15.10.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 262/66


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2019/1722 НА СЪВЕТА

от 14 октомври 2019 година

за изменение на Решение (ОВППС) 2018/1544 относно ограничителните мерки срещу разпространението и употребата на химическо оръжие

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като взе предвид Решение (ОВППС) 2018/1544 на Съвета от 15 октомври 2018 г. относно ограничителните мерки срещу разпространението и употребата на химическо оръжие (1),

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 15 октомври 2018 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2018/1544.

(2)

Решение (ОВППС) 2018/1544 се прилага до 16 октомври 2019 г. Въз основа на преглед на посоченото решение срокът на прилагане на ограничителните мерки следва да бъде удължен до 16 октомври 2020 г.

(3)

Поради това Решение (ОВППС) 2018/1544 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Член 8 от Решение (ОВППС) 2018/1544 се заменя със следното:

„Член 8

Настоящото решение се прилага до 16 октомври 2020 г. Настоящото решение подлежи на редовен преглед. Действието на решението се подновява или то се изменя, в зависимост от случая, ако Съветът прецени, че неговите цели не са постигнати.“

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Люксембург на 14 октомври 2019 година.

За Съвета

Председател

F. MOGHERINI


(1)  ОВ L 259, 16.10.2018 г., стр. 25.