12.4.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 103/35


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/600 НА КОМИСИЯТА

от 11 април 2019 година

за изменение на Решение 2011/163/ЕС по отношение на одобряването на плановете, представени от Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и териториите, зависими от Британската корона, в съответствие с член 29 от Директива 96/23/ЕО на Съвета

(нотифицирано под номер С(2019) 2831)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 96/23/ЕО на Съвета от 29 април 1996 г. относно мерките за наблюдение на определени вещества и остатъци от тях в живи животни и животински продукти и за отмяна на директиви 85/358/ЕИО и 86/469/ЕИО и решения 89/187/ЕИО и 91/664/ЕИО (1), и по-специално член 29, параграф 1, четвърта алинея от нея,

като има предвид, че:

(1)

На 29 март 2017 г. Обединеното кралство подаде нотификацията за намерението си да се оттегли от Съюза в съответствие с член 50 от Договора за Европейския съюз (ДЕС). На 22 март 2019 г. Европейският съвет в съгласие с Обединеното кралство прие Решение (ЕС) 2019/476 (2) за продължаване на срока по член 50, параграф 3 от ДЕС. В съответствие с посоченото решение, в случай че Споразумението за оттегляне не бъде одобрено от Камарата на общините най-късно до 29 март 2019 г., срокът, предвиден в член 50, параграф 3 от ДЕС, се удължава до 12 април 2019 г. Тъй като Споразумението за оттегляне не беше одобрено до 29 март 2019 г., правото на Съюза ще престане да се прилага спрямо Обединеното кралство и на неговата територия, считано от 13 април 2019 г. („датата на оттегляне“).

(2)

В член 29 от Директива 96/23/ЕО се изисква третите държави, от които на държавите членки е разрешено да внасят животни и животински продукти, обхванати от посочената директива, да представят планове за наблюдение на остатъците, които дават необходимите гаранции („плановете“). Плановете следва да обхващат най-малко групите вещества и остатъци от вещества, изброени в приложение I към посочената директива.

(3)

С Решение 2011/163/ЕС на Комисията (3) се одобряват плановете, представени от някои трети държави по отношение на конкретни животни и животински продукти, посочени в приложението към същото решение.

(4)

Компетентните органи на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия представиха на Комисията плановете за своята държава и за териториите, зависими от Британската корона, по отношение на животни от рода на едрия рогат добитък, овце/кози, свине, еднокопитни, домашни птици, аквакултури, мляко, яйца, зайци, дивеч, дивеч, отглеждан в стопанства, и мед. Посочените планове дават достатъчни гаранции и следва да бъдат одобрени.

(5)

Поради това, с цел да се избегне ненужното нарушаване на търговията след датата на оттегляне, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и териториите, зависими от Британската корона, следва да бъдат включени в списъка на третите държави в Решение 2011/163/ЕС, чиито планове са одобрени. Поради това приложението към Решение 2011/163/ЕС следва да бъде съответно изменено.

(6)

Настоящото решение следва да се прилага от 13 април 2019 г., освен ако на тази дата правото на ЕС продължи да се прилага спрямо Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и на неговата територия.

(7)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение 2011/163/ЕС се изменя в съответствие с приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение се прилага от 13 април 2019 г.

Настоящото решение обаче не се прилага, ако на посочената дата правото на ЕС продължи да се прилага спрямо Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и на неговата територия.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 11 април 2019 година.

За Комисията

Jyrki KATAINEN

Заместник-председател


(1)  ОВ L 125, 23.5.1996 г., стр. 10.

(2)  Решение (EС) 2019/476 на Европейския съвет, взето в съгласие с Обединеното кралство, от 22 март 2019 г. за продължаване на срока по член 50, параграф 3 от ДЕС (ОВ L 80 I, 22.3.2019 г., стр. 1).

(3)  Решение 2011/163/ЕС на Комисията от 16 март 2011 г. за одобряване на плановете, представени от трети страни в съответствие с член 29 от Директива 96/23/ЕО на Съвета (ОВ L 70, 17.3.2011 г., стр. 40).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението към Решение 2011/163/ЕС се изменя, както следва:

1)

между вписванията за Фарьорските острови и Грузия се добавя следното вписване:

„GB

Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X“

2)

между вписванията за Грузия и Гана се добавя следното вписване:

„GG

Гърнзи

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X“

3)

между вписванията за Израел и Индия се добавя следното вписване:

„IM

Остров Ман

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X“

4)

между вписванията за Иран и Ямайка се добавя следното вписване:

„JE

Джърси

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X“