17.1.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 15/22


ДИРЕКТИВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/69 НА КОМИСИЯТА

от 16 януари 2019 година

за определяне на технически спецификации за предупредителните и сигналните оръжия съгласно Директива 91/477/ЕИО на Съвета относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 91/477/ЕИО на Съвета от 18 юни 1991 г. относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие (1), и по-специално член 10а, параграф 3 от нея,

като има предвид, че:

(1)

В приложение I към Директива 91/477/ЕИО се предвижда, че предмети, които отговарят на определението за „огнестрелно оръжие“ от директивата, не се включват в това определение, ако са проектирани с цел подаване на тревога, сигнализация или животоспасяване и могат да се използват единствено за посочената цел.

(2)

Някои устройства, проектирани с цел подаване на тревога, сигнализация или животоспасяване, които понастоящем са налични на пазара, могат лесно да бъдат видоизменени в огнестрелни оръжия с използване на обикновени инструменти. Поради това, за да се считат за предупредително и сигнално оръжие за целите на Директива 91/477/ЕИО и да се избегне контролът, който се прилага по отношение на огнестрелните оръжия съгласно посочената директива, устройствата следва да са такива, че да не могат да бъдат изменяни чрез използване на обикновени инструменти, или пък да произвеждат изстрел или да стане възможно да бъдат видоизменени, така че да произвеждат изстрел с куршум или снаряд чрез действието на взривно вещество.

(3)

Спецификацията, описана в съображение 2, следва да бъде част от пакет от технически спецификации, които имат за цел съвкупно да гарантират, че дадено изделие няма да може да бъде видоизменено така, че да произвежда изстрел с куршум или снаряд чрез действието на взривно вещество. По-специално тъй като цевта на дадено устройство е от основно значение за превръщането на тези устройства в огнестрелни оръжия, тя следва да бъде такава, че да не може да бъде отстранявана или изменяна, без това да направи цялото устройство неизползваемо. Освен това следва да бъдат включени неотстраними препятствия в цевта, а патронникът и цевта следва да бъдат изместени, наклонени или разместени по такъв начин, че да се предотврати възможността от зареждане на боеприпаси и тяхното изстрелване посредством устройството.

(4)

С цел да се гарантира, че техническите спецификации за предупредителните и сигналните оръжия са подходящи за голямото разнообразие от съществуващи понастоящем предупредителни и сигнални оръжия, в определените в настоящата директива спецификации следва да бъдат взети предвид общоприетите международни стандарти и стойности за патрони и патронници за предупредителни и сигнални оръжия, и по-специално таблица VIII от Таблиците с размери на патрони и патронници (TDCC), изготвени от Постоянната международна комисия за проверка на лекото стрелково оръжие (CIP).

(5)

За да се предотврати възможността предупредителните и сигналните оръжия да бъдат лесно видоизменени в огнестрелни оръжия, държавите членки следва да гарантират, че оръжията, които се произвеждат или внасят в Съюза, се подлагат на проверки, за да се установи тяхното съответствие с техническите спецификации, определени в настоящата директива. Проверките могат да включват например проверка на различни модели или видове устройства или на отделни устройства, или пък и двете.

(6)

От държавите членки следва да се изиска да си предоставят взаимно при поискване информация относно резултатите от проведените от тях проверки на предупредителни и сигнални оръжия. За да се улесни този обмен на информация, от държавите членки следва да се изиска да определят най-малко един национален координатор, който да може да предоставя информация на другите държави членки.

(7)

С оглед улесняване на извършването на проверките на предупредителните и сигналните оръжия, от държавите членки следва да се изиска да си сътрудничат помежду си при тяхното извършване.

(8)

Настоящата директива не засяга член 3 от Директива 91/477/ЕИО.

(9)

В съответствие със Съвместната политическа декларация от 28 септември 2011 г. на държавите членки и на Комисията относно обяснителните документи (2) държавите членки се задължават в обосновани случаи да прилагат към съобщението за своите мерки за транспониране един или повече документи, обясняващи връзката между компонентите на дадена директива и съответните елементи от националните инструменти за транспониране.

(10)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 13б, параграф 1 от Директива 91/477/ЕИО,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Технически спецификации

Държавите членки гарантират, че за да не се считат за огнестрелно оръжие съгласно Директива 91/477/ЕИО, устройствата с пълнител, които са проектирани само за изстрелване на халосни патрони, патрони с дразнещи вещества и други активни вещества или на пиротехнически сигнални изделия, се изисква да бъдат във всеки един момент в съответствие с техническите спецификации, определени в приложението към настоящата директива.

Член 2

Проверка на съответствието с техническите спецификации

1.   Държавите членки гарантират, че устройствата от вида, посочен в член 1, се подлагат на проверки, за да се определи съответствието им с техническите спецификации, посочени в приложението.

2.   Държавите членки си сътрудничат помежду си при извършването на проверките, посочени в параграф 1.

Член 3

Обмен на информация

При поискване дадена държава членка предоставя на друга държава членка резултатите от проверките, извършени от нея в съответствие с член 2. За тази цел всяка държава членка определя най-малко един национален координатор, който да предоставя тези резултати, и съобщава данните за контакт с него на Комисията.

Член 4

Разпоредби относно транспонирането

1.   Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконови и административни разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до 17 януари 2020 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2.   Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 5

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 6

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 16 януари 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 256, 13.9.1991 г., стр. 51.

(2)  ОВ C 369, 17.12.2011 г., стр. 14.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Технически спецификации за устройствата, посочени в член 1

1.

Устройствата трябва да отговарят на следните изисквания:

а)

могат да изстрелват пиротехнически сигнални изделия само ако към дулото е прикрепена приставка;

б)

имат дълготрайно приспособление в устройството, което не позволява изстрелване на патрони, заредени с една или няколко твърди сачми, твърди куршуми или твърди снаряди;

в)

проектирани са за патрон, които фигурира в списъка и отговаря на размерите и другите стандарти, посочени в таблица VIII от Таблиците с размери на патрони и патронници (TDCC), изготвени от Постоянната международна комисия за проверка на лекото стрелково оръжие (CIP), така както посочената таблица се прилага в редакцията ѝ в сила към момента на приемане на настоящата директива.

2.

Устройствата не може да бъдат изменяни чрез използване на обикновени инструменти, за да произвеждат изстрел, или да стане възможно да бъдат видоизменени, така че да произвеждат изстрел с куршум или снаряд чрез действието на взривно вещество.

3.

Всички основни компоненти на устройствата са такива, че те не могат да бъдат монтирани или използвани като основни компоненти на огнестрелни оръжия.

4.

Цевите на устройствата не могат да бъдат отстранени или изменени без значително увреждане или унищожаване на устройството.

5.

В случай на устройства, чиято цев не надхвърля 30 cm или чиято обща дължина не надхвърля 60 cm, устройството включва неотстраними препятствия по протежение на цевта, така че да не е възможно преминаването на сачма, куршум или снаряд през цевта чрез действието на взривно вещество, и така че всяко свободно пространство, оставено на дулото, да е с дължина не по-голяма от 1 cm.

6.

В случай на устройства, които не попадат в обхвата на точка 5, устройството включва неотстраними препятствия по протежение на най-малко една трета от цевта, така че да не е възможно преминаването на сачма, куршум или снаряд през цевта чрез действието на взривно вещество, и така че всяко оставено при дулото свободно пространство да е с дължина не по-голяма от 1 cm.

7.

При всички случаи, независимо от това дали устройството попада в обхвата на точка 5 или на точка 6, първото препятствие в цевта се поставя възможно най-близо след патронника на устройството, като същевременно позволява изхвърлянето на газовете през изходните отвори.

8.

При устройствата, които са проектирани само за изстрелване на халосни патрони, посочените в точка 5 или в точка 6 препятствия блокират напълно цевта с изключение на един или повече изходни отвора за отвеждане на газовете под налягане. Освен това препятствията блокират напълно цевта по такъв начин, че да не може да се изстрелват газове от предната страна на устройството.

9.

Всички препятствия са постоянни и не могат да бъдат премахнати, без патронникът или цевта на устройството да бъдат разрушени.

При устройствата, които са проектирани само за изстрелване на халосни патрони, препятствията са изцяло изработени от материал, който е устойчив на рязане, пробиване, разстъргване или шлифоване (или всеки подобен процес), и който е с минимална твърдост 700 HV 30 (в съответствие с изпитването на твърдост по Викерс).

При устройствата, които не влизат в обхвата на втория абзац от настоящата точка, препятствията са изцяло изработени от материал, който е устойчив на рязане, пробиване, разстъргване или шлифоване (или всеки подобен процес), и който е с минимална твърдост 610 HV 30. Цевта може да има канал по протежението на оста си, който да позволява дразнещите вещества или другите активни вещества да бъдат изхвърляни от изделието.

И в двата случая препятствията са такива, че да предотвратяват следното:

а)

създаването или разширяването на отвор в цевта по протежение на нейната ос;

б)

отстраняването на цевта, с изключение на случаите, когато областта на затворната рама и патронника на устройството е станала неизползваема в резултат на отстраняването, или когато целостта на изделието е нарушена до такава степен, че то не може да се използва като основа за огнестрелно оръжие без значителен ремонт или добавяне на компоненти.

10.

И патронникът, и цевта са изместени, наклонени или разместени по такъв начин, че да се предотврати възможността от зареждане на боеприпаси и тяхното изстрелване посредством устройството. Освен това, в случай на устройства от револверен тип:

а)

предните части на отворите на патронните гнезда в барабана са стеснени, за да се гарантира, че куршумите са блокирани в патронното гнездо;

б)

посочените отвори са изместени спрямо патронното гнездо.