20.3.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 77/80


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/451 НА КОМИСИЯТА

от 19 март 2019 година

относно хармонизираните стандарти за строителни продукти, изготвени по силата на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 17, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011 производителите следва да използват методите и критериите, установени в хармонизираните стандарти, чиито данни са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, за оценяване на експлоатационните показатели на строителните продукти, които са предмет на тези стандарти, във връзка с основните им характеристики.

(2)

С писма M/109 от 29 август 1996 г., M/130 от 29 януари 1999 г., M/139 от 26 юни 2001 г., M/122 от 14 декември 1998 г. и M/135 от 5 май 2000 г. Комисията отправи към Европейския комитет по стандартизация (CEN) искане за изготвяне на хармонизирани стандарти по силата на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (2) („мандати“). Данните за хармонизираните стандарти, изготвени въз основа на мандатите, се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз (3).

(3)

Мандатите позволяват преразглеждане на изготвените въз основа на тях хармонизирани стандарти. За да бъдат отчетени техническото развитие и изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011, CEN преразгледа няколко от тези хармонизирани стандарти. По-конкретно, CEN преразгледа хармонизираните стандарти за следните продукти: пожароизвестителни системи, фиброциментови плочи и допълнителни елементи, стъкло за строителството, фиброциментови листове.

(4)

Комисията прецени дали преразгледаните от CEN хармонизирани стандарти са съобразени със съответните мандати и с Регламент (ЕС) № 305/2011.

(5)

Преразгледаните от CEN хармонизирани стандарти са съобразени със съответните мандати и с Регламент (ЕС) № 305/2011. Следователно е целесъобразно да се публикуват данните на тези стандарти в Официален вестник на Европейския съюз.

(6)

В съответствие с член 17, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 305/2011 за всеки хармонизиран стандарт, който заменя друг, се посочва период на едновременно прилагане. Такъв период на едновременно прилагане е посочен за стандарт EN 15824:2017 за разтвори за външни и вътрешни мазилки на основата на органични свързващи вещества, публикуван в Официален вестник на Европейския съюз (4). Понеже периодът не е достатъчно дълъг, за да се подготвят производителите за прилагане на стандарта, е необходимо да се посочи нов период на едновременно прилагане.

(7)

За да се позволи на производителите възможно най-скоро да започнат да прилагат преразгледаните хармонизирани стандарти, настоящото решение следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Данните за изготвените по силата на Регламент (ЕС) № 305/2011 хармонизирани стандарти за строителни продукти, които са изброени в приложение I към настоящото решение, се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 2

Данните за изготвените по силата на Регламент (ЕС) № 305/2011 хармонизирани стандарти за строителни продукти, които са изброени в приложение II към настоящото решение, се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз заедно с нов период на едновременно прилагане на същите.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 19 март 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 88, 4.4.2011 г., стр. 5.

(2)  Директива 89/106/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 г. относно сближаването на законовите, подзаконови и административни разпоредби на държавите членки по отношение на строителните продукти (ОВ L 40, 11.2.1989 г., стр. 12).

(3)  ОВ C 92, 9.3.2018 г., стр. 139.

(4)  ОВ C 92, 9.3.2018 г., стр. 139.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Данни за стандарта

Данни за заменения стандарт

Начало на периода на едновременно прилагане

(ДД/MM/ГГГГ)

Край на периода на едновременно прилагане

(ДД/MM/ГГГГ)

1.

EN 54-5:2017+A1:2018

Пожароизвестителни системи — част 5: Топлинни пожароизвестители точков тип

EN 54-5:2000

Системи за откриване и известяване на пожари — част 5: Топлинни пожароизвестители. Точкови пожароизвестители със статичен елемент (максимални)

EN 54-5:2000/A1:2002

xx.yy.2019 г.

31.8.2022 г.

2.

EN 54-7:2018

Пожароизвестителни системи — част 7: Димни пожароизвестители. Пожароизвестители точков тип, използващи разсеяна светлина, пропускана светлина или йонизация

EN 54-7:2000

Системи за откриване и известяване на пожари — част 7: Димни пожароизвестители. Пожароизвестители точков тип, използващи разсеяна светлина, пропускана светлина или йонизация

EN 54-7:2000/A1:2002

EN 54-7:2000/A2:2006

xx.yy.2019 г.

31.8.2022 г.

3.

EN 492:2012+A2:2018

Фиброциментови плочи и допълнителни елементи. Изисквания за продукта и методи за изпитване

EN 492:2012

Фиброциментови плочи и допълнителни елементи. Изисквания за продукта и методи за изпитване

xx.yy.2019 г.

xx.yy.2020 г.

4.

EN 1096-4:2018

Стъкло за строителството. Стъкло с покритие. Част 4: Стандарт за продукт

EN 1096-4:2004

Стъкло за строителството. Стъкло с покритие. Част 4: Оценяване на съответствието/стандарт за продукт

xx.yy.2019 г.

xx.yy.2020 г.

5.

EN 1279-5:2018

Стъкло за строителството. Стъклопакети. Част 5: Стандарт за продукт

EN 1279-5:2005+A2:2010

Стъкло за строителството. Стъклопакети. Част 5: Оценяване на съответствието

xx.yy.2019 г.

xx.yy.2020 г.

6.

EN 12467:2012+A2:2018

Фиброциментови листове. Изисквания за продукта и методи за изпитване

EN 12467:2012

Фиброциментови листове. Изисквания за продукта и методи за изпитване

xx.yy.2019 г.

xx.yy.2020 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Номер на стандарта

Данни за заменения стандарт

Начало на периода на едновременно прилагане

(ДД/MM/ГГГГ)

Край на периода на едновременно прилагане

(ДД/MM/ГГГГ)

1.

EN 15824:2017

Изисквания за разтвори за външни и вътрешни мазилки на основата на органични свързващи вещества

EN 15824:2009

Изисквания за разтвори за външни и вътрешни мазилки на основата на органични свързващи вещества

9.3.2018 г.

9.3.2020 г.