28.11.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 307/54


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1971 НА КОМИСИЯТА

от 26 ноември 2019 година

за признаване на демонстрираното от схемата „Universal Feed Assurance Scheme“ съответствие с критериите за устойчивост съгласно директиви 98/70/ЕО и 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 98/70/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 1998 г. относно качеството на бензиновите и дизеловите горива и за изменение на Директива 93/12/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 7в, параграф 4, втора алинея от нея,

като взе предвид Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО (2), и по-специално член 18, параграф 4, втора алинея от нея,

като има предвид, че:

(1)

В членове 7б и 7в от Директива 98/70/ЕО и в приложение IV към нея, и съответно в членове 17 и 18 от Директива 2009/28/ЕО и в приложение V към нея са определени сходни критерии за устойчивост на биогоривата и течните горива от биомаса, както и сходни процедури за проверка на съответствието с тези критерии на посочените биогорива и течни горива от биомаса.

(2)

В случаите, в които биогоривата и течните горива от биомаса се вземат предвид за целите, посочени в член 17, параграф 1, букви а), б) и в) от Директива 2009/28/ЕО, държавите членки следва да изискват от икономическите оператори да покажат, че биогоривата и течните горива от биомаса съответстват на критериите за устойчивост, посочени в член 17, параграфи 2—5 от същата директива.

(3)

Комисията може да реши, че доброволни национални или международни схеми, които определят стандарти за производството на продукти от биомаса, съдържат точни данни за целите на член 17, параграф 2 от Директива 2009/28/ЕО и/или доказват, че партиди от биогорива или от течни горива от биомаса съответстват на критериите за устойчивост, определени в член 17, параграфи 3, 4 и 5, и/или че няма материали, които са били умишлено модифицирани или превърнати в отпадъци, така че партидата или част от нея да попадне в обхвата на приложение IX. Когато даден икономически оператор предостави доказателства или данни, получени в съответствие с призната от Комисията доброволна схема, доколкото тези данни или доказателства са обхванати от решението за признаване на доброволната схема, съответната държава членка не следва да изисква от доставчика да предостави допълнителни доказателства за съответствие с критериите за устойчивост.

(4)

На 14 юни 2019 г. в Комисията бе внесено искане да се признае, че доброволната схема „Universal Feed Assurance Scheme“ доказва съответствие на партидите от биогорива с критериите за устойчивост, посочени в директиви 98/70/ЕО и 2009/28/ЕО. Схемата, която е със седалище в Confederation House, East of England Showground, Peterborough, PE2 6XE, Обединено кралство, обхваща фуражни съставки и комбинирани фуражи, както и обработваеми с комбайн култури. Тази схема обхваща търговията, превоза и складирането на селскостопанските суровини от изхода на фермата до първия преработвател, а за останалите етапи, разчита на други доброволни схеми, признати от Комисията. Поради това схемата „Universal Feed Assurance Scheme“ е отговорна да осигури, че признаването, издадено от Комисията за тези схеми, с които тя работи съвместно, остава валидно за срока на сътрудничеството. Информация за признатата система следва да бъде достъпна на платформата за прозрачност, създадена в съответствие с Директива 2009/28/ЕО.

(5)

При оценката на схемата „Universal Feed Assurance Scheme“ Комисията установи, че тя покрива в удовлетворителна степен критериите за устойчивост от Директива 98/70/ЕО и Директива 2009/28/ЕО, с изключение на член 7б, параграф 2 от Директива 98/70/ЕО и член 17, параграф 2 от Директива 2009/28/ЕО. Независимо от това, тя предоставя точни данни за елементите, които са необходими на икономическите оператори надолу по веригата на съхранението, за да демонстрират съответствие с член 7б, параграф 2 от Директива 98/70/ЕО и член 17, параграф 2 от Директива 2009/28/ЕО, и прилага методика за масов баланс в съответствие с изискванията на член 7в, параграф 1 от Директива 98/70/ЕО и член 18, параграф 1 от Директива 2009/28/ЕО.

(6)

При оценяването на доброволната схема „Universal Feed Assurance Scheme“ се установи, че тя отговаря на адекватните стандарти за надеждност, прозрачност и независимо одитиране и е в съответствие с методическите изисквания, посочени в приложение IV към Директива 98/70/ЕО и в приложение V към Директива 2009/28/ЕО.

(7)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета по устойчивост на биогоривата и нетранспортните течни горива от биомаса,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Доброволната схема „Universal Feed Assurance Scheme“ („схемата“), за чието признаване е подадено искане до Комисията на 14 юни 2019 г., доказва, че партидите от биогорива и течни горива от биомаса, произведени в съответствие с определените в схемата стандарти за производство на биогорива и течни горива от биомаса, съответстват на критериите за устойчивост, определени в член 7б, параграфи 3, 4 и 5 от Директива 98/70/ЕО и в член 17, параграфи 3, 4 и 5 от Директива 2009/28/ЕО.

Схемата съдържа и точни данни за целите на член 17, параграф 2 от Директива 2009/70/ЕО и член 7б, параграф 2 от Директива 98/70/ЕО и, доколкото гарантира, че цялата информация от икономическите оператори нагоре по веригата на съхранението се прехвърля на икономическите оператори надолу по веригата на съхранението.

Член 2

Ако съдържанието на схемата във вида, в който е представена за признаване от Комисията на 14 юни 2019 г., претърпи промени по начин, който може да засегне основанието за настоящото решение, Комисията се уведомява без забавяне за тези промени. Комисията извършва оценка на промените, за които е уведомена, с цел да установи дали схемата все още покрива в достатъчна степен критериите за устойчивост, за които е призната.

Член 3

Комисията може да отмени настоящото решение, , при следните обстоятелства:

inter alia

а)

ако бъде доказано ясно, че схемата не е изпълнила елементи, за които се счита, че имат важно значение за настоящото решение, или ако са налице тежки и структурни нарушения на такива елементи;

б)

ако схемата не подаде до Комисията годишни доклади в съответствие с член 7в, параграф 6 от Директива 98/70/ЕО и с член 18, параграф 6 от Директива 2009/28/ЕО;

в)

ако схемата не прилага стандарти за независимо одитиране, посочени в актовете за изпълнение съгласно член 7в, параграф 5, трета алинея от Директива 98/70/ЕО и в член 18, параграф 5, трета алинея от Директива 2009/28/ЕО, или подобрения на други елементи на схемата, за които се счита, че имат важно значение за това признаването ѝ да остане в сила.

Член 4

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

То се прилага до 30 юни 2021 г.

Съставено в Брюксел на 26 ноември 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 350, 28.12.1998 г., стр. 58.

(2)  ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 16.