4.1.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 2/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/7 НА КОМИСИЯТА

от 30 октомври 2018 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 1031/2010 във връзка с тръжната продажба на 50 милиона неразпределени квоти от резерва за стабилност на пазара за фонда за иновации и за вписване на тръжна платформа, която трябва да бъде избрана от Германия

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване на система за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Съюза и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета (1), и по-специално член 3г, параграф 3, член 10, параграф 4 и член 10а, параграф 8 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Директива 2003/87/ЕО се установява фонд за предоставяне на финансова подкрепа за иновации в нисковъглеродните технологии на територията на Съюза, като се осигуряват 400 милиона квоти от общото количество квоти за периода 2021—2030 г. като част от схемата на ЕС за търговия с квоти за емисии (наричан по-нататък „фондът за иновации“). В допълнение към това 50 милиона неразпределени квоти от резерва за стабилност на пазара следва да допълнят евентуално останалите приходи от 300-те милиона квоти, налични за периода 2013—2020 г. съгласно Решение 2010/670/ЕС на Комисията (2), и следва да се използват своевременно за фонда за иновации преди 2021 г.

(2)

За да се гарантира, че фондът за иновации е в състояние да предоставя подкрепа преди 2021 г., е необходимо да се осребрят 50-те милиона квоти за фонда за иновации чрез продажбата им на търг в съответствие с правилата и условията за провеждането на търгове в общата тръжна платформа, които са установени в Регламент (ЕС) № 1031/2010 на Комисията (3).

(3)

С цел да се намали административната тежест за държавите членки и да се повиши цялостната ефикасност, количеството от 50 милиона квоти за фонда за иновации следва да се добави към количествата квоти, които трябва да бъдат продадени на търг в общата тръжна платформа през 2020 г. от държавите членки, които към 1 януари 2018 г. участват в съвместното действие по член 26 от Регламент (ЕС) № 1031/2010 на Комисията.

(4)

Участващите държави членки следва да продадат на търг своя дял от 50-те милиона квоти за фонда за иновации чрез своите тръжни продавачи. За да получи съответните приходи за фонда за иновации, до 1 октомври 2019 г. всеки тръжен продавач следва да определи банкова сметка на тръжния продавач за получаването на тези тръжни приходи. Тръжните продавачи могат да определят съществуващата банкова сметка на тръжния продавач за дължимите на тяхната държава членка тръжни приходи, отделна банкова сметка на тръжния продавач, предназначена за тръжните приходи за фонда за иновации, или банкова сметка на друг тръжен продавач на държава членка, който ще продаде на търг квотите за фонда за иновации.

(5)

Тръжните продавачи, избрани за тръжната продажба на 50-те милиона квоти за фонда за иновации, следва да гарантират, че тръжните приходи за фонда за иновации се изплащат по съобщената им от Комисията сметка за целите на този фонд най-късно 15 дни след приключването на месеца, в който са генерирани тръжните приходи.

(6)

Преди изплащането на тръжните приходи тръжният продавач може да приспадне от тях всички допълнителни такси, произтичащи от съхраняването на тези тръжни приходи в посочената банкова сметка на тръжния продавач и от изплащането им. Преди първото приспадане и преди извършването на промени по тези такси държавата членка на съответния тръжен продавач следва да уведоми Комисията и всички останали държави членки относно размера и целта на допълнителните такси, които нейният тръжен продавач възнамерява да приспадне.

(7)

В член 61 от Регламент (ЕС) № 1031/2010 понастоящем се предвижда, че тръжната платформа едновременно обявява подробните резултати от всеки търг и уведомява спечелилите търга оференти за конкретните им резултати. При все това нивото на подробност на тръжните резултати, които трябва да бъдат обявени, не позволява те да бъдат публикувани едновременно със съобщаването на конкретните резултати на спечелилите търга оференти. С цел тази разпоредба да се приведе в съответствие с пазарната практика и да се въведат предпазни мерки срещу пазарна злоупотреба, преди обявяването на останалите подробности от тръжните резултати тръжната платформа може да публикува количеството продадени на търг квоти и тръжната клирингова цена, така че те да бъдат публикувани едновременно със съобщаването от платформата на конкретните резултати от търга на спечелилите търга оференти. Останалите тръжни резултати следва да бъдат обявени не по-късно от 15 минути след закриването на периода за офериране.

(8)

Регламент (ЕС) № 1031/2010 позволява на държавите членки, които не участват в съвместното действие по член 26, параграфи 1 и 2 от посочения регламент, да изберат своя тръжна платформа за продажбата на търг на техния дял от количеството квоти, обхванати от глави II и III от Директива 2003/87/ЕО. Съгласно член 30, параграф 5, трета алинея от Регламент (ЕС) № 1031/2010 съответната тръжна платформа трябва да бъде вписана в приложение III, преди да бъде избрана.

(9)

В съответствие с член 30, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1031/2010 Германия уведоми Комисията за решението си да не участва в съвместното действие по член 26, параграфи 1 и 2 от посочения регламент, а да избере своя собствена тръжна платформа.

(10)

На 12 април 2018 г. Германия уведоми Комисията за намерението си да избере European Energy Exchange AG като тръжна платформа съгласно член 30, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1031/2010 за максимален период от пет години от влизането в сила на посочения регламент. Срокът на мандата, правното основание за избора и приложимите условия и задължения за European Energy Exchange AG като тръжната платформа за Германия за този период следва да бъдат вписани в приложение III към Регламент (ЕС) № 1031/2010.

(11)

Поради това Регламент (ЕС) № 1031/2010 следва да бъде съответно изменен.

(12)

С цел да се осигури предсказуемост и своевременно провеждане на търговете от тръжната платформа, която трябва да бъде избрана от Германия, настоящият регламент следва да влезе в сила по спешност,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) № 1031/2010 се изменя, както следва:

1)

В член 10 се добавя следният параграф 5:

„5.   Количеството квоти по глава III от Директива 2003/87/ЕО, което ще се продава на търг през 2020 г., също така включва количеството от 50 милиона неразпределени квоти от резерва за стабилност на пазара, посочени в член 10а, параграф 8, втора алинея от посочената директива. Тези квоти се разпределят поравно между държавите членки, които към 1 януари 2018 г. участват в съвместното действие по член 26, параграф 1 от настоящия регламент, и се добавят към количеството квоти, които трябва да бъдат продадени на търг за всяка от тях. Количеството от 50 милиона квоти се разпределя по принцип равномерно между търговете, които ще бъдат проведени през 2020 г.“

2)

Член 23 се заменя със следния текст:

„Член 23

Функции на тръжния продавач

1.   Тръжният продавач извършва следните функции:

а)

продава на търг предназначените за тази цел количества квоти на всяка държава членка, която го е избрала;

б)

получава тръжните приходи, дължими на всяка държава членка, която го е избрала;

в)

изплаща тръжните приходи, дължими на всяка държава членка, която го е избрала.

2.   Тръжният продавач на всяка държава членка, който продава квоти съгласно член 10, параграф 5, получава тръжните приходи от тези квоти по посочената банкова сметка на тръжния продавач, която определя не по-късно от 1 октомври 2019 г. за получаване на дължимите плащания по член 10, параграф 5. Тръжният продавач гарантира, че тези тръжни приходи се изплащат по сметката, която му съобщава Комисията за целите на член 10а, параграф 8 от Директива 2003/87/ЕО, най-късно 15 дни след приключването на месеца, в който са генерирани тръжните приходи. Преди изплащането на приходите тръжният продавач може да приспадне всички допълнителни такси за съхранението и изплащането на приходите, което е обвързано с условието неговата държава членка да уведоми предварително Комисията и всички други държави членки за размера и причината за тези такси.“

3)

Член 61, параграф 2 се заменя със следното:

„2.   В съответствие с параграф 1 тръжната платформа обявява най-малко следните резултати от всеки търг:

а)

количеството на продадените квоти;

б)

тръжната клирингова цена в евро;

в)

общото количество подадени оферти;

г)

общия брой на оферентите и броя на спечелилите търга оференти;

д)

в случай на отмяна на търг — към кои търгове ще бъде прехвърлено количеството квоти;

е)

общите приходи от съответния търг;

ж)

разпределението на приходите между държавите членки, в случай че тръжните платформи са избрани съгласно член 26, параграф 1 или параграф 2.“

4)

Член 61, параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Едновременно с обявяването на резултатите от всеки търг по параграф 2, букви а) и б) тръжната платформа съобщава на спечелилия търга оферент, който е участвал в търга чрез нейните системи:

а)

общото количество на квотите, които ще се заделят за този оферент;

б)

коя от неговите еднакви тръжни оферти е избрана чрез случаен процес, ако има такива оферти;

в)

дължимото плащане в евро, или в избрана от оферента парична единица на държава членка, която не е член на еврозоната, при условие че системата за клиринг или системата за сетълмент може да борави с въпросната национална парична единица;

г)

датата, до която трябва да бъде извършено дължимото плащане, чрез превод на разполагаеми средства в посочената банкова сметка на тръжния продавач.“;

5)

Приложение III се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 октомври 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 275, 25.10.2003 г., стр. 32.

(2)  Решение 2010/670/ЕС на Комисията от 3 ноември 2010 г. за определяне на критерии и мерки за финансирането на демонстрационни проекти със стопански характер за безопасно за околната среда улавяне и съхранение в геоложки обекти на CO2, както и за финансирането на демонстрационни проекти за новаторски технологии за възобновяема енергия, чрез схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове в Общността, въведена с Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 290, 6.11.2010 г., стр. 39).

(3)  Регламент (ЕС) № 1031/2010 на Комисията от 12 ноември 2010 г. относно графика, управлението и други аспекти на търга на квоти за емисии на парникови газове съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността (ОВ L 302, 18.11.2010 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение III към Регламент (ЕС) № 1031/2010 се добавя следната част 5:

Тръжни платформи, определени от Германия

5

Тръжна платформа

European Energy Exchange AG (EEX)

 

Правно основание

Член 30, параграф 1

 

Период, за който е избрана

От 5 януари 2019 г. до най-рано за максимален период от пет години до 4 януари 2024 г., без да се засяга член 30, параграф 5, втора алинея.

 

Условия

Допускането до търговете не зависи от членство или участие във вторичния пазар, организиран от EEX, или в друга платформа за търговия, управлявана от EEX или от която и да било трета страна.

 

Задължения

1.

В рамките на два месеца от 5 януари 2019 г. EEX представя на Германия своята стратегия за излизане. Стратегията за излизане не засяга задълженията на EEX, посочени в договора с Комисията и държавите членки, сключен съгласно член 26, нито правата на Комисията и тези държави членки, които произтичат от този договор.

2.

На 12 април 2018 г. Германия уведомява Комисията за всички значими промени в договорните споразумения с EEX, съобщени на Комисията.“