22.2.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 53/14


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/288 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 13 февруари 2019 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 1305/2013 и Регламент (ЕС) № 1307/2013 по отношение на някои правила за директните плащания и подпомагането на развитието на селските райони за 2019 г. и 2020 г.

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 42 и член 43, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

след консултация с Европейския икономически и социален комитет,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (1),

като имат предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета (2) е настоящата правна рамка за подпомагане на развитието на селските райони. В него е предвидено подпомагането на районите с природни ограничения, различни от планинските райони. Предвид удължаването до 2019 г. на срока за новото определяне на районите с природни ограничения, различни от планинските райони, с Регламент (ЕС) 2017/2393 на Европейския парламент и на Съвета (3), и по-краткия период на приспособяване за земеделските стопани, които вече няма да отговарят на условията за плащане, намаляващите преходни плащания, които започват едва през 2019 г., следва да започнат на равнище от не повече от 80 % от средните плащания, определени в програмата за програмния период 2014—2020 г. Равнището на плащанията следва да се определи по такъв начин, че крайното равнище през 2020 г. да бъде равно на половината от първоначалното равнище.

(2)

С цел да се осигури помощ на държавите членки и заинтересованите страни за своевременната подготовка на бъдещата обща селскостопанска политика (ОСП) и да се гарантира плавен преход към следващия програмен период следва да се поясни, че е възможно да бъдат финансирани дейности, свързани с работата по бъдещата ОСП, чрез предоставяне на техническа помощ по инициатива на Комисията.

(3)

Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета (4) е настоящата правна рамка за директни плащания. По-голямата част от неговите разпоредби могат да се прилагат, докато този регламент е в сила, но други разпоредби се отнасят изрично до календарните години 2015—2019 г., попадащи в обхвата на многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г. За някои разпоредби не беше изрично предвидено да се прилагат след календарната 2019 г. През юни 2018 г. Комисията представи предложение за нов регламент, който да замени Регламент (ЕС) № 1307/2013, но считано от 1 януари 2021 г. Поради това е целесъобразно да се внесат някои технически корекции в Регламент (ЕС) № 1307/2013, за да може той да бъде безпрепятствено прилаган през календарната 2020 г.

(4)

Задължението, установено в член 11 от Регламент (ЕС) № 1307/2013, за намаляване на частта от размера на директните плащания, отпускани на земеделски стопанин за дадена календарна година, която надвишава 150 000 EUR, продължава да се прилага, докато този регламент е в сила. При все това, в този член се предвижда само задължение за уведомление от страна на държавите членки относно техните решения и за очаквания резултат от намаленията за периода 2015—2019 г. За да се гарантира приемственост на съществуващата система, държавите членки следва да уведомяват и за своите решения относно 2020 г., както и за очаквания резултат от намаленията за посочената година.

(5)

Гъвкавостта между стълбовете е възможност за прехвърляне на средства между директните плащания и развитието на селските райони. Съгласно член 14 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 държавите членки могат да използват тази гъвкавост по отношение на календарните 2014—2019 г. За да се гарантира, че държавите членки могат да запазят своята стратегия, гъвкавостта между стълбовете следва да е приложима и за календарната 2020 г., съответстваща на финансовата 2021 г.

(6)

Като последица от изменението на член 14 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 по отношение на календарната 2020 г., е целесъобразно да се коригират позоваванията на този член в контекста на задължението на държавите членки линейно да намалят или увеличат стойността на всички права на плащане поради колебания в годишния национален таван в резултат на уведомленията им във връзка с прилагането на гъвкавост между стълбовете.

(7)

Поради това Регламент (ЕС) № 1305/2013 и Регламент (ЕС) № 1307/2013 следва да бъдат съответно изменени.

(8)

С цел да се осигури бързо необходимата гъвкавост на държавите членки и да се гарантира приемственост в политиката за развитие на селските райони през последните години от програмния период 2014—2020 г., е уместно да се предвиди изключение от срока от осем седмици, посочен в член 4 от Протокол № 1 относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз, приложен към Договора за Европейския съюз, към Договора за функционирането на Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия.

(9)

С цел да се осигури бързо необходимата гъвкавост на държавите членки и да се гарантира приемственост в политиката за развитие на селските райони през последните години от програмния период 2014—2020 г., настоящият регламент следва да се прилага, считано от 1 март 2019 г.,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения на Регламент (ЕС) № 1305/2013

Регламент (ЕС) № 1305/2013 се изменя, както следва:

1)

В член 31, параграф 5 след първа алинея се вмъква следната алинея:

„Чрез дерогация от първа алинея, когато прогресивно намаляващите плащания започват едва през 2019 г., тези плащания започват на равнище от не повече от 80 % от средното плащане, определено в програмния период 2014—2020 г. Равнището на плащанията се определя по такъв начин, че крайното равнище през 2020 г. да бъде равно на половината от първоначалното равнище.“

2)

В член 51, параграф 1 след първа алинея се вмъква следната алинея:

„ЕЗФРСР може да финансира дейности за подготовка на изпълнението на ОСП през следващия програмен период.“

Член 2

Изменения на Регламент (ЕС) № 1307/2013

Регламент (ЕС) № 1307/2013 се изменя, както следва:

1)

В член 7 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   За всяка държава членка и за всяка календарна година полученият резултат от намалението на плащанията, посочено в член 11 (изразяващ се в разликата между националните тавани, предвидени в приложение II, към които е добавена наличната сума в съответствие с член 58, и нетния таван, предвиден в приложение III), се предоставя под формата на подпомагане от Съюза, финансирано от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).“

2)

В член 11, параграф 6 се добавя следната алинея:

„Във връзка с 2020 г. държавите членки уведомяват Комисията до 31 декември 2019 г. за решенията, взети в съответствие с настоящия член, и за очаквания резултат от намаленията.“

3)

Член 14 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 се добавя следната алинея:

„До 31 декември 2019 г. държавите членки могат да решат да предоставят допълнително подпомагане, финансирано от ЕЗФРСР през финансовата 2021 г., до 15 % от годишните си национални тавани за календарната 2020 г., предвидени в приложение II към настоящия регламент. В резултат на това съответната сума вече няма да е на разположение за отпускане на директни плащания. Това решение се съобщава на Комисията до 31 декември 2019 г., като в него се определя избраният процент.“

б)

в параграф 2 се добавя следната алинея:

„До 31 декември 2019 г. държавите членки могат да решат да предоставят като директни плащания до 15 % или — в случая на България, Естония, Испания, Латвия, Литва, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Финландия и Швеция — до 25 % от сумата, отпусната за подпомагане, финансирано от ЕЗФРСР през финансовата 2021 г. съгласно законодателството на Съюза, прието след приемането от страна на Съвета на съответния регламент съгласно член 312, параграф 2 от ДФЕС. В резултат на това съответната сума вече няма да е на разположение за подпомагане, финансирано от ЕЗФРСР. Това решение се съобщава на Комисията до 31 декември 2019 г., като в него се определя избраният процент.“

4)

В член 22 параграф 5 се заменя със следното:

„5.   Ако таванът за държава членка, определен от Комисията в съответствие с параграф 1 от настоящия член, е различен от този за предходната година в резултат на решение, взето от същата държава членка в съответствие с параграф 3 от настоящия член, член 14, параграф 1 или 2, член 42, параграф 1, член 49, параграф 1, втора алинея, член 51, параграф 1, втора алинея или член 53, съответната държава членка линейно намалява или увеличава стойността на всички права на плащане, за да осигури спазването на параграф 4 от настоящия член“.

Член 3

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 март 2019 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Страсбург на 13 февруари 2019 година.

За Европейския парламент

Председател

A. TAJANI

За Съвета

Председател

G. CIAMBA


(1)  Позиция на Европейския парламент от 31 януари 2019 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 12 февруари 2019 г.

(2)  Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 487).

(3)  Регламент (ЕС) 2017/2393 на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2017 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 1305/2013 относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), Регламент (ЕС) № 1306/2013 относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика, Регламент (ЕС) № 1307/2013 за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика, Регламент (ЕС) № 1308/2013 за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и Регламент (ЕС) № 652/2014 за установяване на разпоредби за управлението на разходите, свързани с хранителната верига, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал (ОВ L 350, 29.12.2017 г., стр. 15).

(4)  Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 608).