7.10.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 256/8


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1671 НА СЪВЕТА

от 4 октомври 2019 година

за назначаване на заместник-председател на Надзорния съвет на Европейската централна банка

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (1), и по-специално член 26, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 15 октомври 2013 г. Съветът прие Регламент (ЕС) № 1024/2013, с койтовъзложи на Европейската централна банка (ЕЦБ) конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции.

(2)

Планирането и изпълнението на възложените на ЕЦБ задачи следва да се поеме изцяло от нейния Надзорен съвет, който се състои от председател, заместник-председател и четирима представители на ЕЦБ, както и по един представител на националния компетентен орган във всяка участваща държава членка.

(3)

Надзорният съвет е основен орган за изпълнението на надзорните задачи на ЕЦБ. Поради това Регламент (ЕС) № 1024/2013 предоставя на Съвета правомощието да назначава председателя и заместник-председателя на Надзорния съвет.

(4)

На 11 февруари 2014 г. Съветът назначи първия заместник-председател на Надзорния съвет с Решение за изпълнение 2014/77/ЕС (2). Мандатът на първият заместник-председател на Надзорния съвет изтече на 11 февруари 2019 г.

(5)

В съответствие с член 26, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1024/2013, ЕЦБ, след като изслуша Надзорния съвет, представя на Европейския парламент предложение за назначаване на заместник-председател на Надзорния съвет, който се избира сред членовете на Изпълнителния съвет на ЕЦБ. ЕЦБ представи такова предложение на 9 април 2019 г. и Европейският парламент го одобри на 17 септември 2019 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Г-н Yves MERSCH се назначава за заместник-председател на Надзорния съвет на Европейската централна банка, считано от 7 октомври 2019 г. до 14 декември 2020 г.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Люксембург на 4 октомври 2019 година.

За Съвета

Председател

K. MIKKONEN


(1)  ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 63.

(2)  Решение за изпълнение 2014/77/ЕС на Съвета от 11 февруари 2014 г. за прилагане на Регламент (ЕС) № 1024/2013 за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (OВ L 41, 12.2.2014 г., стр. 19).