19.2.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 47/36


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/283 НА КОМИСИЯТА

от 18 февруари 2019 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 314/2004 на Съвета относно някои ограничителни мерки по отношение на Зимбабве

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 314/2004 на Съвета от 19 февруари 2004 г. относно някои ограничителни мерки по отношение на Зимбабве (1), и по-специално член 11, буква б) от него,

като има предвид, че:

(1)

В Решение 2011/101/ОВППС на Съвета (2) се определят физическите и юридическите лица, спрямо които трябва да се прилагат ограничения съгласно предвиденото в член 5 от това решение.

(2)

С Регламент (ЕО) № 314/2004 се привежда в действие посоченото решение до степента, в която е необходимо действие на равнището на Съюза. По-конкретно в приложение III към Регламент (ЕО) № 314/2004 се изброяват лицата и образуванията, за които се отнася замразяването на финансови средства и икономически ресурси съгласно същия регламент.

(3)

На 18 февруари 2019 г. Съветът взе решение да измени вписването за едно лице и да заличи името на две лица в приложение I към Решение 2011/101/ОВППС, спрямо които следва да се прилагат ограниченията.

(4)

Поради това приложение III към Регламент (ЕО) № 314/2004 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение III към Регламент (ЕО) № 314/2004 се заменя с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите членки в съответствие с Договорите.

Съставено в Брюксел на 18 февруари 2019 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Началник на Службата за инструментите в областта на външната политика


(1)  ОВ L 55, 24.2.2004 г., стр. 1.

(2)  Решение 2011/101/ОВППС на Съвета от 15 февруари 2011 г. относно ограничителни мерки срещу Зимбабве (ОВ L 42, 16.2.2011 г., стр. 6).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ III

Списък на лицата и образуванията, посочени в член 6

I.   Лица

Име (и евентуални псевдоними)

Идентификационни данни

Основания за включване в списъка

1.

Mugabe, Robert Gabriel

Роден на 21.2.1924 г.

Паспорт AD001095

Бивш президент и отговорен за действия, сериозно накърняващи демокрацията, зачитането на правата на човека и върховенството на закона.

2.

Mugabe, Grace

Родена на 23.7.1965 г.

Паспорт AD001159

Лична карта 63-646650Q70

Бивш секретар на Лигата на жените на ZANU-PF (Национален африкански съюз на Зимбабве — Патриотичен фронт), участва в дейности, които сериозно накърняват демокрацията, зачитането на правата на човека и върховенството на закона. През 2002 г. поема ръководството на Iron Mask Estate; твърди се, че незаконно извлича големи печалби от добива на диаманти.

5.

Chiwenga, Constantine

Командващ силите за отбрана на Зимбабве, генерал (бивш командващ в армията, генерал-лейтенант), роден на 25.8.1956 г.

Паспорт AD000263

Лична карта 63-327568M80

Член на съвместното оперативно командване и съучастник във формирането или ръководството на държавната политика на репресии. Използва военни сили за превземане на ферми. По време на изборите от 2008 г. е главeн инициатор на насилието, свързано с подготовката на президентските избори.

6.

Shiri, Perence (известен също като Bigboy) Samson Chikerema

Генерал от военновъздушните сили, роден на 1.11.1955 г. Лична карта 29-098876M18

Висш военен офицер, член на съвместното оперативно командване на ZANU-PF и съучастник във формирането или ръководството на държавната политика на репресии. Участва в политическите насилия, включително по време на изборите от 2008 г. в Mashonaland West в Chiadzwa.

7.

Sibanda, Phillip Valerio (известен също като Valentine)

Командващ Националната армия на Зимбабве, генерал-лейтенант, роден на 25.8.1956 г. или 24.12.1954 г.

Лична карта 63-357671H26

Висша фигура във военните сили с връзки с правителството и съучастник във формирането или ръководството на държавната политика на репресии.

II.   Образувания

Наименование

Идентифицикационни данни

Основания за включване в списъка

Zimbabwe Defence Industries

10th floor, Trustee House, 55 Samora Machel Avenue, PO Box 6597, Harare, Zimbabwe

Свързано с Министерството на отбраната и с фракцията на ZANU-PF в правителството.