17.5.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 129/37


ПРЕПОРЪКА (ЕС) 2019/794 НА КОМИСИЯТА

от 15 май 2019 година

за координиран план за контрол с цел да се установи разпространението на определени вещества, мигриращи от материали и предмети, предназначени за контакт с храни

(нотифицирано под номер С(2019) 3519)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 292 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (1), и по-специално член 53 от него,

след консултация с Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

като има предвид, че:

(1)

С член 53 от Регламент (ЕО) № 882/2004 се предоставя правомощие при необходимост да препоръча изпълнението на координирани планове за контрол, организирани ad hoc, по-специално с оглед на установяването на разпространението на опасности във фуражите, в храните и при животните.

(2)

С Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета (2) се определят общите изисквания относно безопасността на материалите и предметите, предназначени за контакт с храни („материали, предназначени за контакт с храни“), по-специално по отношение на прехвърлянето в храните на съставки от материалите, предназначени за контакт с храни. Освен това в съответствие с член 5, параграф 1 от посочения регламент са определени специфични мерки за групи материали, предназначени за контакт с храни. По-специално за материалите от пластмаси, предназначени за контакт с храни, в Регламент (ЕС) № 10/2011 на Комисията (3) е съставен списък на разрешените вещества. По отношение на някои от тези разрешени вещества се прилагат също така ограничения, в т.ч. граници на специфична миграция (ГСМ), с които се ограничава тяхната миграция във или върху храните.

(3)

Съгласно информация от Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF), подадена в съответствие с член 50 от Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета (4), са налице редица случаи на несъответствие във връзка с миграцията на определени вещества от материалите, предназначени за контакт с храни. Към момента обаче наличната информация не е подходяща, за да се определи в достатъчна степен разпространението на тези вещества в храните в резултат на миграция от материалите, предназначени за контакт с храни.

(4)

Първичните ароматни амини (ПAA) са семейство съединения, някои от които са канцерогенни, докато за други се предполага, че са такива. ПАА могат да се появят в материали, предназначени за контакт с храни, от разрешени вещества или от наличието на онечиствания или на разпадни продукти, както и от употребата на азобагрила за боядисване на материалите. В приложение II към Регламент (ЕС) № 10/2011 се посочва, че ПАА не следва да мигрират от пластмасови материали и предмети в храни или моделни разтвори. В хода на работата на Съвместния изследователски център на Европейската комисия бе установено също така, че ПАА се срещат в цветни хартиени салфетки при концентрации, които са от значение за наблюдението.

(5)

Формалдехидът (вещество за МКХ под № 98) е вещество, което е разрешено на равнището на Съюза за употреба при производството на материали от пластмаси, предназначени за контакт с храни. За него обаче се прилага ГСМ от 15 mg/kg (изразен като общо формалдехид и хексаметилентетрамин).

(6)

С Регламент (ЕС) № 284/2011 на Комисията (5) се определят специфични условия и подробни процедури за вноса на пластмасови кухненски съдове и прибори от полиамид и меламин с произход или изпратени от Китайската народна република и Хонконг, включително изискване за задължителна физическа проверка от страна на държавите членки на 10 % от пратките. Регламентът бе въведен в резултат на големия брой случаи на несъответствие с изискванията поради освобождаването на високи нива на ПАА от пластмасовите материали от полиамид, предназначени за контакт с храни, и на формалдехид от пластмасовите материали от меламин, предназначени за контакт с храни.

(7)

Според неотдавна изготвен анализ на данните, получени въз основа на проверките, извършвани на пункта на внос в Европейския съюз, и докладвани в съответствие с член 9 от Регламент (ЕС) № 284/2011, е налице намаляване на броя на случаите на несъответствие при тези продукти. Данните от RASFF, получени въз основа на анализ на взети от пазара проби обаче показват, че при някои от тези продукти все още е налице несъответствие изискванията. Информацията също така показва, че произходът на тези продукти не е ограничен до Китай и Хонконг. Поради това е целесъобразно освен проверките, извършвани съгласно Регламент (ЕС) № 284/2011, да се извършват допълнителни проверки за нивата на ПАА и на формалдехид.

(8)

Меламинът (вещество за МКХ под № 239) е вещество, което също е разрешено за употреба при производството на материали от пластмаси, предназначени за контакт с храни, като за него се прилага ГСМ от 2,5 mg/kg. По отношение на пластмасовите кухненски съдове и прибори от меламин бе докладвано за миграция не само на формалдехд, но и на меламин. Ето защо е целесъобразно да се извършват проверки за нивата на миграция на меламин, като се използват същите проби.

(9)

Фенолът (вещество за МКХ под № 241) е вещество, което е разрешено за употреба при производството на материали от пластмаси, предназначени за контакт с храни, като може да се използва и при производството на други видове материали, които влизат в контакт с храни, в т.ч. епоксидни смоли, използвани в лакове и покрития. Въз основа на повторна оценка на Европейския орган за безопасност на храните („Органът“), с Регламент (ЕС) 2015/174 на Комисията (6) за материалите от пластмаси, предназначени за контакт с храни, бе въведена ГСМ от 3 mg/kg. В своето становище Органът намали приемливата дневна доза (ПДД) от 1,5 mg/kg телесна маса на 0,5 mg/kg телесна маса, като отбеляза, че освен материалите, предназначени за контакт с храни, са налице много други източници на експозиция на фенол, които могат да допринесат за достигане на нива на експозиция на равнището на ПДД или над него. Поради това, предвид възможното превишаване на ПДД, е целесъобразно да се извършват проверки за нивата на фенол.

(10)

Веществото 2,2-бис(4-хидроксифенил)пропан вещество за МКХ под № 151), известно като бисфенол А (BPA), е вещество, което е разрешено за употреба като мономер при производството на материали от пластмаси, предназначени за контакт с храни, но се използва и при производството на други видове материали и предмети, които влизат в контакт с храни, в т.ч. епоксидни смоли, използвани в лакове и покрития. Въз основа на повторна оценка на Органа, който стигна до заключението, че може да бъде въведена по-ниска временна приемлива дневна доза (вПДД) от предишната ПДД, неотдавна с Регламент (ЕС) 2018/213 на Комисията (7) бе въведена нова ГСМ от 0,05 mg/kg за материалите от пластмаси, предназначени за контакт с храни, като тази ГСМ се прилага и за лаковете и покритията. Поради това е целесъобразно да се извършват проверки на тези материали, предназначени за контакт с храни, с цел да се установи дали се спазват нивата на миграция на BPA при определената нова ГСМ.

(11)

В материалите, предназначени за контакт с храни, може да се използват или да мигрират от тях не само BPA, а и други бисфеноли. По-специално веществото 4,4′-дихидроксидифенил сулфон, известно като бисфенол S („BPS“, вещество за МКХ под № 154), се използва като мономер при производството на полиетерсулфонова пластмаса и е разрешен за употреба в Съюза при производството на материали от пластмаси, предназначени за контакт с храни, при ГСМ от 0,05 mg/kg. Не е налице актуална информация за евентуалната му миграция в храните, а информацията за възможната му употреба или миграция от покрити с лаково или друг вид покритие материали, предназначени за контакт с храни, е непълна. Поради това е целесъобразно да се извършват проверки на материалите, от които вероятно BPS мигрира, с цел да се провери разпространението на BPS, мигриращ в храните.

(12)

Фталатните естери („фталатите“) са група вещества, които намират широко приложение като пластификатори и съставки, използвани с технологична цел. За употреба в материали от пластмаси, предназначени за контакт с храни, са разрешени пет фталата: дибутилов фталат (DBP, вещество за МКХ под № 157), бензилбутилов фталат (BBP, вещество за МКХ под № 159), бис (2-етилхексилов) фталат (DEHP, вещество за МКХ под № 283), диизононилов фталат (DINP, вещество за МКХ под № 728) и диизодецилов фталат (DIDP, вещество за МКХ под № 729). За тези фталати се прилага групово ограничение при обща граница на специфична миграция — (О)ГСМ, от 60 mg/kg, което се отнася и за редица други вещества. За DBP, BBP и DEHP се прилагат и индивидуални ГСМ, а за DINP и DIDP — групово ограничение от 9 mg/kg. Съгласно предвиденото в приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (8) за концентрацията на тези пет фталата в продуктите за грижа за детето, и по-специално за хранене, също се прилагат ограничения. В допълнение към резултатите от RASFF, сочещи неспазване на ГСМ, има данни, че фталатите, чиято употреба в материали от пластмаси, предназначени за контакт с храни, не е разрешена, все още могат да бъдат открити в такива материали и да мигрират в храните. Поради това, предвид възможното несъответствие с изискванията, е целесъобразно да се извършват проверки за нивата на фталатите.

(13)

Освен фталатите като пластификатори в материалите, предназначени за контакт с храни, може да се използват и други, различни от фталати вещества. При производството на материали от пластмаси, предназначени за контакт с храни, е разрешена употребата на епоксидирано соево масло (ESBO, вещество за МКХ под № 532), диизононилов естер на 1,2 циклохександикарбоксилната киселина (DINCH, вещество за МКХ под № 775) и бис(2-етилхексил)естер на терефталовата киселина (DEHTP или DOTP, вещество за МКХ под № 798), като за тези вещества се прилага груповото ограничение при (О)ГСМ от 60 mg/kg. Освен това за DEHTP и ESBO се прилагат индивидуални ГСМ от 60 mg/kg, с изключение на уплътненията от PVC, използвани за запечатване на стъклени бурканчета с храни за кърмачета и с бебешки храни, предназначени за кърмачета и малки деца, в който случай за ESBO се прилага ГСМ от 30 mg/kg. При предходната работа на държавите членки и Швейцария бяха установени проблеми, свързани със съответствието, във връзка с миграцията на ESBO от капачки за буркани. Тъй като са налице и данни, че DINCH и DEHTP може да бъдат използвани като заместители на фталатите, а информацията за тяхната миграция в храните е малко или липсва, е целесъобразно да се провери разпространението на тези вещества, мигриращи в храните.

(14)

Пер- и полифлуороалкилираните вещества (PFAS) са група съединения, включваща перфлуорооктанова киселина (PFOA) и перфлуорооктансулфонат (PFOS). Поради техните амфифилни свойства тези флуорсъдържащи съединения се използват при производството на покрития, отблъскващи водата и мазнините, като например покритията, използвани в материалите за опаковане на храни на основата на хартия и картон. Съгласно информацията, подадена от някои държави членки, е възможно да са налице опасения относно нивата на тези вещества в материалите за опаковане на основата на хартия и картон с покритие. Освен това, съгласно предвиденото в Регламент (ЕС) 2017/1000 на Комисията (9), считано от 4 юли 2020 г. употребата на PFOA при производството и пускането на пазара на предмети, в т.ч. материали и предмети, предназначени за контакт с храни, се ограничава. Поради това е целесъобразно да се проучи допълнително разпространението на тези вещества в материали, предназначени за контакт с храни.

(15)

Металите и сплавите се използват в материалите и предметите, предназначени за контакт с храни, в т.ч. съдове и прибори за сервиране или за кухня, както и в оборудването за преработка на храни. Въпреки че за металите, мигриращи от материали от пластмаси, предназначени за контакт с храни, са определени редица ГСМ на равнището на Съюза, информацията от RASFF сочи, че са налице редица случаи на несъответствие при металните съдове и прибори за сервиране или за кухня, установени въз основа на оценка на риска или на специално национално законодателство. Тъй като опасностите, произтичащи от някои метали, като например олово и кадмий, са добре установени, е целесъобразно да се извършват проверки на миграцията на метали в храните и да се изясни в по-голяма степен разпространението на миграцията на металите, включително по-специално от внасяни материали и предмети, предназначени за контакт с храни, както и от традиционни и занаятчийски продукти.

(16)

С цел да се осигури общата инертност и безопасност на материалите от пластмаси, предназначени за контакт с храни, е определена граница на обща миграция (ГОМ), с която да се ограничи отделянето на нелетливи съставки в храните, в т.ч. частици като микровлакната. Тъй като има натиск — от екологични съображения — традиционните пластмасови материали и предмети да бъдат заменени, като пълнители се използват добавки, получени от естествени източници, в комбинация с пластмаси, за да се намали въздействието върху околната среда. За да се провери дали са спазени добрите производствени практики и дали тези материали и предмети от пластмаси, предназначени за контакт с храни, са достатъчно инертни, е целесъобразно да се извършват проверки на общата миграция.

(17)

С цел да се осигури еднакво прилагане на настоящата препоръка и да се генерират надеждни и сравними резултати от проверките, следва референтната лаборатория на Европейския съюз (РЛЕС) за материали, предназначени за контакт с храни, да оказва при необходимост съдействие на държавите членки при изпълнението на настоящата препоръка.

(18)

С цел да се осигури максимално количество информация относно разпространението на вещества, мигриращи от материали, предназначени за контакт с храни, държавите членки следва също така да бъдат насърчени да подадат съответните генерирани неотдавна данни преди прилагането на настоящата препоръка. За да се гарантира, че резултатите са надеждни и съгласувани с резултатите, генерирани като част от настоящия план за контрол, следва да бъдат докладвани само резултатите, генерирани при съблюдаване на съответните правила относно вземането на проби от материалите, предназначени за контакт с храни, и относно техния анализ, както и на законодателството относно официалния контрол.

(19)

Основната цел на настоящата препоръка е да се установи разпространението на веществата, мигриращи в храните от материали и предмети, предназначени за контакт с храни, или разпространението на веществата в материала или предмета, предназначен за контакт с храни; тя няма за цел да допринесе за разбирането на нивата на експозиция. Ето защо данните следва да бъдат подавани в общ формат, за да се гарантира последователното им съгласуване и събиране.

(20)

Когато е целесъобразно, компетентните органи на държавите членки следва да обмислят предприемането на действия за принудително изпълнение в съответствие с приложимото законодателство и приложимите процедури.

(21)

Събраната в резултат на настоящата препоръка информация за разпространението на тези вещества следва да бъде използвана за определяне на това дали са необходими по-нататъшни действия, по-специално за осигуряването на високо равнище на закрила на здравето на човека и на интересите на потребителите. Такива по-нататъшни действия могат да включват допълнителни мерки за контрол по отношение на веществата от пластмасовите материали, за които съществуват специфични мерки на ЕС. Освен това резултатите могат да допринесат за натрупването на информационен масив, въз основа на който да се разгледат бъдещите приоритети в контекста на оценката на законодателството в областта на материалите, предназначени за контакт с храни, и по-специално по отношение на материалите, за които не съществуват специфични мерки на ЕС.

(22)

Изпълнението на този координиран план за контрол не засяга другите видове официален контрол, извършван от държавите членки в рамките на техните национални програми за контрол съгласно предвиденото в член 3 от Регламент (ЕО) № 882/2004,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ПРЕПОРЪКА:

1.

Държавите членки следва да изпълняват координирания план за контрол по отношение на материалите и предметите, предназначени за контакт с храни, съгласно посоченото в приложението към настоящата препоръка. Препоръчаният в приложението минимален общ брой проби следва да бъде спазван, доколкото е възможно.

2.

Държавите членки следва да докладват резултатите от официалния контрол, извършван в съответствие с приложението.

3.

Държавите членки следва също така да докладват резултатите, генерирани като част от минали проверки, извършени в петгодишния период преди 1 януари 2019 г. Тези проверки следва да се отнасят за вещества във или мигриращи от материали и предмети, предназначени за контакт с храни, по отношение на които се прилага настоящата препоръка, и да са предприети в съответствие с относимото законодателство за материалите и предметите, предназначени за контакт с храни, и за официалния контрол. Резултатите следва да бъдат докладвани в съответствие с приложението.

4.

В случай на несъответствие държавите членки следва да обмислят възможността за предприемане на други действия за принудително изпълнение съгласно член 54 от Регламент (ЕО) № 882/2004. Без да се засягат другите изисквания по отношение на докладването, такива действия за принудително изпълнение следва да бъдат докладвани на Комисията в контекста на настоящата препоръка.

5.

Адресати на настоящата препоръка са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 15 май 2019 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 г. относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни, и за отмяна на Директиви 80/590/ЕИО и 89/109/ЕИО (ОВ L 338, 13.11.2004 г., стр. 4).

(3)  Регламент (ЕС) № 10/2011 на Комисията от 14 януари 2011 г. относно материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни (ОВ L 12, 15.1.2011 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕС) № 284/2011 на Комисията от 22 март 2011 г. за определяне на специфични условия и подробни процедури за вноса на пластмасови кухненски съдове и прибори от полиамид и меламин с произход или изпратени от Китайската народна република и специалния административен район Хонконг, Китай (ОВ L 77, 23.3.2011 г., стр. 25).

(6)  Регламент (ЕС) 2015/174 на Комисията от 5 февруари 2015 г. за изменение и поправка на Регламент (ЕС) № 10/2011 относно материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни (ОВ L 30, 6.2.2015 г., стр. 2).

(7)  Регламент (ЕС) 2018/213 на Комисията от 12 февруари 2018 г. за използването на бисфенол А в лакове и покрития, предназначени за контакт с храни, и за изменение на Регламент (ЕС) № 10/2011 по отношение на употребата на веществото в материали от пластмаси, предназначени за контакт с храни (ОВ L 41, 14.2.2018 г., стр. 6).

(8)  Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).

(9)  Регламент (ЕС) 2017/1000 на Комисията от 13 юни 2017 г. за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на перфлуорооктановата киселина (PFOA), нейните соли и свързаните с PFOA вещества (ОВ L 150, 14.6.2017 г., стр. 14).


ПРИЛОЖЕНИЕ

ДЕЙСТВИЯ И ОБХВАТ НА КООРДИНИРАНИЯ ПЛАН ЗА КОНТРОЛ

1.   Цел

Общата цел на плана за контрол е да се установи разпространението на веществата, мигриращи в храните от материали и предмети, предназначени за контакт с храни, или наличието на веществата в материала, предназначен за контакт с храни. Поради това компетентните органи на държавите членки следва да извършват официален контрол, за да установят разпространението на пазара на Европейския съюз с оглед на:

миграцията на целевите вещества от материалите, предназначени за контакт с храни,

целевите вещества в материалите, предназначени за контакт с храни,

общата миграция от материалите от пластмаси, предназначени за контакт с храни.

2.   Описание на материала за пробите и методика на вземането на проби

В таблицата по-долу са посочени видовете материали, предназначени за контакт с храни, от които следва да бъдат вземани проби, както и веществата, за които следва да се правят изследвания на миграцията от тези материали, предназначени за контакт с храни, с изключение на флуорсъдържащите съединения, за които следва да бъде анализирано количеството в материала.

При вземането на проби следва да бъде включен пунктът на внос на материалите, предназначени за контакт с храни, от трети държави, но държавите членки следва да вземат предвид вече предприетите проверки в съответствие с Регламент (ЕС) № 284/2011. Държавите членки следва също така да извършват проверки на пазара, включително да вземат проби на местата за търговия на едро и за разпространение, за да може да се осигури достъп до достатъчно голяма по размер проба от дадена партида или серия и при необходимост да се улесни предприемането на съответните последващи действия.

Лабораториите, използвани за извършване на анализ на пробите, следва да бъдат лабораториите, определени в съответствие с член 12 от Регламент (ЕО) № 882/2004, подпомагани от националните референтни лаборатории в съответствие с член 33, параграф 2, буква д) от същия регламент. При поискване от националните референтни лаборатории референтната лаборатория на Европейския съюз (РЛЕС) следва да оказва съдействие за изпълнението на настоящата препоръка в съответствие с член 94, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета (1).

Ако не е практически възможно да се определи миграцията, като се използва храна или моделен разтвор, разпространението следва да се определи в материала и след това да се направи приблизителна оценка на максималната миграция в храните с помощта на изчисления или моделиране.

Вещества, за които се извършват изследвания

Материал, предназначен за контакт с храни, от който да бъдат взети проби

Първични ароматни амини (ПAA)

Пластмасови съдове и прибори за сервиране или за кухня и щамповани материали, предназначени за контакт с храни, в т.ч. хартия и картон

Формалдехид и меламин

Пластмасови съдове и прибори за сервиране или за кухня, в т.ч. нестандартни пластмасови съдове и прибори за сервиране или за кухня, примерно чаши за кафе за многократна употреба, в чиято пластмаса са вложени добавки, получени от естествени източници, например бамбук

Фенол

Пластмасови съдове и прибори за сервиране или за кухня; покрити с лаково или друг вид покритие материали и щамповани материали за опаковане, предназначени за контакт с храни, от пластмаса и хартия и картон

Бисфеноли, в т.ч. BPA и BPS

Поликарбонатна пластмаса (BPA) и пластмаса от полиетерсулфон (BPS); метални опаковки с покритие (напр. консервни кутии, капаци)

Фталати и пластификатори без фталати

Пластмасови материали и предмети, по-специално произведените с използване на поливинилхлорид (PVC), като например горещо пресовани листове, гъвкави опаковки и тръбички; средства за затваряне и капаци

Флуорсъдържащи съединения

Материали и предмети на основата на хартия и картон, в т.ч. използваните за опаковане на храни от заведения за бързо хранене, на храни за вкъщи и на хлебни изделия и пликове за пуканки за микровълнова фурна

Метали

Керамични, емайлирани, стъкловидни и метални съдове и прибори за сервиране или за кухня, в т.ч. занаятчийски и традиционно произвеждани материали и предмети

Обща миграция

Нестандартни пластмасови съдове и прибори за сервиране или за кухня, примерно чаши за кафе за многократна употреба, в чиято пластмаса са вложени добавки, получени от естествени източници, например бамбук

3.   Брой проби

В таблицата по-долу е посочен ориентировъчният препоръчителен общ брой проби, които трябва да бъдат изследвани във всяка една от участващите държави членки за целите на настоящия координиран план за контрол.

Държава членка

Препоръчан минимален общ брой проби

Белгия, Германия, Испания, Франция, Италия, Обединеното кралство

100

Чехия, Кипър, Унгария, Нидерландия, Полша, Румъния

75

Дания, Ирландия, Гърция, Хърватия, Литва, Австрия, Португалия, Швеция

50

България, Естония, Латвия, Люксембург, Малта, Словения, Словакия, Финландия

25

4.   Срок за извършване на проверките

Проверките следва да бъдат извършени между 1 юни 2019 г. и 31 декември 2019 г.

5.   Докладване

Резултатите следва да бъдат докладвани на Комисията в общ формат до 29 февруари 2020 г.


(1)  Регламент (EС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (EО) № 396/2005, (EО) № 1069/2009, (EО) № 1107/2009, (EС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (EС) 2016/429 и (EС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (EО) № 1/2005 и (EО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/EО, 1999/74/EО, 2007/43/EО, 2008/119/EО и 2008/120/EО на Съвета, и за отмяна на регламенти (EО) № 854/2004 и (EО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/EО, 96/93/EО и 97/78/EО на Съвета и Решение 92/438/EИО на Съвета (Регламент относно официалния контрол) (ОВ L 95, 7.4.2017 г., стр. 1).