22.3.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 81/74


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/362 НА КОМИСИЯТА

от 13 декември 2018 година

за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 150/2013 по отношение на регулаторните технически стандарти, с които се определят подробни изисквания за заявленията за регистрация като регистър на трансакции

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции (1), и по-специално член 56, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Опитът при прилагането на Делегиран регламент (ЕС) № 150/2013 на Комисията (2) показа, че разпоредбите на Регламент (ЕС) № 648/2012 относно регистрацията на регистрите на трансакции представляват солидна основа за нормативното уреждане на регистрацията на регистрите на трансакции. Регламент (ЕС) № 150/2013 следва да отразява динамичния характер на сектора, така че тази нормативна уредба да бъде ефективна.

(2)

Съгласуваното уреждане на регистрацията и на разширяването на обхвата на регистрацията на регистрите на трансакции съгласно Регламент (ЕС) № 648/2012 и Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета (3) е от съществено значение за постигането на еднакви условия на конкуренция между регистрите на трансакции и за ефективното предоставяне на услугите на регистър на трансакции.

(3)

Функцията за проверка, с която трябва да разполагат регистрите на трансакции, е от първостепенно значение за осигуряването на прозрачност на пазарите на деривати и на качество на данните. Поради това регистрите на трансакции следва да покажат, че са въвели подходящи системи и процедури за проверка на изчерпателността и точността на данните за договорите за деривати. Тези системи и процедури следва да бъдат доуточнени, за да се укрепи нормативното уреждане на регистрацията. В тях следва да се определят начините, по които регистрите на трансакции да проверяват самоличността на ползвателите, да валидират схемата на данните, да разрешават регистрирането на данни, да одобряват логиката и съдържанието на данните, да равняват данните за дериватите и да предоставят обратна информация на своите ползватели.

(4)

Заявлението за регистрация като регистър на трансакции следва да включва по-подробна информация за съответните механизми и структури за вътрешен контрол, за звеното за вътрешен одит и за одитния работен план, така че ЕОЦКП да може да оцени как тези фактори допринасят за ефикасното функциониране на регистъра на трансакции.

(5)

С цел ЕОЦКП да може да оцени репутацията, опита и уменията на членовете на управителния орган и на висшето ръководство, както и на висшите служители на подаващия заявлението регистър на трансакции, последният следва да предостави допълнителна информация за тези лица, в т.ч. за познанията и опита им в областта на управлението, функционирането и разработването на информационни технологии.

(6)

Използването на общи ресурси в регистъра на трансакции между, от една страна, услугите за докладване на дериватите, и от друга — допълнителните услуги или услугите за докладване на сделките за финансиране с ценни книжа, може да породи разпространяване на операционния риск между тези услуги. Валидирането, равнението, обработването и поддържането на данните могат да изискват ефективно оперативно обособяване с цел да се избегне такова разпространение на риска. От друга страна някои практики като използването на общ интерфейс на системите, на общ портал за достъп до данните за органите или на един и същ персонал по продажбите, както и спазването на нормативните изисквания и помощта за клиенти биха могли да бъдат по-малко уязвими на такова разпространение и следователно не налагат непременно оперативно обособяване. Поради това регистрите на трансакции следва да определят подходящо равнище на оперативно обособяване на ресурсите, системите или процедурите, използвани в различните свои дейности. Дейностите по предоставяне на услуги, обхванати от друго законодателство на Съюза или от законодателството на трети държави, следва да бъдат обособени. С обособяването следва също така да се постигне подробно и ясно описание в заявлението за регистрация на допълнителните услуги или на другите видове дейност, които регистърът на трансакции възнамерява да предлага извън основната си дейност на предоставяне на услуги на регистър на трансакции по Регламент (ЕС) № 648/2012.

(7)

Надеждните, устойчивите и защитените информационни системи на регистрите на трансакции са ключов елемент с оглед на целите на Регламент (ЕС) № 648/2012. Поради това регистрите на трансакции следва да предоставят изчерпателна и подробна информация за тези свои информационни системи, което ще позволи на ЕОЦКП да оцени тяхната стабилност и устойчивост. Когато предоставянето на дадени услуги на регистър на трансакции се възлага на трети лица — принадлежащи или не към същата група, регистрите на трансакции следва да предоставят подробна информация за съответните споразумения за възлагане на дейности на външни изпълнители, така че ЕОЦКП да може да прецени спазването на условията за регистрация, включително информация за евентуалните споразумения за качествено изпълнение, както и за показателите и за начина, по който тези показатели са адекватно проследявани. Накрая, регистрите на трансакции следва да предоставят информация за въведените механизми и контролни средства за ефективно управление на потенциалните рискове за кибернетичната сигурност и за защита на данните от кибернетични атаки.

(8)

С оглед на по-успешното реализиране на целите на Регламент (ЕС) № 648/2012 по отношение на прозрачността на пазара на деривати, регистрите на трансакции следва да докажат, че прилагат реда и условията за достъп до съхраняваните от тях данни в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) № 151/2013 на Комисията (4). Тези ред и условия следва да осигуряват целостта на данните, предоставени на органите, и да позволяват на регистрите на трансакции да предоставят достъп до данните в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) № 151/2013. В заявлението за регистрация следва да бъдат подробно описани правилата и процедурите, с които регистърът на трансакции регламентира за различните видове ползватели достъпа до съхраняваните от него данни и докладването на данните. По същата причина в заявлението за регистрация следва да бъдат описани използваните канали и механизми за публично оповестяване на правилата за достъп до съхраняваните от регистъра на трансакции данни. Регистрите на трансакции следва да предоставят и по-подробна информация за своите процедури за проверка на изчерпателността и точността на данните.

(9)

Таксите за предоставяните от регистрите на трансакции услуги са съществена информация, която е нужна на пазарните участници, за да направят информиран избор. Поради това тези такси следва да бъдат посочени в заявлението за регистрация като регистър на трансакции.

(10)

С цел да се позволи на ЕОЦКП да определи базовите изисквания за капацитет и ефективност на регистрите на трансакции, в регистрите на трансакции следва да покажат в заявленията си за регистрация, че разполагат с необходимите финансови ресурси, за да предоставят непрекъснато услугите на регистър на трансакции. Поради същата причина, в заявленията за регистрация следва да се съдържат ефективни правила за осигуряване на непрекъснатост на дейността. По-специално регистрите на трансакции следва да предоставят информация за своите планове, процедури и правила за управление на извънредни ситуации и кризи, в т.ч. процедури за осигуряване на безпроблемно заместване на първоначалния регистър на трансакции, в случай че регистрацията на този регистър бъде отменена или докладващ контрагент реши да докладва пред друг регистър на трансакции.

(11)

Пазарните участници и органите разчитат на съхраняваните от регистрите на трансакции данни, поради което в заявленията си за регистрация регистрите на трансакции следва да опишат ясно оперативните си правила и правилата за боравене с докладваната информация — които трябва да бъдат строги и ефективни. В заявленията за регистрация следва да е изрично посочено, че ще се създаде регистър на докладваните данни, посредством който регистрите на трансакции да осигуряват поверителността и защитата на поддържаните от тях данни, както и проследимостта на тези данни.

(12)

Настоящият регламент е изготвен въз основа на проекта на регулаторни технически стандарти, представен от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) на Европейската комисия по реда на член 10 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета (5).

(13)

ЕОЦКП проведе открити обществени консултации по този проект на регулаторни технически стандарти, анализира свързаните с тях възможни разходи и ползи и поиска становището на създадената с член 37 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 Група на участниците от банковия сектор.

(14)

Поради това Делегиран регламент (ЕС) № 150/2013 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения на Делегиран регламент (ЕС) № 150/2013

1)

в член 1 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Заявлението за регистрация като регистър на трансакции съдържа по-специално следната информация:

а)

фирма, седалище и адрес на заявителя в рамките на Съюза;

б)

извлечение от съответния търговски или съдебен регистър или друго официално доказателство за мястото на учредяване и за предмета на дейност на заявителя, валидно към датата на заявлението;

в)

информация за класовете деривати, за които регистърът на трансакции подава заявление за регистрация;

г)

информация за това дали заявителят е лицензиран или регистриран от компетентен орган в държавата членка, в която е установен, и в такъв случай — наименованието на органа и всеки свързан с лиценза или регистрацията справочен номер;

д)

учредителния акт на заявителя и — в съответните случаи — други изисквани по закон документи, от които е видно, че заявителят ще извършва услуги като регистър на трансакции;

е)

протокола от събранието, на което управителният съвет на заявителя е одобрил заявлението;

ж)

името и данните за контакт на лицето или лицата, които отговарят за спазването на нормативните изисквания от страна на регистъра на трансакции, или на други служители на регистъра на трансакции, участващи в оценяването на спазването на нормативните изисквания;

з)

план за дейността, в т.ч. информация за мястото, където се извършват основните стопански дейности;

и)

идентификационни данни на клоновете (ако има такива) и — в съответните случаи — информация за структурата на групата;

й)

услугите, които заявителят предоставя или възнамерява да предоставя извън регистрирането на трансакции;

к)

информация за евентуални висящи съдебни, административни, арбитражни или други производства по уреждане на спорове (независимо от характера им), по които заявителят е страна, особено по данъчни въпроси и въпроси, свързани с несъстоятелност, и при риск от възникване на значителни финансови или свързани с репутацията разходи, или за други приключени производства, които може все още да оказват значителен ефект върху разходите на регистрите на трансакции.“;

2)

член 2 се заменя със следното:

„Член 2

Правила и процедури

Когато при подаването на заявление заявителят предоставя информация за правилата и процедурите, той се уверява, че заявлението съдържа следните елементи:

а)

указание, че съветът одобрява политиките, както и че висшето ръководство одобрява процедурите и отговаря за прилагането и поддържането на тези правила и процедури;

б)

описание на начина, по който заявителят е организирал вътрешната комуникация по политиките и процедурите и по който ще осигури и ежедневно ще контролира спазването на политиките; посочват се и отговорните в тази връзка лица;

в)

всички документи, с които се доказва, че общият и специализираният персонал познават правилата и процедурите;

г)

мерките, които се предприемат при нарушение на правилата и процедурите;

д)

процедурата за уведомяване на ЕОЦКП за съществени нарушения на правилата или процедурите, които могат да доведат до неспазване на условията за първоначалното регистриране.“;

3)

в член 3 параграф 2 се заменя със следния текст:

„2.   Когато заявителят има дружество майка, той посочва:

а)

седалището на дружеството майка;

б)

дали дружеството майка е лицензирано или регистрирано и дали е поднадзорно лице; ако това е така, се посочва евентуалният справочен номер и наименованието на компетентния надзорен орган.“;

4)

член 7 се заменя със следното:

„Член 7

Вътрешен контрол

1.   Заявлението за регистрация като регистър на трансакции съдържа подробна информация за системата за вътрешен контрол на заявителя, в т.ч. информация за звеното за спазване на нормативните изисквания, за оценяването на риска и за механизмите за вътрешен контрол, както и информация за функционирането на звеното за вътрешен одит.

2.   Подробната информация по параграф 1 съдържа следните сведения:

а)

политиките за вътрешен контрол на заявителя и съответните процедури, свързани с последователното и ефективното прилагане на тези политики;

б)

всички политики, процедури и наръчници за наблюдение и оценяване на адекватността и ефективността на системите на заявителя;

в)

всички политики, процедури и наръчници за контрол и защита на системите на заявителя за обработка на информацията;

г)

кои са вътрешните органи, натоварени с оценяването на констатациите от вътрешния контрол.

3.   Заявлението за регистрация като регистър на трансакции съдържа следната информация за дейността на звеното на заявителя за вътрешен одит:

а)

състава на комитета за вътрешен одит и неговите правомощия и задачи;

б)

хартата, методиките, стандартите и процедурите на звеното за вътрешен одит;

в)

как се изготвят и прилагат хартата, методиките и процедурите за вътрешен одит според характера и сложността на дейността на заявителя и свързаните с нея рискове;

г)

работен план за период от три години от датата на прилагане с оглед на характера и сложността на дейността на заявителя и свързаните с нея рискове.“;

5)

член 9 се заменя със следното:

„Член 9

Висше ръководство и членове на ръководния съвет

1.   Заявлението за регистрация като регистър на трансакции съдържа следната информация за всеки член на висшето ръководство и на ръководния съвет, включително:

а)

копие от автобиографията на лицето;

б)

подробни сведения за познанията и опита в областта на управлението, функционирането и разработването на информационни технологии;

в)

подробни сведения за издадени присъди за извършени престъпления във връзка с предоставянето на финансови или информационни услуги или за извършени измами или злоупотреби, по-специално под формата на официално свидетелство, ако такова се издава в съответната държава членка;

г)

собственоръчна декларация за добрата репутация във връзка с предоставянето на финансови или информационни услуги, в която всеки член на висшия ръководен състав или на ръководния съвет заявява следното:

i)

дали е бил осъждан за извършени престъпления във връзка с предоставянето на финансови или информационни услуги или за извършени измами или злоупотреби;

ii)

дали регулаторен орган, държавен орган или ведомство е постановявал спрямо него неблагоприятни решения по производства за дисциплинарни нарушения и дали спрямо него има висящи такива производства;

iii)

дали спрямо него са постановявани неблагоприятни решения по граждански съдебни производства във връзка с предоставянето на финансови или информационни услуги или за неправомерно поведение или измама при управлението на стопанска дейност;

iv)

дали е бил член на ръководния съвет или на висшето ръководство на дружество, чиято регистрация е била прекратена или чийто лиценз е бил отнет от регулаторен орган;

v)

дали му е било отказвано правото да извършва дейности, за които е необходима регистрация или лиценз от регулаторен орган;

vi)

дали е бил член на ръководния съвет или на висшето ръководство на дружество, което е било обявено в несъстоятелност или ликвидация по времето, когато е имал отношения с дружеството, или до една година след прекратяването на отношенията му с дружеството;

vii)

дали е бил член на ръководния съвет или на висшето ръководство на дружество, по отношение на което регулаторен орган е постановил неблагоприятно решение или санкция;

viii)

дали са му били налагани глоби, дали му е била налагана временна забрана да упражнява професията или дейността си, дали е бил лишаван от правото да упражнява професията или дейността си или дали са му били налагани други наказания от страна на държавни, регулаторни или браншови органи за измама или злоупотреба във връзка с предоставянето на финансови или информационни услуги;

ix)

дали е бил лишаван от правото да заема длъжността на директор или други управленски длъжности, дали е бил освобождаван от заеманата длъжност в дружество в резултат на правонарушения или злоупотреби;

д)

декларация за възможните конфликти на интереси, в които членовете на висшето ръководство и на ръководния съвет могат да изпаднат при изпълнението на задълженията си, и за начина на управление на тези конфликти на интереси.“;

6)

член 11 се заменя със следното:

„Член 11

Квалификация и надеждност

Заявлението за регистрация като регистър на трансакции съдържа следната информация за служителите на заявителя:

а)

общ списък на преките служители на регистъра на трансакции, с функциите им и квалификациите за всяка функция;

б)

подробно описание на преките служители на регистъра на трансакции, които са специалисти в областта на информационните технологии и са наети за предоставяне на услугите на регистър на трансакции, с функциите и квалификациите за всеки служител;

в)

описание на функциите и квалификациите на всеки служител, който отговаря за вътрешния одит, вътрешния контрол, спазването на нормативните изисквания и оценяването на риска;

г)

кои са служителите, които изцяло отговарят за определена дейност, и служителите, които работят по споразумение за възлагане на дейности на външен изпълнител;

д)

подробни сведения за обученията, които заявителят провежда във връзка със своите политики и процедури, както и с дейността на регистър на трансакции, в т.ч. изпитите или другите видове официално оценяване, които трябва да преминат служителите във връзка с дейността по предоставяне на услуги на регистър на трансакции.

Описанието по буква б) съдържа писмени доказателства от университетската диплома и такива за опита в областта на информационните технологии на поне един висш служител, отговарящ за въпросите, свързани с информационните технологии.“;

7)

член 12 се заменя със следното:

„Член 12

Финансови отчети и финансово-икономически планове

1.   Заявлението за регистрация като регистър на трансакции съдържа следната финансова и икономическа информация за заявителя:

а)

пълен набор от финансови отчети, които са изготвени по международните стандарти, приети по силата на член 3 от Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета (*1);

б)

ако финансовите отчети на заявителя подлежат на задължителен одит по смисъла на член 2, параграф 1 от Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (*2), в предоставената финансова информация се включва одитният доклад за годишния и консолидирания финансов отчет;

в)

ако заявителят подлежи на задължителен одит, се посочват името или наименованието на външния одитор и националният му регистрационен номер.

2.   Заявлението за регистрация като регистър на трансакции съдържа финансово-икономически план, в който се разглеждат различни икономически сценарии за предоставянето на услуги на регистър на трансакции за най-малко тригодишен базов период и който съдържа следната допълнителна информация:

а)

очакваните докладвани трансакции, в брой трансакции;

б)

разчет на съответните постоянни и променливи разходи за предоставянето на услуги на регистър на трансакции по силата на Регламент (ЕС) № 648/2012;

в)

разчет на благоприятните и неблагоприятните отклонения с най-малко на 20 % от посочения базов сценарий за дейността.

3.   Ако посочената в параграф 1 финансова информация за минали периоди не е на разположение, заявлението за регистрация като регистър на трансакции съдържа следната информация за заявителя:

а)

отчет проформа, който показва, че заявителят ще разполага с достатъчно средства и който отразява очакваното му финансово-икономическо състояние шест месеца след регистрацията му;

б)

междинен финансов отчет, когато финансовите отчети за изисквания период не са готови;

в)

отчет за финансовото състояние, например счетоводен баланс, отчет за дохода, отчет за промените в собствения капитал и отчет за паричните потоци, както и пояснителни приложения, съдържащи обобщена информация за счетоводната политика, а също така и друга пояснителна информация.

4.   Заявлението за регистрация като регистър на трансакции съдържа одитираните годишни финансови отчети на дружеството майка за трите финансови години преди датата на заявлението.

5.   Заявлението за регистрация като регистър на трансакции съдържа и следната финансова информация за заявителя:

а)

сведения за евентуалните планове за учредяване на дъщерни дружества и местоположението им;

б)

описание на дейността, която заявителят планира да извършва, включително на дейността на дъщерните дружества и клоновете.

(*1)  Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г. за прилагането на международните счетоводни стандарти (ОВ L 243, 11.9.2002 г., стр. 1)."

(*2)  Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети (ОВ L 157, 9.6.2006 г., стр. 87).“;"

8)

член 14 се заменя със следното:

„Член 14

Поверителност

1.   Заявлението за регистрация като регистър на трансакции съдържа следната информация за вътрешните правила и механизми, с които се предотвратява използването на информацията, поддържана в регистъра на трансакции — заявител, в следните случаи:

а)

за незаконни цели;

б)

за разкриване на поверителна информация;

в)

за търговски цели, когато такова използване не е разрешено.

2.   Вътрешните политики, процедури и механизми включват вътрешните процедури, с които служителите се упълномощават да използват пароли за достъп до данни, като се посочва целта на справката от съответния служител, обхватът на прегледаните данни и евентуалните ограничения за използването на данните, както и подробна информация за евентуалните механизми и контролни средства за ефективно управление на потенциалните рискове за кибернетичната сигурност и за защита на поддържаните данни от кибернетични атаки.

3.   Заявителите представят на ЕОЦКП информация за процесите за поддържането на дневник с информация за всеки извършващ справка с данните служител, за датата и часа на справката, за естеството на данните — обект на справката, и за целта на справката.“;

9)

член 16 се заменя със следното:

„Член 16

Информационни ресурси и възлагане на дейности на външни изпълнители

Заявлението за регистрация като регистър на трансакции съдържа следната информация за информационните ресурси:

а)

подробно описание на информационната система, включително съответните изисквания с оглед на стопанската дейност, функционалните и техническите спецификации, архитектурното и техническото проектиране на системата, модела на данни и потоците от данни, както и нейното функциониране и административните процедури и ръководства;

б)

потребителските приложения, разработени от заявителя с оглед на предоставянето на услуги на съответните клиенти, с копие на ръководството за употреба и вътрешните процедури;

в)

инвестиционната политика на заявителя и политиката му за обновяване на информационните ресурси;

г)

сключените от заявителя споразумения за възлагане на дейности на външни изпълнители, включително:

i)

подробно определяне на предоставяните услуги с посочване на измеримия обхват на тези услуги, детайлно описание на дейностите, както и посочване на условията, при които тези дейности се изпълняват и графика за изпълнението им;

ii)

споразуменията за нивото на обслужване с ясно определени роли и отговорности, показатели и цели за всяко ключово изискване на регистъра на трансакции, чието изпълнение се възлага на външен изпълнител, използваните методи за контрол на качеството на извършваните от външен изпълнител дейности, както и мерките или действията, които се налагат в случай на несъобразяване със заложените качествени цели;

iii)

копие от договорите, с които се уреждат тези споразумения за качествено изпълнение.“;

10)

член 17 се заменя със следното:

„Член 17

Допълнителни услуги

Когато заявител, дружество от неговата група или дружество, с което заявителят има споразумение, отнасящо се до предоставяне на услуги, свързани със сключването на сделка, или на услуги след сключването на сделка, предлага или планира да предлага допълнителни услуги, заявлението му за регистрация като регистър на трансакции съдържа следната информация:

а)

описание на допълнителните услуги, извършвани от заявителя или от дружеството в неговата група, и на евентуалните споразумения на регистъра на трансакции с дружества, предлагащи услуги, свързани със сключването на сделка, услуги след сключването на сделка или други подобни услуги, както и копия от тези споразумения;

б)

процедурите и правилата за осигуряване на необходимата степен на оперативно обособяване на ресурсите, системите и процедурите между предоставяните от заявителя услуги на регистър на трансакции по силата на Регламент (ЕС) № 648/2012 и другите му дейности, включително такива, които се състоят в предоставянето на услуги съгласно законодателството на Съюза или на трета държава, без значение дали дадена такава дейност се извършва от регистъра на трансакции, от дъщерно дружество на неговия холдинг или от друго дружество, с което той има споразумение относно услугите, свързани със сключването на сделка, услугите след сключването на сделка или относно друга дейност.“;

11)

членове 18, 19 и 20 се заменят със следното:

„Член 18

Прозрачност на правилата за достъп

1.   Заявлението за регистрация като регистър на трансакции съдържа следната информация:

а)

политиките и процедурите за различните видове ползватели за докладване на трансакциите и за достъп до данните в регистъра на трансакции, в т.ч. евентуалните процедури за съответните потребители за достъп, справка или промяна на информацията, поддържана от регистъра на трансакции;

б)

копие от условията, които определят правата и задълженията на различните видове ползватели във връзка с информацията, поддържана от регистъра на трансакции;

в)

описание на различните категории достъп за ползвателите;

г)

правилата и процедурите за достъп, съгласно които други доставчици на услуги могат да получат при равноправни условия достъп до информацията, поддържана от регистъра на трансакции, когато съответните контрагенти са дали писмено, доброволно и неотменимо съгласието си за това;

д)

описание на каналите и механизмите, използвани от регистъра на трансакции за публично оповестяване на информацията за достъп до своите данни.

2.   Информацията по параграф 1, букви а), б) и в) се уточнява за следните видове ползватели:

а)

вътрешни ползватели;

б)

докладващи контрагенти;

в)

субекти, предоставящи докладвани данни;

г)

субекти, натоварени с докладването;

д)

недокладващи контрагенти;

е)

недокладващи трети лица;

ж)

субектите, изброени в член 81, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 648/2012;

з)

други видове ползватели, когато е приложимо.

Член 19

Проверка на изчерпателността и верността на данните

Заявлението за регистрация като регистър на трансакции съдържа следната информация:

а)

процедурите за удостоверяване на идентичността на ползвателите с достъп до регистъра на трансакции;

б)

процедурите за проверка на изчерпателността и точността на докладваните на регистъра на трансакции деривати;

в)

процедурите за проверка на лиценза и на предоставеното от информационните системи разрешение на субекта, докладващ от името на докладващия контрагент;

г)

процедурите за проверка на запазването във всеки един момент на логическата последователност на информацията за докладваните деривати;

д)

процедурите за проверка на изчерпателността и точността на информацията за докладваните деривати;

е)

процедурите за равнение на данните между регистрите на трансакции, ако контрагентите докладват на различни регистри на трансакции;

ж)

процедурите за предоставяне на обратна информация на контрагентите по дериватите или на докладващите от тяхно име трети лица за извършваните по силата на букви а)—д) проверки и за резултата от равнението по буква е).

Член 20

Прозрачност на формирането на цената

Заявлението за регистрация като регистър на трансакции съдържа описание на:

а)

формирането на цената от страна на заявителя, в т.ч. предоставяните отбиви и отстъпки и условията за ползването им;

б)

тарифата на заявителя за предоставяните услуги на регистър на трансакции и допълнителни услуги, в т.ч. разчети за разходите за услугите на регистър на трансакции и за допълнителните услуги, както и подробни сведения за методите, използвани за отчитане на отделните разходи, които могат да възникнат за заявителя при предоставянето на услуги на регистър на трансакции и на допълнителни услуги;

в)

методите, използвани за предоставянето на всички видове ползватели на публичен достъп до информацията, в т.ч копие от тарифата, в която поотделно са посочени таксите за услугите на регистър на трансакции и таксите за допълнителните услуги.“;

12)

член 21 се заменя със следното:

„Член 21

Операционен риск

1.   Заявлението за регистрация като регистър на трансакции съдържа:

а)

подробно описание на наличните ресурси и процедурите за установяване и намаляване на операционния риск и на всеки друг съществен риск, на който заявителят е изложен, включително копия от съответните политики, методики, вътрешни процедури и наръчници;

б)

описание на нетните ликвидни активи, финансирани чрез собствен капитал за покриване на потенциални икономически загуби с цел да се продължи предоставянето на услуги като действащо предприятие, както и оценка за поне шест месеца напред на достатъчността на финансовите средства за покриване на оперативните разходи при прекратяване или реорганизация на най-важните дейности и услуги;

в)

плана на заявителя за непрекъснатост на дейността и политиката за актуализирането му, включително следните елементи:

i)

всички свързани с дейността процеси, ресурси, процедури за управление на кризи и свързаните с тях системи, които са от ключово значение за осигуряване от заявителя на услугите на регистър на трансакции, в т.ч. значимите дейности, възложени на външни изпълнители, както и стратегията, политиката и целите на регистъра на трансакции за осигуряване на непрекъснатостта на тези процеси;

ii)

споразуменията с други доставчици на инфраструктурни услуги на финансовите пазари, в т.ч. с други регистри на трансакции;

iii)

механизмите за осигуряване на минимално равнище на действие на основните функции и очакваните срокове за пълното възстановяване на тези процеси;

iv)

максимално допустимия срок за възстановяване на свързаните с дейността процеси и системи, като се имат предвид предвиденият в член 9, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 648/2012 срок за докладване пред регистрите на трансакции и обемът на данните, които регистърът на трансакции трябва да обработи в съответния еднодневен срок;

v)

процедурите за записването на инцидентите в дневник и за разглеждането им;

vi)

програмата за извършване на тестове и резултатите от тези тестове;

vii)

броя на наличните заместващи технически и операционни обекти, местоположението им, ресурсите им в сравнение с главния обект и въведените процедури за непрекъснатост на дейността при необходимост от използване на заместващите обекти;

viii)

информация за достъпа до второстепенен обект на дружеството, за да могат служителите да осигурят непрекъснатост на дейността, когато основният обект не може да бъде използван;

ix)

плановете, процедурите и системите при извънредни ситуации и за осигуряване на безопасността на персонала;

x)

плановете, процедурите и механизмите за управление на кризи, включително координацията на всички действия за осигуряване на непрекъснатост на дейността и нейното своевременно и ефективно активизиране в рамките на определен целеви срок за възстановяване;

xi)

плановете, процедурите и механизмите за възстановяването на системата и приложните и инфраструктурните компоненти на заявителя в определения целеви срок за възстановяване;

г)

описание на механизмите за осигуряване на дейността на заявителя като регистър на трансакции при срив и участието на ползвателите на услугите на регистър на трансакции и на трети лица в тях.

2.   Заявлението за регистрация като регистър на трансакции съдържа информация за процедурите за организирано заместване на първоначалния регистър на трансакции при искане от докладващ контрагент или от трето лице, което докладва от името на недокладващи контрагенти, или когато такова заместване е резултат от отмяна на регистрацията; в заявлението се съдържа и информация за процедурите за прехвърляне на данните и пренасочване на потоците докладвани данни към друг регистър на трансакции.“;

13)

член 22 се заменя със следното:

„Член 22

Правила за боравене с докладваната информация

1.   Заявлението за регистрация като регистър на трансакции съдържа информация за получаването и управлението на данните, в т.ч. за правилата и процедурите, въведени от заявителя за осигуряване на следното:

а)

своевременно и точно регистриране на докладваната информация;

б)

съхраняване в регистър на докладваните данни на всички предоставени сведения във връзка със сключването, изменението или прекратяването на договор за деривати;

в)

поддържане онлайн и офлайн на данните;

г)

подходящо копиране на данните с оглед на непрекъснатостта на дейността.

2.   Заявлението за регистрация като регистър на трансакции съдържа информация за използваните системи, правила и процедури за боравене с докладваната информация, така че промяната на данните да се извършва по подходящ начин, а позициите да се изчисляват вярно съгласно съответните законови или подзаконови изисквания.“;

14)

член 23 се заменя със следното:

„Член 23

Механизми за осигуряване на достъп до данните

Заявлението за регистрация като регистър на трансакции съдържа описание на ресурсите, методите и каналите, които заявителят използва, за да предостави достъп до информацията по член 81, параграфи 1, 3 и 5 от Регламент (ЕС) № 648/2012; това заявление съдържа и следната информация:

а)

процедура за изчисляване на съвкупните позиции, в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) № 151/2013 на Комисията (*3), както и описание на ресурсите, методите и каналите, които регистърът на трансакции ще използва, за да улесни по силата на член 81, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 648/2012 публичния достъп до съхраняваните при него данни, а също така и описание на периодичността на актуализация на данните, заедно с копие от евентуалните специални наръчници и вътрешни правила;

б)

описание на ресурсите, методите и средствата, които регистърът на трансакции използва, за да улесни по силата на член 81, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 648/2012 достъпа на съответните органи до съхраняваните при него данни, на периодичността на актуализация на данните, както и на контрола и проверките, които регистърът на трансакции може да въведе, за да филтрира достъпа, заедно с копие от съответните наръчници и вътрешни процедури;

в)

процедура и описание на ресурсите, методите и каналите, които регистърът на трансакции използва, за да улесни своевременно структурираното и изчерпателното събиране на данни от контрагентите, достъпа, в съответствие с член 80, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 648/2012, до неговата информация от контрагентите по дериватите, заедно с копие от съответните наръчници и вътрешни правила.

(*3)  Делегиран регламент (ЕС) № 151/2013 на Комисията от 19 декември 2012 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции по отношение на регулаторните технически стандарти, определящи данните, които се публикуват и предоставят от регистрите на трансакции, и оперативните стандарти за обобщаване, сравняване и достъп до данните (ОВ L 52, 23.2.2013 г., стр. 33).“."

15)

вмъква се следният член 23а:

„Член 23а

Пряк и незабавен достъп до данните от страна на органите

Заявлението за регистрация като регистър на трансакции съдържа информация за следното:

а)

реда и условията, при които органите, посочени в член 81, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 648/2012, имат пряк и незабавен достъп до информацията за дериватите, поддържана в регистъра на трансакции в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) № 151/2013;

б)

процедурата, по която органите по буква а) имат пряк и незабавен достъп до информацията за договорите за деривати, поддържана в регистъра на трансакции в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) № 151/2013;

в)

процедурата за гарантиране на целостта на данните, до които тези органи са имали достъп.“.

Член 2

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 13 декември 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) № 150/2013 на Комисията от 19 декември 2012 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на подробни изисквания за заявленията за регистрация като регистър на трансакции (ОВ L 52, 23.2.2013 г., стр. 25).

(3)  Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа и при повторното използване, и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 1).

(4)  Делегиран регламент (ЕС) № 151/2013 на Комисията от 19 декември 2012 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции по отношение на регулаторните технически стандарти, определящи данните, които се публикуват и предоставят от регистрите на трансакции, и оперативните стандарти за обобщаване, сравняване и достъп до данните (ОВ L 52, 23.2.2013 г., стр. 33).

(5)  Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).