30.7.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 201/23


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (EC) 2019/1278 НА КОМИСИЯТА

от 29 юли 2019 година

за отмяна на Решение за изпълнение 2014/248/ЕС за признаване на правната и надзорна уредба на Сингапур за еквивалентна на изискванията на Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно агенциите за кредитен рейтинг

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно агенциите за кредитен рейтинг (1), и по-специално член 5, параграф 6 от него,

като има предвид, че:

(1)

Член 5, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1060/2009 оправомощава Комисията да приеме решение за еквивалентност, в което се посочва, че правната и надзорна уредба на трета държава задължава лицензираните или регистрираните в нея агенции за кредитен рейтинг (АКР) да спазват правно обвързващи изисквания, които са еквивалентни на определените в посочения регламент и които подлежат на ефективен надзор и правоприлагане в тази трета държава. Тази правна и надзорна уредба се приема за еквивалентна, ако изпълнява поне условията, посочени в член 5, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1060/2009.

(2)

На 28 април 2014 г. Комисията прие Решение за изпълнение 2014/248/ЕС (2), в което отбеляза, че тези три условия са изпълнени и че приема сингапурската правна и надзорна уредба на АКР за еквивалентна на изискванията на Регламент (ЕО) № 1060/2009 в редакцията му, която е била в сила тогава.

(3)

Сингапурската правна и надзорна уредба все още изпълнява трите условия, първоначално предвидени в член 5, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1060/2009. Регламент (ЕС) № 462/2013 на Европейския парламент и на Съвета (3) обаче засили правния и надзорен режим на регистрираните в Съюза АКР, като въведе допълнителни изисквания за тях. Тези допълнителни изисквания включват правно обвързващи за АКР разпоредби относно рейтинговите перспективи, управлението на конфликтите на интереси, изискванията за поверителност, качеството на рейтинговите методики и представянето и оповестяването на кредитните рейтинги.

(4)

По силата на член 2, втора алинея, точка 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 462/2013, допълнителните изисквания с оглед на оценяването на еквивалентността на правната и надзорна уредба на трета държава се прилагат от 1 юни 2018 г.

(5)

Предвид това на 13 юли 2017 г. Комисията поиска от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) становище за еквивалентността на правната и надзорна уредба на няколко държави, сред които Сингапур, в което да бъдат отчетени въведените с Регламент (ЕС) № 462/2013 допълнителни изисквания, както и преценка за съществеността на евентуалните разлики.

(6)

В техническото си становище, публикувано на 17 ноември 2017 г., ЕОЦКП посочи, че сингапурската правна и надзорна уредба на АКР не съдържа достатъчни норми с оглед на целта, поставена с въведените с Регламент (ЕС) № 462/2013 допълнителни изисквания.

(7)

С Регламент (ЕС) № 462/2013 в член 3, параграф 1, буква ц) от Регламент (ЕО) № 1060/2009 се въвежда определение на рейтингова перспектива, която се включва в обхвата на някои изисквания за кредитните рейтинги. Сингапурската правна и надзорна уредба не признава рейтинговите перспективи.

(8)

С цел да се засили усещането за независимост на агенциите за кредитен рейтинг спрямо субектите, на които се присъжда кредитен рейтинг, Регламент (ЕС) № 462/2013 включва в разпоредбите относно конфликтите на интереси в член 6, параграф 4, член 6а и член 6б от Регламент (ЕО) № 1060/2009 и конфликтите, породени от акционери или членове със значителна позиция в АКР. Сингапурската правна и надзорна уредба не е нито толкова подробна, нито толкова строга, колкото е уредбата на Съюза. Съществува изискване за въвеждане на звено за вътрешен контрол, както и на вътрешни процедури за установяване, ограничаване и предотвратяване на конфликтите на интереси. Няма обаче изрично изискване за случаите на конфликти на интереси, свързани с акционерите. Следователно не е забранено да се присъжда кредитен рейтинг на субект, ако член на управителния съвет на АКР или акционер, който притежава повече от 10 % от акциите или правата на глас на АКР, притежава повече от 10 % от акциите на субекта, на когото се присъжда кредитен рейтинг. Също така не е забранено физическо или юридическо лице, което притежава над 5 % от акциите или правата на глас на дадена АКР, да предоставя консултантски услуги или да съветва субект, на когото тази АКР присъжда кредитен рейтинг.

(9)

С Регламент (ЕС) № 462/2013 се въвеждат нови разпоредби, за да се гарантира, че поверителната информация се използва само с оглед на дейностите по определяне на кредитeн рейтинг и е защитена от измами, кражба или злоупотреба. В тази връзка в член 10, параграф 2а от Регламент (ЕО) № 1060/2009 от АКР се изисква да третират, до момента на оповестяването им, всички кредитни рейтинги, рейтингови перспективи и свързаната с тях информация като вътрешна информация. Сингапурската правна и надзорна уредба съдържа определение на вътрешна информация, но кредитните рейтинги и свързаната с тях информация не се признават автоматично за вътрешна информация.

(10)

С Регламент (ЕС) № 462/2013 се цели рейтинговите методики да бъдат по-прозрачни и по-качествени. По силата на приложение I, раздел Г, подраздел I, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1060/2009 АКР са задължени да предоставят на субекта, на когото се присъжда кредитен рейтинг, възможност да посочи преди публикуването на кредитния рейтинг или на рейтинговата перспектива евентуални фактически грешки. Сингапурската правна и надзорна уредба не задължава изрично АКР да уведомяват субекта, на когото се присъжда кредитен рейтинг, за даден кредитен рейтинг преди да го публикуват. АКР трябва да уведомяват субекта, на когото се присъжда кредитен рейтинг, само когато това е осъществимо и уместно.

(11)

С Регламент (ЕС) № 462/2013 в член 8, параграф 5а, параграф 6, букви аа) и аб), и параграф 7 от Регламент (ЕО) № 1060/2009 се въвеждат изисквания с цел да се избегнат промените в рейтинговите методики, които биха отслабили стриктността им. Сингапурската правна и надзорна уредба задължава АКР да създадат официално звено за периодичен преглед на рейтинговите методики и стриктно да провеждат такива прегледи. От АКР обаче не се изисква изрично да коригират грешките си и да провеждат допитвания при промени в методиките си. АКР трябва да оповестяват публично всяка съществена промяна в методиките си, но не са задължени да уведомяват за това нито надзорния орган, нито засегнатите страни.

(12)

Регламент (ЕС) № 462/2013 повишава изискванията за представяне и оповестяване на кредитните рейтинги. По силата на член 8, параграф 2 и приложение I, раздел Г, подраздел I, параграф 2а от Регламент (ЕО) № 1060/2009 АКР придружават оповестяването на методиките, моделите и основните рейтингови допускания с ясни и лесно разбираеми насоки, в които се обясняват всички допускания, параметри, ограничения и елементи на несигурност при моделите и рейтинговите методики, използвани при определянето на кредитните рейтинги. Сингапурската правна и надзорна уредба изисква действията по определяне на кредитен рейтинг и съответната методика да се придружават от подходящи насоки.

(13)

С цел засилване на конкуренцията и ограничаване на конфликтите на интереси при АКР, Регламент (ЕС) № 462/2013 въвежда в приложение I, раздел Д, подраздел II от Регламент (ЕО) № 1060/2009 изискване начисляваните от АКР такси за определянето на рейтинг и за допълнителните услуги да бъдат недискриминационни и да се основават на действителните разходи. От АКР се изисква и да оповестяват определена финансова информация. Сингапурската правна и надзорна уредба не изисква от АКР систематично да съобщават ценовите си практики на надзорния орган или на субектите, на които се присъжда кредитен рейтинг, въпреки че надзорникът може да изисква тази информация при надзорната си дейност. Освен това няма изискване начисляваните на клиентите такси да се основават на разходите и да са недискриминационни.

(14)

Предвид разгледаните фактори се приема, че сингапурската правна и надзорна уредба на АКР не удовлетворява всички условия за еквивалентност, посочени в член 5, параграф 6, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1060/2009. Следователно тя не може да се счита за еквивалентна на правната и надзорна уредба, създадена с посочения регламент.

(15)

Поради това Решение за изпълнение 2014/248/ЕС следва да бъде отменено.

(16)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Европейския комитет по ценни книжа,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение за изпълнение 2014/248/ЕС се отменя.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 29 юли 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 302, 17.11.2009 г., стр. 1.

(2)  Решение за изпълнение 2014/248/ЕС на Комисията от 28 април 2014 г. за признаване на правната и надзорна уредба на Сингапур за еквивалентна на изискванията на Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно агенциите за кредитен рейтинг (ОВ L 132, 3.5.2014 г., стр. 73).

(3)  Регламент (ЕС) № 462/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1060/2009 относно агенциите за кредитен рейтинг (ОВ L 146, 31.5.2013 г., стр. 1).