24.5.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 138/90


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2019/847 НА КОМИСИЯТА

от 15 май 2019 година

относно предложената гражданска инициатива под надслов „Да спасим пчелите! Опазване на биологичното разнообразие и подобряване на местообитанията за насекомите в Европа“

(нотифицирано под номер С(2019) 3800)

(само текстът на немски език е автентичен)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно гражданската инициатива (1), и по-специално член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Като предмет на предложената гражданска инициатива под надслов „Да спасим пчелите! Опазване на биологичното разнообразие и подобряване на местообитанията за насекомите в Европа“ е посочено следното: „Нуждаем се от насекоми за нашите екосистеми и за да гарантираме продоволствената сигурност. Комисията трябва да приеме законодателство за поддържане и подобряване на местообитанията за насекомите като показатели за непокътната околна среда“.

(2)

Целите на предложената гражданска инициатива са: „За да се подобри осезаемо естествената основа за живот, призоваваме за задължителни цели: насърчаването на биологичното разнообразие да се направи обща цел на ОСП; да се намали драстично употребата на пестициди, да се забранят без изключение вредните пестициди и да се преразгледат критериите за допустимост; да се насърчава структурното разнообразие в селскостопанските ландшафти; да се намали ефективно количеството на хранителните вещества (напр.“ Натура 2000„); да се създадат ефективно защитени зони (например Рамковата директива за водите); да се засилят научните изследвания и мониторингът и да се подобри образованието.“

(3)

С Договора за Европейския съюз (ДЕС) се укрепва гражданството на Съюза и се засилва допълнително демократичното функциониране на Съюза, като се предвижда, наред с другото, че всеки гражданин трябва да има правото да участва в демократичния живот на Съюза чрез европейска гражданска инициатива.

(4)

За тази цел процедурите и условията, необходими за представяне на гражданската инициатива, следва да бъдат ясни, разбираеми, лесни за прилагане и пропорционални на естеството на гражданската инициатива, така че да насърчават участието на гражданите и да правят Съюза по-достъпен.

(5)

За целите на прилагането на Договорите могат да бъдат приемани правни актове на Съюза:

за създаване на общата организация на селскостопанските пазари и за приемане на останалите разпоредби, необходими за постигането на целите на общата селскостопанска политика, въз основа на член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС);

за сближаване на законовите, подзаконовите или административните разпоредби на държавите членки, които имат за цел създаването и функционирането на вътрешния пазар, въз основа на член 114 от ДФЕС;

за мерки във ветеринарната и фитосанитарната област, които имат за пряка цел закрилата на общественото здраве, въз основа на член 168, параграф 4, буква б) от ДФЕС;

за приемане на многогодишна рамкова програма, обхващаща всички действия на Съюза в областта на научните изследвания и технологичното развитие, въз основа на член 182, параграф 1 от ДФЕС;

за действия, които трябва да бъдат предприети, за да се постигнат целите за опазване, защита и подобряване на качеството на околната среда и за разумно и рационално използване на природните ресурси, въз основа на член 192, параграф 1 от ДФЕС, във връзка с член 191, параграф 1, първо и трето тире от ДФЕС.

(6)

По тези причини предложената гражданска инициатива не попада по очевиден начин извън обхвата на правомощията на Комисията да представи предложение за правен акт на Съюза с цел изпълнение на Договорите в съответствие с член 4, параграф 2, буква б) от Регламента.

(7)

Освен това гражданският комитет е образуван и лицата за контакт са определени в съответствие с член 3, параграф 2 от Регламента и предложената гражданска инициатива не е явно в злоупотреба, несериозна или злонамерена, нито е в явно противоречие с ценностите на Съюза, установени в член 2 от ДЕС.

(8)

Поради това предложената гражданска инициатива под надслов „Да спасим пчелите! Опазване на биологичното разнообразие и подобряване на местообитанията за насекомите в Европа“ следва да бъде регистрирана,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Поради това предложената гражданска инициатива под надслов „Да спасим пчелите! Опазване на биологичното разнообразие и подобряване на местообитанията за насекомите в Европа“ се регистрира.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на 27 май 2019 г.

Член 3

Адресати на настоящото решение са организаторите (членовете на гражданския комитет) на предложената гражданска инициатива под надслов „Да спасим пчелите! Опазване на биологичното разнообразие и подобряване на местообитанията за насекомите в Европа“, представлявани от г-жа Manuela RIPA и г-жа Clara BORASIO в качеството им на лица за контакт.

Съставено в Брюксел на 15 май 2019 година.

За Комисията

Frans TIMMERMANS

Първи заместник-председател


(1)  ОВ L 65, 11.3.2011 г., стр. 1.