25.2.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 55/4


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/321 НА КОМИСИЯТА

от 18 февруари 2019 година

относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1232

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (1), и по-специално член 57, параграф 4 и член 58, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С цел да се осигури еднакво прилагане на Комбинираната номенклатура (КН), приложена към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета (2), е необходимо да се приемат мерки относно класирането на някои стоки.

(2)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1232 на Комисията (3) артикул, изработен от сферографитен чугун (пластичен чугун, EN-GJS-500-7), е класиран в код по КН 7325 99 10 като други изделия, отляти от ковък чугун.

(3)

Класирането в Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1232 беше въз основа на Обяснителните бележки към Комбинираната номенклатура към код по КН 7307 19 10, в които се съдържаше определение на ковък чугун и съгласно които изразът „ковък“ включваше сферографитен чугун.

(4)

В съединени дела C-397/17 и C-398/17, Profit Europe (4), Съдът постанови, че отлетите принадлежности за тръбопроводи от сферографитен чугун трябва да се класират в подпозиция 7307 19 90.

(5)

Съдът основава решението си на констатацията, че сферографитният чугун и ковкият чугун се различават по своя състав и начин на производство и че макар сферографитният чугун да има сходни характеристики с тези на ковкия чугун (EN-GJM), все пак съставлява отделна категория в класификацията на чугуните (EN-GJS).

(6)

Заключението на Съда в това отношение е, че доколкото в Обяснителните бележки се посочва, че „[т]ерминът „ковък чугун“ включва също чугун[а] със сфероидален графит“, те водят до разширяване на понятието „ковък чугун“, така че да обхваща и друга категория чугун, и следователно трябва да се оставят без внимание.

(7)

По аналогия решението на Съда е приложимо към продукта, обхванат от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1232, тъй като този продукт отговаря на стандарт EN-GJS-500-7 и класирането му като артикул от ковък чугун се основава на текста на Обяснителните бележки към Комбинираната номенклатура към код по КН 7307 19 10, за който Съдът постанови, че променя обхвата на подпозиция по КН 7307 19 10.

(8)

Следователно класирането на артикула, обхванат от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1232, не е в съответствие с констатациите на Съда в решението му по съединени дела C-397/17 и C-398/17.

(9)

Ето защо Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1232 следва да бъде отменен и заменен.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стоките, описани в колона 1 от таблицата в приложението, се класират в Комбинираната номенклатура в кода по КН, посочен в колона 2 от същата таблица.

Член 2

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1232 се отменя.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 18 февруари 2019 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Stephen QUEST

Генерален директор

Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“


(1)  ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1232 на Комисията от 3 юли 2017 г. относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура (ОВ L 177, 8.7.2017 г., стр. 23).

(4)  Решение на Съда от 12 юли 2018 г., Profit Europe, по съединени дела C-397/17 и C-398/17, EU:C:2018:564.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Описание на стоките

Класиране

(код по КН)

Основания

(1)

(2)

(3)

Кръгъл артикул с диаметър приблизително 500 mm и тегло приблизително 23 kg. Изработен е от сферографитен чугун (пластичен чугун, EN-GJS-500-7). Артикулът е боядисан с черен битум за защита срещу корозия.

Артикулът е сертифициран в съответствие със стандарта EN 124 (канализационни решетки и капаци за ревизионни шахти за транспортни и пешеходни зони) и се използва като капак за канализации (например за канализацията за дъждовни води).

Вж. изображението (1).

7325 99 90

Класирането се определя от общи правила 1 и 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура и от описанието на кодове по КН 7325 , 7325 99 и 7325 99 90 .

Изключва се класиране на артикула в код по КН 7325 10 00 като други изделия, отляти от нековък чугун, тъй като нековкият чугун е неподатлив на деформиране при напрежение на натиск, докато сферографитният чугун е податлив на деформиране при напрежение на опън и до определена степен и при напрежение на натиск. Следователно сферографитният чугун като такъв не може да бъде смятан за нековък чугун (вж. по аналогия решение на Съда от 12 юли 2018 г., Profit Europe, по съединени дела C-397/17 и C-398/17, EU:C:2018:564).

Изключва се също класиране на артикула в код по КН 7325 99 10 като други изделия, отляти от ковък чугун, тъй като сферографитният чугун и ковкият чугун се различават по своя състав и метод на производство. Макар сферографитният чугун да има сходни характеристики с тези на ковкия чугун (EN-GJM), той все пак съставлява отделна категория (EN-GJS) (вж. по аналогия решение на Съда от 12 юли 2018 г., Profit Europe, по съединени дела C-397/17 и C-398/17).

Следователно артикулът трябва да бъде класиран в код по КН 7325 99 90 като „други изделия, отляти от други чугун, желязо или стомана“.

Image 1

(1)  Изображението е само за информация.