисията от 30 юли 2008 г. относно откриването и управлението на тарифни квоти за внос на замразени месести части от диафрагмата на едър рогат добитък, попадащи под код по КН 0206 29 91 (ОВ L 202, 31.7.2008 г., стр. 28).

(6)  Регламент (ЕО) № 442/2009 на Комисията от 27 май 2009 г. относно откриване и управление на тарифни квоти на Общността в сектора на свинското месо (ОВ L 129, 28.5.2009 г., стр. 13).

(7)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1585 на Комисията от 19 септември 2017 г. за откриване и управление на тарифни квоти на Съюза за прясно и замразено говеждо, телешко и свинско месо с произход от Канада и за изменение на Регламент (ЕО) № 442/2009 и на регламенти за изпълнение (ЕС) № 481/2012 и (ЕС) № 593/2013 (ОВ L 241, 20.9.2017 г., стр. 1).

(8)  За 2019 г. ще бъде разпределена само частта по СТО от тази квота (5 549 тона еквивалент кланично тегло).

(9)  Регламент (ЕО) № 533/2007 на Комисията от 14 май 2007 г. относно откриване и управление на вносни тарифни квоти в сектора на птичето месо (ОВ L 125, 15.5.2007 г., стр. 9).

(10)  Регламент (ЕО) № 1385/2007 на Комисията от 26 ноември 2007 г. за установяване на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 774/94 на Съвета относно откриване и управление на определени тарифни квоти на Общността в сектора на птичето месо (ОВ L 309, 27.11.2007 г., стр. 47).

(11)  Регламент (ЕО) № 536/2007 на Комисията от 15 май 2007 г. относно откриване и управление на вносна тарифна квота за птиче месо, разпределена за Съединените американски щати (ОВ L 128, 16.5.2007 г., стр. 6).

(12)  Регламент (ЕО) № 616/2007 на Комисията от 4 юни 2007 г. за откриване и управление на тарифни квоти на Общността за птиче месо с произход от Бразилия, Тайланд и други трети страни (ОВ L 142, 5.6.2007 г., стр. 3).

(13)  Регламент (ЕО) № 539/2007 на Комисията от 15 май 2007 г. за откриване и управление на вносни тарифни квоти в сектора на яйцата и за яйчен албумин (ОВ L 128, 16.5.2007 г., стр. 19).

(14)  Регламент (ЕО) № 2535/2001 на Комисията от 14 декември 2001 г. относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета по отношение на режима на внос на мляко и млечни продукти и за откриване на тарифни квоти (ОВ L 341, 22.12.2001 г., стр. 29).

(15)  Регламент (ЕО) № 341/2007 на Комисията от 29 март 2007 г. за откриване и управление на тарифни квоти и за установяване на режим за лицензии за внос и удостоверения за произход на чесън и някои други селскостопански продукти, внесени от трети страни (ОВ L 90, 30.3.2007 г., стр. 12).

(16)  Регламент (ЕО) № 1979/2006 на Комисията от 22 декември 2006 г. за откриване и управление на тарифни квоти за консервирани гъби, внасяни от трети страни (ОВ L 368, 23.12.2006 г., стр. 91).

(17)  Регламент (ЕО) № 1067/2008 на Комисията от 30 октомври 2008 г. за откриване и управление на тарифни квоти за мека пшеница с качество, различно от високо качество, с произход от трети страни, и за дерогация от Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (ОВ L 290, 31.10.2008 г., стр. 3).

(18)  Регламент (ЕО) № 2305/2003 на Комисията от 29 декември 2003 г. за откриването и осигуряване на управлението на тарифна квота на Общността за внос на ечемик от трети страни (ОВ L 342, 30.12.2003 г., стр. 7).

(19)  Регламент (ЕО) № 969/2006 на Комисията от 29 юни 2006 г. за откриване и осигуряване на управлението на тарифна квота на Общността за внос на царевица от трети страни (ОВ L 176, 30.6.2006 г., стр. 44).

(20)  Член 185 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, Португалия.

(21)  Регламент (ЕО) № 1296/2008 на Комисията от 18 декември 2008 г. за установяване на подробни правила за прилагане на тарифните квоти за внос на царевица и сорго в Испания и внос на царевица в Португалия (ОВ L 340, 19.12.2008 г., стр. 57).

(22)  Член 185 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, Испания.

(23)  Член 185 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, Испания.

(24)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 1273/2011 на Комисията от 7 декември 2011 г. за откриване и за начин на управление на някои тарифни квоти при внос на цял и на натрошен ориз (ОВ L 325, 8.12.2011 г., стр. 6).

(25)  В Регламент за изпълнение (ЕС) № 1273/2011 на Комисията се предвижда, че през октомври всяка година оставащите количества, неизползвани през предишни подпериоди за тарифни квоти за внос с поредни номера 09.4127, 09.4128, 094129 и 09.4130, се разпределят erga omnes по тарифна квота за внос с номер 09.4138.

(26)  Регламент (ЕО) № 891/2009 на Комисията от 25 септември 2009 г. за откриване и управление на някои тарифни квоти на Общността в сектора на захарта (ОВ L 254, 26.9.2009 г., стр. 82).

(27)  Този обем включва съответния дял от тарифната квота за внос erga omnes с пореден номер 09.4320, разпределена на Бразилия с Регламент (ЕО) № 891/2009.

(28)  Този обем включва съответния дял от тарифната квота за внос erga omnes с пореден номер 09.4320, разпределена на Бразилия с Регламент (ЕО) № 891/2009.

(29)  Този обем включва съответния дял от тарифната квота за внос erga omnes с пореден номер 09.4320, разпределена на Куба с Регламент (ЕО) № 891/2009.

(30)  Този обем е приспаднат от съответните дялове, разпределени на Бразилия и Куба с Регламент (ЕО) № 891/2009.

(31)  Този обем включва съответния дял от тарифната квота за внос erga omnes с пореден номер 09.4320, разпределена на Бразилия с Регламент (ЕО) № 891/2009.

(32)  Този обем включва съответния дял от тарифната квота за внос erga omnes с пореден номер 09.4320, разпределена на Бразилия с Регламент (ЕО) № 891/2009.

(33)  Този обем включва съответния дял от тарифната квота за внос erga omnes с пореден номер 09.4320, разпределена на Бразилия с Регламент (ЕО) № 891/2009.

(34)  Този обем включва съответния дял от тарифната квота за внос erga omnes с пореден номер 09.4320, разпределена на Бразилия с Регламент (ЕО) № 891/2009.

(35)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 480/2012 на Комисията от 7 юни 2012 г. относно откриването и управлението на тарифни квоти за натрошен ориз по код по КН 1006 40 00 за производство на хранителни изделия по код по КН 1901 10 00 (ОВ L 148, 8.6.2012 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Тарифни квоти, управлявани на принципа „пръв пристигнал, пръв обслужен“

Пореден номер на тарифната квота

Правно основание/Регламент за откриването

Ново количество ЕС-27

Дял на ЕС-27 в квотата (1)

09.0114

Регламент (ЕО) № 438/2009 на Комисията (2)

710 глави

100 %

09.0115

Регламент (ЕО) № 438/2009

711 глави

100 %

09.0113

Регламент (ЕО) № 437/2009 на Комисията (3)

24 070 глави

100 %

09.0122

Регламент (ЕО) № 442/2009

15 067 тона

100 %

09.0123

Регламент (ЕО) № 442/2009

6 133 тона

100 %

09.0119

Регламент (ЕО) № 442/2009

7 000 тона

100 %

09.0118

Регламент (ЕО) № 442/2009

3 780 тона

75,6 %

09.0121

Регламент (ЕО) № 442/2009

6 161 тона

100 %

09.0120

Регламент (ЕО) № 442/2009

164 тона

5,5 %

09.2019

09.2181

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1354/2011 на Комисията (4)

92 тона

100 %

09.2011

09.2101

09.2102

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1354/2011

17 006 тона

73,9 %

09.2012

09.2105

09.2106

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1354/2011

3 837 тона

20 %

09.1922

09.2115

09.2116

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1354/2011

2019 г.: 7 828  (5) тона

87,6 %

09.0693

09.2125

09.2126

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1354/2011

48 тона

48,3 %

09.2013

09.2109

09.2110

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1354/2011

114 184 тона

50 %

09.2014

09.2111

09.2112

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1354/2011

4 759 тона

82,1 %

09.2015

09.2171

09.2175

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1354/2011

200 тона

100 %

09.2016

09.2178

09.2179

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1354/2011

178 тона

89,2 %

09.0055

Регламент (ЕО) № 1831/96 на Комисията (6)

4 292 тона

99,9 %

09.0094

Регламент (ЕО) № 1831/96

464 тона

98,2 %

09.0056

Регламент (ЕО) № 1831/96

1 192 тона

95,8 %

09.0059

Регламент (ЕО) № 1831/96

500 тона

44,1 %

09.0057

Регламент (ЕО) № 1831/96

500 тона

100 %

09.0035

Регламент (ЕО) № 1831/96

9 696 тона

80,8 %

09.0708

Регламент (ЕО) № 1475/2007 на Комисията (7)

3 096 027 тона

53,8 %

09.0126

Регламент (ЕО) № 1475/2007

0 тона

0 %

09.0127

Регламент (ЕО) № 1475/2007

275 805 тона

78,8 %

09.0128

Регламент (ЕО) № 1475/2007

124 552 тона

85,5 %

09.0129

Регламент (ЕО) № 1475/2007

30 000 тона

100 %

09.0130

Регламент (ЕО) № 1475/2007

1 691 тона

84,6 %

09.0124

Регламент (ЕО) № 1475/2007

252 641 тона

42,1 %

09.0131

Регламент (ЕО) № 1475/2007

4 985 тона

99,7 %

09.0041

Регламент (ЕО) № 1831/96

85 958 тона

95,5 %

09.0025

Регламент (ЕО) № 1831/96

20 000 тона

100 %

09.0027

Регламент (ЕО) № 1831/96

14 931 тона

99,5 %

09.0039

Регламент (ЕО) № 1831/96

8 156 тона

81,6 %

09.0060

Регламент (ЕО) № 1831/96

885 тона

59 %

09.0061

Регламент (ЕО) № 1831/96

666 тона

95,7 %

09.0062

Регламент (ЕО) № 1831/96 на Комисията

810 тона

81 %

09.0058

Регламент (ЕО) № 1831/96

74 тона

14,9 %

09.0063

Регламент (ЕО) № 1831/96

1 387 тона

55,5 %

09.0040

Регламент (ЕО) № 1831/96

105 тона

13,1 %

09.0092

Регламент (ЕО) № 1831/96

2 820 тона

99,4 %

09.0033

Регламент (ЕО) № 1831/96

1 500 тона

100 %

09.0093

Регламент (ЕО) № 1831/96

6 436 тона

91,4 %

09.0067

Регламент (ЕО) № 1472/2003

 

0 %

09.0074

Регламент (ЕО) № 2133/2001 на Комисията (8)

50 000 тона

100 %

09.0075

Регламент (ЕО) № 2133/2001

300 000 тона

100 %

09.0076

Регламент (ЕО) № 1064/2009 на Комисията (9)

20 789 тона

40,9 %

09.2905

Регламент (ЕО) № 440/96 на Комисията (10)

20 000 тона

100 %

09.2903

Регламент (ЕО) № 440/96

100 000 тона

100 %

09.0090

Регламент (ЕО) № 937/2006 на Комисията (11)

10 000 тона

100 %

09.0071

Регламент (ЕО) № 2133/2001

888 тона

68,3 %

09.0043

Регламент (ЕО) № 2094/2004 на Комисията (12)

231 тона

2,3 %

09.0132

Регламент (ЕС) № 1085/2010 на Комисията (13)

6 632 тона

82,9 %

09.0132

Регламент (ЕС) № 1085/2010

1 658 тона

82,9 %

09.0072

Регламент (ЕО) № 2133/2001

458 068 тона

96,4 %

09.0083

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1273/2011

5 тона

66,7 %

09.0073

Регламент (ЕО) № 2133/2001

2 746 тона

98,1 %

09.0070

Регламент (ЕО) № 2133/2001

2 670 тона

98,9 %

09.0089

Регламент (ЕО) № 2133/2001

1 393 тона

67,7 %

09.0097

Регламент (ЕО) № 218/2007 на Комисията (14)

4 689 хектолитра

11,7 %

09.0095

Регламент (ЕО) № 218/2007

15 647 хектолитра

78,2 %

09.0098

Регламент (ЕО) № 1518/2007 на Комисията (15)

13 808 хектолитра

99,99 %


(1)  За прегледност процентът е закръглен до първия знак след десетичната запетая. Размерът на тарифната квота за ЕС-27 обаче се изчислява на базата на точния процент.

(2)  Регламент (ЕО) № 438/2009 на Комисията от 26 май 2009 г. за откриване и управление на тарифни квоти на Общността за бикове, крави и юници, различни от тези за клане, от някои алпийски и планински породи (ОВ L 128, 27.5.2009 г., стр. 57).

(3)  Регламент (ЕО) № 437/2009 на Комисията от 26 май 2009 г. за откриване и управление на тарифна квота на Общността за внос на млади мъжки говеда за угояване (ОВ L 128, 27.5.2009 г., стр. 54).

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 1354/2011 на Комисията от 20 декември 2011 г. за откриване на годишни тарифни квоти на Съюза за овце, кози, овче и козе месо (ОВ L 338, 21.12.2011 г., стр. 36). По отношение на тарифните квоти за овце, открити и управлявани с настоящия регламент, на едно количество отговарят множество поредни номера.

(5)  Тарифната квота за Чили се увеличава с 200 тона годишно.

(6)  Регламент (ЕО) № 1831/96 на Комисията от 23 септември 1996 г. относно откриване и управление на тарифни квоти на Общността съгласно ГАТТ за някои плодове и зеленчуци и продукти от преработени плодове и зеленчуци, считано от 1996 г. (ОВ L 243, 24.9.1996 г., стр. 5).

(7)  Регламент (ЕО) № 1475/2007 на Комисията от 13 декември 2007 г. за откриване от 2008 г. на тарифна квота на Общността за маниока с произход от Тайланд (ОВ L 329, 14.12.2007 г., стр. 15).

(8)  Регламент (ЕО) № 2133/2001 на Комисията от 30 октомври 2001 г. относно откриване и управление на някои тарифни квоти за Общността и тарифни тавани в сектора на зърнените култури, и за отмяна на Регламенти (ЕО) № 1897/94, (ЕО) № 306/96, (ЕО) № 1827/96, (ЕО) № 1970/96, (ЕО) № 1405/97, (ЕО) № 1406/97, (ЕО) № 2492/98, (ЕО) № 2809/98 и (ЕО) № 778/1999 (ОВ L 287, 31.10.2001 г., стр. 12).

(9)  Регламент (ЕО) № 1064/2009 на Комисията от 4 ноември 2009 г. относно откриването и управлението на тарифна квота на Общността за внос на ечемик за пивоварни цели от трети държави (ОВ L 291, 7.11.2009 г., стр. 14).

(10)  Регламент (ЕО) № 440/96 на Комисията от 11 март 1996 г. относно откриване и управление на тарифни квоти на Общността за някои смеси малцови кълнове и ечемичени отсевки (ОВ L 61, 12.3.1996 г., стр. 2).

(11)  Регламент (ЕО) № 937/2006 на Комисията от 23 юни 2006 г. за откриване и предоставяне за администриране тарифна квота на Общността за зърнен глутен с произход от Съединените американски щати (ОВ L 172, 24.6.2006 г., стр. 9).

(12)  Регламент (ЕО) № 2094/2004 на Съвета от 8 декември 2004 г. относно откриване и предоставяне за управление на тарифна квота на 10 000 t зърно от овес, попадащо също под код по КН 1104 22 98 (ОВ L 362, 9.12.2004 г., стр. 12).

(13)  Регламент (ЕС) № 1085/2010 на Комисията от 25 ноември 2010 г. относно откриването и управлението на някои годишни тарифни квоти за внос на сладки картофи, маниока, нишесте от маниока и други продукти с кодове по КН 0714 90 11 и 0714 90 19, и за изменение на Регламент (ЕС) № 1000/2010 (ОВ L 310, 26.11.2010 г., стр. 3).

(14)  Регламент (ЕО) № 218/2007 на Комисията от 28 февруари 2007 г. за откриване и предвиждане на управлението на определени тарифни квоти на Общността за вино (ОВ L 62, 1.3.2007 г., стр. 22).

(15)  Регламент (ЕО) № 1518/2007 на Комисията от 19 декември 2007 г. относно откриване и управление на тарифна квота за вермут (ОВ L 335, 20.12.2007 г., стр. 14).