22.3.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 81/58


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/360 НА КОМИСИЯТА

от 13 декември 2018 година

за допълнение на Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на таксите, начислявани от Европейския орган за ценни книжа и пазари на регистрите на трансакции

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа и при повторното използване, и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (1), и по-специално член 11, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 62 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета (2) се предвижда, че приходите на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) се състоят както от вноските на националните публични органи и от субсидия на Съюза, така и от таксите, заплащани на ЕОЦКП в предвидените в законодателството на Съюза случаи.

(2)

Регистрите на трансакции, установени в Съюза, следва да заплащат такса за регистрация, която покрива разходите на ЕОЦКП по обработката на заявлението за регистрация.

(3)

Разходите на ЕОЦКП за обработката на заявленията за регистрация ще бъдат по-високи, когато регистърът на трансакции предоставя допълнителни услуги. Предоставянето на такива допълнителни услуги е показател за очаквания голям оборот и за увеличени разходи, свързани с оценката на заявлението за регистрация. Следователно за целите на начисляване на таксите за регистрация регистрите на трансакции следва да бъдат класифицирани в две различни категории на очакван общ оборот (голям и малък очакван общ оборот), за които следва да се прилагат различни такси за регистрация в зависимост от това дали регистърът възнамерява да предоставя допълнителни услуги.

(4)

Когато даден регистър на трансакции, които вече е регистриран съгласно Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (3), подаде заявление за разширяване на обхвата на регистрацията, разходите за точното оценяване и разглеждане на заявлението ще бъдат по-ниски, отколкото за нова регистрация, тъй като ЕОЦКП вече разполага със съответната информация за подаващия заявлението регистър на трансакции. Затова регистърът на трансакции, подаващ заявление, следва да плати по-ниска такса. В случай че регистър на трансакции, който все още не е регистриран съгласно Регламент (ЕС) № 648/2012, едновременно подаде заявление за регистрация по силата на Регламент (ЕС) № 648/2012 и на Регламент (ЕС) 2015/2365, разходите за точната оценка и разглеждане на заявленията също биха били по-ниски поради ползите от еднократното разглеждане на едни и същи документи. В случай на едновременно подаване на заявления регистърът на трансакции следва да заплати пълния размер такса за регистрация, дължима съгласно Регламент (ЕС) № 648/2012, и намалената такса за разширяване на обхвата на регистрацията, дължима по силата на Регламент (ЕС) 2015/2365.

(5)

Ако след регистрацията регистърът на трансакции започне да предлага допълнителни услуги и по този начин попадне в по-висока категория по отношение на очаквания общ оборот, регистърът на трансакции следва да заплати разликата между първоначално платената такса за регистрация и таксата за регистрация, съответстваща на категорията на очаквания по-голям оборот. В обратния случай, когато след регистрацията регистърът на трансакции престане да предлага допълнителни услуги, ЕОЦКП не следва да му възстановява част от платената такса, тъй като по време на регистрацията са направени разходи за оценка на заявлението на регистър на трансакции с по-голям оборот.

(6)

За да се избегне подаването на неоснователни заявления, регистрационните таксите не следва да бъдат възстановявани, ако даден регистър на трансакции оттегли заявлението си в процеса на регистриране или ако му бъде отказана регистрация.

(7)

С оглед на ефективното използване на бюджета на ЕОЦКП и за да се намали финансовата тежест за държавите членки и Съюза е необходимо да се въведе изискване регистрите на трансакции да покриват поне всички разходи, свързани с техния надзор. Надзорните такси следва да се определят така, че да се избегне значително натрупване на дефицит или излишък за дейностите, свързани с регистрите на трансакции. При бюджетен дефицит ЕОЦКП не следва да изисква от регистрите на трансакции да покрият дефицита. При значителен дефицит ЕОЦКП следва да анализира причините и да измени своите проформа надзорни разходи за следващия бюджетен период. При бюджетен излишък излишъците от събраните такси не следва да се възстановяват на регистрите на трансакции.

(8)

С оглед на справедливото и ясно разпределение на таксите, което същевременно отразява реалните административни усилия, насочени към всеки поднадзорен субект, надзорната такса следва да се изчислява въз основа на оборота, генериран от основните дейности на регистъра на трансакции и от предлаганите от него допълнителни услуги. За целите на изчисляването на приложимия оборот е необходимо да се разграничат допълнителните услуги, пряко свързани с предоставянето на основните услуги по централизирано събиране и поддържане на данни за СФЦК по силата на Регламент (ЕС) 2015/2365 (като например агент по отпускането на кредити и управление на обезпечения), и услугите, свързани с централизираното събиране и поддържане на данни за СФЦК и деривати (съпоставяне на трансакции, потвърждаване на трансакции, оценяване на обезпечения и докладване от трета страна). Начисляваните на даден регистър на трансакции надзорни такси следва да бъдат пропорционални на дейността на този регистър на трансакции спрямо цялата дейност на всички регистрирани и контролирани регистри на трансакции в рамките на дадена година. Предвид наличието обаче на фиксирани административни разходи по надзора на регистрите на трансакции следва да бъде определена минимална годишна надзорна такса. Тази сума не е свързана с плащането на надзорните такси по силата на Регламент (ЕС) № 648/2012.

(9)

С цел да бъдат покрити разходите по признаване и годишните административни разходи по надзора следва да бъдат предвидени и правила за таксите, начислявани на регистрите на трансакции от трети държави, които подават заявление за признаване в Съюза по силата на Регламент (ЕС) 2015/2365. В тази връзка таксата за признаване следва да включва два компонента: разходите по обработването от ЕОЦКП на заявлението за признаване на регистрите на трансакции от тези трети държави – по силата на член 19, параграф 4 от посочения регламент, и разходите, свързани със сключването по силата на член 20 от посочения регламент на споразумения за сътрудничество с компетентните органи на третата държава, в която е регистриран подалият заявление регистър на трансакции. Разходите, свързани със сключването на споразумения за сътрудничество, следва да се поделят от признатите регистри на трансакции от една и съща трета държава. Освен това регистрите на трансакции от трети държави заплащат годишна надзорна такса.

(10)

Когато регистър на трансакции от трета държава, който вече е бил признат съгласно Регламент (ЕС) № 648/2012, подаде заявление за разширяване на обхвата на регистрацията му на признаване, разходите за обработката на заявлението следва да са по-ниски от разходите за обработката на ново заявление поради припокриване на дейностите по режимите, предвидени в Регламент (ЕС) № 648/2012 и Регламент (ЕС) 2015/2365. Следователно компонентът на таксата за признаване, свързан с обработката на заявлението, следва да бъде намален. От друга страна, сключването на споразумение за сътрудничество води до разходи за привеждане в съответствие с нормативните изисквания, които са специфични за Регламент (ЕС) 2015/2365. Следователно компонентът на таксата за признаване, свързан със споразуменията за сътрудничество, следва да не се влияе от наличието на споразумения за сътрудничество съгласно Регламент (ЕС) № 648/2012.

(11)

Надзорните функции, упражнявани от ЕОЦКП по отношение на признатите регистри на трансакции от трети държави, са свързани предимно с изпълнението на споразуменията за сътрудничество, включително ефективния обмен на данни между съответните органи. Разходите за изпълнение на тези функции следва да се покриват от годишните надзорни такси, начислявани на признатите регистри на трансакции. Тъй като тези разходи ще бъдат много по-ниски от разходите на ЕОЦКП за упражняване на пряк надзор над регистрираните регистри на трансакции в Съюза, надзорните таксите на признатите регистри на трансакции следва да бъдат значително по-ниски от минималната надзорна такса, начислявана на регистрираните регистри на трансакции, които са пряко поднадзорни на ЕОЦКП.

(12)

Националните компетентни органи понасят разходи при изпълнението на задачите по силата на Регламент (ЕС) 2015/2365 и в резултат на делегирането от ЕОЦКП на задачи по силата на член 74 от Регламент (ЕС) № 648/2012 и член 9, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2015/2365. Таксите, начислявани от ЕОЦКП на регистрите на трансакции, следва да покриват и тези разходи. С цел да се избегне понасянето на загуба или реализирането на печалба от компетентните органи при изпълнението на делегираните задачи или при оказване на съдействие на ЕОЦКП, ЕОЦКП следва да възстановява на националния компетентен орган понесените от него действителен разходи.

(13)

Тъй като в годината на регистриране на регистъра на трансакции данните за неговата дейност ще бъдат ограничени, следва да се предвиди временна надзорна такса, изчислявана въз основа на прогнозна оценка на разходите по надзора на този регистър на трансакции през първата година. Точният начин на изчисляване на таксата следва да отразява датата на регистриране на регистъра на трансакции, както и датата, от която се прилага задължението за докладване по член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2015/2365, така че точно да се отрази необходимият надзор от ЕОЦКП. Ако за даден регистър на трансакции задължението за докладване започва да се прилага едва през годината след годината, в която е регистриран, временната надзорна такса за годината, в която е извършена регистрацията, следва да се основава на регистрационната такса. Това е така, тъй като разходите по надзора на регистрите на трансакции, които все още не докладват, са съпоставими с разходите за обработване на заявлението за регистрация. В зависимост от времето между регистрацията и края на годината сумата ще се коригира пропорционално, като се приема, че регистрационната процедура отнема обикновено 150 работни дни. Ако за даден регистър на трансакции задължението за докладване започва да се прилага през първите шест месеца на годината, в която е регистриран, междинната надзорна такса следва да се изчислява въз основа на приложимия оборот, който отразява приходите на регистъра на трансакции за първото полугодие. Ако за даден регистър на трансакции задължението за докладване започва да се прилага през вторите шест месеца на годината, в която е регистриран, междинната надзорна такса следва да се изчислява въз основа на размера на регистрационната такса на регистъра на трансакции. Това се дължи на факта, че ще има само ограничени данни за приложимия оборот.

(14)

Регистрите на трансакции, регистрирани през 2019 г., няма да започнат да предоставят услуги по докладване преди края на 2019 г. и тяхната дейност през 2019 г. вероятно ще бъде пренебрежимо малка. По тази причина тяхната годишна надзорна такса за 2020 г. следва да бъде изчислена въз основа на приложимия оборот през първата половина на 2020 г.

(15)

Настоящият регламент следва да представлява правното основание за правото на ЕОЦКП да начислява такси на регистрите на трансакции,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Пълно възстановяване на надзорните разходи

Таксите, които се събират от регистрите на трансакции, покриват:

а)

всички разходи, свързани с регистрацията и надзора на регистрите на трансакции от страна на ЕОЦКП в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/2365, включително разходите, произтичащи от признаването на регистрите на трансакции, както и разходите, произтичащи от разширяване на обхвата на регистрацията или разширяване на обхвата на признаване на регистри на трансакции, които вече са регистрирани или признати съгласно Регламент (ЕС) № 648/2012;

б)

всички разходи, които трябва да бъдат възстановени на компетентните органи за дейността, която са извършили по силата на Регламент (ЕС) 2015/2365 и в резултат на делегиране на задачи в съответствие с член 74 от Регламент (ЕС) № 648/2012 и член 9 от Регламент (ЕС) 2015/2365.

Член 2

Приложим оборот

1.   Регистрите на трансакции, регистрирани съгласно Регламент (ЕС) 2015/2365, съхраняват за целите на настоящия регламент само заверени финансови отчети, в които се прави разграничение между:

а)

приходите, генерирани от основните функции по централизирано събиране и поддържане на данни за СФЦК съгласно Регламент (ЕС) 2015/2365;

б)

приходите, генерирани от допълнителните услуги, които са пряко свързани с централизираното събиране и поддържането на данни за СФЦК съгласно Регламент (ЕС) 2015/2365.

Приложимите приходи от допълнителните услуги на регистъра на трансакции за определена година „n“ са равни на приходите от услугите, определени по буква б).

2.   Регистрите на трансакции, регистрирани по силата както на Регламент (ЕС) 2015/2365, така и на Регламент (ЕС) № 648/2012, съхраняват заверени финансови отчети за целите на настоящия регламент, в които се прави разграничение между най-малко следното:

а)

приходите, генерирани от основните функции по централизирано събиране и поддържане на данни за СФЦК съгласно Регламент (ЕС) 2015/2365;

б)

приходите, генерирани от основните функции по централизирано събиране и поддържане на данни за деривати съгласно Регламент (ЕС) № 648/2012;

в)

приходите, генерирани от допълнителни услуги, които са пряко свързани с централизираното събиране и поддържането на данни за СФЦК съгласно Регламент (ЕС) 2015/2365;

г)

приходите, генерирани от допълнителни услуги, които са пряко свързани както с централизирано събиране и поддържане на данни за СФЦК съгласно Регламент (ЕС) 2015/2365, така и с централизираното събиране и поддържане на данни за деривати съгласно Регламент (ЕС) № 648/2012.

Приложимите приходи от допълнителни услуги на регистъра на трансакции за определена година „n“ са равни на сбора от

приходите по буква в), и

част от приходите по буква г).

Частта от приходите по буква г) трябва да бъде равна на приходите по буква а), разделена на сбора от

приходите по буква а), и

приходите по буква б).

3.   Приложимият оборот на даден регистър на трансакции за определена година „n“ е равен на сбора от

неговите приходи, генерирани от основните функции по централизирано събиране и поддържане на данни за СФЦК съгласно Регламент (ЕС) 2015/2365, на базата на заверените финансови отчети за предходната година „n-1“, и

неговите приложими приходи от допълнителни услуги, определени в съответствие с параграфи 1 и 2, според случая, на базата на заверените финансови отчети за предходната година „n-1“,

разделен на сбора от

общите приходи на всички регистрирани регистри на трансакции, генерирани от основните функции по централизирано събиране и поддържане на данни за СФЦК съгласно Регламент (ЕС) 2015/2365, на базата на заверените финансови отчети за предходната година „n-1“, и

общите приложими приходи от допълнителни услуги на всички регистрирани регистри на трансакции, определени в съответствие с параграфи 1 и 2, според случая, на базата на заверените финансови отчети за предходната година „n-1“.

Приложимият оборот на даден регистър на трансакции („РТ“ във формулата по-долу) се изчислява, както следва:

Formula

когато приходите от СФЦК = приходите от основните услуги, свързани с СФЦК + приложимите приходи от допълнителни услуги.

4.   Ако регистърът на трансакции не е извършвал дейност през цялата предходна година „n-1“, неговият приложим оборот се изчислява по формулата от параграф 3, като стойността, изчислена за броя на месеците, през които регистърът на трансакции е извършвал дейност през година „n-1“, се екстраполира за цялата година „n-1“.

Член 3

Промяна на таксите

Размерът на таксите, начислявани за дейностите на ЕОЦКП, свързани с регистрите на трансакции, се определя така, че да се избегне значителното натрупване на дефицит или излишък.

В случай на периодично повтарящ се значителен излишък или дефицит Комисията преразглежда размера на таксите.

ГЛАВА II

ТАКСИ

Член 4

Видове такси

1.   Регистрите на трансакции, установени в Съюза, които подават заявление за регистрация в съответствие с член 5, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2015/2365, заплащат следните видове такси:

а)

такси за регистрация и за разширяване на обхвата на регистрацията в съответствие с член 5;

б)

годишна надзорна такса в съответствие с член 6.

2.   Регистрите на трансакции, установени в трети държави, които подават заявление за признаване в съответствие с член 19, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2015/2365, заплащат следните видове такси:

а)

такси за регистрация или за разширяване на обхвата на регистрацията в съответствие с член 7, параграфи 1 и 2;

б)

годишна надзорна такса за признати регистри на трансакции в съответствие с член 7, параграф 3.

Член 5

Такса за регистрация и такса за разширяване на обхвата на регистрацията

1.   Таксата за регистрация, дължима от всеки регистър на трансакции, подаващ заявление за регистрация, отразява разходите, свързани с точната оценка и разглеждане на заявлението за регистрация или за разширяване на обхвата на регистрацията, като се вземат предвид услугите, които ще се предоставят от регистъра на трансакции, включително всякакви допълнителни услуги.

2.   Счита се, че регистърът на трансакции предлага допълнителни услуги във всяка от следните ситуации:

а)

когато пряко предлага допълнителни услуги;

б)

когато даден субект, принадлежащ към същата група като регистъра на трансакции, предоставя допълнителни услуги;

в)

когато даден субект, с когото регистърът на трансакции е сключил споразумение за сътрудничество при предоставянето на услуги в контекста на верига от услуги или на стопанска дейност, свързана със сключването на сделките или с услугите след сключването на сделките, предлага допълнителни услуги.

3.   Когато регистърът на трансакции не предоставя допълнителни услуги, както е посочено в параграф 2, се счита, че този регистър на трансакции има очакван малък общ оборот и заплаща такса за регистрация в размер на 65 000 евро.

4.   Когато регистърът на трансакции предоставя допълнителни услуги, както е посочено в параграф 2, се счита, че регистърът на трансакции има очакван голям общ оборот и заплаща такса за регистрация в размер на 100 000 евро.

5.   Когато регистър на трансакции подава заявление за регистрация и вече е регистриран съгласно дял VI, глава 1 от Регламент (ЕС) № 648/2012, регистърът на трансакции заплаща такса за разширяване на обхвата на регистрацията в размер на:

а)

50 000 евро за регистрите на трансакции, които предоставят допълнителни услуги, както е посочено в параграф 2;

б)

32 500 евро за регистрите на трансакции с очакван малък оборот, които не предоставят допълнителни услуги, както е посочено в параграф 2.

6.   Ако регистър на трансакции, който все още не е регистриран по Регламент (ЕС) № 648/2012, едновременно подаде заявление за регистрация по силата на Регламент (ЕС) № 648/2012 и на Регламент (ЕС) 2015/2365, този регистър на трансакции заплаща пълната регистрационна такса, дължима по силата на Регламент (ЕС) № 648/2012, и таксата за разширяване на обхвата на регистрацията по параграф 5.

7.   В случай на съществена промяна в условията на регистрация, както е посочено в член 5, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2015/2365, в резултат на която регистърът на трансакции дължи по силата на параграфи 3, 4 и 5 по-висока такса за регистрация съгласно параграфи 3, 4 и 5 в сравнение с първоначално платената, регистърът на трансакции заплаща разликата между първоначално платената такса за регистрация и по-високата приложима такса за регистрация, произтичаща от настъпилата съществена промяна.

Член 6

Годишни надзорни такси за регистрираните регистри на трансакции и регистрите на трансакции, които са разширили своята регистрация

1.   Регистрираният регистър на трансакции заплаща годишна надзорна такса.

2.   Общата годишна надзорна такса и годишната надзорна такса на даден регистър на трансакции за дадена година „n“ се изчисляват, както следва:

а)

общият размер на годишната надзорна такса за дадена финансова година „n“ е равен на прогнозираните разходи — както са включени в бюджета на ЕОЦКП за същата година, по надзора, по силата на Регламент (ЕС) 2015/2365, на дейностите на регистрите на трансакции;

б)

годишната надзорна такса, която регистърът на трансакции заплаща за дадена година „n“, е равна на общата годишна надзорна такса, определена съгласно буква а), разделена между всички регистри на трансакции, регистрирани през годината „n-1“, пропорционално на техния приложим оборот, изчислен в съответствие с член 2, параграф 3.

3.   Годишната надзорна такса, която заплаща регистър на трансакции, подаващ по силата на член 5, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2015/2365 заявление за регистрация или за разширяване на обхвата на регистрацията, не може в никакъв случай да бъде по-малка от 30 000 евро.

Член 7

Такси за регистри на трансакции от трети държави

1.   Регистър на трансакции, който подава заявление за признаване съгласно член 19, параграф 4, буква а) от Регламент (ЕС) 2015/2365, заплаща такса за признаване, изчислена като сбора от следното:

а)

20 000 евро;

б)

частното от 35 000 евро, разделено на общия брой регистри на трансакции от една и съща трета държава, които са признати от ЕОЦКП или са подали заявление за признаване, но все още не са били признати.

2.   Регистър на трансакции, който подава заявление за разширяване на обхвата на регистрацията съгласно член 19, параграф 4, буква б) от Регламент (ЕС) 2015/2365, заплаща такса за признаване, изчислена като сбора на 10 000 евро и сумата, изчислена в съответствие с параграф 1, буква б).

3.   Регистърът на трансакции, който е признат в съответствие с член 19, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2015/2365, заплаща годишна надзорна такса в размер на 5 000 евро.

ГЛАВА III

УСЛОВИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛАЩАНЕ

Член 8

Общи условия за извършването на плащане

1.   Всички такси се заплащат в евро. Те се заплащат, както е посочено в членове 9, 10 и 11.

2.   Върху просрочените плащания се начислява дневна глоба в размер на 0,1 % от дължимата сума.

Член 9

Плащане на регистрационните такси

1.   Регистрационните такси по член 5 се заплащат в пълен размер в момента, в който регистърът на трансакции подава заявлението си за регистрация по силата на член 5, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2015/2365.

2.   Регистрационната такса не се възстановява, ако регистърът на трансакции оттегли своето заявление за регистрация преди ЕОЦКП да е приел мотивирано решение за регистриране или за отказ от регистриране, или да е отказал регистрация.

Член 10

Плащане на годишните надзорни такси

1.   Посочената в член 6 годишна надзорна такса за дадена година се заплаща на две вноски.

Първата вноска е дължима на 28 февруари на съответната година и възлиза на пет шести от прогнозираната годишна надзорна такса. Ако все още липсват данни за приложимия оборот, изчислен в съответствие с член 2, изчисляването на оборота се извършва въз основа на данните за последния приложим оборот, изчислен в съответствие с член 2.

Втората вноска е дължима на 31 октомври. Размерът ѝ е равен на годишната надзорна такса, изчислена в съответствие с член 6, намалена с размера на първата вноска.

2.   ЕОЦКП изпраща на регистрите на трансакции искане за плащане на вноските най-малко 30 дни преди съответната дата на плащане.

Член 11

Плащане на такси от регистрите на трансакции от трети държави

1.   Таксите за признаване по член 7, параграфи 1 и 2 се заплащат в пълен размер в момента, в който регистърът на трансакции подава заявление за признаване по силата на член 19, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2015/2365. Те не се възстановяват.

2.   При всяко ново заявление за признаване на регистър на трансакции от трета държава, подадено съгласно член 19, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2015/2365, ЕОЦКП преизчислява сумата по член 7, параграф 1, буква б).

ЕОЦКП възстановява разликата между сумата, начислена съгласно член 7, параграф 1, буква б), и сумата, получена след преизчислението, поравно между вече признатите регистри на трансакции от тази трета държава. Тази разлика се възстановява или чрез директно плащане, или чрез намаляване на таксите, дължими следващата година.

3.   Годишната надзорна такса за признат регистър на трансакции е дължима до края на февруари всяка година. Най-малко 30 дни преди тази дата ЕОЦКП изпраща на признатия регистър на трансакции искане за плащане.

Член 12

Възстановяване на разходите на компетентните органи

1.   Единствено ЕОЦКП начислява такси на регистрите на трансакции за тяхната регистрация, разширяване на обхвата на регистрацията, надзор и признаване съгласно настоящия регламент.

2.   ЕОЦКП възстановява на съответния компетентен орган действителните разходи, направени при изпълнение на задачи съгласно Регламент (ЕС) 2015/2365 и в резултат на делегиране от страна на ЕОЦКП на задачи съгласно член 74 от Регламент (ЕС) № 648/2012 и член 9, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2015/2365.

ГЛАВА IV

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 13

Изчисляване на междинните надзорни такси

1.   Когато задължението за докладване по член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2015/2365 започва да се прилага по силата на член 33, параграф 2, буква а) от същия регламент през годината, следваща годината, в която регистърът на трансакции е регистриран съгласно член 5, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2015/2365, регистърът на трансакции заплаща в годината на регистрацията си междинна надзорна такса, изчислена в съответствие с част 1 от приложението.

2.   Когато задължението за докладване по член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2015/2365 започва да се прилага по силата на член 33, параграф 2, буква а) от същия регламент през първите шест месеца на годината, в която е регистриран регистърът на трансакции съгласно член 5, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2015/2365, регистърът на трансакции заплаща в годината на регистрацията си междинна надзорна такса, изчислена в съответствие с част 2 от приложението.

3.   Когато задължението за докладване по член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2015/2365 започва да се прилага по силата на член 33, параграф 2, буква а) от същия регламент през вторите шест месеца на годината, в която е регистриран регистърът на трансакции съгласно член 5, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2015/2365, регистърът на трансакции заплаща в годината на регистрацията си междинна надзорна такса, изчислена в съответствие с част 3 от приложението.

Член 14

Плащане през 2019 г. на таксите за регистрация и таксите за регистрите на трансакции от трети държави

1.   Регистрите на трансакции, които подават заявление за регистрация съгласно член 5, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2015/2365 през 2019 г., плащат посочената в член 6 такса за регистрация в пълен размер 30 дни след влизането в сила на настоящия регламент или на датата на подаване на заявлението за регистрация, която от двете дати настъпи по-късно.

2.   Регистрите на трансакции от трети държави, които подават през 2019 г. заявление за признаване съгласно член 19, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2015/2365, плащат посочената в член 7, параграф 1 или 2, според случая, такса за признаване в пълен размер 30 дни след влизането в сила на настоящия регламент или на датата на подаване на заявлението, която от двете дати настъпи по-късно.

3.   Регистрите на трансакции от трети държави, признати през 2019 г. по член 19, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2015/2365, заплащат годишна надзорна такса за 2019 г. по силата на член 7, параграф 3 в пълен размер 60 дни след влизането в сила на настоящия регламент или 30 дни, след като ЕОЦКП е уведомил регистъра на трансакции за посоченото в член 19, параграф 7 решение за признаване, в зависимост от това коя от двете дати е по-късна.

Член 15

Годишна надзорна такса за 2020 г. за регистрите на трансакции, които през 2019 г. са били регистрирани или са разширили обхвата на регистрацията си

1.   Надзорната такса, която регистърът на трансакции заплаща за 2020 г., е равна на общата годишна надзорна такса, определена в съответствие с член 6, параграф 2, буква а), разпределена между всички регистри на трансакции, регистрирани през 2019 г., пропорционално на приложимия оборот, изчислен в съответствие с параграф 2.

2.   За целите на изчисляването в съответствие с член 6 на годишната надзорна такса за 2020 г. за регистрите на трансакции, регистрирани през 2019 г. по член 5, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2015/2365, приложимият оборот на даден регистър на трансакции е сборът от

приходите, генерирани от основните функции по централизирано събиране и поддържане на данни за СФЦК, за периода от 1 януари 2020 г. до 30 юни 2020 г., и

приложимите приходи от допълнителни услуги по член 2, параграфи 1 и 2 на регистъра на трансакции за периода от 1 януари 2020 г. до 30 юни 2020 г.

разделен на сбора от

общите приходи, генерирани от основните функции по централизирано събиране и поддържане на данни за СФЦК, за периода от 1 януари 2020 г. до 30 юни 2020 г. на всички регистрирани регистри на трансакции, и

приложимите приходи от допълнителни услуги по член 2, параграфи 1 и 2 за периода от 1 януари 2020 г. до 30 юни 2020 г. на всички регистрирани регистри на трансакции.

3.   Годишната надзорна такса за 2019 г. за регистрите на трансакции, регистрирани през 2018 г., се заплаща на две вноски.

Първата вноска е дължима на 28 февруари 2020 г. и е равна на платената от регистъра на трансакции през 2019 г. регистрационна такса по силата на член 5.

Втората вноска е дължима на 31 октомври 2020 г. Размерът ѝ е равен на годишната надзорна такса, изчислена в съответствие с параграф 1, намалена с размера на първата вноска.

Когато сумата, платена от регистъра на трансакции при първата вноска, е по-висока от годишната надзорна такса, изчислена в съответствие с параграф 1, ЕОЦКП възстановява на регистъра на трансакции разликата между сумата, платена с първата вноска, и годишната надзорна такса, изчислена в съответствие с параграф 1.

4.   Най-малко 30 дни преди датата на плащането ЕОЦКП изпраща на регистрираните през 2019 г. регистри на трансакции исканията за плащане на вноските на годишната надзорна такса за 2020 г.

5.   Когато заверят финансовите си отчети за 2020 г. регистрираните през 2019 г. регистри на трансакции докладват на ЕОЦКП всяка промяна в приложимия оборот, изчислен в съответствие с параграф 2, произтичаща от разликата между окончателните данни за периода от 1 януари 2020 г. до 30 юни 2020 г. и предварителните данни, използвани за изчислението по параграф 2.

Регистрите на трансакции заплащат разликата между действително платената по силата на параграф 1 годишна надзорна такса за 2020 г. и годишната надзорна такса за 2020 г., дължима в резултат на промяна в приложимия оборот, както е посочено в първа алинея.

Най-малко 30 дни преди съответната дата на плащане ЕОЦКП изпраща на регистрите на трансакции посоченото в предходната алинея искане за допълнително плащане.

Член 16

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 13 декември 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).

(3)  Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета на 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции (ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

МЕЖДИННИ НАДЗОРНИ ТАКСИ ЗА ПЪРВАТА ГОДИНА

Част 1

Междинна надзорна такса за годината на регистриране на регистъра на трансакции, когато задължението за докладване започва да се прилага през следващата година

1.

Междинната надзорна такса на регистъра на трансакции е равна на по-малката от следните стойности:

а)

таксата за регистрация на регистъра на трансакции, дължима по силата на член 5 от настоящия регламент;

б)

регистрационната такса на регистъра на трансакции, дължима по силата на член 5 от настоящия регламент, умножена по отношението на работните дни от датата на регистрация до края на годината към 150 работни дни.

Изчислението се прави, както следва:

Междинна надзорна такса на регистър на трансакции = Min (регистрационна такса, регистрационна такса * коефициент)

Formula

2.

Междинната надзорна такса се плаща в пълен размер 60 дни след влизането в сила на настоящия регламент или 30 дни след уведомлението, посочено в член 8, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2015/2365, в зависимост от това коя от двете дати настъпи по-късно.

Част 2

Междинна надзорна такса за годината на регистриране на регистъра на трансакции, когато задължението за докладване започва да се прилага в първите шест месеца от същата година

1.

Междинната надзорна такса на регистъра на трансакции е равна на общата годишна надзорна такса, изчислена в съответствие с член 6, параграф 2, буква а) от настоящия регламент, разделена между всички регистри на трансакции, регистрирани през съответната година, пропорционално на приложимия оборот, изчислен съгласно параграф 2.

2.

За целите на изчисляване на междинната надзорна такса приложимият оборот на регистъра на трансакции е сборът от

приходите, генерирани от основните функции по централизирано събиране и поддържане на данни за СФЦК, за периода от 1 януари до 30 юни на годината, в която е регистриран регистърът на трансакции, и

приложимите приходи от допълнителни услуги на регистъра на трансакции, съгласно предвиденото в член 2, параграф 1 или 2 от настоящия регламент – според случая, за периода от 1 януари до 30 юни на годината на регистриране на регистъра на трансакции,

разделен на общите приходи, генерирани от основните функции по централизирано събиране и поддържане на данни за СФЦК, и приложимите приходи от допълнителни услуги на всички регистрирани регистри на трансакции, съгласно предвиденото в член 2, параграф 1 или 2 от настоящия регламент – според случая, за периода от 1 януари до 30 юни на съответната година.

3.

Междинната надзорна такса се заплаща на две вноски.

Първата вноска е дължима 30 дни след уведомлението, посочено в член 8, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2015/2365, и е равна на таксата за регистрация на регистъра на трансакции, предвидена в член 5 от настоящия регламент.

Втората вноска е дължима на 31 октомври. Размерът ѝ е равен на междинната надзорна такса, изчислена в съответствие с параграф 1, намалена с размера на първата вноска.

Когато сумата, платена от регистъра на трансакции при първата вноска, е по-висока от междинната надзорна такса, изчислена в съответствие с параграф 1, ЕОЦКП възстановява на регистъра на трансакции разликата между сумата, платена с първата вноска, и междинната надзорна такса, изчислена в съответствие с параграф 1.

4.

Когато са налични заверените финансови отчети за годината на регистрацията, регистрите на трансакции докладват на ЕОЦКП всяка промяна в приложимия оборот, изчислен в съответствие с параграф 1, произтичаща от разликата между окончателните данни за периода от 1 януари до 30 юни и предварителните данни, използвани за изчислението съгласно параграф 1.

Регистрите на трансакции заплащат разликата между годишната надзорна такса за годината на регистрацията, действително платена съгласно параграф 3, и годишната надзорна такса за годината на регистрацията, дължима в резултат на промяна в приложимия оборот, както е посочено в първа алинея.

5.

Без да се засягат разпоредбите на параграфи 1 и 4, междинната надзорна такса не може да бъде по-ниска от 15 000 евро.

Част 3

Междинна надзорна такса за годината на регистриране на регистъра на трансакции, когато задължението за докладване започва да се прилага през вторите шест месеца на същата година

1.

Междинната надзорна такса на регистъра на трансакции е равна на общата годишна надзорна такса, изчислена в съответствие с член 6, параграф 2, буква а) от настоящия регламент, разпределена между всички регистри на трансакции, пропорционално на съотношението на регистрационната такса, платена на ЕОЦКП от регистъра на трансакции, към общия размер на всички регистрационни такси, платени на ЕОЦКП за съответната година от регистрите на трансакции.

2.

Таксата, определена в съответствие с параграф 1, е дължима 30 дни след уведомлението, посочено в член 8, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2015/2365.