3.12.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 307/23


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1879 НА КОМИСИЯТА

от 29 ноември 2018 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2080 по отношение на датата на постъпване на склад на обезмасленото мляко на прах, продавано чрез тръжна процедура

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240 на Комисията от 18 май 2016 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на публичната интервенция и помощта за частно складиране (2), и по-специално член 28 от него,

като има предвид, че:

(1)

С цел определяне на количествата обезмаслено мляко на прах, които са обхванати от тръжната процедура, открита с Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2080 на Комисията (3), с член 1 от посочения регламент се определя срок, в който обезмасленото мляко на прах трябва да е постъпило на склад за публично съхранение.

(2)

Като се има предвид настоящото положение на пазара на мляко и млечни продукти по отношение на възстановяването на цените и с оглед на високото ниво на интервенционните запаси, е целесъобразно на разположение за продажба да бъде осигурен допълнителен обем обезмаслено мляко на прах чрез промяна на датата на постъпване на склад.

(3)

Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2080 следва да бъде съответно изменен.

(4)

За да може обезмасленото мляко на прах незабавно да бъде осигурено на разположение за продажба, настоящият регламент следва да влезе в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В член 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2080 датата „1 август 2016 г.“ се заменя с „1 януари 2018 г.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 29 ноември 2018 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Phil HOGAN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 206, 30.7.2016 г., стр. 71.

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2080 на Комисията от 25 ноември 2016 г. за откриване на тръжна процедура за продажба на обезмаслено мляко на прах (ОВ L 321, 29.11.2016 г., стр. 45).