18.2.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 46/11


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/268 НА КОМИСИЯТА

от 15 февруари 2019 година

за изменение на регламенти (ЕС) № 200/2010, (ЕС) № 517/2011, (ЕС) № 200/2012 и (ЕС) № 1190/2012 по отношение на някои методи за изследване и вземане на проби за Salmonella при домашните птици

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2160/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 17 ноември 2003 г. относно контрола на салмонела и други специфични агенти, причиняващи зоонози, които присъстват в хранителната верига (1), и по-специално член 4, параграф 1, втора алинея, член 8, параграф 1, втора алинея и член 13, първа алинея,

като има предвид, че:

(1)

Целта на Регламент (ЕО) № 2160/2003 е да се гарантира, че на всички съответни етапи от производството, обработката и разпространението, и по-специално на равнището на първичното производство, се вземат мерки за откриването и контрола на Salmonella и на другите агенти, причиняващи зоонози, за да се намали разпространението им, както и рискът, който представляват за общественото здраве.

(2)

В Регламент (ЕО) № 2160/2003 по-специално се предвижда определянето на цели на Съюза за намаляване на разпространението на изброените в приложение I към него зоонози и агенти, причиняващи зоонози, сред посочените в същото приложение животински популации. В него са установени и някои изисквания към посочените цели.

(3)

С регламенти (ЕС) № 200/2010 (2), (ЕС) № 517/2011 (3), (ЕС) № 200/2012 (4) и (ЕС) № 1190/2012 (5) на Комисията се определят изискванията за вземане на проби и провеждане на изследвания, които са необходими за осигуряването на хармонизиран мониторинг върху постигането на целите на Съюза, залегнали в Регламент (ЕО) № 2160/2003, по отношение на Salmonella по домашните птици.

(4)

Европейският комитет по стандартизация и Международната организация по стандартизация неотдавна преразгледаха няколко референтни метода и един протокол, за да установят тяхното съответствие с регламенти (ЕС) № 200/2010, (ЕС) № 517/2011, (ЕС) № 200/2012 и (ЕС) № 1190/2012, поради което посочените регламенти следва да бъдат съответно актуализирани. По-специално актуализацията следва да обхваща изискванията за използване на алтернативни методи в контекста на преразгледания референтен стандартен протокол EN ISO 16140-2 (за валидирането на алтернативни методи) и на новия референтен метод за откриване на Salmonella (EN ISO 6579-1).

(5)

Алтернативните методи, подходящо валидирани спрямо референтните методи, следва да се считат за еквивалентни на тях. Съгласно точка 3.4 от приложенията към регламенти (ЕС) № 200/2010, (ЕС) № 517/2011, (ЕС) № 200/2012 и (ЕС) № 1190/2012 понастоящем използването на алтернативни методи е ограничено до стопанските субекти в областта на храните. Компетентните органи обаче също следва да имат възможност да използват алтернативни методи, тъй като няма причина използването на подходящо валидирани алтернативни методи да бъде ограничено единствено до посочените стопански субекти.

(6)

Вземането на представителни проби за контрол на Salmonella при стада кокошки носачки и при такива за разплод от вида Gallus gallus невинаги е лесно при уголемените клетки и все по-често използваните за отглеждане на такива птици многоредови помещения с ленти за събиране на птичи фекалии между отделните нива. Поради това е целесъобразно да се разреши алтернативна процедура за вземане на проби, която да предложи практическо решение за вземането на проби при тези стада и същевременно да поддържа чувствителност, поне еквивалентна на тази при текущите процедури за вземане на проби.

(7)

Целесъобразно е да се въведе преходна разпоредба, която да предостави на стопанските субекти в областта на храните достатъчно време за адаптиране към преразгледаните или новите стандарти на CEN/ISO. Преходната разпоредба също така би дала възможност на посочените стопански субекти да намалят тежестта по валидирането на алтернативните методи в съответствие с новия стандарт EN ISO 16140-2 върху лабораториите и върху производителите на комплекти за изследвания, тъй като някои сертификати, издадени въз основа на предишния стандарт ISO 16140:2003, могат да останат валидни до края на 2021 г.

(8)

Поради това регламенти (ЕС) № 200/2010, (ЕС) № 517/2011, (ЕС) № 200/2012 и (ЕС) № 1190/2012 следва да бъдат съответно изменени.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения на Регламент (ЕС) № 200/2010

Приложението към Регламент (ЕС) № 200/2010 се изменя в съответствие с приложение I към настоящия регламент.

Член 2

Изменения на Регламент (ЕС) № 517/2011

Приложението към Регламент (ЕС) № 517/2011 се изменя в съответствие с приложение II към настоящия регламент.

Член 3

Изменения на Регламент (ЕС) № 200/2012

Приложението към Регламент (ЕС) № 200/2012 се изменя в съответствие с приложение III към настоящия регламент.

Член 4

Изменения на Регламент (ЕС) № 1190/2012

Приложението към Регламент (ЕС) № 1190/2012 се изменя в съответствие с приложение IV към настоящия регламент.

Член 5

Преходна разпоредба

До 31 декември 2021 г. стопанските субекти в областта на храните могат да прилагат методите, посочени в точки 3.2 и 3.4 от приложението към Регламент (ЕС) № 200/2010, точки 3.2 и 3.4 от приложението към Регламент (ЕС) № 517/2011, точки 3.2 и 3.4 от приложението към Регламент (ЕС) № 200/2012 и точки 3.2 и 3.4 от приложението към Регламент (ЕС) № 1190/2012, приложими преди да бъдат изменени по силата на членове 1—4 от настоящия регламент.

Член 6

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 15 февруари 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 325, 12.12.2003 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 200/2010 на Комисията от 10 март 2010 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 2160/2003 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на целта на Съюза за намаляване на разпространението на серотипове на салмонела в стада от възрастни птици за разплод от вида Gallus gallus (ОВ L 61, 11.3.2010 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕС) № 517/2011 на Комисията от 25 май 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 2160/2003 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на целта на Съюза за намаляване на разпространението на някои салмонелни серотипове сред кокошките носачки от вида Gallus gallus и за изменение на Регламент (ЕО) № 2160/2003 и Регламент (ЕС) № 200/2010 на Комисията (ОВ L 138, 26.5.2011 г., стр. 45).

(4)  Регламент (ЕС) № 200/2012 на Комисията от 8 март 2012 г. относно целта на Съюза за намаляване на Salmonella enteritidis и Salmonella typhimurium в птичите стада бройлери, предвидена в Регламент (ЕО) № 2160/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 71, 9.3.2012 г., стр. 31).

(5)  Регламент (ЕС) № 1190/2012 на Комисията от 12 декември 2012 г. относно целта на Съюза за намаляване на Salmonella Enteritidis и Salmonella Typhimurium в стадата от пуйки, предвидена в Регламент (ЕО) № 2160/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 340, 13.12.2012 г., стр. 29).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Приложението към Регламент (ЕС) № 200/2010 се изменя, както следва:

1)

В точка 2.2.2.1 се добавят следните букви г) и д):

„г)

при помещения за клетъчно отглеждане, при които в остъргващите лопати и почистващите ленти в края на транспортните ленти не се натрупва достатъчно количество фекалии, се използват четири или повече навлажнени текстилни тампона, всеки един с площ най-малко 900 cm2, навлажнени с подходящ разтворител (например 0,8 % натриев хлорид, 0,1 % пептон в стерилна дейонизирана вода, стерилна вода или друг разтворител, одобрен от компетентния орган), и с тях се събира материал от възможно най-голяма повърхност в края на всички достъпни ленти за фекалии, след като са били задействани, гарантирайки, че всеки тампон е покрит от двете си страни с фекален материал от транспортните ленти, остъргващите лопати или съоръженията за почистване на лентите;

д)

при помещения с етажно разположени клетки за подово отглеждане или при тези за свободно отглеждане, в които по-голямата част от фекалния материал се извежда от помещението посредством транспортна лента, пробите се вземат с помощта на чифт обувни тампони, с които се обхождат постелите в съответствие с буква б), и на поне 2 навлажнени текстилни тампона, използвани за ръчно събиране на материал от всички достъпни ленти за фекалии, както е посочено в буква г).“

2)

В точка 3.1 се добавя следната точка 3.1.5:

„3.1.5.

В случай на вземане на проба посредством текстилни тампони в съответствие с точка 2.2.2.1, буква г) или посредством чифт обувни тампони и 2 навлажнени текстилни тампона в съответствие с точка 2.2.2.1, буква д), събирането в сборна проба се извършва в съответствие с точка 3.1.3, буква б).“

3)

В точка 3.2 първата алинея се заменя със следното:

„Откриването на Salmonella spp. се извършва съгласно стандарт EN ISO 6579-1.“

4)

Точка 3.4 се заменя със следното:

„3.4.   Алтернативни методи

Вместо методите за откриване и определяне на серотипа, предвидени в точки 3.1, 3.2 и 3.3 от настоящото приложение, могат да се използват алтернативни методи, ако те са валидирани в съответствие със стандарт EN ISO 16140-2 (за алтернативни методи за откриване).“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложението към Регламент (ЕС) № 517/2011 се изменя, както следва:

1)

Точка 2.2.1 се заменя със следното:

„2.2.1.

Вземане на проби от стопански субекти в хранителната промишленост

а)

При клетъчно отглеждане на птиците от всички транспортни ленти или остъргващи лопати в помещението се вземат две проби по 150 g естествено събрани изпражнения, които са се натрупали по остъргващите лопати или по съоръженията за почистване на лентите след пускане на системата за отстраняване на тора; при помещения за клетъчно отглеждане без остъргващи лопати или транспортни ленти обаче трябва да бъдат събрани две проби по 150 g смесени пресни изпражнения от 60 различни места под клетките от местата за изпражненията.

При помещения за клетъчно отглеждане на домашни птици, при които по остъргващите лопати и по съоръженията за почистване в края на транспортните ленти не се натрупва достатъчно количество изпражнения, се използват четири или повече навлажнени текстилни тампона, всеки един с площ най-малко 900 cm2, и с тях се събира материал от възможно най-голяма повърхност в края на всички достъпни ленти за фекалии, след като са били задействани, гарантирайки, че всеки тампон е покрит от двете си страни с фекален материал от транспортните ленти, остъргващите лопати или съоръженията за почистване на лентите.

б)

При подово отглеждане на птиците или при помещения за свободно отглеждане се вземат два чифта обувни тампони или „чорапчета“.

Обувните тампони трябва да имат достатъчна способност да попиват, за да задържат влагата. Повърхността на обувните тампони се навлажнява с подходящ разтворител.

Пробите трябва да се вземат, като помещението се обхожда по маршрут, който осигурява представителни проби за всички части на помещението или съответния участък от него. Маршрутът трябва да включва зони, покрити със слама или с летви, при условие че е безопасно да се ходи по летвите, но той не може да обхваща площите извън помещението при стада с достъп до открити пространства. Вземането на проби трябва да обхваща всички отделни заградени участъци в рамките на едно помещение. Когато вземането на пробите в даден участък приключи, обувните тампони трябва да се свалят внимателно, за да не изпадне полепеният по тях материал.

При помещения с етажно разположени клетки за подово отглеждане или при тези за свободно отглеждане, в които по-голямата част от фекалния материал се извежда от помещението посредством транспортна лента, пробите се вземат с помощта на чифт обувни тампони, с които се обхождат постелите, и на най-малко още един чифт навлажнени текстилни тампони, с които се взема проба от всички достъпни ленти за фекалии, както е посочено в буква а), втора алинея.

Двете проби могат да бъдат обединени, за да образуват една проба за изследване.“

2)

В точка 3.1 се добавя следната точка 3.1.3:

„3.1.3.

При вземане на проби посредством събиране на текстилни тампони в съответствие с точка 2.2.1, буква а), втора алинея, събирането в сборна проба се извършва в съответствие с точка 3.1.1.“

3)

В точка 3.2 първата алинея се заменя със следното:

„Откриването на Salmonella spp. се извършва съгласно стандарт EN ISO 6579-1.“

4)

Точка 3.4 се заменя със следното:

„3.4.   Алтернативни методи

Вместо методите за откриване и определяне на серотипа, предвидени в точки 3.1, 3.2 и 3.3 от настоящото приложение, могат да се използват алтернативни методи, ако те са валидирани в съответствие със стандарт EN ISO 16140-2 (за алтернативни методи за откриване).“


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Приложението към Регламент (ЕС) № 200/2012 се изменя, както следва:

1)

Точка 3.2 се заменя със следното:

„3.2.   Метод за откриване

Откриването на Salmonella spp. се извършва съгласно стандарт EN ISO 6579-1.“

2)

Точка 3.4 се заменя със следното:

„3.4.   Алтернативни методи

Вместо методите за откриване и определяне на серотипа, предвидени в точки 3.1, 3.2 и 3.3 от настоящото приложение, могат да се използват алтернативни методи, ако те са валидирани в съответствие със стандарт EN ISO 16140-2 (за алтернативни методи за откриване).“


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Приложението към Регламент (ЕС) № 1190/2012 се изменя, както следва:

1)

Точка 3.2 се заменя със следното:

„3.2.   Метод за откриване

Откриването на Salmonella spp. се извършва съгласно стандарт EN ISO 6579-1.“

2)

Точка 3.4 се заменя със следното:

„3.4.   Алтернативни методи

Вместо методите за откриване и определяне на серотипа, предвидени в точки 3.1, 3.2 и 3.3 от настоящото приложение, могат да се използват алтернативни методи, ако те са валидирани в съответствие със стандарт EN ISO 16140-2 (за алтернативни методи за откриване).“