24.5.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 138/1


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2019/835 НА СЪВЕТА

от 8 април 2019 година

за сключването, от името на Европейския съюз и неговите държави членки, на Протокол към Евро-средиземноморскотo споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Арабска република Египет, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз и по-специално член 217, във връзка с член 218, параграф 6, буква а) от него,

като взе предвид Акта за присъединяване на Република Хърватия, и по-специално член 6, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид одобрението на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

Евро-средиземноморскотo споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Арабска република Египет, от друга страна (2) („споразумението“), беше подписано в Люксембург на 25 юни 2001 г. Споразумението влезе в сила на 1 юни 2004 г.

(2)

Република Хърватия стана държава — членка на Европейския съюз, на 1 юли 2013 г.

(3)

В съответствие с член 6, параграф 2 от Акта за присъединяване на Република Хърватия присъединяването ѝ към споразумението следва да се договори чрез протокол към споразумението, сключен между Съвета, който действа с единодушие от името на държавите членки, и Арабска република Египет.

(4)

На 14 септември 2012 г. Съветът упълномощи Комисията да започне преговори с Арабска република Египет. Преговорите приключиха успешно.

(5)

В съответствие с Решение (ЕС) 2017/768 на Съвета (3) Протоколът към Евро-средиземноморскотo споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Арабска република Египет, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз, беше подписан от името на Съюза и неговите държави членки в Брюксел на 10 април 2017 г.

(6)

Протоколът следва да бъде одобрен,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Протоколът към Евро-средиземноморскотo споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Арабска република Египет, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз се одобрява от името на Съюза и неговите държави членки (4).

Член 2

Председателят на Съветаизвършва, от името на Съюза и неговите държави членки, нотификацията, предвидена в член 8, параграф 1 от протокола, за да бъде изразено съгласието на Съюза и неговите държави членки да бъдат обвързани с протокола (5).

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Люксембург на 8 април 2019 година.

За Съвета

Председател

F. MOGHERINI


(1)  Одобрение от 12 март 2019 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  ОВ L 304, 30.9.2004 г., стр. 39.

(3)  ОВ L 115, 4.5.2017 г., стр. 1.

(4)  Текстът на протокола е публикуван в ОВ L 115 от 4.5.2017 г. заедно с решението за подписването му.

(5)  Датата на влизане в сила на протокола ще бъде публикувана в Официален вестник на Европейския съюз от Генералния секретариат на Съвета.