11.7.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 186/122


ДИРЕКТИВА (ЕС) 2019/1153 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 20 юни 2019 година

за установяване на правила, с които се улеснява използването на финансова и друга информация за предотвратяването, разкриването, разследването или наказателното преследване на определени престъпления, и за отмяна на Решение 2000/642/ПВР на Съвета

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 87, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

За предотвратяването, разкриването, разследването или наказателното преследване на тежки престъпления е необходимо да се улесни използването на финансова информация.

(2)

За да се засили сигурността, да се подобри наказателното преследване на финансовите престъпления, да се провежда борба с изпирането на пари и да се предотвратяват данъчните престъпления в държавите членки и в рамките на Съюза, е необходимо да се подобри достъпът до информация от страна на звената за финансово разузнаване (ЗФР) и публичните органи, които отговарят за предотвратяването, разкриването, разследването или наказателното преследване на тежки престъпления, да се разширят техните възможности за провеждане на финансови разследвания и да се подобри сътрудничеството помежду им.

(3)

Съгласно член 4, параграф 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) Съюзът и държавите членки са задължени да си съдействат. Те следва също да поемат ангажимент да си сътрудничат по лоялен и своевременен начин.

(4)

В съобщението си от 2 февруари 2016 г. относно „План за действие с цел засилване на борбата с финансирането на тероризма“ Комисията се ангажира да проучи възможността за създаване на специален правен инструмент за разширяване на достъпа до централизираните регистри на банковите и платежните сметки от страна на органите на държавите членки, включително от органите, компетентни за предотвратяването, разкриването, разследването или наказателното преследване на престъпления, от службите за възстановяване на активи, от данъчните органи и от органите за борба с корупцията. Освен това в този план за действие беше отправен и призив да се набележат пречките пред достъпа, обмена и използването на информация, както и пред оперативното сътрудничество между ЗФР.

(5)

Борбата с тежките престъпления, включително финансовите измами и изпирането на пари, продължава да бъде приоритет за Съюза.

(6)

С Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета (3) от държавите членки се изисква да създадат централизирани регистри на банковите сметки или системи за извличане на данни, които да позволяват своевременното идентифициране на лицата, притежаващи банкови и платежни сметки и наемащи банкови сейфове.

(7)

Съгласно Директива (ЕС) 2015/849 информацията, съдържаща се в такива централизирани регистри на банковите сметки, трябва да бъде пряко достъпна за ЗФР и достъпна също за националните органи, които са компетентни за предотвратяването на изпирането на пари, свързаните предикатни престъпления и финансирането на тероризма.

(8)

Незабавният и пряк достъп до информацията, съхранявана в централизираните регистри на банковите сметки, често е необходимо условие за успеха на наказателното разследване или за навременното идентифициране, проследяване и замразяване на свързани с престъпленията активи с оглед на тяхното отнемане. Прекият достъп е най-непосредственият вид достъп до информацията, съхранявана в централизираните регистри на банковите сметки. Ето защо с настоящата директива следва да бъдат установени правила за предоставянето на пряк достъп до информацията, съхранявана в централизираните регистри на банковите сметки, на определените органи на държавите членки, които са компетентни за предотвратяването, разкриването, разследването или наказателното преследване на престъпления. Когато държава членка предоставя достъп до информация за банкови сметки посредством централна електронна система за извличане на данни, тази държава членка следва да гарантира, че органът, обслужващ системата за извличане, предава на определените компетентни органи резултатите от търсенето непосредствено и без да прилага филтри. Настоящата директива не следва да засяга каналите за обмен на информация между компетентните органи или правомощията им да получават информация от задължени субекти по силата на правото на Съюза или на националното право. Всеки достъп до информация, държана в централизирани регистри от националните органи за цели, различни от тези в настоящата директива, или по отношение на други престъпления, които не са обхванати от настоящата директива, попада извън нейния обхват.

(9)

Като се има предвид, че във всяка държава членка съществуват многобройни органи и структури, които са компетентни за предотвратяването, разкриването, разследването или наказателното преследване на престъпления, и с оглед на осигуряването на пропорционален достъп до финансова и друга информация съгласно настоящата директива, от държавите членки следва да се изисква да определят кои органи или структури са оправомощени да получават достъп до централизираните регистри на банковите сметки и кои могат да изискват информация от звената за финансово разузнаване за целите на настоящата директива. При прилагането на настоящата директива държавите членки следва да вземат предвид естеството, организационния статус, задачите и прерогативите на такива органи и структури, както са предвидени в националното им право, включително съществуващите механизми за защита на финансовите системи от изпиране на пари и финансиране на тероризма.

(10)

Сред така определените компетентни органи следва да бъдат службите за възстановяване на активи, които следва да разполагат с пряк достъп до информацията, съхранявана в централизираните регистри на банковите сметки, когато извършват действия във връзка с предотвратяването, разкриването или разследването на конкретно тежко престъпление или подпомагат конкретно наказателно разследване, включително идентифицирането, проследяването и замразяването на активи.

(11)

Доколкото данъчните органи и органите за борба с корупцията са компетентни за предотвратяването, разкриването, разследването или наказателното преследване на престъпления съгласно националното право, те също следва да се считат за органи, които може да бъдат определени за целите на настоящата директива. Административните разследвания, с изключение на тези, които се провеждат от ЗФР в контекста на предотвратяването, разкриването и ефективната борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, не следва да бъдат обхванати от настоящата директива.

(12)

Извършителите на престъпления, и особено престъпните групи и терористите, често извършват дейност в няколко различни държави членки и техните активи, включително банковите им сметки, често се намират в други държави членки. Като се има предвид трансграничното измерение на тежките престъпления, включително тероризма, и на свързаните с тях финансови дейности, често е необходимо компетентните органи, които провеждат наказателни разследвания в една държава членка, да имат достъп до информация за банкови сметки, притежавани в други държави членки.

(13)

Информацията, която компетентните органи са получили от националните централизирани регистри на банковите сметки, може да бъде обменяна с компетентни органи, намиращи се в друга държава членка, в съответствие с Рамково решение 2006/960/ПВР на Съвета (4), Директива 2014/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (5) и приложимите правила за защита на данните.

(14)

С Директива (ЕС) 2015/849 значително беше развита нормативната уредба на Съюза, регламентираща дейността на ЗФР и сътрудничеството между тях, включително оценката на Комисията за възможността за създаване на механизъм за координация и за подпомагане. Правният статут на ЗФР варира в държавите членки и може да бъде административен, правоприлагащ или смесен. Правомощията на ЗФР включват правото на достъп до финансовата, административната и информацията, свързана с правоприлагането, която им е необходима за предотвратяването, разкриването и борбата с изпирането на пари, свързаните предикатни престъпления и финансирането на тероризма. Въпреки това правото на Съюза не урежда всички специфични инструменти и механизми, които ЗФР следва да имат на свое разположение, за да получат достъп до такава информация и да изпълняват своите задачи. Тъй като държавите членки носят пълна отговорност за създаването и определянето на организационния характер на ЗФР, различните ЗФР имат различни степени на достъп до регулаторните бази данни, което води до недостатъчен обмен на информация между правоприлагащите органи или службите на прокуратурата и ЗФР.

(15)

С оглед на повишаване на правната сигурност и оперативната ефективност с настоящата директива следва да бъдат установени правила, с които да се разшири възможността на ЗФР да споделят финансова информация и финансови анализи с определените компетентни органи в тяхната държава членка за всички тежки престъпления. По-точно, ЗФР следва да бъдат длъжни да сътрудничат с определените компетентни органи на своите държави членки и да могат да отговорят своевременно на обосновани искания за финансова информация или финансов анализ, отправени от тези определени компетентни органи в случаите когато тази финансова информация или финансов анализ са необходими, за всеки отделен случай и когато такива искания са мотивирани от опасения, свързани с предотвратяването, разкриването, разследването или наказателното преследване на тежки престъпления, при спазване на изключенията, предвидени в член 32, параграф 5 от Директива (ЕС) 2015/849. Това изискване не следва да засяга автономността на ЗФР по силата на Директива (ЕС) 2015/849. По-специално в случаи, когато източник на изисканата информация е ЗФР от друга държава членка, всякакви ограничения и условия за използването на тази информация, наложени от това ЗФР, следва да бъдат спазвани. Всяко използване за цели, извън първоначално одобрените, следва да става с предварителното съгласие на това ЗФР. ЗФР следва да мотивират по подходящ начин всеки отказ за отговор на искане за информация или анализ. Настоящата директива не следва да засяга оперативната независимост и автономност на ЗФР съгласно Директива (ЕС) 2015/849, включително автономността на ЗФР да разкриват информация по своя собствена инициатива за целите на настоящата директива.

(16)

С настоящата директива следва също така да бъде установена ясно определена правна рамка, която да предостави възможност на ЗФР да изискват съответните данни, съхранявани от определените компетентни органи в тяхната държава членка, с цел ефективно предотвратяване, разкриване и борба с изпирането на пари, свързаните предикатни престъпления и финансирането на тероризма.

(17)

ЗФР следва да се стремят да обменят финансова информация или финансови анализи своевременно при извънредни или спешни случаи, когато тази информация или анализи са свързани с тероризъм или с организирана престъпност, свързана с тероризъм.

(18)

Такъв обмен не следва да представлява пречка пред активната роля на ЗФР съгласно Директива (ЕС) 2015/849 при разкриването на неговия анализ до други ЗФР, когато този анализ разкрива факти, деяния или подозрения, свързани с изпиране на пари и финансиране на тероризма, които са от пряк интерес за тези други ЗФР. Финансовият анализ обхваща оперативния анализ, насочен към отделни случаи и специфични цели или към подходяща избрана информация, в зависимост от вида и обема на получените оповестени данни и очакваното използване на информацията след разкриването, както и стратегическия анализ, насочен към тенденциите и моделите на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Настоящата директива обаче следва да не засяга организационния статус и ролята, предвидени за ЗФР съгласно националното право на държавите членки.

(19)

Като се имат предвид чувствителността на финансовите данни, които следва да се анализират от ЗФР, и необходимите гаранции за защита на данните, с настоящата директива следва да се определи конкретно видът и обхватът на информацията, която може да бъде обменяна между ЗФР, между ЗФР и определените компетентни органи, и между определените компетентни органи в различни държави членки. Настоящата директива не следва да води до промени в договорените към момента методи за събиране на данни. Държавите членки следва обаче да могат да вземат решение за разширяване на обхвата на финансовата информация и на информацията за банкови сметки, която може да бъде обменяна между ЗФР и определените компетентни органи. Държавите членки следва също да могат да улесняват достъпа на определените компетентни органи до финансова информация и до информация за банкови сметки с цел предотвратяване, разкриване, разследване или наказателно преследване на престъпления, които не са тежки престъпления. Настоящата директива не следва да предоставя дерогация от приложимите правила за защита на данните.

(20)

В съответствие със специалните правомощия и задачи на Агенцията за сътрудничество в областта на правоприлагането (наричана по-долу „Европол“), създадена с Регламент (ЕС) 2016/794 на Европейския парламент и на Съвета (6), предвидени в посочения регламент, Европол подпомага провежданите от държавите членки трансгранични разследвания на действията, свързани с изпиране на пари, извършвани от транснационални престъпни организации. В този контекст Европол следва да уведомява държавите членки за всяка информация и за всички връзки между престъпленията, които ги засягат. Съгласно посочения регламент националните звена на Европол са органите за връзка между Европол и органите на държавите членки, компетентни да разследват престъпления. За да осигурят на Европол информацията, необходима за изпълнението на нейните задачи, всяка държава членка следва да позволи на нейното ЗФР да отговаря на исканията за финансова информация и финансов анализ, отправяни от Европол, чрез националното звено на Европол на тази държава членка или, когато е подходящо, посредством преки контакти. Държавите членки следва също така да предвидят националните им звена на Европол и, когато е подходящо, техните определени компетентни органи, да имат правото да отговарят на отправяните от Европол искания за информация за банкови сметки. Отправените от Европол искания следва да бъдат надлежно обосновани. Те следва да се правят отделно за всеки конкретен случай в рамките на компетентността на Европол и с цел изпълнението на нейните задачи. Следва да не се излага на риск оперативната независимост и автономност на ЗФР, като решението дали да се предостави исканата информация или исканият анализ следва да се взема от ЗФР. За да се осигури бързо и ефективно сътрудничество, ЗФР следва да отговарят на исканията на Европол своевременно. В съответствие с Регламент (ЕС) 2016/794 Европол следва да продължи установената си практика да предоставя обратна информация на държавите членки за това как е използвана информацията или анализът, предоставени съгласно настоящата директива.

(21)

В настоящата директива следва също така да се вземе предвид фактът, когато е приложимо, че съгласно член 43 от Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета (7) европейските делегирани прокурори на Европейската прокуратура разполагат с правомощието да получават всяка информация от значение, съхранявана в националните бази данни относно наказателните разследвания и правоприлагането, както и в други свързани с това регистри на публичните органи, включително централизираните регистри на банковите сметки и системите за извличане на данни, при същите условия както условията, приложими съгласно националното право при подобни случаи.

(22)

За да се укрепи сътрудничеството между ЗФР, Комисията следва в близко бъдеще да извърши оценка на въздействието, за да прецени възможността и целесъобразността на създаването на механизъм за координация и за подпомагане, като например „ЗФР на ЕС“.

(23)

За да се постигне подходящ баланс между ефикасност и високо ниво на защита на данните, от държавите членки следва да се изисква да гарантират, че обработването на чувствителна финансова информация, която би могла да разкрие чувствителни данни относно расовия или етническия произход на дадено лице, неговите политически възгледи, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации, или данни относно здравословното състояние, сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице, следва да се допуска само от специално оправомощени за това лица и да става в съответствие с приложимите правила за защита на данните.

(24)

С настоящата директива се зачитат основните права и се съблюдават принципите, признати в член 6 от ДЕС и в Хартата на основните права на Европейския съюз, по-специално правото на зачитане на личния и семейния живот, правото на защита на личните данни, забраната на дискриминация, свободата на стопанска инициатива, правото на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес, презумпцията за невиновност и правото на защита, и принципите на законност и пропорционалност на престъплението и наказанието, както и основните права и принципи, предвидени в международното право и международните споразумения, по които Съюзът или всички държави членки са страни, включително Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, както и в конституциите на държавите членки в съответното им приложно поле.

(25)

От съществено значение е да се гарантира, че при обработването на лични данни съгласно настоящата директива напълно се зачита правото на защита на личните данни. Обработването на такива данни е уредено в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (8) и в Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета (9) в съответното им приложно поле. По отношение на достъпа на службите за възстановяване на активи до централизираните регистри на банковите сметки и системите за извличане на данни се прилага Директива (ЕС) 2016/680, а не член 5, параграф 2 от Решение 2007/845/ПВР на Съвета (10). Що се отнася до Европол, прилага се Регламент (ЕС) 2016/794. В настоящата директива следва да се предвидят специални и допълнителни гаранции и условия за осигуряване на защитата на личните данни по отношение на механизмите за обработване на чувствителни данни и исканията за предоставяне на информация.

(26)

Всички лични данни, получени съгласно настоящата директива, следва да бъдат обработвани в съответствие с приложимите правила за защита на данните от компетентните органи само когато това е необходимо и пропорционално за целите на предотвратяването, разкриването, разследването или наказателното преследване на тежки престъпления.

(27)

Освен това, с цел зачитане на правото на защита на личните данни и правото на зачитане на личния живот и ограничаване на отражението на достъпа до информацията, съдържаща се в централизираните регистри на банковите сметки и системите за извличане на данни, е от съществено значение да се предвидят условия за ограничаване на такъв достъп. По-специално държавите членки следва да гарантират, че по отношение на достъпа на компетентните органи до лични данни за целите на настоящата директива се прилагат подходящи политики и мерки за защита на данните. Само оправомощени служители следва да имат достъп до информацията, съдържаща лични данни, която може да се получи от централизираните регистри на банковите сметки или чрез процедури за идентификация. Служителите с разрешен достъп до такива чувствителни данни следва да преминат обучение по практики в областта на сигурността по отношение на обмена и работата с данните.

(28)

Прехвърлянето на финансови данни към трети държави и международни партньори за целите на настоящата директива следва да бъде разрешено само при условията, предвидени в глава V от Регламент (ЕС) 2016/679 или в глава V от Директива (ЕС) 2016/680.

(29)

Комисията следва да докладва за изпълнението на настоящата директива три години след датата на транспониране, както и на всеки три години след това. В съответствие с Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (11) Комисията следва също така да извърши оценка на настоящата директива въз основа на информация, събрана чрез специални механизми за мониторинг, за да се оцени реалното въздействие на директивата и необходимостта от евентуални последващи действия.

(30)

Настоящата директива има за цел да гарантира приемането на правила, за да се осигури по-високо равнище на сигурност на гражданите на Съюза чрез предотвратяване и борба с престъпността в съответствие с член 67 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Поради транснационалния си характер терористичните заплахи и заплахите от престъпления засягат Съюза като цяло и изискват ответни действия на равнището на целия Съюз. Престъпниците могат и, ако им се удаде възможност, биха се възползвали от невъзможността за ефикасно използване на информацията за банковите сметки и финансовата информация в дадена държава членка, което от своя страна може да доведе до последици в друга държава членка.

(31)

Доколкото целта на настоящата директива, а именно да се подобри достъпа до информация от ЗФР и публичните органи, които отговарят за предотвратяването, разкриването, разследването или наказателното преследване на тежки престъпления, да се разширят техните възможности за провеждане финансови разследвания и да се подобри сътрудничеството помежду им, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а поради обхвата или последиците от действието може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от ДЕС. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(32)

За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на настоящата директива относно разрешенията за държавите членки временно да прилагат или да сключват споразумения с трети държави, които са договарящи страни от Европейското икономическо пространство, по въпроси, попадащи в обхвата на глава II от настоящата директива, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (12).

(33)

Решение 2000/642/ПВР на Съвета следва да бъде отменено, тъй като неговият предмет се урежда от други актове на Съюза и то вече не е необходимо.

(34)

В съответствие с член 3 от Протокол № 21 относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, приложен към ДЕС и към ДФЕС, Обединеното кралство и Ирландия са нотифицирали желанието си да участват в приемането и прилагането на настоящата директива.

(35)

В съответствие с членове 1 и 2 от Протокол № 22 относно позицията на Дания, приложен към ДЕС и към ДФЕС, Дания не участва в приемането на настоящата директива и не е обвързана от нея, нито от нейното прилагане.

(36)

С Европейския надзорен орган по защита на данните беше проведена консултация в съответствие с член 28, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (13) и той представи своето становище на 10 септември 2018 г.,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

1.   С настоящата директива се предвиждат мерки за улесняване на достъпа на компетентните органи до финансова информация и до информация за банкови сметки и използването от тях на тази информация с цел предотвратяване, разкриване, разследване или наказателно преследване на тежки престъпления. Освен това с нея се предвиждат мерки за улесняване на достъпа на звената за финансово разузнаване (ЗФР) до информация, свързана с правоприлагането, с цел предотвратяване и борба с изпирането на пари, свързаните предикатни престъпления и финансирането на тероризма и мерки за улесняване на сътрудничеството между ЗФР.

2.   Настоящата директива не засяга:

а)

Директива (ЕС) 2015/849 и съответните разпоредби на националното право, включително предвидения съгласно националното право организационен статус на ЗФР, както и тяхната оперативна независимост и автономност;

б)

каналите за обмен на информация между компетентните органи или правомощията на компетентните органи съгласно правото на Съюза или националното право да получават информация от задължени субекти;

в)

Регламент (ЕС) 2016/794;

г)

задълженията, произтичащи от инструментите на Съюза за правна взаимопомощ или относно взаимното признаване на решения по наказателноправни въпроси и от Рамково решение 2006/960/ПВР.

Член 2

Определения

За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

1)

„централизирани регистри на банковите сметки“ означава централизираните автоматизирани механизми, като например централни регистри или централни електронни системи за извличане на данни, създадени в съответствие с член 32а, параграф 1 от Директива (ЕС) 2015/849;

2)

„служби за възстановяване на активи“ означава националните служби, създадени или определени от всяка държава членка съгласно Решение 2007/845/ПВР;

3)

„звено за финансово разузнаване“ („ЗФР“) означава ЗФР, създадено съгласно член 32 от Директива (ЕС) 2015/849;

4)

„задължени субекти“ означава субектите, посочени в член 2, параграф 1 от Директива (ЕС) 2015/849;

5)

„финансова информация“ означава всеки вид информация или данни, като данни за финансови активи, движение на средства или финансови бизнес отношения, с които вече разполагат ЗФР с цел предотвратяване, разкриване и ефективна борба срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма;

6)

„информация, свързана с правоприлагането“ означава:

i)

всеки вид информация или данни, които вече са на разположение на компетентните органи в контекста на предотвратяването, разкриването, разследването или наказателното преследване на престъпления;

ii)

всеки вид информация или данни, които са на разположение на публични органи или на частни субекти в контекста на предотвратяването, разкриването, разследването или наказателното преследване на престъпления и които са достъпни за компетентните органи, без да се налага предприемане на принудителни мерки, предвидени в националното право;

Тази информация може да бъде, наред с другото, регистри за съдимост, информация за разследвания, информация за замразяване или изземване на активи или за други мерки за разследване или временни мерки и информация относно присъди и конфискации;

7)

„информация за банкова сметка“ означава следната информация за банкови и платежни сметки и банкови сейфове, съдържаща се в централизираните регистри на банковите сметки:

i)

относно клиента - титуляр на сметката и всяко друго лице, което претендира, че действа от името на клиента: името, допълнено от другите данни за идентификация, изисквани съгласно националните разпоредби за транспониране на член 13, параграф 1, буква а) от Директива (ЕС) 2015/849, или уникален идентификационен номер;

ii)

относно действителния собственик на клиента – титуляр на сметката: името, допълнено от другите данни за идентификация, изисквани съгласно националните разпоредби за транспониране на член 13, параграф 1, буква б) от Директива (ЕС) 2015/849, или уникален идентификационен номер;

iii)

относно банката или платежната сметка: IBAN номера и датата на откриване и закриване на сметката;

iv)

относно банковия сейф: името на лицето, наело банковия сейф, допълнено от другите данни за идентификация, изисквани съгласно националните разпоредби за транспониране на член 13, параграф 1 от Директива (ЕС) 2015/849, или уникален идентификационен номер и срока за наемане на банковия сейф;

8)

„изпиране на пари“ означава деянието, посочено в член 3 от Директива (ЕС) 2018/1673 на Европейския парламент и на Съвета (14);

9)

„свързани предикатни престъпления“ означава престъпленията, посочени в член 2, точка 1 от Директива (ЕС) 2018/1673;

10)

„финансиране на тероризма“ означава деянието, посочено в член 11 от Директива (ЕС) 2017/541 на Европейския парламент и на Съвета (15);

11)

„финансов анализ“ означава резултатите от оперативен и стратегически анализ, който вече е бил извършен от ЗФР при изпълнение на задачите им съгласно Директива (ЕС) 2015/849;

12)

„тежки престъпления“ означава видовете престъпления, изброени в приложение I към Регламент (ЕС) 2016/794.

Член 3

Определяне на компетентните органи

1.   Всяка държава членка определя сред своите органи, компетентни за предотвратяването, разкриването, разследването или наказателното преследване на престъпления, онези компетентни органи, които са оправомощени да получават достъп до и да извършват търсене в нейните национални централизирани регистри на банковите сметки. Тези компетентни органи включват най-малко службите за възстановяване на активи.

2.   Всяка държава членка определя сред своите органи, компетентни за предотвратяването, разкриването, разследването или наказателното преследване на престъпления, онези компетентни органи, които могат да искат и получават финансова информация или финансов анализ от ЗФР.

3.   Всяка държава членка уведомява Комисията за своите компетентни органи, които е определила съгласно параграфи 1 и 2 до 2 декември 2021 г. и уведомява Комисията за всяка промяна в това отношение. Комисията публикува уведомленията в Официален вестник на Европейския съюз.

ГЛАВА II

ДОСТЪП НА КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ ДО ИНФОРМАЦИЯ ЗА БАНКОВИ СМЕТКИ

Член 4

Достъп до информация за банковите сметки и търсене на такава информация от страна на компетентните органи

1.   Държавите членки гарантират, че компетентните национални органи, определени съгласно член 3, параграф 1, разполагат с правомощието да получават достъп до и да търсят, пряко и непосредствено, информация за банкови сметки, когато това е необходимо за изпълнението на задачите им за целите на предотвратяването, разкриването, разследването или наказателното преследване на тежки престъпления или за подпомагането на наказателно разследване във връзка с тежко престъпление, включително идентифициране, проследяване и замразяване на активи, свързани с такова разследване. Достъпът и търсенето се считат за преки и непосредствени, наред с другото, когато националните органи, управляващи централизираните регистри на банковите сметки, предават бързо на компетентните органи информацията за банковата сметка чрез автоматизиран механизъм, при условие че никоя посредническа институция не може да окаже въздействие върху исканите данни или информацията, която трябва да бъде предоставена.

2.   Компетентните органи не получават достъп и не могат да извършват търсене съгласно настоящата директива в допълнителната информация, която държавите членки считат за съществена и включат в централизираните регистри на банковите сметки съгласно член 32а, параграф 4 от Директива (ЕС) 2015/849.

Член 5

Условия за достъп и търсене от страна на компетентните органи

1.   Достъпът и търсенето на информация за банкови сметки в съответствие с член 4 се извършват само за всеки отделен случай от служителите на всеки компетентен орган, които са специално определени и оправомощени да изпълняват тези задачи.

2.   Държавите членки гарантират, че служителите на определените компетентни органи съблюдават високи професионални стандарти по отношение на поверителността и защитата на данни, и че са с висок морал и притежават подходящата квалификация.

3.   Държавите членки гарантират, че са налице технически и организационни мерки за гарантиране на сигурността на данните в съответствие с високи технологични стандарти за целите на упражняването от страна на компетентните органи на правомощието за достъп и търсене на информация за банкови сметки в съответствие с член 4.

Член 6

Мониторинг на достъпа и търсенето от страна на компетентните органи

1.   Държавите членки трябва да предвидят, че органите, управляващи централизираните регистри на банковите сметки, гарантират, че се съхраняват записи за всеки достъп и търсене от страна на определените компетентни органи на информация за банкови сметки. Тези записи съдържат по-специално информация за следното:

а)

референтния номер на националното досие;

б)

датата и часа на запитването или търсенето;

в)

вида на данните, използвани за извършване на запитването или търсенето;

г)

уникалните идентификатори на резултатите;

д)

наименованието на определения компетентен орган, извършил справка в регистъра;

е)

уникалния идентификатор на потребител на служителя, който е отправил запитването или е извършил търсенето и, когато е приложимо, на служителя, който е разпоредил запитването или търсенето, и доколкото е възможно, уникалния идентификатор на потребител на получателя на резултатите от запитването или търсенето.

2.   Длъжностните лица за защита на данните, които отговарят на централизираните регистри на банковите сметки, проверяват редовно записите. Записите се предоставят при поискване на компетентния надзорен орган, създаден в съответствие с член 41 от Директива (ЕС) 2016/680.

3.   Записите се използват само за мониторинг на защитата на данните, включително за проверка на допустимостта на исканията и законосъобразността на обработването на данните, както и за гарантиране на сигурността на данните. Записите се защитават с подходящи мерки срещу неразрешен достъп и се заличават пет години след създаването им, освен ако не са необходими за процедури за мониторинг, които са започнали.

4.   Държавите членки гарантират, че органите, управляващи централизираните регистри на банковите сметки предприемат подходящи мерки, така че персоналът да е запознат с приложимото право на Съюза и националното право, включително приложимите правила за защита на данните. Тези мерки включват специални програми за обучение.

ГЛАВА III

ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ МЕЖДУ КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ И ЗФР, КАКТО И МЕЖДУ ЗФР

Член 7

Искания за информация от компетентните органи до ЗФР

1.   При спазване на националните процесуални гаранции всяка държава членка гарантира, че нейното ЗФР е длъжно да сътрудничи със своите определени компетентни органи, посочени в член 3, параграф 2, и да може да отговаря своевременно на обосновани искания за финансова информация или финансов анализ, отправени от тези определени компетентни органи, в неговата държава членка, в случаите когато тази финансова информация или финансов анализ са необходими, за всеки отделен случай, и когато искането е мотивирано от опасения, свързани с предотвратяването, разкриването, разследването или наказателното преследване на тежки престъпления.

2.   Когато съществуват обективни причини да се предполага, че предоставянето на такава информация би имало отрицателно въздействие върху текущи разследвания или анализи, или, при изключителни обстоятелства, когато разкриването на информацията би довело до последствия, явно непропорционални на законните интереси на физическо или юридическо лице, или няма отношение към целите, за които информацията е била поискана, ЗФР не е задължено да отговоря на искането за информация.

3.   Всяко използване за цели, извън първоначално одобрените, става с предварителното съгласие на това ЗФР. ЗФР мотивират подходящо всеки отказ за отговор на искане, отправено съгласно параграф 1.

4.   Решението за разкриването на информация се взема от ЗФР.

5.   Определените компетентни органи могат да обработват финансовата информация и финансовият анализ, получени от ЗФР за конкретните цели на предотвратяването, разкриването, разследването или наказателното преследване на тежки престъпления, различни от целите, за които личните данни са събрани, в съответствие с член 4, параграф 2 от Директива (ЕС) 2016/680.

Член 8

Искания за информация от ЗФР до компетентните органи

При спазване на националните процесуални гаранции и наред с достъпа до информация от ЗФР, както е предвидено в член 32, параграф 4 от Директива (ЕС) 2015/849, всяка държава членка гарантира, че нейните определени компетентни органи са длъжни да отговарят своевременно на исканията за информация, свързана с правоприлагането, отправени от националното ЗФР, за всеки отделен случай, когато информацията е необходима за предотвратяването, разкриването и борбата с изпирането на пари, свързаните предикатни престъпления и финансирането на тероризма.

Член 9

Обмен на информация между ЗФР на различните държави членки

1.   Държавите членки гарантират, че в изключителни и спешни случаи, техните ЗФР имат право да обменят финансова информация или финансов анализ, които могат да имат отношение към обработването или анализа на информацията, свързани с тероризъм или организирана престъпност, свързана с тероризъм.

2.   Държавите членки гарантират, че в случаите, посочени в параграф 1, и при спазване на оперативните им ограничения, ЗФР ще полагат усилия да обменят такава информация своевременно.

Член 10

Обмен на информация между компетентните органи на различните държави членки

1.   При спазване на националните процесуални гаранции всяка държава членка гарантира, че нейните компетентни органи, определени съгласно член 3, параграф 2, могат да обменят финансова информация или финансов анализ, получени от ЗФР от своята държава членка, при поискване и за всеки отделен случай, с определен компетентен орган в друга държава членка, когато финансовата информация или финансовият анализ са необходими за предотвратяването, разкриването и борбата с изпирането на пари, свързаните предикатни престъпления и финансирането на тероризма.

Всяка държава членка гарантира, че нейните определени компетентни органи използват финансовата информация или финансовия анализ, обменяни съгласно настоящия член, само за целта, за която са били поискани или предоставени.

Всяка държава членка гарантира, че всяко разкриване на финансова информация или финансов анализ, получени от нейните определени компетентни органи от ЗФР на същата държава членка до всеки друг орган, агенция или звено, или всяко използване на тази информация за цели, различни от първоначално одобрените, подлежи на предварително одобрение от предоставящото информацията ЗФР.

2.   Държавите членки гарантират, че исканията, отправени съгласно настоящия член, и отговорите на такива искания се изпращат чрез използване на специално предназначената за целта сигурна електронна съобщителна мрежа, която гарантира високо равнище на сигурност на данните.

ГЛАВА IV

ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ С ЕВРОПОЛ

Член 11

Предоставяне на Европол на информация за банкови сметки

Всяка държава членка гарантира, че нейните компетентни органи са оправомощени да отговарят чрез националното звено на Европол или, ако е разрешено от държавата членка, посредством пряк контакт с Европол, на надлежно обоснованите искания, свързани с информация за банкови сметки, отправени от Европол за всеки отделен случай в рамките на компетентността на Европол и за изпълнение на задачите ѝ. Прилага се член 7, параграфи 6 и 7 от Регламент (ЕС) 2016/794.

Член 12

Обмен на информация между Европол и ЗФР

1.   Всяка държава членка гарантира, че нейното ЗФР е оправомощено да отговаря на надлежно обоснованите искания, отправени от Европол чрез националното звено на Европол или, ако е разрешено от държавата членка, посредством пряк контакт между ЗФР и Европол. Такива искания трябва да са свързани с финансова информация и финансов анализ, и се отправят за всеки отделен случай в рамките на компетентността на Европол и за изпълнение на задачите ѝ.

2.   Член 32, параграф 5 от Директива (ЕС) 2015/849 и член 7, параграфи 6 и 7 от Регламент (ЕС) 2016/794 се прилагат при обмен, извършен съгласно настоящия член.

3.   Държавите членки гарантират, че всяко неизпълнение на искане се обосновава надлежно.

Член 13

Подробни условия за извършване на обмена на информация

1.   Държавите членки гарантират, че обменът на информация съгласно членове 11 и 12 от настоящата директива се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/794 по електронен път:

а)

посредством мрежата SIENA или заместващата я мрежа на езика, приложим за SIENA; или

б)

когато е приложимо, посредством мрежата FIU.net или заместващата я мрежа.

2.   Държавите членки гарантират, че обменът на информация по член 12, се извършва своевременно и в това отношение исканията за предоставяне на информация, отправяни от Европол, се третират като с произход от друго ЗФР.

Член 14

Изисквания за защита на данните

1.   Обработването на личните данни, свързани с информацията за банкови сметки, финансовата информация и финансовия анализ, посочени в членове 11 и 12 от настоящата директива, се извършва в съответствие с член 18 от Регламент (ЕС) 2016/794 и само от служителите на Европол, които са били специално определени и оправомощени да изпълняват тези задачи.

2.   Европол информира длъжностното лице по защита на данните, назначено в съответствие с член 41 от Регламент (ЕС) 2016/794, за всеки обмен на информация съгласно членове 11, 12 и 13 от настоящата директива.

ГЛАВА V

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ, СВЪРЗАНИ С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

Член 15

Обхват

Настоящата глава се прилага единствено за определените компетентни органи и ЗФР по отношение на обмена на информация съгласно глава III, както и във връзка с обмена на финансова информация и финансов анализ, в който участват националните звена на Европол съгласно глава IV.

Член 16

Обработване на чувствителни лични данни

1.   Обработването на лични данни, които разкриват расовия или етническия произход на дадено лице, неговите политически възгледи, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации, или данни относно здравословното състояние, сексуалния живот или сексуалната ориентация на дадено физическо лице, се допуска само при прилагането на подходящи гаранции за правата и свободите на субекта на данните в съответствие с приложимите правила за защита на данните.

2.   Единствено служители, които са специално обучени и изрично оправомощени от администратора на лични данни, могат да имат достъп до данните, посочени в параграф 1, и да ги обработват съгласно указанията на длъжностното лице по защита на данните.

Член 17

Регистър на исканията за информация

Държавите членки гарантират поддържането на регистър на исканията за информация съгласно настоящата директива. Този регистър съдържа най-малко следната информация:

а)

името и данните за контакт на организацията и служителя, който отправя искането за информация и, доколкото е възможно, на получателя на резултатите от запитването или търсенето;

б)

посочване на националното досие, във връзка с което се иска информацията;

в)

предмета на исканията; и

г)

всякакви изпълнителни мерки по тези искания.

Записите в регистъра се съхраняват за срок от пет години след създаването им и се използват единствено за целите на проверяване на законосъобразността на обработването на лични данни. По искане на националния надзорен орган съответните органи му представят всички записи от регистъра.

Член 18

Ограничения на правата на субектите на данни

Държавите членки могат да приемат законодателни мерки, ограничаващи изцяло или отчасти правото на субекта на данните на достъп до отнасящите се до него лични данни, обработвани съгласно настоящата директива, в съответствие с член 23, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, или с член 15, параграф 1 от Директива (ЕС) 2016/680, според случая.

ГЛАВА VI

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 19

Наблюдение

1.   Държавите членки правят преглед на ефективността на своите системи за борба с тежки престъпления, като поддържат изчерпателни статистически данни.

2.   До 1 февруари 2020 г. Комисията изготвя подробна програма за мониторинг на последиците, резултатите и въздействието на настоящата директива.

В тази програма за мониторинг се определя чрез какви средства и на какви интервали трябва да се събират данните и другите необходими доказателства. В нея се посочват действията, които трябва да бъдат предприети от Комисията и от държавите членки, за събирането и анализа на данните и другите доказателства.

Държавите членки представят на Комисията данни и други доказателства, необходими за мониторинга.

3.   Във всички случаи статистическите данни, посочени в параграф 1, включват следната информация:

а)

броя на извършените търсения от определените компетентни органи в съответствие с член 4;

б)

данни за броя на исканията, отправени от всеки от органите, съгласно настоящата директива, последващите действия във връзка с тези искания, броя на разследваните случаи, броя на лицата, подложени на наказателно преследване и броя на лицата, осъдени за тежки престъпления, когато е налице такава информация;

в)

данни за времето, необходимо на даден орган да отговори на отправено искане след получаване на искането;

г)

ако са налични, данни за разходите за човешките или ИТ ресурси, предназначени за вътрешни и трансгранични искания, попадащи в приложното поле на настоящата директива.

4.   Държавите членки организират изготвянето и събирането на статистическите данни и ежегодно предават на Комисията статистическите данни, посочени в параграф 3.

Член 20

Връзка с други правни инструменти

1.   Настоящата директива не възпрепятства държавите членки да запазват или да сключват двустранни или многостранни споразумения или договорености помежду си за обмен на информация между компетентните органи, доколкото тези споразумения или договорености са съвместими с правото на Съюза, и по-специално с настоящата директива.

2.   Настоящата директива не засяга задълженията и ангажиментите на държавите членки и на Съюза съгласно действащи двустранни или многостранни споразумения с трети държави.

3.   Без да се засяга разпределението на правомощията между Съюза и държавите членки в съответствие с правото на Съюза, държавите членки нотифицират Комисията относно намерението си да започнат преговори или да сключат споразумения между държавите членки и трети държави, които са договарящи страни от Европейското икономическо пространство, по въпроси, попадащи в обхвата на глава II от настоящата директива.

Ако в срок от два месеца след получаване на нотификацията за намерението на държава членка да започне преговорите, посочени в първа алинея, Комисията стигне до заключението, че има вероятност преговорите да възпрепятстват съответните политики на Съюза или да доведат до споразумение, несъвместимо с правото на Съюза, тя уведомява държавата членка за това.

Държавите членки информират редовно Комисията относно всякакви такива преговори и, когато е целесъобразно, я канят да участва в качеството на наблюдател.

Държавите членки са оправомощени да прилагат временно или да сключват споразуменията, посочени в първа алинея, при условие че тези споразумения са съвместими с правото на Съюза и не пречат на постигането на целите на съответните политики на Съюза. Комисията приема такива решения за оправомощаване посредством актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата на консултиране по член 22.

Член 21

Оценка

1.   До 2 август 2024 г. и на всеки три години след това Комисията изготвя доклад за изпълнението на настоящата директива и го представя на Европейския парламент и на Съвета. Докладът се оповестява публично.

2.   В съответствие с член 65, параграф 2 от Директива (ЕС) 2015/849 Комисията прави оценка на трудностите и възможностите във връзка със засилването на сътрудничеството между ЗФР в Съюза, включително възможността и целесъобразността за създаване на механизъм за координация и за подпомагане.

3.   До 2 август 2024 г. Комисията изготвя доклад до Европейския парламент и до Съвета за оценка на необходимостта от и пропорционалността на разширяването на определението за финансова информация и включването в него на всякакъв вид информация или данни, които се съхраняват от публични органи или от задължени субекти и които са на разположение на ЗФР, без налагане на принудителни мерки съгласно националното право, и — ако е целесъобразно — представя законодателно предложение.

4.   До 2 август 2024 г. Комисията извършва оценка на възможностите и предизвикателствата, свързани с разширяване на обмена на финансова информация или финансов анализ между ЗФР в рамките на Съюза и включването в него на обмен по отношение на тежки престъпления, различни от тероризъм, или организираната престъпност, свързана с тероризъм.

5.   Не по-рано от 2 август 2027 г. Комисията извършва оценка на настоящата директива и представя доклад относно основните констатации до Европейския парламент и Съвета. Докладът също така включва оценка на начина, по който се спазват основните права и принципи, признати в Хартата на основните права на Европейския съюз.

6.   За целите на параграфи 1—4 от настоящия член държавите членки предоставят на Комисията необходимата информация. Комисията взема предвид статистическите данни, предоставени от държавите членки съгласно член 19, и може да поиска допълнителна информация от държавите членки и от надзорните органи.

Член 22

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от комитет. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 4 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 23

Транспониране

Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, до 1 август 2021 г. Те незабавно съобщават на Комисията за това.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 24

Отмяна на Решение 2000/642/ПВР

Решение 2000/642/ПВР се отменя, считано от 1 август 2021 г.

Член 25

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 26

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите членки в съответствие с Договорите.

Съставено в Брюксел на 20 юни 2019 година.

За Европейския парламент

Председател

A. TAJANI

За Съвета

Председател

G. CIAMBA


(1)  ОВ C 367, 10.10.2018 г., стр. 84.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 17 април 2019 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 14 юни 2019 г.

(3)  Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73).

(4)  Рамково решение 2006/960/ПВР на Съвета от 18 декември 2006 г. за опростяване обмена на информация и сведения между правоприлагащите органи на държавите — членки на Европейския съюз (ОВ L 386, 29.12.2006 г., стр. 89).

(5)  Директива 2014/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. относно Европейска заповед за разследване по наказателноправни въпроси (ОВ L 130, 1.5.2014 г., стр. 1).

(6)  Регламент (ЕС) 2016/794 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и за замяна и отмяна на решения 2009/371/ПВР, 2009/934/ПВР, 2009/935/ПВР, 2009/936/ПВР и 2009/968/ПВР на Съвета (ОВ L 135, 24.5.2016 г., стр. 53).

(7)  Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (ОВ L 283, 31.10.2017 г., стр. 1).

(8)  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

(9)  Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 89).

(10)  Решение 2007/845/ПВР на Съвета от 6 декември 2007 г. относно сътрудничеството между Службите за възстановяване на активи на държавите-членки при проследяване и установяване на облаги или друго имущество, свързани с престъпления (ОВ L 332, 18.12.2007 г., стр. 103).

(11)  Междуинституционално споразумение между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1).

(12)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

(13)  Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

(14)  Директива (ЕС) 2018/1673 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. за борба по наказателноправен ред с изпирането на пари (ОВ L 284, 12.11.2018 г., стр. 22).

(15)  Директива (ЕС) 2017/541 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно борбата с тероризма и за замяна на Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета, и за изменение на Решение 2005/671/ПВР на Съвета (ОВ L 88, 31.3.2017 г., стр. 6).