21.1.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

LI 18/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/84 НА СЪВЕТА

от 21 януари 2019 година

за прилагане на Регламент (ЕС) 2018/1542 относно ограничителните мерки срещу разпространението и употребата на химическо оръжие

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2018/1542 на Съвета от 15 октомври 2018 г. относно ограничителните мерки срещу разпространението и употребата на химическо оръжие (1), и по-специално член 12 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 15 октомври 2018 г. Съветът прие Регламент (ЕС) 2018/1542.

(2)

С оглед на продължаващата заплаха, която представляват разпространението и употребата на химическо оръжие, девет лица и едно образувание следва да бъдат добавени в списъка на физическите и юридическите лица, образуванията и органите в приложение I към Регламент (ЕС) 2018/1542.

(3)

Приложение I към Регламент (ЕС) 2018/1542 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕС) 2018/1542 се изменя съгласно предвиденото в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 21 януари 2019 година.

За Съвета

Председател

F. MOGHERINI


(1)  ОВ L 259, 16.10.2018 г., стр. 12.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Следните лица и образувание се добавят към списъка, който се съдържа в приложение I към Регламент (ЕС) 2018/1542:

„A.   ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

Име

Идентифицираща информация

Основания за включване в списъка

Дата на включване в списъка

1.

Tariq YASMINA

изв. още като: Tarq Yasmina Image

Пол: мъжки

Звание: полковник

Гражданство: сирийско

Tariq Yasmina е служител за връзка между Сирийския научноизследователски център (SSRC) и президентския дворец и като такъв участва в използването и подготовката за използването на химическо оръжие от сирийския режим.

21.1.2019 г.

2.

Khaled NASRI

изв. още като: Mohammed Khaled Nasri; Haled Natsri; Image

Image

Пол: мъжки

Звание: ръководител на Институт 1000 към SSRC;

Гражданство: сирийско

Khaled Nasri е директор на Институт 1000, отдела към Сирийския научноизследователски център (SSRC), който отговаря за разработването и производството на компютри и електронни системи за програмата за химическите оръжия на Сирия.

21.1.2019 г.

3.

Walid ZUGHAIB

изв. още като: Zughib, Zgha'ib, Zughayb; Image

Пол: мъжки

Звание: доктор, ръководител на Институт 2000 към SSRC;

Гражданство: сирийско.

Walid Zughaib е директор на Институт 2000, отдела към Сирийския научноизследователски център (SSRC), който отговаря за механичното разработване и производство за програмата за химическите оръжия на Сирия.

21.1.2019 г.

4.

Firas AHMED

изв. още като: Ahmad; Image

Пол: мъжки

Звание: полковник, началник на Службата за сигурност в Институт 1000 към SSRC;

Дата на раждане: 21 януари 1967 г.;

Гражданство: сирийско.

Firas Ahmed е директор на службата за сигурност в Институт 1000, отдела към Сирийския научноизследователски център (SSRC), който отговаря за разработването и производството на компютри и електронни системи за програмата за химическите оръжия на Сирия. Той участва в предаването и прикриването на свързани с химически оръжия материали след присъединяването на Сирия към Конвенцията за забрана на химическото оръжие.

21.1.2019 г.

5.

Said SAID

изв. още като: Saeed, Sa'id Sa'id, Image

Пол: мъжки

Звание: доктор, член на Институт 3000, изв. още като Институт 6000, изв. още като Институт 5000 към SSRC;

Дата на раждане: 11 декември 1955 г.

Said Said е основна фигура в Институт 3000, изв. още като Институт 6000, изв. още като Институт 5000, отдела към Сирийския научноизследователски център (SSRC), който отговаря за разработването и производството на химически оръжия на Сирия.

21.1.2019 г.

6.

Anatoliy Vladimirovich CHEPIGA

Анатолий Владимирович ЧЕПИГА, изв. още като Ruslan BOSHIROV

Пол: мъжки

Дата на раждане: 5 април 1979 г.; 12 април 1978 г.

Място на раждане: Николаевка, Амурска област, Русия; Душанбе, Таджикистан

Офицерът от ГРУ Anatoliy Chepiga (изв. още като Ruslan Boshirov) притежава, транспортира и след това през уикенда на 4 март 2018 г. в Солсбъри използва токсично нервнопаралитично вещество („новичок“). На 5 септември 2018 г. Кралската прокуратура на Обединеното кралство повдигна обвинения срещу Ruslan Boshirov за заговор за убийството на Sergei Skripal; за опита за убийство на Sergei Skripal, Yulia Skripal и Nick Bailey; за използването и притежанието на новичок; и за умишленото причиняване на тежка телесна повреда на Yulia Skripal и Nick Bailey.

21.1.2019 г.

7.

Alexander Yevgeniyevich MISHKIN

Александр Евгеньевич МИШКИН, изв. още като Alexander PETROV

Пол: мъжки;

Дата на раждане: 13 юли 1979 г.;

Място на раждане: Лойга, Русия; Котлас, Русия

Офицерът от Alexander Mishkin (изв. още като Alexander Petrov) притежава, транспортира и след това през уикенда на 4 март 2018 г. в Солсбъри използва токсично нервнопаралитично вещество („новичок“). На 5 септември 2018 г. Кралската прокуратура на Обединеното кралство повдигна обвинения срещу Alexander Petrovза заговор за убийството на Sergei Skripal; за опита за убийство на Sergei Skripal, Yulia Skripal и Nick Bailey; за използването и притежанието на новичок; и за умишленото причиняване на тежка телесна повреда на Yulia Skripal и Nick Bailey.

21.1.2019 г.

8.

Vladimir Stepanovich ALEXSEYEV

Владимир Степанович АЛЕКСЕЕВ

пол: мъжки;

Звание: първи заместник-началник на ГРУ;

Vladimir Stepanovich Alexseyev е първи заместник-началник на ГРУ (изв. още като ГУ). Предвид важната ръководна роля в ГРУ Alexseyev е отговорен за притежаването, транспортирането и използването през уикенда на 4 март 2018 г. в Солсбъри на токсичното нервнопаралитично вещество новичок от служители на ГРУ.

21.1.2019 г.

9.

Igor Olegovich KOSTYUKOV

Игорь Олегович КОСТЮКОВ

Пол: мъжки

Звание: Началник на ГРУ;

Igor Olegovich Kostyukov предвид важната ръководна роля в ГРУ по времето на заемането на длъжността първи заместник-началник на ГРУ (изв. още като ГУ). е отговорен за притежаването, транспортирането и използването през уикенда на 4 март 2018 г. в Солсбъри на токсичното нервнопаралитично вещество новичок от служители на ГРУ.

21.1.2019 г.

Б.   ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ОБРАЗУВАНИЯ И ОРГАНИ

Наименование

Идентифицираща информация

Основания за включване в списъка

Дата на включване в списъка

1.

Сирийски научноизследователски център (SSRC)

изв. още като Centre d'Études et de Recherches Scientifiques (CERS), Centre de Recherche de Kaboun

Адрес:

Barzeh Street,

Po Box 4470,

Дамаск

Сирийският научноизследователски център (SSRC) е основното образувание на сирийския режим за разработването на химически оръжия.

SSRC отговаря за разработването и производството на химически оръжия, както и на ракети носители за тях, като работи на няколко обекта в Сирия.

21.1.2019 г.“