21.12.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 327/50


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/2041 НА КОМИСИЯТА

от 17 декември 2018 година

относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (1), и по-специално член 57, параграф 4 и член 58, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С цел да се осигури еднакво прилагане на Комбинираната номенклатура, приложена към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета (2), е необходимо да се приемат мерки относно класирането на стоките, посочени в приложението към настоящия регламент.

(2)

С Регламент (ЕИО) № 2658/87 се определят общите правила за тълкуване на Комбинираната номенклатура. Тези правила се прилагат също така и към всяка друга номенклатура, която изцяло или частично се основава на нея, с която се добавят допълнителни подраздели към нея и която е създадена със специални разпоредби на Съюза с оглед на прилагането на тарифни и други мерки, свързани с търговията със стоки.

(3)

В съответствие с тези общи правила стоките, описани в колона 1 от таблицата в приложението, следва да бъдат класирани в кода по КН, посочен в колона 2, на основание на посоченото в колона 3 от същата таблица.

(4)

Целесъобразно е да се предвиди обвързващата тарифна информация, която е издадена по отношение на обхванатите от настоящия регламент стоки и която не е в съответствие с него, да може да продължи да се ползва от титуляря за известен срок по силата на член 34, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 952/2013. Този срок следва да бъде три месеца.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стоките, описани в колона 1 от таблицата в приложението, се класират в Комбинираната номенклатура в кода по КН, посочен в колона 2 от същата таблица.

Член 2

Обвързващата тарифна информация, която не е в съответствие с настоящия регламент, може да продължи да се ползва по силата на член 34, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 952/2013 за срок от три месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 17 декември 2018 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Stephen QUEST

Генерален директор

Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“


(1)  ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Описание на стоките

Класиране

(код по КН)

Основания

(1)

(2)

(3)

Кабелни обувки („от мъжки или от женски тип“) за напрежение, ненадвишаващо 1 000 V, изработени от мед.

На едната си страна изделието има или щифтова част (т. нар. „съединителен елемент от мъжки тип“), или гнездова част (т. нар. „съединителен елемент от женски тип“), а на другата си страна — съединение с формата на скоба, защитена със слой изолационен материал.

Изделието се използва за свързване на проводници или кабели, различни от коаксиални кабели.

Изделието осъществява свързването, като „съединителният елемент от мъжки тип“ се включва в „съединителния елемент от женски тип“, без да се използват никакви инструменти.

Вж. изображението (*1).

8536 69 90

Класирането се определя от общи правила 1 и 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура и от описанието на кодове по КН 8536 , 8536 69 и 8536 69 90 .

Изделието притежава обективните характеристики на щифтова част („съединителен елемент от мъжки тип“) или на гнездова част („съединителен елемент от женски тип“), снабдена с друго съединение (вж. също Обяснителните бележки към Хармонизираната система в частта им, отнасяща се до позиция 8536 , група III, буква A, точка 1, както и Обяснителните бележки към Комбинираната номенклатура в частта им, отнасяща се до подпозиции 8536 69 10 —8536 69 90 ). Следователно класирането в подпозиция 8536 90 10 като „други свръзки и контактни елементи за проводници и кабели“ се изключва.

Поради това изделието трябва да се класира в код по КН 8536 69 90 като „други щепсели и щекери“.

Image

(*1)  Изображението е само за информация.