14.1.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 11/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 11 декември 2018 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1008/2008 относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 100, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета (3) се съдържат разпоредби, даващи възможност за споразумения за лизинг на въздухоплавателни средства, регистрирани в трети държави, по-специално споразумения за мокър лизинг.

(2)

Тези споразумения са допустими при изключителни обстоятелства — например в случай на липса на подходящо въздухоплавателно средство на пазара на Съюза. Те следва да бъдат строго ограничени по време и следва да отговарят на стандарти за безопасност, съответстващи на правилата за безопасност, предвидени в правото на Съюза и националното право.

(3)

На 25 април 2007 г. беше подписано Споразумение за въздушен транспорт (4) между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Съединените американски щати, от друга страна (СВТ), изменено впоследствие с протокол от 24 юни 2010 г. СВТ отразява обвързването на страните с общата цел да продължат да премахват пречките за навлизането на пазара с оглед максимално увеличаване на ползите за потребителите, авиокомпаниите, работната сила и общностите на двата бряга на Атлантическия океан.

(4)

В СВТ се предвижда отворен режим за мокър лизинг между страните. Съответните разпоредби, които са включени в член 10 от СВТ, допускат споразумения за мокър лизинг за международен въздушен транспорт, при условие че всички страни на такива споразумения имат съответните правомощия и отговарят на условията, предписани в обичайно прилаганите от страните на СВТ закони и подзаконови актове.

(5)

Относимите промени и проведените досега дискусии на съвместния комитет, създаден съгласно СВТ, показаха, че страните на СВТ биха спечелили от специално споразумение за мокър лизинг, което да уточни съответните разпоредби на СВТ.

(6)

Тъй като такова споразумение за мокър лизинг би довело до облекчаване на съществуващите ограничения по време, то би имало известни последици за Регламент (ЕО) № 1008/2008, където се предвиждат ограничения по време в случаи на ползване от въздушни превозвачи от Съюза на мокър лизинг от въздушни превозвачи от трети държави.

(7)

Следователно е необходимо Регламент (ЕО) № 1008/2008 да бъде изменен, за да се допусне облекчаване на ограниченията по време за договарянето на мокър лизинг в международни споразумения, сключвани от Съюза с трети държави.

(8)

Като се има предвид, че в момента Комисията извършва преглед на Регламент (ЕО) № 1008/2008, включително на неговите разпоредби за мокрия лизинг и тяхното възможно въздействие върху служителите и потребителите и че прегледът на Комисията би могъл да доведе до цялостно преразглеждане на Регламент (ЕО) № 1008/2008, настоящият регламент е ограничен до привеждането на Регламент (ЕО) № 1008/2008 в съответствие със съответните международни задължения. Международното споразумение за мокър лизинг следва да включва реципрочни права и задължения и за двете страни и следва да се основава на действащо споразумение за въздушен транспорт.

(9)

Поради това Регламент (ЕО) № 1008/2008 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В член 13, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕО) № 1008/2008 въвеждащото изречение се заменя със следното:

„е изпълнено едно от следните условия, освен ако е предвидено друго в международно споразумение за мокър лизинг, подписано от Съюза, основаващо се на споразумение за въздушен транспорт, по което Съюзът е страна и което е подписано преди 1 януари 2008 г.:“.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Страсбург на 11 декември 2018 година.

За Европейския парламент

Председател

A. TAJANI

За Съвета

Председател

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  ОВ C 345, 13.10.2017 г., стр. 126.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 29 ноември 2018 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и Решение на Съвета от 6 декември 2018 г.

(3)  Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 г. относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността (ОВ L 293, 31.10.2008 г., стр. 3).

(4)  ОВ L 134, 25.5.2007 г., стр. 4.