7.6.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 151/143


ДИРЕКТИВА (ЕС) 2019/884 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 17 април 2019 година

за изменение на Рамково решение 2009/315/ПВР на Съвета във връзка с обмена на информация за гражданите на трети държави и във връзка с Европейската информационна система за съдимост (ECRIS) и за замяна на Решение 2009/316/ПВР на Съвета

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 82, параграф 1, втора алинея, буква г) от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (1),

като имат предвид, че:

(1)

Съюзът си е поставил за цел да предоставя на своите граждани пространство на свобода, сигурност и правосъдие без вътрешни граници, в което е гарантирано свободното движение на хора. Тази цел следва да бъде постигната, наред с другото, посредством подходящи мерки за предотвратяване и борба с престъпността, включително организираната престъпност и тероризма.

(2)

Тази цел налага информацията за присъди, постановени в държавите членки, да се взема предвид извън осъждащата държавата членка в хода на новообразувани наказателни производства, съгласно предвиденото в Рамково решение 2008/675/ПВР на Съвета (2), така и с цел предотвратяване на нови престъпления.

(3)

Тази цел предполага обмен на информация, получена от регистрите за съдимост, между компетентните органи на държавите членки. Подобен обмен на информация се организира и улеснява от правилата, установени в Рамково решение 2009/315/ПВР на Съвета (3), и от Европейската информационна система за съдимост (ECRIS), създадена с Решение 2009/316/ПВР на Съвета (4).

(4)

Съществуващата правна рамка на ECRIS обаче не урежда в достатъчна степен особеностите на исканията, отнасящи се до граждани на трети държави. Въпреки че вече е възможно да се обменя информация за гражданите на трети държави чрез ECRIS, не съществува обща за Съюза процедура или механизъм, чрез които това да става ефикасно, бързо и точно.

(5)

В рамките на Съюза информацията за гражданите на трети държави не се събира в държавата членка по гражданството, както това се прави за гражданите на държавите членки, а само се съхранява в държавите членки, където са били постановени присъдите. Поради това пълна проверка на съдебното минало на гражданин на трета държава може да бъде направена само ако такава информация бъде изискана от всички държави членки.

(6)

Извършването на такива „бланкетни искания“ създава непропорционална административна тежест за всички държави членки, включително на тези, които не разполагат с информация за конкретния гражданин на трета държава. На практика тази тежест възпира държавите членки да искат информация за гражданите на трети държави от други държави членки, което сериозно затруднява обмена на информация между тях, като ограничава техния достъп до информацията от регистрите за съдимост до информацията, съхранявана в собствения им национален регистър. Вследствие на това се увеличава рискът обменът на информация между държавите членки да е неефикасен и непълен.

(7)

С цел подобряване на положението Комисията представи предложение, което доведе до приемането на Регламент (ЕС) 2019/816на Европейския парламент и на Съвета (5), с който се създава централизирана система на равнището на Съюза, съдържаща личните данни на осъдени граждани на трети държави, което позволява установяването на държавите членки, притежаващи информация относно предишни присъди на тези лица (наричана по-нататък „ECRIS-TCN“).

(8)

ECRIS-TCN ще позволи на централния орган на дадена държава членка да открива бързо и ефикасно в регистрите за съдимост на коя друга държава членка или държави членки се съхранява информация за даден гражданин на трета държава, така че съществуващата рамка на ECRIS да може да се използва за искане на информация от регистрите за съдимост от тези държави членки, в съответствие с Рамково решение 2009/315/ПВР.

(9)

Обменът на информация за осъдителни присъди е важен за всяка стратегия за борба с престъпността и тероризма. Ако държавите членки използват пълноценно ECRIS, обменът на информация би допринесъл за действията на наказателното правосъдие в отговор на радикализацията, водеща до тероризъм и насилнически екстремизъм.

(10)

С цел да се повиши полезността на информацията за присъди и лишаване от право на упражняване на професия или дейност вследствие на присъди за сексуални престъпления срещу деца, Директива 2011/93/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (6) предвиди задължение за държавите членки да предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че за целите на наемането на лице на длъжност, която включва пряк и редовен контакт с деца, в съответствие с процедурите, предвидени в Рамково решение 2009/315/ПВР, се предоставя информация за съществуването на осъдителни присъди за сексуални престъпления срещу деца, вписани в регистрите за съдимост, или за лишаване от право на упражняване на професия или дейност в резултат от такива осъдителни присъди. Целта на този механизъм е да се гарантира, че лице, осъдено за сексуално престъпление срещу деца, не може да прикрива такава присъда или лишаване от право да упражнява професия или дейност с оглед на упражняването на професионална дейност, която включва пряк и редовен контакт с деца в друга държава членка.

(11)

Настоящата директива има за цел да въведе необходимите изменения в Рамково решение 2009/315/ПВР, които ще позволят ефективен обмен на информация относно присъдите на граждани на трети държави чрез ECRIS. Тя задължава държавите членки да предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че присъдите се придружават от информация за гражданството или гражданствата на осъденото лице, доколкото държавите членки разполагат с такава информация. Тя въвежда и процедури за отговор на исканията за информация, гарантира, че извлечението от регистрите за съдимост, поискано от гражданин на трета държава, се допълва с информация от други държави членки, и въвежда техническите изменения, необходими за да бъде работеща системата за обмен на информация.

(12)

Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета (7) следва да се прилага по отношение на обработването на лични данни от компетентните национални органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания, включително предпазването от заплахи за обществената сигурност и тяхното предотвратяване. Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (8) следва да се прилага по отношение на обработването на лични данни от национални органи, когато това обработване не попада в обхвата на Директива (ЕС) 2016/680.

(13)

За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на Рамково решение 2009/315/ПВР, принципите на Решение 2009/316/ПВР следва да бъдат включени в рамковото решение, а на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (9).

(14)

Общата комуникационна инфраструктура, която се използва за обмена на информация от регистрите за съдимост, следва да е мрежата за защитени трансевропейски телематични услуги между администрациите (sTESTA), всяка нейна бъдеща версия или друга алтернативна защитена мрежа.

(15)

Независимо от възможността за използване на финансовите програми на Съюза в съответствие с приложимите правила, всяка държава членка следва да поеме собствените си разходи, произтичащи от прилагането, управлението, използването и поддръжката на своята база данни на регистрите за съдимост и от прилагането, управлението, използването и поддръжката на техническите изменения, необходими, за да може да се използва ECRIS.

(16)

Настоящата директива зачита основните права и свободи, залегнали по-конкретно в Хартата на основните права на Европейския съюз, включително правото на защита на личните данни, правото на съдебна и административна защита, принципа на равенство пред закона, правото на справедлив съдебен процес, презумпцията за невиновност и общата забрана за дискриминация. Настоящата директива следва да се прилага в съответствие с тези права и принципи.

(17)

Доколкото целта на настоящата директива, а именно бързият и ефикасен обмен на точна информация от регистрите за съдимост за гражданите на трети държави, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а може да бъде постигната по-добре на равнището на Съюза посредством въвеждане на общи правила, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз (ДЕС). В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигане на тази цел.

(18)

В съответствие с членове 1 и 2 от Протокол № 22 относно позицията на Дания, приложен към ДЕС и към Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), Дания не участва в приемането на настоящата директива и не е обвързана от нея, нито от нейното прилагане.

(19)

В съответствие с членове 1 и 2 и член 4а, параграф 1 от Протокол № 21 относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, приложен към ДЕС и към ДФЕС, и без да се засяга член 4 от посочения протокол, Ирландия не участва в приемането на настоящата директива и не е обвързана от нея, нито от нейното прилагане.

(20)

В съответствие с член 3 и член 4а, параграф 1 от Протокол № 21 Обединеното кралство е нотифицирало желанието си да участва в приемането и прилагането на настоящата директива.

(21)

В съответствие с член 28, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (10) беше проведена консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните, който представи становище на 13 април 2016 г. (11)

(22)

Поради това Рамково решение 2009/315/ПВР следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Изменения на Рамково решение 2009/315/ПВР

Рамково решение 2009/315/ПВР се изменя, както следва:

1)

Член 1 се заменя със следното:

„Член 1

Предмет

С настоящото рамково решение:

а)

се определят условията, при които осъждащата държава членка споделя с други държави членки информация за постановените присъди;

б)

се определят задълженията на осъждащата държава членка и на държавата членка по гражданството на осъденото лице („държавата членка по гражданството на лицето“) и се уточняват методите на действие, когато се дава отговор на искане за информация от регистрите за съдимост;

в)

се създава децентрализирана информационна система за обмен на информация относно присъдите, основана на базите данни на регистрите за съдимост във всяка държава членка — Европейска информационна система за съдимост (ECRIS).“

2)

В член 2 се добавят следните букви:

„г)

„осъждаща държава членка“ означава държавата членка, в която е постановена присъдата;

д)

„гражданин на трета държава“ означава лице, което не е гражданин на Съюза по смисъла на член 20, параграф 1 от ДФЕС, лице без гражданство, или лице, чието гражданство не е известно;

е)

„данни за пръстови отпечатъци“ означава данните, отнасящи се до плоски и получени чрез въртене отпечатъци от всички пръсти на лицето;

ж)

„портретна снимка“ означава дигитално изображение на човешко лице;

з)

„образец на приложение за свързване на ECRIS“ означава софтуерът, разработен от Комисията и предоставен на държавите членки за обмен на информация от регистрите за съдимост чрез ECRIS.“

3)

В член 4 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Всяка осъждаща държава членка предприема всички необходими мерки, за да гарантира, че присъдите, постановени на нейната територия, се придружават от информация за гражданството или гражданствата на осъденото лице, ако то е гражданин на друга държава членка или е гражданин на трета държава. В случай че липсва информация за гражданството или ако осъденото лице е без гражданство, това се отразява в регистъра за съдимост.“

4)

Член 6 се изменя, както следва:

а)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Когато гражданин на една държава членка поиска от централния орган на друга държава членка информация за собственото си досие за съдимост, този централен орган подава до централния орган на държавата членка по гражданството на лицето искане за получаване на информация и съответни данни от регистрите за съдимост и включва тази информация и съответните данни в извлечението, което ще бъде предоставено на заинтересованото лице.“;

б)

вмъква се следният параграф:

„3а.   Когато гражданин на трета държава поиска от централния орган на държава членка информация за собственото си досие за съдимост, този централен орган подава искане за получаване на информация и съответни данни от регистъра за съдимост само до онези централни органи на държавите членки, които разполагат с информация от регистрите си за съдимост за това лице и включва тази информация и съответните данни в извлечението, което ще бъде предоставено на заинтересованото лице.“

5)

Член 7 се изменя, както следва:

а)

параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Когато информация от регистрите за съдимост относно присъди, постановени срещу гражданин на държава членка, се иска съгласно член 6 от централния орган на държава членка, различна от държавата членка по гражданството на лицето, замолената държава членка предава тази информация до степента, предвидена в член 13 от Европейската конвенция за взаимопомощ по наказателноправни въпроси.“;

б)

вмъква се следният параграф:

„4а.   Когато информация от регистрите за съдимост за присъди, постановени срещу гражданин на трета държава, се иска съгласно член 6 за целите на наказателното производство, замолената държава членка предава информация за всяка присъда, постановена в замолената държава членка и вписана в регистрите за съдимост, и за всяка присъда, постановена в трета държава, която впоследствие ѝ е била предадена и вписана в регистрите за съдимост.

Ако такава информация се иска за цели, различни от тези на наказателното производство, параграф 2 от настоящия член се прилага съответно.“

6)

В член 8 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Отговори на исканията, посочени в член 6, параграфи 2, 3 и 3а, се предават в срок от двадесет работни дни от датата на получаване на искането.“

7)

Член 9 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 думите „член 7, параграфи 1 и 4“ се заменят с думите „член 7, параграфи 1, 4 и 4а“;

б)

в параграф 2 думите „член 7, параграфи 2 и 4“ се заменят с думите „член 7, параграфи 2, 4 и 4а“;

в)

в параграф 3 думите „член 7, параграфи 1, 2 и 4“ се заменят с думите „член 7, параграфи 1, 2, 4 и 4а“.

8)

Член 11 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1, първа алинея, буква в) се добавя следната подточка:

„iv)

портретна снимка.“;

б)

параграфи 3—7 се заменят със следното:

„3.   Централните органи на държавите членки предават следната информация по електронен път, като използват ECRIS и стандартизирания формат в съответствие със стандартите, които трябва да бъдат установени в актове за изпълнение:

а)

информация по член 4;

б)

искания по член 6;

в)

отговори по член 7; и

г)

всяка друга относима информация.

4.   Ако не може да се използва начинът на предаване по параграф 3, централните органи на държавите членки предават цялата информация по параграф 3 по всякакви възможни начини, позволяващи писмено документиране при условия, които дават възможност на централния орган на получаващата държава членка да установи автентичността на информацията, като се вземе предвид сигурността на предаването.

Ако начинът на предаване, посочен в параграф 3, не може да се използва за удължен период от време, съответната държава членка уведомява останалите държави членки и Комисията.

5.   Всяка държава членка извършва техническите изменения, необходими за използването на стандартизирания формат, за да предава по електронен път информацията по параграф 3 на другите държави членки чрез ECRIS. Всяка държава членка уведомява Комисията за датата, от която ще бъде в състояние да осъществява такова предаване.“

9)

Вмъкват се следните членове:

„Член 11а

Европейска информационна система за съдимост (ECRIS)

1.   С цел да се обменя по електронен път информация, получена от регистрите за съдимост в съответствие с настоящото рамково решение, се създава децентрализирана информационна система, основана на базите данни на регистрите за съдимост във всяка държава членка — Европейската информационна система за съдимост (ECRIS). Тя е съставена от следните елементи:

а)

образец на приложение за свързване на ECRIS;

б)

обща комуникационна инфраструктура между централните органи, чрез която се осигурява криптирана мрежа.

С цел да се гарантира поверителността и целостта на информацията от регистрите за съдимост, предадена на други държави членки, трябва да се използват подходящи технически и организационни мерки, като се вземат предвид новите технологии, разходите за тяхното внедряване и рисковете, свързани с обработването на информацията.

2.   Всички данни от регистрите за съдимост се съхраняват единствено в бази данни, поддържани от държавите членки.

3.   Централните органи на държавите членки нямат пряк достъп до базите данни на регистрите за съдимост на други държави членки.

4.   Образецът на приложение за свързване на ECRIS и базите данни, в които се съхранява, от които се изпраща и в които се получава информация от регистрите за съдимост, функционират под отговорността на съответната държава членка. Агенцията на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA), създадена с Регламент (ЕС) 2018/1726 на Европейския парламент и на Съвета (*1), подпомага държавите членки в съответствие със своите задачи, определени в Регламент (ЕС) 2019/816 на Европейския парламент и на Съвета (*2).

5.   Общата комуникационна инфраструктура функционира под отговорността на Комисията. Тя трябва да отговаря на необходимите изисквания за сигурност и да задоволява напълно потребностите на ECRIS.

6.   Агенцията eu-LISA предоставя, доразвива и поддържа образеца на приложение за свързване на ECRIS.

7.   Всяка държава поема собствените си разходи, произтичащи от прилагането, управлението, използването и поддръжката на своята база данни на регистрите за съдимост и инсталирането и използването на образеца на приложение за свързване на ECRIS.

Комисията поема разходите, произтичащи от прилагането, управлението, използването, поддръжката и бъдещото развитие на общата комуникационна инфраструктура.

8.   Държавите членки, които използват свой национален софтуер за свързване на ECRIS в съответствие с член 4, параграфи 4—8 от Регламент (ЕС) 2019/816, могат да продължат да използват националния си софтуер за свързване на ECRIS вместо образеца на приложение за свързване на ECRIS, при положение че изпълняват условията, установени в посочените параграфи.

Член 11б

Актове за изпълнение

1.   Комисията установява следното в актове за изпълнение:

а)

стандартизирания формат по член 11, параграф 3, включително във връзка с информацията за престъплението, по отношение на което е постановена присъдата, и информацията за съдържанието на присъдата;

б)

правилата във връзка с техническото изпълнение на ECRIS и обмена на данни за пръстови отпечатъци;

в)

всички други технически средства за организиране и улесняване на обмена на информация за присъдите между централните органи на държавите членки, включително:

i)

средствата за улесняване на разбирането и автоматичния превод на предадената информация;

ii)

средствата, чрез които информацията може да се обменя по електронен път, особено по отношение на използваните технически спецификации и при необходимост, приложимите процедури за обмен.

2.   Актовете за изпълнение по параграф 1 от настоящия член се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане по член 12а, параграф 2.

(*1)  Регламент (ЕС) 2018/1726 на Европейския парламент и на Съвета от 14 ноември 2018 г. относно Агенцията на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA), за изменение на Регламент (ЕО) № 1987/2006 и Решение 2007/533/ПВР на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1077/2011 (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 99)."

(*2)  Регламент (ЕС) 2019/816 на Европейския парламент и Съвета от 17 април 2019 г. за създаване на централизирана система за установяване на държавите членки, разполагащи с информация за присъди срещу граждани на трети държави и лица без гражданство (ECRIS-TCN), с цел допълване на Европейската информационна система за съдимост и за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1726 (ОВ L 135, 22.5.2019 г., стр. 1).“"

10)

Вмъква се следният член:

„Член 12а

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от комитет. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Когато комитетът не даде становище, Комисията не приема проекта за акт за изпълнение и се прилага член 5, параграф 4, трета алинея от Регламент (ЕС) № 182/2011.“

11)

Вмъква се следният член:

„Член 13а

Представяне на доклад от Комисията и преглед

1.   До 29 юни 2023 г. Комисията представя доклад за прилагането на настоящото рамково решение на Европейския парламент и на Съвета. В доклада се прави оценка на степента, в която държавите членки са предприели необходимите мерки, за да се съобразят с настоящото рамково решение, включително на техническото му изпълнение.

2.   Когато е целесъобразно, докладът се придружава от съответни законодателни предложения.

3.   Комисията редовно публикува доклад относно обмена на информация, получена от регистрите за съдимост чрез ECRIS и относно използването на ECRIS-TCN, който по-специално се основава на статистическите данни, предоставени от eu-LISA и държавите членки в съответствие с Регламент (ЕС) 2019/816. Докладът се публикува за пръв път една година след представянето на доклада по параграф 1.

4.   Докладът на Комисията, посочен в параграф 3, обхваща по-специално нивото на обмен на информация между държавите членки, включително обмена, отнасящ се до граждани на трети държави, както и целта на исканията и съответния им брой, включително искания за цели, различни от тези на наказателното производство, като проверки на миналото и искания за информация от заинтересованите лица относно техните досиета за съдимост.“

Член 2

Замяна на Решение 2009/316/ПВР

Настоящата директива заменя Решение 2009/316/ПВР по отношение на обвързаните от нея държави членки, без да се засягат задълженията на тези държави членки по отношение на сроковете за прилагане на посоченото решение.

Член 3

Транспониране

1.   Държавите членки привеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за спазване на настоящата директива, до 28 юни 2022 г. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези мерки.

Когато държавите членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Те включват също така уточнение, че позоваванията в действащите законови, подзаконови и административни разпоредби на решението, заменено с настоящата директива, се считат за позовавания на настоящата директива. Условията и редът на позоваване и формулировката на уточнението се определят от държавите членки.

2.   Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното право, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

3.   Държавите членки извършват техническите изменения, посочени в член 11, параграф 5 от Рамково решение 2009/315/ПВР, изменено с настоящата директива, до 28 юни 2022 г.

Член 4

Влизане в сила и прилагане

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 2 се прилага от 28 юни 2022 г.

Член 5

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите членки в съответствие с Договорите.

Съставено в Страсбург на 17 април 2019 година.

За Европейския парламент

Председател

A. TAJANI

За Съвета

Председател

G. CIAMBA


(1)  Позиция на Европейския парламент от 12 март 2019 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 9 април 2019 г.

(2)  Рамково решение 2008/675/ПВР на Съвета от 24 юли 2008 г. за вземане предвид присъдите, постановени в държавите — членки на Европейския съюз, в хода на новообразувани наказателни производства (ОВ L 220, 15.8.2008 г., стр. 32).

(3)  Рамково решение 2009/315/ПВР на Съвета от 26 февруари 2009 г. относно организацията и съдържанието на обмена на информация, получена от регистрите за съдимост, между държавите членки (ОВ L 93, 7.4.2009 г., стр. 23).

(4)  Решение 2009/316/ПВР на Съвета от 6 април 2009 г. за създаване на Европейска информационна система за съдимост (ECRIS) в изпълнение на член 11 от Рамково решение 2009/315/ПВР (ОВ L 93, 7.4.2009 г., стр. 33).

(5)  Регламент (ЕС) 2019/816 на Европейския парламент и Съвета от 17 април 2019 г. за създаване на централизирана система за установяване на държавите членки, разполагащи с информация за присъди срещу граждани на трети държави и лица без гражданство (ECRIS-TCN), с цел допълване на Европейската информационна система за съдимост и за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1726 (ОВ L 135, 22.5.2019 г., стр. 1).

(6)  Директива 2011/93/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография и за замяна на Рамково решение 2004/68/ПВР на Съвета (ОВ L 335, 17.12.2011 г., стр. 1).

(7)  Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 89).

(8)  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

(9)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

(10)  Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

(11)  ОВ C 186, 25.5.2016 г., стр. 7.