21.12.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 327/8


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/2034 НА КОМИСИЯТА

от 18 октомври 2018 година

за установяване на план за премахване на изхвърлянето на улов за определени видове дънен риболов в северозападните води за периода 2019 — 2021 г.

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (1), и по-специално член 15, параграф 6 и член 18, параграфи 1 и 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) № 1380/2013 има за цел постепенното премахване на изхвърлянето на улов в рибарството в целия ЕС, като се въведе задължение за разтоварване по отношение на улова от видовете, за които са въведени ограничения на улова.

(2)

За изпълнение на задължението за разтоварване с член 15, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Комисията се предоставя правомощието чрез делегиран акт да приема планове за премахване на изхвърлянето на улов за първоначален период до три години, който може да бъде подновен за допълнителен период от общо три години въз основа на съвместни препоръки, изготвени от държавите членки след допитване до съответните консултативни съвети.

(3)

С Делегиран регламент (ЕС) 2015/2438 на Комисията (2) бе установен план за премахване на изхвърлянето на улов за определени видове дънен риболов в северозападните води за периода 2016 — 2018 г., предхождан от съвместна препоръка, представена на Комисията от Белгия, Испания, Франция, Ирландия, Нидерландия и Обединеното кралство. Този регламент беше отменен и заменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/2375 на Комисията (3).

(4)

С Делегиран регламент (ЕС) 2016/2375 бе установен план за премахване на изхвърлянето на улов за определени видове дънен риболов в северозападните води за периода 2017 — 2018 г., както бе предложено в новата съвместна препоръка, представена от Белгия, Испания, Франция, Ирландия, Нидерландия и Обединеното кралство. Този регламент беше отменен и заменен с делегиран регламент (ЕС) 2018/46 на Комисията (4).

(5)

С Делегиран регламент (ЕС) 2018/46 на Комисията бе установен план за премахване на изхвърлянето на улов за определени видове дънен и дълбоководен риболов в северозападните води за периода 2018 г., предхождан от съвместна препоръка, представена от Белгия, Испания, Франция, Ирландия, Нидерландия и Обединеното кралство.

(6)

Пряк управленски интерес по отношение на риболова в северозападните води имат Белгия, Испания, Франция, Ирландия, Нидерландия, Испания и Обединеното кралство. На 31 май 2018 г. тези държави членки представиха на Комисията нова съвместна препоръка относно план за премахване на изхвърлянето на улов за определени видове дънен риболов в северозападните води за периода 2019 — 2021 г., съгласувана с Регионалния консултативен съвет за северозападните води и Консултативния съвет по пелагичните видове. Съвместната препоръка беше изменена на 30 август 2018 г.

(7)

Получени бяха и становища от компетентни научни организации, които бяха разгледани от Научния, технически и икономически комитет по рибарство (НТИКР) (5). На 11 септември 2018 г. съответните мерки бяха обсъдени на заседание на експертна група, в което взеха участие представители на 28 държави членки, на Комисията и на Европейския парламент като наблюдател. За някои запаси, като писия, НТИКР установи, че процентът на оцеляване на отделни екземпляри риби може би не е толкова добре обоснован, колкото при други видове. Комисията обаче беше разгледала относителното въздействие на това изключение върху общия запас, а не върху отделните риби, и го съобрази с необходимостта от продължаване на риболовната дейност, за да се осигури събирането на данни с цел да се отговори на коментарите, направени от НТИКР. При случаите, в които относителният дял на изхвърлената умряла риба е сравнително нисък, Комисията счита, че това е прагматичен и разумен подход към управлението на рибарството, който позволява временни изключения, като се приеме, че в противен случай би се предотвратило събирането на необходимите данни за правилното и информирано управление на изхвърлянето на улов с оглед на пълното влизане в сила на задължението за разтоварване.

(8)

С Делегиран регламент (ЕС) 2018/46 бе въведено изключение от задължението за разтоварване въз основа на способността за оцеляване, посочено в член 15, параграф 4, буква б) от Регламент (ЕС) № 1380/2013, за норвежки омар, уловен с винтери, капани или кошове в подзони 6 и 7 на ICES, базиращо се на научните доказателства, които показват процента на оцеляване. Тези доказателства бяха оценени през предходните години и НТИКР стигна до заключението (6), че това изключение е обосновано. В новата съвместна препоръка се предлага посоченото изключение да продължи. Като се има предвид, че обстоятелствата не са се променили, това освобождаване следва да бъде продължено в плана за премахване на изхвърлянето на улов за периода 2019 — 2021 г.

(9)

Въз основа на научни данни, които показват висок процент на оцеляване при изхвърляне, Делегиран регламент (ЕС) 2018/46 включваше изключение от задължението за разтоварване въз основа на способността за оцеляване на обикновен морски език под минималния референтен размер за опазване (MCRS), уловен с тралове с размер на окото 80–99 mm в участък 7d на ICES в рамките на шест морски мили от брега и извън установените зони за размножаване. Тези доказателства бяха оценени през предходните години и НТИКР стигна до заключението (7), че доказателствата са достатъчни. В новата съвместна препоръка се предлага прилагането на посоченото изключение да продължи. НТИКР посочи, че не е била предоставена нова информация за местоположението на зони за размножаване (8). Тъй като понастоящем няма установени зони за размножаване, изключението може да бъде включено в новия план за премахване на изхвърлянето на улов за 2019 — 2021 г., но държавите членки следва да предоставят съответната информация, веднага щом бъдат установени такива райони.

(10)

Новата съвместна препоръка предлага изключение от задължението за разтоварване въз основа на способността за оцеляване за норвежки омар, уловен с дънни тралове с размер на отвора на мрежата, по-голям или равен на 100 mm, и за норвежки омар, уловен с дънни тралове с размер на отвора на мрежата от 70 до 99 mm в комбинация със селективни риболовни уреди (TRI и TR2) в подзона 7 на ICES. Държавите членки предоставиха научни доказателства, за да покажат процента на оцеляване при изхвърляне на норвежки омар при този вид риболов. Доказателствата бяха представени на НТИКР, който стигна до заключението, че проучването на процента на оцеляване, извършено с трал Селтра, е предоставило достатъчно данни, но все още е трудно да се оцени цялостното въздействие върху широкомащабния риболов на норвежки омар с други риболовни уреди. НТИКР отбеляза, че ако се приеме, че за всички риболовни уреди важи относително висок процент на оцеляване, това предполага относително ниска степен на изхвърляне за този вид риболов. Ето защо това изключение следва да бъде включено в новия план за премахване на изхвърлянето на улов за 2019 — 2021 г.

(11)

Новата съвместна препоръка предлага изключение от задължението за разтоварване въз основа на способността за оцеляване за норвежки омар, уловен в рамките на дванадесет морски мили от брега в участък 6а на ICES с тралове с размер на отвора на мрежата 80–110 mm в комбинация със селективни риболовни уреди. Държавите членки предоставиха научни доказателства, за да покажат процента на оцеляване при изхвърляне на норвежки омар при този вид риболов. Доказателствата бяха представени на НТИКР, който стигна до заключението, че проучването на процента на оцеляване е обосновано и показва относително висок процент на оцеляване. Ето защо това изключение следва да бъде включено в новия план за премахване на изхвърлянето на улов за 2019 — 2021 г.

(12)

За скатоподобни, уловени с независимо какви риболовни уреди в подзони 6 и 7 на ICES, не са налични подробни научни данни за процента на оцеляване при всички сегменти и комбинации на флота, които се ползват от изключението. С някои изключения обаче процентът на оцеляване се счита най-общо за добре обоснован, но са необходими повече данни. За да бъдат събрани тези данни, риболовът ще трябва да продължи; поради това Комисията счита, че изключението следва да бъде предоставено, но държавите членки следва да имат задължението да подадат съответните данни, позволяващи на НТИКР да оцени напълно обосновката, а на Комисията – да направи преразглеждане. Държавите членки с пряк управленски интерес следва да представят възможно най-рано преди 31 май всяка година: а) пътна карта, разработена с цел увеличаване на способността за оцеляване и попълване на установените от НТИКР пропуски в данните, която да се оценява ежегодно от НТИКР; б) годишни доклади за напредъка и всякакви изменения или корекции, направени в програмите за увеличаване на способността за оцеляване.

(13)

При отчитане на процента на оцеляване на скатоподобните беше установено, че кукувичевият скат (Leucoraja naevus) има значително по-нисък процент на оцеляване в сравнение с други видове, като научните познания не са много солидни. Въпреки това, ако този вид излезе напълно от обхвата на изключението, това би попречило на риболова и на продължителното и точно събиране на данни. Ето защо Комисията счита, че това изключение следва да се предостави само за една година и че следва спешно да бъдат разработени нови проучвания и усъвършенствани мерки за подобряване на способността за оцеляване, а данните да се предоставят на НТИКР за оценка възможно най-рано преди 31 май 2019 г.

(14)

Новата съвместна препоръка предлага изключения от задължението за разтоварване въз основа на способността за оцеляване за писия, уловена с тристенни мрежи или тралове в участъци 7d, 7e, 7f и 7g на ICES. Държавите членки предоставиха научните доказателства, за да покажат процента на оцеляване за писия при този риболов. Доказателствата бяха представени на НТИКР, който стигна до заключението, че проучването на процента на оцеляване е обосновано и показва относително висок процент на оцеляване. Ето защо това изключение следва да бъде включено в новия план за премахване на изхвърлянето на улов за 2019 — 2021 г.

(15)

Новата съвместна препоръка предлага изключения от задължението за разтоварване въз основа на способността за оцеляване на писия, уловена в участъци 7a–7k на ICES от кораби, използващи бим тралове, с максимална мощност на двигателя 221 kW, максимална дължина 24 метра, извършващи риболовна дейност в рамките на 12 морски мили и с продължителност на изтеглянето най-много 1 час и 30 минути, и от кораби, използващи бим тралове, с мощност на двигателя над 221 kW, които използват въже за защита от камъни на дъното (flip-up) или панел за освобождаване на бентос. Държавите членки предоставиха научни доказателства, за да покажат процента на оцеляване при изхвърляне на писия при този вид риболов. Доказателствата бяха представени на НТИКР, който стигна до заключението, че научната информация е качествена. НТИКР обаче посочи, че данните не обхващат всички заинтересовани държави членки и че при тези видове риболов процентът на оцеляване зависи от много фактори и е доста променлив. Освен това НТИКР отбеляза, че вследствие на тази променливост не е възможно да се направи надеждна оценка на въздействието на това изключение. При тези обстоятелства изключението следва да бъде ограничено до една година, което да позволи събирането на данни, а държавите членки да предоставят съответните данни, позволяващи на НТИКР да направи пълна оценка на обосновката, а на Комисията – да направи преразглеждане. Поради това посоченото изключение може да бъде включено в плана за премахване на изхвърлянето на улов до 31 декември 2019 г., а съответните държави членки следва да предприемат допълнителни изпитвания и да предоставят информация за оценка от НТИКР възможно най-рано преди 31 май 2019 г.

(16)

Новата съвместна препоръка предлага изключение от задължението за разтоварване въз основа на способността за оцеляване за видовете, уловени с винтери, капани и кошове в северозападните води (подзони 5, 6 и 7 на ICES). Държавите членки предоставиха научни доказателства, за да покажат процента на оцеляване на видовете, уловени при този вид риболов. Доказателствата бяха представени на НТИКР, който стигна до заключението, че процентът на оцеляването на видовете, които се изхвърлят при риболов с винтери, капани и кошове, вероятно е значителен. Ето защо това изключение може да бъде включено в новия план за премахване на изхвърлянето на улов за 2019—2021 г.

(17)

С Делегиран регламент (ЕС) 2018/46 бяха въведени минимални изключения от задължението за разтоварване за някои видове риболов. Документите, представени от държавите членки, бяха разгледани от НТИКР (9), който стигна до заключението, че те съдържат обосновани аргументи, демонстриращи, че допълнителното подобряване на селективността е много трудно постижимо и/или че разходите за обработката на нежелания улов биха били непропорционално високи, като в някои случаи аргументите са подкрепени от качествена оценка на разходите. В светлината на гореизложеното и като се има предвид, че обстоятелствата не са се променили, е уместно минималните изключения да бъдат продължени в съответствие с предложените в новата обща препоръка проценти за:

меджид, уловен от кораби, използващи дънни тралове и грибове с размер на отвора на мрежата, по-голям или равен на 80 mm (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX), пелагични тралове (OTM, PTM) и бим тралове (BT2) с размер на отвора на мрежата 80—119 mm, в участък 7d на ICES,

меджид, уловен от кораби, използващи дънни тралове и грибове с размер на отвора на мрежата, по-голям или равен на 80 mm (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX), пелагични тралове (OTM, PTM) и бим тралове (BT2) с размер на отвора на мрежата 80–119 mm, в участъци 7b-c и 7e-k на ICES,

обикновен морски език, уловен от кораби, използващи риболовен уред ТВВ с размер на отвора на мрежата 80–119 mm и с повишена селективност, в участъци 7d, 7e, 7f, 7g и 7h на ICES,

обикновен морски език, уловен от кораби, използващи тристенни и хрилни мрежи за улов на обикновен морски език, в участъци 7d, 7e, 7f и 7g на ISEC.

(18)

В новата съвместна препоръка се предлагат минимални изключения от задължението за разтоварване за:

пикша, уловена от кораби, използващи дънни тралове, грибове и бим тралове с размер на отвора на мрежата, по-голям или равен на 80 mm, в участъци 7b-c и 7e–7k на ICES,

треска, уловена от кораби, използващи дънни тралове, грибове и бим тралове с размер на отвора на мрежата, по-голям или равен на 80 mm, в участъци 7b-c и 7e–7k на ICES,

сафрид, уловен от кораби съдове, използващи дънни тралове, грибове и бим тралове в подзона 6 на ICES и участъци 7b–7k на ICES,

скумрия, уловена от кораби, използващи дънни тралове, грибове и бим тралове в подзона 6 на ICES и участъци 7b–7k на ICES.

(19)

Доказателствата на държавите членки относно новите минимални изключения по отношение на пикша, треска, сафрид и скумрия, уловени от кораби, използващи дънни тралове, грибове и бим тралове, бяха прегледани от НТИКР, който стигна до заключението (10), че е необходимо да се предостави допълнителна информация. Предвид необходимостта от продължаване на риболовната дейност и събирането на данни за предоставяне на тази информация, индивидуалните изключения за всеки вид следва да бъдат ограничени до една година, а държавите членки да имат задължението да предоставят съответните данни, позволяващи на НТИКР да направи пълна оценка на обосновката, а на Комисията – да направи преразглеждане. Съответните държави членки следва да направят допълнителни изпитвания и да предоставят информация възможно най-рано преди 31 май 2019 г., за да бъде направена оценка от НТИКР. Поради това тези изключения следва да се прилагат временно до 31 декември 2019 г.

(20)

За да се осигурят надеждни оценки на нивата на изхвърляне с цел определяне на общия допустим улов (ОДУ), в случаите, в които минималното изключение се основава на екстраполация, тъй като данните са ограничени и има само частична информация за флота, държавите членки следва да осигурят точни и проверими данни за целия флот, обхванат от тази разпоредба за минимално изключение.

(21)

Съгласно член 15, параграф 5, буква а) от Регламент (ЕС) № 1380/2013 плановете за премахване на изхвърлянето на улов могат да включват и технически мерки за видове риболов или видове организми, обхванати от задължението за разтоварване. За да се увеличи селективността на риболовните уреди и да се намали нежелания улов в Келтско и Ирландско море, е целесъобразно да се включат редица селективни мерки при риболов на дънни видове. Въз основа на информацията, предоставена от държавите членки, НТИКР стигна до заключението, че предложените промени за увеличаване на селективността в северозападните води са един от много малкото опити на регионалните групи за смекчаване на проблемите с нежелания улов. Ето защо тези технически мерки следва да бъдат включени в новия план за премахване на изхвърлянето на улов за 2019 — 2021 г..

(22)

Мерките, предложени с новата съвместна препоръка, са в съответствие с член 15, параграф 4, член 15, параграф 5, буква в) и член 18, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 и следователно може да бъдат включени в настоящия регламент.

(23)

Съгласно член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 Комисията разгледа както оценката на НТИКР, така и необходимостта държавите членки да осигурят пълното изпълнение на задължението за разтоварване от 1 януари 2019 г. В някои случаи изключенията изискват продължителна риболовна дейност и събиране на данни, за да се отговори на коментарите, направени от НТИКР. В тези случаи Комисията счита, че това е прагматичен и разумен подход към управлението на рибарството, който позволява временни изключения, като се приеме, че в противен случай би се предотвратило събирането на необходимите данни за правилното и информирано управление на изхвърлянето на улов с оглед на пълното влизане в сила на задължението за разтоварване.

(24)

След представянето на нова съвместна препоръка е целесъобразно Делегиран регламент (ЕС) 2018/46 да бъде отменен.

(25)

Настоящият регламент следва да влезе в сила незабавно след публикуването му, тъй като предвидените в него мерки оказват пряко въздействие върху планирането на риболовния сезон на корабите на Съюза и съответните икономически дейности. Той следва да се прилага от 1 януари 2019 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изпълнение на задължението за разтоварване

В подзони 5 (с изключение на 5a и само за водите на Съюза в 5b), 6 и 7 на ICES задължението за разтоварване, предвидено в член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 г., се прилага за дънни видове в съответствие с настоящия регламент за периода 2019—2021 г.

Член 2

Определения

1.   „Фламандски панел“ означава последния конусен мрежов участък на бим трал, чиято задна част е непосредствено прикрепена към торбата. Горните и долните мрежови участъци на панела трябва да са изработени с размер на отвора минимум 120 mm, измерен между възлите, а разпънатата дължина на панела трябва да е поне 3 m.

2.   „Панел Селтра“ означава устройство за селективност, което:

а)

се състои от горен панел с размер на отвора на мрежата от минимум 270 mm (ромбоиден отвор), поставен в участък с четири панела и закачен при съотношение три отвора с размер 90 mm всеки към един отвор с размер 270 mm, или от горен панел с размер на отвора минимум 140 mm (квадратен отвор);

б)

е с дължина най-малко 3 метра;

в)

е разположено на не повече от 4 метра от въжето на торбата; както и

г)

е с пълната ширина на горната част на трала (т.е. от ива до ива).

3.   „Устройство за селективност с мрежова решетка“ означава устройство за селективност, състоящо се от участък с четири панела, поставен в двустенен трал с наклонен панел с ромбовидни отвори на мрежата с размер най-малко 200mm, който води към отвор за излизане в горната част на трала.

4.   „Мрежова решетка CEFAS“ означава устройство за селективност с мрежова решетка, разработено от Центъра за научни изследвания в областта на околната среда, рибарството и аквакултурите, за улов на норвежки омар в Ирландско море;

5.   „Flip-flap трал“ означава трал, оборудван с двуслойна мрежова решетка, разработена за намаляване на улова на атлантическа треска, пикша и меджид при риболова на норвежки омар;

6.   „Въже за защита от камъни (flip-up)“ означава модификация на бим траловете за дънен риболов, чрез която се предотвратява навлизането в трала на дребни и едри камъни, които могат да повредят както риболовните уреди, така и улова;

7.   „Панел за освобождаване на бентос“ означава панел с по-голям размер на отвора на мрежата или мрежа с квадратни отвори, монтирана в долния панел на трала, обикновено бим трал, за да се освободи всякакъв бентосен материал и отпадъци от морското дъно, преди да преминат в торбата;

8.   „Защитена зона в Келтско море“ означава водите в участъци 7f, 7g на ICES и частта от участък 7j, която се намира северно от 50° северна ширина и източно от 11° западна дължина.

Член 3

Изключение въз основа на способността за оцеляване на норвежкия омар

1.   Изключението въз основа на способност за оцеляване, посочено в член 15, параграф 4, буква б) от Регламент (ЕС) № 1380/2013, се прилага за:

а)

норвежки омар (Nephrops norvegicus), уловен с винтери, капани или кошове (кодове на риболовните уреди (11): FPO и FIX), в подзони 6 и 7 на ICES;

б)

норвежки омар (Nephrops norvegicus), уловен с дънни тралове с размер на отвора на мрежата, по-голям или равен на 100 mm, в подзона 7 на ICES;

в)

норвежки омар (Nephrops norvegicus), уловен с дънни тралове с размер на отвора на мрежата 70–99 mm в комбинация с високо селективни риболовни уреди, посочени в член 9, параграф 2 и член 10, параграф 2 от настоящия регламент, в подзона 7 на ICES;

г)

норвежки омар (Nephrops norvegicus), уловен с тралове с размер на отвора мрежата 80–110 mm в комбинация с високо селективни уреди, посочени в член 9, параграф 2 и член 10, параграф 2 от настоящия регламент, в участък 6а на ICES в рамките на дванадесет морски мили от брега.

2.   При изхвърляне на норвежки омар, уловен при условията, посочени в параграф 1, целите екземпляри норвежки омар се освобождават незабавно и в зоната, в която са били уловени.

Член 4

Изключение въз основа на способност за оцеляване на обикновен морски език

1.   Изключението въз основа на способността за оцеляване, посочено в член 15, параграф 4, буква б) от Регламент (ЕС) № 1380/2013, се прилага в рамките на шест морски мили от брега в участък 7d на ICES, но извън установените зони за размножаване, за улова на обикновен морски език (Solea solea) под минималния референтен размер с тралове (кодове на риболовните уреди: OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) с размер на отвора на мрежата на торбата 80–99 mm, от кораби:

а)

с максимална дължина 10 метра и максимална мощност на двигателя 221 kW; както и

б)

които извършват риболов във води с дълбочина до 30 метра и с продължителност на тегленето не повече от 1 час и 30 минути.

2.   При изхвърляне на обикновен морски език, уловен при условията, посочени в параграф 1, обикновеният морски език се освобождава незабавно.

Член 5

Изключение, свързано със способността за оцеляване на скатоподобни

1.   Изключението въз основа на способността за оцеляване, посочено в член 15, параграф 4, буква б) от Регламент (ЕС) № 1380/2013, се прилага за общия допустим улов на скатоподобни (Rajiformes), уловени с какъвто и да е риболовен уред в северозападните води (подзони 6 и 7 на ICES).

2.   Държавите членки, които имат пряк управленски интерес, подават възможно най-рано преди 31 май всяка година допълнителна научна информация, подкрепяща изключението, посочено в параграф 1. Научният, технически и икономически комитет по рибарство (НТИКР) оценява предоставената научна информация преди 1 август всяка година.

3.   Изключението, посочено в параграф 1, се прилага за кукувичевия скат до 31 декември 2019 г. Държавите членки, които имат пряк управленски интерес, подават възможно най-рано преди 31 май 2019 г. допълнителна научна информация, подкрепяща това изключение. Научният, технически и икономически комитет по рибарство (НТИКР) оценява предоставената научна информация преди 1 август 2019 г.

4.   При изхвърляне на скатоподобни, уловени при условията, посочени в параграф 1, скатоподобните се освобождават незабавно и под морската повърхност.

Член 6

Изключение въз основа на способността за оцеляване на писия

1.   Изключението въз основа на способност за оцеляване, посочено в член 15, параграф 4, буква б) от Регламент (ЕС) № 1380/2013, се прилага за:

а)

писия (Pleuronectes platessa), уловена в участъци 7d, 7e, 7f и 7g на ICES с тристенни мрежи;

б)

писия (Pleuronectes platessa), уловена в участъци 7d, 7e, 7f и 7g ICES с тралове;

в)

писия (Pleuronectes platessa), уловена в участъци 7a–7k на ICES от кораби с максимална мощност на двигателя над 221 kW и използващи бим тралове (BT2), снабдени с въже за защита от камъни на дъното (flip-up) или панел за освобождаване на бентос;

г)

писия (Pleuronectes platessa), уловена в участъци 7a–7k на ICES от кораби, използващи бим тралове (BT2), с максимална мощност на двигателя 221 kW или максимална дължина 24 метра, които са конструирани за риболов в рамките на 12 морски мили от брега, и със средна продължителност на теглене, не по-голяма от 1 час и 30 минути.

2.   Изключенията, посочени в параграф 1, букви в) и г), се прилагат временно до 31 декември 2019 г. Държавите членки, които имат пряк управленски интерес, подават възможно най-рано преди 31 май 2019 г. допълнителна научна информация, подкрепяща тези изключения. Научният, технически и икономически комитет по рибарство оценява тези данни преди 1 август 2019 г.

3.   При изхвърляне на писия, уловена при условията, посочени в параграф 1, писията се освобождава незабавно и под морската повърхност.

Член 7

Изключение въз основа на способността за оцеляване на видовете, уловени с винтери, капани и кошове

1.   В подзони 5 (с изключение на 5a и само за водите на Съюза в 5b), 6 и 7 на ICES изключението въз основа на способността за оцеляване, предвидено в член 15, параграф 4, буква б) от Регламент (ЕС) № 1380/2013, се прилага за видовете, уловени с винтери, капани и кошове.

2.   При изхвърляне на рибата, уловена при условията, посочени в параграф 1, рибата се освобождава незабавно.

Член 8

Минимални изключения

1.   Чрез дерогация от член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 се разрешава изхвърлянето на следните количества улов в съответствие с член 15, параграф 5, буква в) от посочения регламент:

а)

за меджид (Merlangius merlangus) – до максимум 6 % през 2019 г. и до 5 % през 2020 г. и 2021 г. от общия годишен улов на този вид от кораби, използващи дънни тралове и грибове с размер на отвора на мрежата, по-голям или равен на 80 mm (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX), пелагични тралове (OTM, PTM) и бим тралове (BT2) с размер на отвора на мрежата 80–119 mm в участък 7d на ICES;

б)

за меджид (Merlangius merlangus) – до максимум 6 % през 2019 г. и до 5 % през 2020 г. и 2021 г. от общия годишен улов на този вид от кораби, използващи дънни тралове и грибове с размер на отвора на мрежата, по-голям или равен на 80 mm (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX), пелагични тралове (OTM, PTM) и бим тралове (BT2) с размер на отвора на мрежата 80–119 mm в участъци 7b-c и 7e-k на ICES;

в)

за обикновен морски език (Solea solea) – до максимум 3 % от общия годишен улов на този вид от кораби, използващи тристенни мрежи и хрилни мрежи за улов на този вид в участъци 7d, 7e, 7f и 7g на ICES;

г)

за обикновен морски език (Solea solea) – до максимум 3 % от общия годишен улов на този вид от кораби, използващи риболовен уред TBB с размер на отвора на мрежата 80–119 mm, оборудван с фламандски панел, за улов на обикновен морски език в участъци 7d, 7e, 7f, 7g и 7h на ICES;

д)

за пикша (Melanogrammus aeglefinus) – до максимум 7 % през 2019 г. от общия годишен улов на този вид от кораби, използващи дънни тралове, грибове и бим тралове с размер на отвора на мрежата, по-голям или равен на 80 mm, в участъци 7b–7c и 7е–7k на ICES;

е)

за треска (Gadus morhua), 7 % през 2019 г. от общия годишен улов на този вид от кораби, използващи дънни тралове, грибове и бим тралове с размер на отвора на мрежата, по-голям или равен на 80 mm в участъците 7b-7c и 7e-7k на ICES;

ж)

за сафрид (Trachurus spp.) – до максимум 7 % през 2019 г. от общия годишен улов на този вид от кораби, използващи дънни тралове, грибове и бим тралове в подзона 6 на ICES и участъци 7b–7k на ICES;

з)

за скумрия (Scomber scombrus) – до максимум 7 % през 2019 г. от общия годишен улов на този вид от кораби, използващи дънни тралове, грибове и бим тралове в подзона 6 на ICES и участъци 7b–7k на ICES.

2.   Минималните изключения, посочени в параграф 1, букви д) – з), се прилагат до 31 декември 2019 г. Държавите членки, които имат пряк управленски интерес, подават възможно най-рано преди 31 май 2019 г. допълнителна научна информация, подкрепяща това изключение. Научният, технически и икономически комитет по рибарство оценява предоставената научна информация преди 1 август 2019 г.

Член 9

Специфични технически мерки в Защитената зона в Келтско море

1.   От 1 юли 2019 г. риболовните кораби, които работят с дънни тралове или грибове в Защитената зона в Келтско море, използват една от следните възможности за риболовни уреди:

а)

трална торба от 110 mm с панел с квадратен отвор на мрежата от с мрежов панел с квадратни отвори от 120 mm (12);

б)

трална торба Т90 от 100 mm;

в)

трална торба от 100 mm с мрежов панел с квадратни отвори от 160 mm.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 кораби, които работят с дънни тралове или грибове и чийто улов обхваща повече от 5 % норвежки омар, използват една от следните възможности за риболовни уреди:

а)

мрежов панел с квадратни отвори от 300 mm; кораби с обща дължина под 12 метра могат да използват мрежов панел с квадратни отвори от 200 mm;

б)

панел Селтра;

в)

сортираща решетка с разстояние между пръчките от 35 mm съгласно определението в приложение XIVa към Регламент (ЕО) № 850/98 (13) или подобно устройство за селективност с мрежова решетка;

г)

трална торба от 100 mm с мрежов панел с квадратни отвори от 100 mm.

3.   Чрез дерогация от параграф 1 кораби, които работят с дънни тралове или грибове и чийто улов обхваща повече от 55 % меджид или 55 % комбинация от морски дявол, мерлуза или мегрим, използват една от следните възможности за риболовни уреди:

а)

трална торба от 100 mm с мрежов панел с квадратни отвори от 100 mm;

б)

трална торба Т90 от 90 mm и удължение;

в)

трална торба от 80 mm с мрежов панел с квадратни отвори от 160 mm;

г)

трална торба от 80 mm с мрежов цилиндър с квадратни отвори от 2 m по 100 mm.

4.   Чрез дерогация от параграф 1 кораби, които работят с дънни тралове или грибове и чийто улов обхваща по-малко от 10 % трескови (Gadidae) в участък 7f на ICES на изток от 5° западна дължина, използват трална торба от 80 mm, снабдена с мрежов панел с квадратни отвори от 120 mm.

5.   Селективен уред или съоръжение, който/което съгласно оценката на НТИКР има същите или по-добри характеристики за селективност за атлантическа треска, пикша и меджид, може да бъде добавен/о към горепосочените като алтернативен уред.

Член 10

Конкретни технически мерки в Ирландско море

1.   От 1 януари 2019 г. риболовните кораби, които работят с дънни тралове или грибове в участък 7а на ICES (Ирландско море), трябва да спазват техническите мерки, посочени в параграфи 2, 3 и 4.

2.   Корабите, които работят с дънни тралове или грибове с размер на отвора на мрежата на тралната торба, по-голям или равен на 70 mm и по-малък от 100 mm, и чийто улов обхваща повече от 5 % норвежки омар, използват една от следните възможности за риболовни уреди:

а)

мрежов панел с квадратни отвори от 300 mm; кораби с обща дължина под 12 метра могат да използват мрежов панел с квадратни отвори от 200 mm;

б)

панел Селтра;

в)

сортираща решетка с разстояние между пръчките от 35 mm съгласно определението в приложение XIVa към Регламент (ЕО) № 850/98;

г)

мрежова решетка CEFAS;

д)

Flip-flap трал.

3.   Кораби, които работят с дънни тралове или грибове и чийто улов обхваща над 10 % комбинация от пикша, треска и скатоподобни, използват една от следните възможности за риболовни уреди:

а)

трална торба от 120 mm;

б)

сепариращ трал с мрежови панели с дължина 600 mm и трална торба от 100 mm.

4.   Корабите, които работят с дънни тралове или грибове и чийто улов обхваща под 10 % комбинация от пикша, треска и скатоподобни, използват размер на отвора на мрежата на тралната торба от 100 mm с мрежов панел с квадратни отвори от 100 mm. Настоящата разпоредба не се прилага за кораби, чийто улов обхваща повече от 30 % норвежки омар.

5.   Селективен уред или съоръжение, който/което съгласно оценката на НТИКР има същите или по-добри характеристики за селективност за атлантическа треска, пикша и меджид, може да бъде добавен/о към горепосочените като алтернативен уред.

Член 11

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2019 г. до 31 декември 2021 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 18 октомври 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2015/2438 на Комисията от 12 октомври 2015 г. за установяване на план за премахване на изхвърлянето на улов за определени видове дънен риболов в северозападните води (ОВ L 336, 23.12.2015 г., стр. 29).

(3)  Делегиран регламент (ЕС) 2016/2375 на Комисията от 12 октомври 2016 г. за установяване на план за премахване на изхвърлянето на улов за определени видове дънен риболов в северозападните води (ОВ L 352, 23.12.2016 г., стр. 39).

(4)  Делегиран регламент (ЕС) 2018/46 на Комисията от 20 октомври 2017 г. за установяване на план за премахване на изхвърлянето на улов за определени видове дънен и дълбоководен риболов в северозападните води за 2018 г. (ОВ L 7, 12.1.2018 г., стр. 13).

(5)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(6)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf

(7)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf

(8)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(9)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf

(10)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(11)  Кодовете на риболовните уреди, използвани в настоящия регламент, се отнасят до кодовете от приложение XI към Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011 на Комисията от 8 април 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (ОВ L 112, 30.4.2011 г., стр. 1). По отношение на корабите, чиято обща дължина е по-малка от 10 метра, кодовете на риболовните уреди, използвани в таблицата, се отнасят до кодовете по класификацията на риболовните уреди на ФАО.

(12)  Мрежовите панели с квадратни отвори трябва да бъдат поставени съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 850/98 на Съвета от 30 март 1998 г. относно опазването на рибните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми (ОВ L 125, 27.4.1998 г., стр. 1).

(13)  Регламент (ЕО) № 850/98 на Съвета от 30 март 1998 г. относно опазването на рибните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми (ОВ L 125, 27.4.1998 г., стр. 1).