30.11.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 306/14


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1874 НА КОМИСИЯТА

от 29 ноември 2018 година

относно данните, които следва да се предоставят за 2020 г. съгласно Регламент (ЕС) 2018/1091 на Европейския парламент и на Съвета относно интегрирана статистика за земеделските стопанства и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1166/2008 и (ЕС) № 1337/2011 по отношение на списъка с променливите и тяхното описание

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2018/1091 на Европейския парламент и на Съвета относно интегрирана статистика за земеделските стопанства и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1166/2008 и (ЕС) № 1337/2011 (1), и по-специално член 5, параграф 4 и член 8, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕС) 2018/1091 се установява рамка за европейската статистика на равнището на земеделските стопанства и за интегрирането на информацията за структурата на стопанствата с тази за производствените методи, мерките за развитие на селските райони, агроекологичните аспекти и друга свързана с тях информация.

(2)

Държавите членки следва да събират данни, които съответстват на основните данни, данните при разширяване на рамката, темите и подробните теми в рамките на модулите, определени в Регламент (ЕС) 2018/1091.

(3)

В съответствие с член 8, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2018/1091 общият брой на основните и модулните променливи не следва да надвишава 300 променливи.

(4)

В съответствие с член 8, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2018/1091 следва да не бъдат налагани значителни допълнителни разходи, които водят до непропорционална и необоснована тежест за земеделските стопанства и държавите членки.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета на Европейската статистическа система,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Описанието на променливите за изброените в приложение III към Регламент (ЕС) 2018/1091 основни структурни данни се определя в приложение I към настоящия регламент.

2.   Списъкът на променливите за темите и подробните теми в рамките на всеки модул се определя в приложение II.

3.   Описанията на променливите, които ще се използват от държавите членки за темите и подробните теми в рамките на всеки от изброените в приложение II модули, се определят в приложение III.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 29 ноември 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 200, 7.8.2018 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Описание на променливите, използвани за основните структурни данни и за разширяването на рамката, в съответствие с приложение III към Регламент (ЕС) 2018/1091

I.

ОБЩИ ПРОМЕНЛИВИ

Информация за изследването

CGNR 001

Идентификатор на земеделското стопанство

Уникалният идентификационен номер на земеделското стопанство е уникален числен идентификатор за целите на предаването на данните.

Местоположение на земеделското стопанство

Местоположението на земеделското стопанство е мястото, където то извършва основната си селскостопанска дейност.

CGNR 002

Географско местоположение

Код на клетката с площ 1 km от координатната мрежа на статистическите единици съгласно INSPIRE за общоевропейско ползване (1), на мястото, където е разположено земеделското стопанство. Този код ще се използва само за целите на предаването.

За целите на разпространението на данни, освен обичайните механизми за контрол на оповестяването на таблични данни, клетката с площ 1 km от координатната мрежа ще се използва само ако в тази мрежа има повече от 10 земеделски стопанства; в противен случай при необходимост ще се използват свързани координатни системи от 5, 10 или повече km.

CGNR 003

Регион по NUTS 3

Кодът на региона по NUTS 3 (2) (съгласно Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета (3)), в който е разположено земеделското стопанство.

CGNR 004

Земеделското стопанство има площи, определени като райони с природни ограничения съгласно Регламент (ЕС) № 1305/2013

Информацията за районите с природни ограничения се предоставя в съответствие с член 32 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета (4).

 

L — земеделското стопанство e в район, различен от планински район, със съществени природни ограничения;

 

M — земеделското стопанство e в планински район;

 

О — земеделското стопанство e в друг район със специфични ограничения;

 

N — земеделското стопанство не е част от район с природни ограничения.

Правосубектност на земеделското стопанство

Правосубектността на земеделското стопанство зависи от статута на земеделския стопанин.

 

Юридическата и икономическата отговорност за земеделското стопанство се поема от:

CGNR 005

Физическо лице, което е едноличен стопанин на отделно земеделско стопанство

Физическо лице, което е индивидуален стопанин на дадено земеделско стопанство, което не е свързано със земеделски стопанства на други земеделски стопани нито чрез съвместно управление, нито по силата на други разпоредби.

Земеделските стопанства, които отговарят на това условие, се наричат земеделски стопанства с едноличен стопанин .

CGNR 006

Ако отговорът е „да“, стопанинът също управител на стопанството ли е?

CGNR 007

Ако отговорът е „не“, управителят член ли е на семейството на стопанина?

CGNR 008

Ако отговорът е „да“, управителят съпруг/съпруга ли е на стопанина?

CGNR 009

Обща собственост

Физически лица, които са индивидуални стопани на дадено земеделско стопанство, което не е свързано със земеделски стопанства на други земеделски стопани, и които съвместно притежават и управляват земеделското стопанство.

CGNR 010

Две или повече физически лица, които са съдружници, когато земеделското стопанство се стопанисва съвместно

Съдружникът/съдружниците в груповото стопанство са физически лица, които съвместно притежават, арендуват или стопанисват под друга форма дадено земеделско стопанство или управляват съвместно своите индивидуални стопанства така, все едно те са едно общо стопанство. Такъв вид сътрудничество трябва да бъде уредено в нормативната уредба или чрез писмено споразумение.

CGNR 011

Юридическо лице

Правен субект, който не е физическо лице, но притежава обичайните права и задължения на физическо лице, например да инициира съдебно производство или да бъде обект на такова (собствена обща правоспособност).

CGNR 012

Ако отговорът е „да“, земеделското стопанство част от група предприятия ли е?

Групата от предприятия е обединение на предприятия, обвързани чрез юридически и/или финансови връзки и контролирани от ръководещото обединението предприятие.

Предприятието е най-малкото обединение на юридически лица, представляващо организационна единица, която произвежда стоки или извършва услуги и притежава определена самостоятелност при вземането на решенията си, особено що се отнася до разпределението на текущите ресурси. Предприятието осъществява една или повече дейности на едно или повече места. Предприятието може да бъде и самостоятелна юридическа единица.

CGNR 013

Земеделското стопанство е единица със земя за общо ползване

За целите на събирането и вписването на данните земеделско стопанство, което е „единица със земя за общо ползване“, представлява единица, състояща се от използваната земеделска площ (ИЗП), която се ползва от други земеделски стопанства съгласно права за общо ползване.

CGNR 014

Стопанинът е получател на подпомагане от ЕС за земя или животни в земеделското стопанство, поради което е включен в интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК)

Стопанинът е активен земеделски стопанин по смисъла на член 9 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета (5) и заявлението му за отпускане на субсидия е било прието.

CGNR 015

Стопанинът e млад земеделски стопанин или нов участник в селското стопанство, който е получил финансова подкрепа за тази цел в рамките на общата селскостопанска политика (ОСП) през предходните 3 години

Финансовата подкрепа може да е свързана с директни плащания по членове 50 и 51 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 или с подкрепа, предоставяна по програмите за развитие на селските райони по член 19, параграф 1, буква а), подточка i) от Регламент (ЕС) № 1305/2013 — помощ за започване на дейност от млади земеделски стопани.

Управител на земеделското стопанство

Управителят на земеделското стопанство е физическото лице, отговарящо за обичайните ежедневни финансови и производствени функции на земеделското стопанство.

За селскостопанска работа се смята всякакъв вид работа в земеделското стопанство, свързана с една от изброените по-долу дейности:

i)

дейностите, определени в член 2, буква а) от Регламент (ЕС) 2018/1091;

ii)

поддръжката на средствата за производство, или

iii)

дейностите, произтичащи пряко от тези производствени дейности.

Времето, прекарано в селскостопанска работа в земеделското стопанство, е работното време, което действително е посветено само на селскостопанска работа в стопанството, без да се счита работата в домакинствата на стопанина или на управителя.

Годишната работна единица (ГРЕ) е заетост, приравнена на пълно работно време, т.е. общите отработени часове, разделени на средногодишния брой часове, отработени на работни места с пълно работно време в държавата.

Пълно работно време означава минималният брой часове, които се изискват съгласно националните разпоредби за трудовите договори. Ако в тези разпоредби не е регламентиран годишният брой часове, за минимум следва да се приемат 1 800  часа (225 работни дни в годината по осем часа дневно).

CGNR 016

Година на раждане

Година на раждане на управителя на земеделското стопанство

CGNR 017

Пол

Пол на управителя на земеделското стопанство:

 

M — мъжки

 

Ж — Женски

CGNR 018

Селскостопанска работа в земеделското стопанство (различна от домакинската)

Процентова група на годишните работни единици (6) селскостопанска работа, извършвана от управителя на земеделското стопанство.

CGNR 019

Година на класифициране като управител на земеделско стопанство

Годината, в която управителят на земеделското стопанство е поел тази функция.

CGNR 020

Селскостопанска квалификация на управителя

Най-високата образователно-квалификационна степен в областта на селското стопанство, придобита от управителя:

 

PRACT — само практически опит в областта на селското стопанство, ако опитът на управителя е придобит посредством практическа работа в земеделско стопанство.

 

BASIC — основно селскостопанско обучение, ако управителят е преминал курсове на обучение в основно земеделско училище и/или в специализиран институт по определени дисциплини (включително градинарство, лозарство, лесовъдство, рибовъдство, ветеринарни науки, агротехнология и сродни дисциплини); завършеният селскостопански стаж се счита за основно обучение.

 

FULL — пълно селскостопанско обучение, ако след завършване на задължителното образование управителят е преминал непрекъснат образователен курс с продължителност, равностойна на най-малко две години на пълен учебен ден, завършен в земеделски колеж, университет или друго висше училище в областта на селското стопанство, градинарството, лозарството, лесовъдството, рибовъдството, ветеринарните науки, агротехнологията или друга сродна дисциплина.

CGNR 021

Професионално обучение, през което управителят е преминал през последните 12 месеца

Ако управителят е преминал професионално обучение, образователна мярка или дейност, предоставяна от обучаващо лице или обучаваща институция, чиято основна цел е придобиването на нови умения, свързани със селскостопанските дейности или с дейностите, пряко свързани със земеделското стопанство или с развитието и подобряването на съществуващите такива.

Вид стопанисване на ИЗП (по отношение на стопанина)

Видът стопанисване зависи от състоянието към дадена референтна дата през годината на изследването.

CGNR 022

Обработка на собствена земя

Хектари използвана земеделска площ, стопанисвана от земеделското стопанство като собственост на земеделския стопанин или стопанисвана от земеделския стопанин като плодоползвател или арендатор по договор за дългосрочно ползване, или притежаващ други равностойни права на стопанисване.

CGNR 023

Обработка на земя под аренда

Хектари използвана земеделска площ, наета от земеделското стопанство срещу определена предварително съгласувана аренда (изплащана с парични средства, в натура или по друг начин), която е уредена в (писмен или устен) договор за аренда. Използваната земеделска площ се причислява само към едно земеделско стопанство. Ако през референтната година използваната земеделска площ е наета от повече от едно земеделско стопанство, обикновено тя се причислява към земеделското стопанство, с което е свързана към референтната дата на изследването или което я е използвало за най-дълъг период през референтната година.

CGNR 024

Съвместна обработка на земя или други начини на стопанисване

Хектари използвана земеделска площ, която:

а)

се обработва съвместно, тоест стопанисва се съвместно от арендодателя и изполичаря въз основа на договор за съвместна обработка, сключен писмено или устно. Продуктите (икономически или физически) от съвместната обработка на площта се разпределят между двете страни съгласно договореното.

б)

се стопанисва по други начини, които не са обхванати другаде в предходните позиции.

CGNR 025

Земя за общо ползване

Хектари използвана земеделска площ, която се ползва от земеделското стопанство, но не му принадлежи пряко, т.е. върху която се упражняват права за общо ползване.

CGNR 026

Биологично земеделие

Земеделското стопанство произвежда продукция в съответствие със земеделски практики, които отговарят на определен набор от стандарти и правила, посочени в i) Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета (7) или Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета (8), или, когато е приложимо, в най-актуалното законодателство, и ii) съответните национални изпълнителни норми за биологично производство.

CGNR 027

Общ размер на ИЗП на земеделско стопанство, в което се прилагат производствени методи за биологично земеделие, сертифицирани съгласно националните норми или нормите на Европейския съюз

Хектари използвана земеделска площ на земеделското стопанство, върху която прилаганият производствен метод е напълно съобразен с принципите на биологичното производство на равнището на стопанството, определени в i) Регламент (ЕО) № 834/2007 или Регламент (ЕС) 2018/848 или, когато е приложимо, в най-актуалното законодателство, и ii) съответните национални изпълнителни норми за сертифициране на биологично производство.

CGNR 028

Общ размер на ИЗП на земеделското стопанство, преминаващо към производствени методи за биологично земеделие, които следва да бъдат сертифицирани съгласно националните норми или нормите на Европейския съюз

Хектари използвана земеделска площ на земеделското стопанство, върху която се прилагат методи за биологично земеделие при преминаването от небиологично към биологично производство в рамките на определен период от време (период на преминаване към биологично земеделие), както е определено в i) Регламент (ЕО) № 834/2007 или Регламент (ЕС) 2018/848, или, когато е приложимо, в най-актуалното законодателство, и ii) съответните национални изпълнителни норми за сертифициране на биологичното производство.

CGNR 029

Участие в други схеми за сертифициране на екологичните практики

Земеделското стопанство участва в национални или регионални схеми за сертифициране на екологични практики, като например посочените в член 43, параграф 2 и параграф 3, буква б) от Регламент (ЕС) № 1307/2013 за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика (сегашните схеми за сертифициране, еквивалентни на плащанията за екологизиране в рамките на ОСП), или в приложение IX към посочения регламент, и заявлението му за отпускане на субсидия е прието.


II.   ПРОМЕНЛИВИ ОТНОСНО ЗЕМЯТА

Общата площ на земеделското стопанство се състои от използваната земеделска площ (обработваема земя, постоянно затревени площи, трайни насаждения и семейни градини) и друга земя на стопанството (неизползвани земеделски земи, залесени земи и други земи, некласифицирани другаде).

Площта , за която следва да се събира информация за всяка от позициите, се нарича основна площ и обхваща физическата площ на парцела(-ите), независимо от това дали през стопанската година се отглеждат само една или няколко култури. При едногодишните култури основнaта площ съвпада със засятата площ; при трайните насаждения основната площ е цялата засадена площ; при последователно отглежданите култури тя съвпада с площта, заета от основната култура в парцела в рамките на годината; при едновременно отглежданите култури тя съвпада с площта, върху която културите се отглеждат едновременно. По този начин всяка площ се отчита само веднъж.

Основната култура е културата с най-висока икономическа стойност. Когато не е възможно да се определи коя е основната култура въз основа на стойността на продукцията, за основна се приема културата, за която земята се използва през най-дълъг период от време.

Използваната земеделска площ е общата площ, заета от обработваема земя, постоянно затревени площи, трайни насаждения и семейни градини, използвана от земеделското стопанство, независимо от вида на стопанисване.

Сеитбообращение е практика на редуване на отглежданите на дадено поле култури по планирана схема или поредица през последователни стопански години, така че на едно и също поле да не се отглеждат без прекъсване едни и същи видове култури. При сеитбообращението културите обикновено се сменят всяка година, но е възможно да се използват и многогодишни култури.

Площите за полско производство и площите за отглеждане на култури под стъклено покритие трябва да се отчитат отделно.

CLND 001

ИЗП

Хектари използвана земеделска площ.

CLND 002

Обработваема земя

Хектари редовно обработвани (разоравани или обработвани) земи, принципно включени в система за сеитбообращение.

CLND 003

Зърнено-житни култури за зърнопроизводство (включително семена)

Хектари всякакви зърнено-житни култури, които се прибират в сухо състояние за зърно, независимо от употребата им.

CLND 004

Обикновена пшеница и лимец

Хектари Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol., Triticum spelta L. и Triticum monococcum L.

CLND 005

Твърда пшеница

Хектари Triticum durum Desf.

CLND 006

Ръж и смеси от зимни зърнено-житни култури (смес от ръж и пшеница)

Хектари ръж (Secale cereale L.), независимо от момента на засяване, смеси от ръж и други зърнено-житни култури, както и смеси от зърнено-житни култури, които се засяват през зимата или преди нейното настъпване (смес от ръж и пшеница).

CLND 007

Ечемик

Хектари ечемик (Hordeum vulgare L.).

CLND 008

Овес и смеси от пролетни зърнено-житни култури (смес от зърнени култури, различна от смес от ръж и пшеница)

Хектари овес (Avena sativa L.) и други зърнено-житни култури, които се засяват през пролетта, отглеждат се като смеси и се прибират като сухи зърна, включително семена.

CLND 009

Царевица за зърно и смес от зърно и кочани

Хектари царевица (Zea mays L.), прибирана за зърно, под формата на семена или смес от зърно и кочани.

CLND 010

Тритикале

Хектари тритикале (x Triticosecale Wittmack).

CLND 011

Сорго

Хектари сорго (Sorghum bicolor (L.) Conrad Moench или Sorghum x sudanense (Piper) Stapf.)

CLND 012

Други зърнено-житни култури, некласифицирани другаде (елда, просо, канарено семе и т.н.)

Хектари зърнено-житни култури, прибирани в сухо състояние за зърно, които не са включени в предходните позиции, като например просо (Panicum miliaceum L.), елда (Fagopyrum esculentum Mill.), канарено семе (Phalaris canariensis L.) и други зърнено-житни култури, некласифицирани другаде.

CLND 013

Ориз

Хектари ориз (Oryza sativa L.).

CLND 014

Зърнено-бобови и протеинови култури за зърнопроизводство (включително семена и смеси от житни и бобови култури)

Хектари зърнено-бобови и протеинови култури, които се прибират в сухо състояние за зърно, независимо от употребата им.

CLND 015

Фуражен грах — зърно, фасул и сладка лупина

Хектари с всякакви сортове фуражен грах (Pisum sativum L. convar. sativum или Pisum sativum L. convar. arvense L. или convar. speciosum), прибиран в сухо състояние, плюс хектари с всякакви видове бакла (Vicia faba L. (partim), прибирана в сухо състояние, плюс хектари с всякакви видове сладка лупина (Lupinus sp.), прибирана в сухо състояние за зърно, включително семена, независимо от употребата им.

CLND 016

Кореноплодни култури

Хектари с култури, отглеждани заради техните корени, грудки или видоизменени стъбла. Не се включват кореноплодни, грудкови и луковични зеленчуци, като например моркови, цвекло или жълта ряпа и други.

CLND 017

Картофи (включително картофи за семе)

Хектари картофи (Solanum tuberosum L.).

CLND 018

Захарно цвекло (с изключение на семена)

Хектари захарно цвекло (Beta vulgaris L.), предназначено за захарната промишленост и производството на алкохол.

CLND 019

Други кореноплодни култури, некласифицирани другаде

Хектари фуражно цвекло (Beta vulgaris L.) и растения от семейство Brassicae, предназначени основно за фураж, независимо от това дали се използват корените или стъблата, и други некласифицирани другаде растения, отглеждани за фураж предимно заради техните корени.

CLND 020

Технически култури

Хектари технически култури, които обичайно не се продават пряко за консумация, тъй като се нуждаят от промишлена преработка преди крайната им употреба.

CLND 021

Маслодайни семена

Хектари рапица (Brassica napus L.) и репица (Brassica rapa L. var. oleifera (Lam.), слънчогледово семе (Helianthus annus L.), соя (Glycine max (L.) Merril), ленено семе (Linum usitatissimum L.), синап (Sinapis alba L.), мак (Papaver somniferum L.), сафлор (шафранка) (Carthamus tinctorius L.), сусамово семе (Sesamum indicum L.), земен бадем (Cyperus esculentus L.), фъстъци (Arachis hypogea L.), маслодайни тикви (Cucurbita pepo var. styriaca) и коноп (Cannabis sativa L.), отглеждани за производството на растително масло, прибирани като сухо семе, освен памуково семе (Gossypium spp.).

CLND 022

Семена от рапица и репица

Хектари рапица (Brassica napus L.) и репица (Brassica rapa L. var. oleifera (Lam.), отглеждани за производството на растително масло и прибирани като сухо семе.

CLND 023

Слънчогледово семе

Хектари слънчоглед (Helianthus annuus L.), прибиран като сухо семе.

CLND 024

Соя

Хектари соя (Glycine max L. Merril), прибирана като сухо семе, за производството както на растително масло, така и на протеини.

CLND 025

Ленено семе (маслодаен лен)

Хектари със сортове ленено семе (Linum usitatissimum L.), отглеждано предимно за производство на растително масло и прибирано като сухо семе.

CLND 026

Други маслодайни култури, некласифицирани другаде

Хектари други култури, отглеждани предимно заради тяхното маслено съдържание, прибирани като сухо семе, некласифицирани другаде (освен памуково семе).

CLND 027

Влакнодайни култури

Хектари влакнодаен лен (Linum usitatissimum L), коноп (Cannabis sativa L.), памук (Gossypium spp.), юта (Corchorus capsularis L.), абака или манилски коноп (Musa textilis Née), кенаф (Hibiscus cannabinus L.) и сизал (Agave sisalana Perrine).

CLND 028

Лен (влакнодаен)

Хектари със сортове влакнодаен лен (Linum usitatissimum L.), отглеждан предимно за производство на влакна.

CLND 029

Коноп

Хектари коноп (Cannabis sativa L.), отглеждан за слама.

CLND 030

Памук

Хектари памук (Gossypium spp.), прибиран за производство на влакна и/или на растително масло.

CLND 031

Други влакнодайни култури, некласифицирани другаде

Хектари с други култури, отглеждани предимно заради съдържанието на влакнини, некласифицирани другаде, като например юта (Corchorus capsularis L.), абака или манилски коноп (Musa textilis Née), сизал (Agave sisalana Perrine) и кенаф (Hibiscus cannabinus L.).

CLND 032

Тютюн

Хектари тютюн (Nicotiana tabacum L.), отглеждан заради листата.

CLND 033

Хмел

Хектари хмел (Humulus lupulus L.), отглеждан за цветовете, наричани шишарки.

CLND 034

Ароматни и медицински растения и подправки

Хектари ароматни и медицински растения и подправки, отглеждани за фармацевтични цели, производство на парфюми или консумация от човека.

CLND 035

Енергийни растителни култури, некласифицирани другаде

Хектари енергийни растителни култури, използвани изключително за производството на възобновяема енергия, некласифицирани другаде, и отглеждани на обработваема земя.

CLND 036

Други технически култури, некласифицирани другаде

Хектари други технически култури, некласифицирани другаде.

CLND 037

Фуражни култури от обработваема земя

Хектари с всякакви видове култури от обработваема земя, прибирани на зелено и предназначени предимно за фураж или за производство на възобновяема енергия, по-конкретно зърнено-житни култури, трева, бобови или технически култури и други култури от обработваема земя, прибирани и/или използвани на зелено.

CLND 038

Временни треви и пасища

Хектари тревни насаждения за паша, сено или силаж, включени в система за стандартно сеитбообращение на културите, заемащи в продължение на най-малко една стопанска година и обикновено за по-малко от 5 години площ, засята с еднородни или смесени тревни растения.

CLND 039

Бобови култури, прибирани на зелено

Хектари бобови култури, отглеждани и прибирани на зелено като цели растения предимно за фураж или за производство на енергия.

Включват се смеси от предимно бобови (обикновено над 80 %) култури и тревни насаждения, прибирани на зелено или като сено.

CLND 040

Силажна царевица

Хектари с всякакви видове царевица (Zea mays L.), отглеждана предимно за силаж (цели кочани, цели растения или части от тях) и която не се прибира за зърно.

CLND 041

Други зърнено-житни култури, прибирани на зелено (с изключение на силажна царевица)

Хектари с всякакви зърнено-житни култури (без царевица), отглеждани и прибирани на зелено като цели растения, предназначени за фураж или за производството на възобновяема енергия (производство на биомаса).

CLND 042

Други фуражни култури от обработваема земя, некласифицирани другаде

Хектари с други едногодишни или многогодишни (под 5 години) култури, предназначени предимно за фураж, които се прибират на зелено. Също така остатъците от култури, некласифицирани другаде, в случаите, когато основната реколта е била унищожена, но остатъците могат да се използват (за фураж или производство на възобновяема енергия).

CLND 043

Пресни зеленчуци (включително дини и пъпеши) и ягоди

Хектари с всякакви видове зеленчуци от рода Brassica, листни и стъблени зеленчуци, плодови зеленчуци, кореноплодни, грудкови и луковични зеленчуци, пресни бобови култури, други зеленчуци, които се прибират пресни (не сухи), дини, пъпеши и ягоди, отглеждани на открито върху обработваема земя при сеитбообращение с други земеделски или градински култури.

CLND 044

Пресни зеленчуци (включително дини и пъпеши) и ягоди, отглеждани при сеитбообращение с градински култури (градински зеленчуци)

Хектари пресни зеленчуци, дини, пъпеши и ягоди, отглеждани на обработваема земя при сеитбообращение с други градински култури.

CLND 045

Пресни зеленчуци (включително дини и пъпеши) и ягоди, отглеждани при сеитбообращение с неградински култури (полско производство)

Хектари пресни зеленчуци, дини, пъпеши и ягоди, отглеждани на обработваема земя при сеитбообращение с други земеделски култури.

CLND 046

Цветя и декоративни растения (с изключение на тези от разсадници)

Хектари с всякакви видове цветя и декоративни растения, предназначени за продажба като рязан цвят (например рози, карамфили, орхидеи, гладиоли, хризантеми, рязани листа и други рязани растения), като саксийни, за лехи и балконски цветя и растения (например рододендрони, азалии, хризантеми, бегонии, здравец, слабонога или други саксийни, за лехи и балконски цветя и растения), а също и като луковици и грудки за цветя и други декоративни растения (лалета, зюмбюли, орхидеи, нарциси и др.)

CLND 047

Посевен и посадъчен материал

Хектари с посевен материал за кореноплодни (освен картофите и другите растения, при които корените се използват и като семена), фуражни култури, треви, технически култури (освен маслодайните семена), както и посевен и посадъчен материал за зеленчуци и цветя.

CLND 048

Други култури от обработваема земя, некласифицирани другаде

Хектари обработваеми култури, некласифицирани другаде.

CLND 049

Угари

Хектари всякаква обработваема земя, включени в система за сеитбообращение на културите или поддържани в добро земеделско и екологично състояние (GAEC (9)), независимо дали са разорани, или не, от които обаче не се предвижда събирането на реколта през стопанската година. Най-съществената характеристика на земята под угар е, че тя е оставена да се възстанови, обикновено за една цяла стопанска година. Земя под угар може да бъде:

i)

гола земя без никакви култури; или

ii)

земя с естествена растителност, която може да се използва за производство на фураж или да се разорава; или

iii)

земя, засята изключително с цел производството на зелен тор (зелена угар).

CLND 050

Постоянно затревени площи

Хектари земя, която се използва постоянно (за няколко последователни години, обикновено пет или повече) за отглеждане на тревни фуражни култури или енергийни растителни култури посредством култивация (засяване) или естествено самозасяване и която не е включена в сеитбообращение на културите на земеделското стопанство.

Затревените площи могат да се използват за пасище, да се косят за силаж и сено или да се използват за производството на възобновяема енергия.

CLND 051

Пасища и ливади, с изключение на слабо продуктивни пасища

Хектари постоянни пасища върху почви с добро или средно качество, които обикновено могат да се използват за интензивна паша.

CLND 052

Слабо продуктивни пасища

Хектари с непроизводителни постоянно затревени площи, обикновено върху нискокачествени почви, например на хълмисти терени и в райони на голяма надморска височина, които обикновено не са обект на наторяване, култивация, презасяване или дренаж. Тези площи обикновено могат да се използват само за екстензивна паша и принципно не се косят или се косят по екстензивен начин, тъй като на тях не могат да се поддържат животински стада с голяма гъстота.

CLND 053

Постоянно затревени площи, неизползвани повече за производство и отговарящи на условията за субсидиране

Хектари постоянно затревени площи и ливади, които повече не се използват за производствени цели и които в съответствие с Регламент (ЕС) № 1307/2013 или, когато е приложимо, с най-актуалното законодателство, са поддържани в състояние, подходящо за паша или култивация, без да е необходима предварителна подготовка извън обичайните земеделски методи и обичайно използваното земеделско оборудване, и които отговарят на изискванията за получаване на финансова помощ.

CLND 054

Трайни насаждения (включително млади и временно изоставени насаждения, с изключение на площите за производство на продукция само за собствена консумация)

Хектари с всякакви видове овощни, цитрусови, черупкови, ягодоплодни насаждения, лозя и маслини и всякакви други трайни насаждения, предназначени за консумация от човека (например чай, кафе или растения от семейство рожкови) и за други цели (например разсадници, отглеждане на коледни елхи или растения, използвани за сплитане или тъкане, като например ратан или бамбук).

CLND 055

Овощни, ягодоплодни култури и черупкови (с изключение на цитрусови, лозя и ягоди)

Хектари овощни градини със семкови плодове, костилкови плодове, ягодоплодни култури, черупкови плодове и плодове от тропичния и субтропичния климатичен пояс.

CLND 056

Семкови плодове

Хектари овощни градини със семкови плодове, например ябълки (Malus spp.), круши (Pyrus spp.), дюли (Cydonia oblonga Mill.) или мушмули (Mespilus germanica, L.).

CLND 057

Костилкови плодове

Хектари овощни градини с костилкови плодове, като например праскови и нектарини (Prunus persica (L.) Batch), кайсии (Prunus armeniaca L. и други), череши и вишни (Prunus avium L., P. cerasus), сливи (Prunus domestica L. и други) и други костилкови плодове, некласифицирани другаде, като например трънка (Prunus spinosa L.) или японско нефле/японски мушмули (Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.).

CLND 058

Плодове от субтропичния и тропичния климатичен пояс

Хектари плодове от субтропичния и тропичния климатичен пояс, като например киви (Actinidia chinensis Planch.), авокадо (Persea americana Mill.) или банани (Musa spp.).

CLND 059

Ягодоплодни култури (с изключение на ягоди)

Хектари с всякакви видове култивирани ягодоплодни култури, като например черно френско грозде (Ribes nigrum L.), червено френско грозде (касис) (Ribes rubrum L.), малини (Rubus idaeus L.) или боровинки (Vaccinium corymbosum L.).

CLND 060

Черупкови

Хектари с черупкови култури: орехи, лешници, бадеми, кестени и други черупкови.

CLND 061

Цитрусови плодове

Хектари с цитрусови плодове (Citrus spp.): портокали, дребни цитрусови плодове, лимони, сладки лимони, помело, грейпфрути и други цитрусови плодове.

CLND 062

Лозя

Хектари с лозя (Vitis vinifera L.)

CLND 063

Лозя с винени сортове грозде

Хектари лозя със сортове грозде, обикновено отглеждано за производството на сокове, мъст и/или вина.

CLND 064

Лозя със сортове грозде, отглеждани за вина със защитено наименование за произход (ЗНП)

Хектари лозя със сортове грозде, обикновено отглеждано за производството на вина със защитено наименование за произход (ЗНП), които съответстват на изискванията в i) Регламент (ЕО) № 491/2009 на Съвета (10) или, когато е приложимо, в най-актуалното законодателство, и ii) съответните национални разпоредби.

CLND 065

Лозя със сортове грозде, отглеждани за вина със защитено географско указание (ЗГУ)

Хектари лозя със сортове грозде, обикновено отглеждано за производството на вина със защитено географско указание (ЗГУ), които съответстват на изискванията в i) Регламент (ЕО) № 491/2009 на Съвета или, когато е приложимо, в най-актуалното законодателство, и ii) съответните национални разпоредби.

CLND 066

Лозя със сортове грозде, отглеждани за други вина, некласифицирани другаде (без ЗНП/ЗГУ)

Хектари лозя със сортове грозде, обикновено отглеждано за производството на вина, които не са със ЗНП или ЗГУ.

CLND 067

Лозя с десертни сортове грозде

Хектари лозя със сортове грозде, обикновено отглеждано за производството на десертно грозде.

CLND 068

Лозя със сортове грозде за стафиди

Хектари лозя със сортове грозде, обикновено отглеждано за производството на стафиди.

CLND 069

Маслини

Хектари с маслинови дървета (Olea europea L.), отглеждани за производството на маслини.

CLND 070

Разсадници

Хектари с разсадници, в които на открито се отглеждат фиданки на дървесни видове с цел последващо пресаждане.

CLND 071

Други трайни насаждения, включително други трайни насаждения за консумация от човека

Хектари с трайни насаждения за консумация от човека, некласифицирани другаде, и дървета, посадени за коледни елхи върху използваната земеделска площ.

CLND 072

Коледни елхи

Хектари с коледни елхи, засаждани за търговски цели, извън горите, върху използваната земеделска площ. Изключват се насажденията от коледни елхи, които вече не се поддържат и се числят към горските площи.

CLND 073

Семейни градини

Хектари с площи, на които обикновено се отглеждат зеленчуци, кореноплодни култури и трайни насаждения, наред с други, предназначени за собствена консумация от собственика и неговото домакинство, обикновено отделени от останалата земеделска земя и лесно разпознаваеми като семейни градини.

CLND 074

Друга земя на стопанството

Хектари неизползвана земеделска земя (земеделска земя, която вече не се обработва по икономически, социални или други причини и която не се използва в системата за сеитбообращение на културите), залесена земя и друга земя, заета от постройки, стопански дворове, пътища, езера, кариери, неплодородна земя, скали и др.

CLND 075

Неизползвана земеделска земя

Хектари земя, която в миналото е използвана за земеделски цели и която през референтната година на изследването вече не се обработва и не се използва при сеитбообращението на културите, т.е. земя, която не се предвижда да бъде използвана за селскостопански цели.

Такава земя може отново да стане обект на обработка, като за целта се използват обичайните ресурси в земеделското стопанство.

CLND 076

Горски площи

Хектари земя, заета с дървета или горски храсти, включително насаждения с тополови и други подобни дървета, във или извън горите и разсадниците за горски дървесни видове, отглеждани в рамките на залесени площи, предназначени за собствени нужди на земеделското стопанство, както и горски съоръжения (горски пътища, складове за дървен материал и др.)

CLND 077

Дървесни култури с кратък цикъл на ротация

Хектари залесени площи, експлоатирани за производство на дървета при период на ротация 20 години или по-малко.

Периодът на ротация е периодът от време, което изминава между първото засаждане/пикиране на дърветата и добива на крайния продукт, като дърводобивът не включва обичайните стопански дейности, например прореждане.

CLND 078

Други земи (земи, заети от постройки, стопански дворове, пътища, езера и друга неплодородна земя)

Хектари земя, която е част от общата площ, принадлежаща на земеделското стопанство, но която не е използвана земеделска площ, нито е неизползвана земеделска площ, нито е залесена площ, като например земя, заета от постройки (освен ако не се използват за култивиране на гъби), стопански дворове, пътища, езера, кариери, неплодородна земя, скали и др.

 

 

Специални площи на земеделското стопанство

CLND 079

Култивирани гъби

Хектари култивирани гъби, отглеждани в специално изградени или приспособени за целта постройки, както и в сутерени, изби и зимници.

CLND 080

ИЗП под стъклено или високо достъпно покритие

Хектари култури, отглеждани през целия или по-голямата част от вегетационния цикъл в оранжерии или под постоянно или подвижно високо покритие (от стъкло или от твърда или мека пластмаса). Тези площи не трябва да се включват в посочените по-горе променливи.

CLND 081

Зеленчуци, включително дини, пъпеши и ягоди под стъклено или високо достъпно покритие

Хектари с всякакви видове зеленчуци от рода Brassica, листни и стъблени зеленчуци, плодови зеленчуци, кореноплодни, грудкови и луковични зеленчуци, пресни бобови култури, други зеленчуци, които се прибират пресни (не сухи), и дини, пъпеши и ягоди, отглеждани под стъклено или високо достъпно покритие.

CLND 082

Цветя и декоративни растения (с изключение на тези от разсадници) под стъклено или високо достъпно покритие

Хектари с всякакви видове цветя и декоративни растения, предназначени за продажба като рязан цвят (например рози, карамфили, орхидеи, гладиоли, хризантеми, рязани листа и други рязани продукти), като саксийни, за лехи и балконски цветя и растения (например рододендрони, азалии, хризантеми, бегонии, здравец, слабонога или други саксийни, за лехи и балконски цветя и растения), а също и като луковици и грудки за цветя и други декоративни растения (лалета, зюмбюли, орхидеи, нарциси и др.), отглеждани под стъклено или високо достъпно покритие.

CLND 083

Други култури от обработваема земя под стъклено или високо достъпно покритие

Хектари други култури от обработваема земя, некласифицирани другаде, отглеждани под стъклено или високо достъпно покритие.

CLND 084

Трайни насаждения под стъклено или високо достъпно покритие

Хектари трайни насаждения, отглеждани под стъклено или високо достъпно покритие.

CLND 085

Друга ИЗП под стъклено или високо достъпно покритие, некласифицирана другаде

Хектари използвана земеделска площ, некласифицирана другаде, под стъклено или високо достъпно покритие.

Биологично земеделие

Земеделското стопанство има земя, на която се използват производствени методи за биологично земеделие в съответствие с определен набор стандарти и правила, определени в i) Регламент (ЕО) № 834/2007 или Регламент (ЕС) 2018/848, или, когато е приложимо, в най-актуалното законодателство, и ii) съответните национални изпълнителни норми за сертифициране на биологичното производство, включително по време на процеса на преминаване към биологично земеделие.

Културите са определени в основен раздел II. ПРОМЕНЛИВИ ОТНОСНО ЗЕМЯТА

CLND 086

Използвана земеделска площ, в която се прилага биологично земеделие

CLND 087

Обработваема земя, в която се прилага биологично земеделие

CLND 088

Зърнено-житни култури от биологично земеделие, предназначени за зърнопроизводство (включително семена)

CLND 089

Обикновена пшеница и лимец от биологично земеделие

CLND 090

Твърда пшеница от биологично земеделие

CLND 091

Зърнено-бобови и протеинови култури от биологично земеделие, предназначени за зърнопроизводство (включително семена и смеси от житни и бобови култури)

CLND 092

Кореноплодни култури от биологично земеделие

CLND 093

Картофи от биологично земеделие (включително картофи за семе)

CLND 094

Захарно цвекло от биологично земеделие (с изключение на семена)

CLND 095

Технически култури от биологично земеделие

CLND 096

Маслодайни семена от биологично земеделие

CLND 097

Соя от биологично земеделие

CLND 098

Фуражни култури от обработваема земя, в която се прилага биологично земеделие

CLND 099

Временни треви и пасища, в които се прилага биологично земеделие

CLND 100

Бобови култури от биологично земеделие, прибирани на зелено

CLND 101

Пресни зеленчуци (включително дини и пъпеши) и ягоди от биологично земеделие

CLND 102

Посевен и посадъчен материал от биологично земеделие

CLND 103

Постоянно затревени площи от биологично земеделие

CLND 104

Пасища и ливади, с изключение на слабо продуктивни пасища, в които се прилага биологично земеделие

CLND 105

Слабо продуктивни пасища, в които се прилага биологично земеделие

CLND 106

Трайни насаждения от биологично земеделие (включително млади и временно изоставени насаждения, с изключение на площите за производство на продукция само за собствена консумация)

CLND 107

Овощни, ягодоплодни култури и черупкови (с изключение на цитрусови, лозя и ягоди) от биологично земеделие

CLND 108

Цитрусови плодове от биологично земеделие

CLND 109

Лозя със сортове грозде, отглеждани за вина, от биологично земеделие

CLND 110

Маслини от биологично земеделие

CLND 111

Зеленчуци, включително дини, пъпеши и ягоди под стъклено или високо достъпно покритие, от биологично земеделие

Напояване на обработваеми площи на открито

CLND 112

Общо поливни площи

Хектари с максималната използвана земеделска площ, която може да се напоява през референтната година с оборудването и количествата вода, с които стопанството обикновено разполага.


III.   ПРОМЕНЛИВИ ОТНОСНО СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ЖИВОТНИ

Животните не са непременно собственост на стопанина. Те могат да са в земеделското стопанство (върху използвана земеделска площ или в използвани от стопанството сгради за животни), или извън него (на общи пасища, в процес на миграция и т.н.).

 

 

Животни от рода на едрия рогат добитък

Включва говеда (Bos taurus L.) и биволи (Bubalus bubalis L.), включително хибриди като Beefalo.

CLVS 001

Животни от рода на едрия рогат добитък под едногодишна възраст

Глави мъжки и женски животни от рода на едрия рогат добитък под едногодишна възраст.

CLVS 002

Животни от рода на едрия рогат добитък на възраст между една и под две години

Глави животни от рода на едрия рогат добитък на възраст поне една година, но под две години.

CLVS 003

Мъжки животни от рода на едрия рогат добитък на възраст между една и под две години

Глави мъжки животни от рода на едрия рогат добитък на възраст поне една година, но под две години.

CLVS 004

Юници на възраст между една и под две години

Глави женски животни от рода на едрия рогат добитък на възраст поне една година, но под две години.

 

 

 

Животни от рода на едрия рогат добитък на възраст две и повече години

CLVS 005

Мъжки животни от рода на едрия рогат добитък на възраст две и повече години

Глави мъжки животни от рода на едрия рогат добитък на възраст две и повече години.

CLVS 006

Женски животни от рода на едрия рогат добитък на възраст две и повече години

Глави женски животни от рода на едрия рогат добитък на възраст две и повече години.

CLVS 007

Юници на възраст две и повече години

Глави женски животни от рода на едрия рогат добитък на възраст две и повече години, които още не са се отелвали.

CLVS 008

Крави

Глави женски животни от рода на едрия рогат добитък на възраст две и повече години, които вече са се отелвали.

CLVS 009

Млекодайни крави

Глави женски животни от рода на едрия рогат добитък, които вече са се отелвали (включително тези на възраст под две години) и които поради своята порода или специфични качества се отглеждат изключително или главно за производство на мляко с цел консумация от човека или за производство на млечни продукти.

CLVS 010

Немлекодайни крави

Глави женски животни от рода на едрия рогат добитък, които вече са се отелвали (включително тези на възраст под две години) и които поради своята порода или специфични качества се отглеждат изключително или главно за разплод и чието мляко не е предназначено за консумация от човека или за производство на млечни продукти.

CLVS 011

Биволици

Глави биволици (женски от вида Bubalus bubalis, L.), които вече са се отелвали (включително тези на възраст под две години).

CLVS 012

Овце (всички възрасти)

Глави домашни животни от вида Ovis aries L.

CLVS 013

Женски овце за разплод

Глави обагнени овце и агнета за заплождане, независимо дали са от млекодайна/месодайна порода.

CLVS 014

Други овце

Глави от всички останали овце, които не са женски за разплод.

CLVS 015

Кози (всички възрасти)

Глави домашни животни от подвида Capra aegagrus hircus L.

CLVS 016

Женски кози за разплод

Глави женски кози, които вече са раждали, и кози, дадени за разплод.

CLVS 017

Други кози

Глави от всички останали кози, които не са женски за разплод.

 

 

Свине

Отнася се за домашни животни от вида Sus scrofa domesticus Erxleben.

CLVS 018

Прасенца с живо тегло под 20 килограма

Глави прасенца с живо тегло под 20 килограма.

CLVS 019

Свине майки за разплод с живо тегло 50 килограма и повече

Глави женски свине с тегло 50 килограма и повече, предназначени за разплод, независимо дали са се опрасвали.

CLVS 020

Други свине

Глави свине, които не са посочени другаде.

 

 

Домашни птици

Отнася се за домашни кокошки и пилета (Gallus gallus L.), пуйки (Meleagris spp.), патици (Anas spp. и Cairina moschata L.), гъски (Anser anser domesticus L.), щрауси (Struthio camelus L.) и други домашни птици, некласифицирани другаде, като например пъдпъдъци (Coturnix spp.), фазани (Phasianus spp.), токачки (Numida meleagris domestica L.) и гълъби (Columbinae spp.). Не се включват обаче птиците, отглеждани в затворени пространства с цел ловуване, а не за производство на месо или яйца.

CLVS 021

Бройлери

Глави домашни птици от вида Gallus gallus L., които се отглеждат за производство на месо.

CLVS 022

Кокошки носачки

Глави домашни птици от вида Gallus gallus L., които са достигнали зрялост, за да снасят, и се отглеждат за производство на яйца.

CLVS 023

Други домашни птици

Глави домашни птици, които не са посочени като бройлери или кокошки носачки. Пилетата не се включват.

CLVS 024

Пуйки

Глави домашни животни от рода Meleagris.

CLVS 025

Патици

Глави домашни животни от рода Anas и вида Cairina moschata L.

CLVS 026

Гъски

Глави домашни животни от вида Anser anser domesticus L.

CLVS 027

Щрауси

Глави щрауси (Struthio camelus L.)

CLVS 028

Други домашни птици, некласифицирани другаде

Глави други домашни птици, некласифицирани другаде.

 

 

Зайци

Отнася се за домашни животни от рода Oryctolagus.

CLVS 029

Женски зайци за разплод

Глави женски зайци (Oryctolagus spp.), които вече са раждали, отглеждани за производство на зайци за месо.

CLVS 030

Пчели

Брой на кошерите, заети с пчели (Apis mellifera L.), отглеждани за производство на мед.

CLVS 031

Елени

Наличие на животни като благороден елен (Cervus elaphus L.), петнист елен (Cervus nippon Temminck), северен елен (Rangifer tarandus L.) или лопатар (Dama dama L.) за производство на месо.

CLVS 032

Животни, отглеждани за кожа

Наличие на животни като норка (Neovison vison Schreber), черен пор (Mustela putorius L.), лисица (Vulpes spp. и други), енотовидно куче (Nyctereutes spp.) или чинчила (Chinchilla spp.) за производство на кожа.

CLVS 033

Селскостопански животни, некласифицирани другаде

Наличие на животни, некласифицирани другаде в настоящия раздел.

Методи за биологично производство, използвани в животновъдството

В земеделското стопанство се отглеждат животни чрез използването на селскостопански практики, отговарящи на определен набор стандарти и правила, определени в i) Регламент (ЕО) № 834/2007 или Регламент (ЕС) 2018/848, или, когато е приложимо, в най-актуалното законодателство, и ii) съответните национални изпълнителни норми за сертифициране на биологичното производство, включително по време на процеса на преминаване към биологично земеделие.

Животните са определени в основен раздел III. ПРОМЕНЛИВИ ОТНОСНО СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ЖИВОТНИ

CLVS 034

Животни от рода на едрия рогат добитък, отглеждани в условията на биологично земеделие

Глави животни от рода на едрия рогат добитък, отглеждани в условията на биологично земеделие.

CLVS 035

Млекодайни крави, отглеждани в условията на биологично земеделие

Глави млекодайни крави, отглеждани в условията на биологично земеделие.

CLVS 036

Немлекодайни крави, отглеждани в условията на биологично земеделие

Глави немлекодайни крави, отглеждани в условията на биологично земеделие.

CLVS 037

Биволици, отглеждани в условията на биологично земеделие

Наличие на биволици, отглеждани в условията на биологично земеделие.

CLVS 038

Овце (всички възрасти), отглеждани в условията на биологично земеделие

Глави овце, отглеждани в условията на биологично земеделие.

CLVS 039

Кози (на всякаква възраст), отглеждани в условията на биологично земеделие

Глави кози, отглеждани в условията на биологично земеделие.

CLVS 040

Свине, отглеждани в условията на биологично земеделие

Глави свине, отглеждани в условията на биологично земеделие.

CLVS 041

Домашни птици, отглеждани в условията на биологично земеделие

Глави домашни птици, отглеждани в условията на биологично земеделие.

CLVS 042

Бройлери, отглеждани в условията на биологично земеделие

Глави бройлери, отглеждани в условията на биологично земеделие.

CLVS 043

Кокошки носачки, отглеждани в условията на биологично земеделие

Глави кокошки носачки, отглеждани в условията на биологично земеделие.


(1)  Регламент (ЕС) № 1089/2010 на Комисията от 23 ноември 2010 г. за прилагане на Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на оперативната съвместимост на масиви от пространствени данни и услуги за пространствени данни (ОВ L 323, 8.12.2010 г., стр. 11).

(2)  NUTS: номенклатура на териториалните единици за статистиката.

(3)  Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) (ОВ L 154, 21.6.2003 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 487).

(5)  Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 608).

(6)  Годишни работни единици (ГРЕ), процентова група 2: (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75-< 100), (100).

(7)  Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (ОВ L 189, 20.7.2007 г., стр. 1).

(8)  Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета (ОВ L 150, 14.6.2018 г., стр. 1).

(9)  Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549).

(10)  Регламент (ЕО) № 491/2009 на Съвета от 25 май 2009 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1234/2007 за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (ОВ L 154, 17.6.2009 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък с променливи за всеки модул

МОДУЛ 1. РАБОТНА СИЛА И ДРУГИ ДОХОДОНОСНИ ДЕЙНОСТИ

Променливи

Единици/категории

Тема: Управление на земеделското стопанство

 

 

Подробни теми: Стопанин и балансирано участие на жените и мъжете

 

MLFO 001

Пол на стопанина

мъжки/женски

MLFO 002

Година на раждане

година

 

Подробна тема: Вложен труд

 

MLFO 003

Селскостопанска работа, извършвана от стопанина в земеделското стопанство

ГРЕ, процентова група 1 (1)

 

Подробна тема: Мерки за безопасност, включително план за безопасността на земеделското стопанство

 

MLFO 004

План за безопасността на земеделското стопанство

да/не

Тема: Работна ръка от семейството

 

 

Подробни теми: Вложен труд, брой на участващите лица и балансирано участие на жените и мъжете

 

MLFO 005

Мъже членове на семейството, извършващи селскостопанска работа

брой лица за ГРЕ, процентова група 2 (2)

MLFO 006

Жени членове на семейството, извършващи селскостопанска работа

брой лица за ГРЕ, процентова група 2 (2)

Тема: Работна ръка извън семейството

 

 

Подробни теми: Вложен труд, брой на заетите лица и балансирано участие на жените и мъжете

 

 

 

Постоянно наета в земеделското стопанство работна ръка извън семейството

 

MLFO 007

Мъже извън семейството, постоянно наети в стопанството като работна ръка

брой лица за ГРЕ, процентова група 2 (2)

MLFO 008

Жени извън семейството, постоянно наети в стопанството като работна ръка

брой лица за ГРЕ, процентова група 2 (2)

 

Подробна тема: Временно наета в стопанството работна ръка

 

MLFO 009

Временно наета работна ръка извън семейството: мъже и жени

работни дни на пълно работно време

 

Подробна тема: Вложен труд от изпълнители по договори

 

MLFO 010

Лица, които не са наети пряко от земеделското стопанство и не са включени в предходните категории

работни дни на пълно работно време

Тема: Други доходоносни дейности, пряко свързани със земеделското стопанство

 

 

Подробна тема: Видове дейности

 

MLFO 011

Предоставяне на здравни, социални или образователни услуги

да/не

MLFO 012

Туризъм, настаняване и други развлекателни дейности

да/не

MLFO 013

Занаяти

да/не

MLFO 014

Преработка на селскостопански продукти

да/не

MLFO 015

Производство на възобновяема енергия

да/не

MLFO 016

Дървообработване

да/не

MLFO 017

Аквакултури

да/не

 

 

Работа по договор (при която се използват средствата за производство на земеделското стопанство)

 

MLFO 018

Селскостопанска работа по договор

да/не

MLFO 019

Неселскостопанска работа по договор

да/не

MLFO 020

Горско стопанство

да/не

MLFO 021

Други доходоносни дейности, пряко свързани със земеделското стопанство, некласифицирани другаде

да/не

 

Подробна тема: Значимост за земеделското стопанство

 

MLFO 022

Процент на другите доходоносни дейности, пряко свързани със земеделското стопанство, от крайната продукция на земеделското стопанство

процентови групи (3)

 

Подробна тема: Вложен труд

 

MLFO 023

Стопанинът извършва други доходоносни дейности (свързани със земеделското стопанство)

M/S/N (4)

MLFO 024

Членове на семейството, работещи в земеделското стопанство, които извършват други доходоносни дейности (свързани със земеделското стопанство) като своя основна дейност

брой лица

MLFO 025

Членове на семейството, работещи в земеделското стопанство, които извършват други доходоносни дейности (свързани със земеделското стопанство) като своя второстепенна дейност

брой лица

MLFO 026

Постоянно наета в земеделското стопанство работна ръка извън семейството, която извършва други доходоносни дейности (свързани със земеделското стопанство) като своя основна дейност

брой лица

MLFO 027

Постоянно наета в земеделското стопанство работна ръка извън семейството, която извършва други доходоносни дейности (свързани със земеделското стопанство) като своя второстепенна дейност

брой лица

Тема: Други доходоносни дейности, несвързани пряко със земеделското стопанство

 

 

Подробна тема: Вложен труд

 

MLFO 028

Едноличният стопанин, който е и управител на земеделското стопанство с едноличен стопанин, извършва други доходоносни дейности (несвързани със земеделското стопанство)

О/В/Б (4)

MLFO 029

Членове на семейството на едноличния стопанин (когато той е и управител на земеделското стопанство), работещи в земеделското стопанство, които извършват други доходоносни дейности (несвързани със земеделското стопанство) като своя основна дейност

брой лица

MLFO 030

Членове на семейството на едноличния стопанин (когато той е и управител на земеделското стопанство), работещи в земеделското стопанство, които извършват други доходоносни дейности (несвързани със земеделското стопанство) като своя второстепенна дейност

брой лица

МОДУЛ 2. РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Променливи

Единици/категории

Тема: Земеделски стопанства, подпомогнати по мерки за развитие на селските райони

 

MRDV 001

Консултантски услуги, услуги по управление на стопанство и услуги по заместване в стопанство

да/не

MRDV 002

Схеми за качество за селскостопански продукти и храни

да/не

MRDV 003

Инвестиции в материални активи

да/не

MRDV 004

Възстановяване на потенциала за селскостопанско производство, който е увреден поради природни бедствия и катастрофални събития, и въвеждане на подходящи превантивни мерки

да/не

 

 

Развитие на стопанствата и предприятията

 

MRDV 005

Помощ за започване на дейност от млади земеделски стопани

да/не

MRDV 006

Помощ за започване на дейност за подпомагане на развитието на малки стопанства

да/не

MRDV 007

Допълнителни национални директни плащания за Хърватия

да/не

MRDV 008

Инвестиции в развитието на горските площи и подобряване на жизнеспособността на горите

да/не

 

 

Плащания за агроекология и климат

 

MRDV 009

Агроекология и климат

да/не

MRDV 010

Екологични услуги и услуги във връзка с климата в горското стопанство и опазване на горите

да/не

MRDV 011

Биологично земеделие

да/не

MRDV 012

Плащания по „Натура 2000“ и Рамковата директива за водите

да/не

MRDV 013

Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения

да/не

MRDV 014

Хуманно отношение към животните

да/не

MRDV 015

Управление на риска

да/не

МОДУЛ 3. СГРАДИ ЗА ЖИВОТНИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБОРСКИЯ ТОР

Променливи

Единици/категории

Тема: Сгради за животни

 

 

Подробна тема: Помещения за едър рогат добитък

 

MAHM 001

Млекодайни крави

среден брой

MAHM 002

Млекодайни крави в обори за вързано отглеждане (полутечен оборски тор)

места

MAHM 003

Млекодайни крави в обори за вързано отглеждане (твърд оборски тор)

места

MAHM 004

Млекодайни крави в обори за свободно-групово или свободно-боксово отглеждане (полутечен оборски тор)

места

MAHM 005

Млекодайни крави в обори за свободно-групово или свободно-боксово отглеждане (твърд оборски тор)

места

MAHM 006

Млекодайни крави в други видове помещения (полутечен оборски тор)

места

MAHM 007

Млекодайни крави в други видове помещения (твърд оборски тор)

места

MAHM 008

Млекодайни крави, отглеждани само на открито

места

MAHM 009

Млекодайни крави, отглеждани частично на открито (паша)

месеци

MAHM 010

Млекодайни крави с достъп до обособени площи за движение

да/не

MAHM 011

Други животни от рода на едрия рогат добитък

среден брой

MAHM 012

Други животни от рода на едрия рогат добитък в обори за вързано отглеждане (полутечен оборски тор)

места

MAHM 013

Други животни от рода на едрия рогат добитък в обори за вързано отглеждане (твърд оборски тор)

места

MAHM 014

Други животни от рода на едрия рогат добитък в обори за свободно-групово или свободно-боксово отглеждане (полутечен оборски тор)

места

MAHM 015

Други животни от рода на едрия рогат добитък в обори за свободно-групово или свободно-боксово отглеждане (твърд оборски тор)

места

MAHM 016

Други животни от рода на едрия рогат добитък в други видове помещения (полутечен оборски тор)

места

MAHM 017

Други животни от рода на едрия рогат добитък в други видове помещения (твърд оборски тор)

места

MAHM 018

Други животни от рода на едрия рогат добитък, отглеждани само на открито

места

MAHM 019

Други животни от рода на едрия рогат добитък, отглеждани частично на открито (паша)

месеци

MAHM 020

Други животни от рода на едрия рогат добитък с достъп до обособени площи за движение

да/не

 

Подробна тема: Помещения за свине

 

MAHM 021

Свине майки за разплод

среден брой

MAHM 022

Свине майки за разплод в помещения с изцяло скаров под

места

MAHM 023

Свине майки за разплод в помещения с частично скаров под

места

MAHM 024

Свине майки за разплод в помещения с твърд под (с изключение на дебела постеля)

места

MAHM 025

Свине майки за разплод в помещения с под, изцяло застлан с дебела постеля

места

MAHM 026

Свине майки за разплод в други видове помещения

места

MAHM 027

Свине майки за разплод, отглеждани на открито (свободно отглеждане)

места

MAHM 028

Свине майки за разплод, отглеждани на открито (свободно отглеждане)

месеци

MAHM 029

Други свине

среден брой

MAHM 030

Други свине в помещения с изцяло скаров под

места

MAHM 031

Други свине в помещения с частично скаров под

места

MAHM 032

Други свине в помещения с твърд под (с изключение на дебела постеля)

места

MAHM 033

Други свине в помещения с под, изцяло застлан с дебела постеля

места

MAHM 034

Други свине в други видове помещения

места

MAHM 035

Други свине, отглеждани на открито (свободно отглеждане)

места

MAHM 036

Други свине с достъп до обособени площи за движение

да/не

 

Подробна тема: Помещения за кокошки носачки

 

MAHM 037

Кокошки носачки

среден брой

MAHM 038

Кокошки носачки в помещения с дебела постеля

места

MAHM 039

Кокошки носачки, отглеждани във волиера (без постеля)

места

MAHM 040

Кокошки носачки в клетки с ленти за оборски тор

места

MAHM 041

Кокошки носачки в клетки с дълбоки ями

места

MAHM 042

Кокошки носачки в клетки на стойка

места

MAHM 043

Кокошки носачки в други видове помещения

места

MAHM 044

Кокошки носачки, отглеждани на открито (свободно отглеждане)

места

Тема: Използване на хранителни вещества и оборски тор в стопанството

 

 

Подробна тема: Наторена ИЗП

 

MAHM 045

Общо ИЗП, наторена с неорганични торове

хектари

MAHM 046

Общо ИЗП, наторена с оборски тор

хектари

 

Подробна тема: Оборски тор, изнесен от и внесен в земеделското стопанство

 

 

 

Нетен износ на оборски тор от стопанството

 

MAHM 047

Нетен износ на полутечен/течен оборски тор от стопанството

m3

MAHM 048

Нетен износ на твърд оборски тор от стопанството

тонове

 

Подробна тема: Органични торове и торове на базата на отпадъци, различни от оборския тор

 

MAHM 049

Органични торове и торове на базата на отпадъци, различни от оборския тор, използвани в земеделското стопанство

тонове

Тема: Техники за торене с оборски тор

 

 

Подробна тема: Време за смесване според вида торене

 

 

 

Поръсване

 

MAHM 050

Смесване в рамките на 4 часа

процентова група (5)

MAHM 051

Смесване след 4 часа

процентова група (5)

MAHM 052

Без смесване

процентови групи (5)

 

 

Ивично торене

 

MAHM 053

Маркуч за подаване на тор

процентова група (5)

MAHM 054

Палешник за торене

процентова група (5)

 

 

Впръскване

 

MAHM 055

Плитки/отворени бразди

процентова група (5)

MAHM 056

Дълбоки/затворени бразди

процентова група (5)

Тема: Съоръжения за оборски тор

 

 

Подробна тема: Съоръжения за съхраняване на оборски тор и капацитет

 

MAHM 057

Съхраняване на оборски тор на купове в торохранилища

%

MAHM 058

Оборски тор, съхраняван на компостни купчини

%

MAHM 059

Оборски тор, съхраняван в ями под помещенията на животните

%

MAHM 060

Оборски тор, съхраняван в системи с дебела постеля

%

MAHM 061

Съхраняване на течен/полутечен оборски тор в непокрито съоръжение

%

MAHM 062

Съхраняване на течен/полутечен оборски тор в съоръжение с пропускливо покритие

%

MAHM 063

Съхраняване на течен/полутечен оборски тор в съоръжение с непропускливо покритие

%

MAHM 064

Оборски тор, съхраняван в други съоръжения, некласифицирани другаде

%

MAHM 065

Ежедневно торене

%

MAHM 066

Оборски тор, съхраняван на компостни купчини

месеци

MAHM 067

Съхраняване на оборски тор в ями под помещенията на животните

месеци

MAHM 068

Съхраняване на оборски тор в системи с дебела постеля

месеци

MAHM 069

Съхраняване на течен/полутечен оборски тор

месеци

MAHM 070

Оборски тор, съхраняван в други съоръжения, некласифицирани другаде

месеци


(1)  Годишни работни единици (ГРЕ), процентова група 1: (0), (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75-< 100), (100).

(2)  Годишни работни единици (ГРЕ), процентова група 2: (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75-< 100), (100).

(3)  Крайна продукция на стопанството, процентови групи: (≥ 0-≤ 10), (> 10-≤ 50), (> 50-< 100).

(4)  М — основна дейност, S — второстепенна дейност, N — без участие

(5)  Процентови групи на оборски тор, внесен чрез специална техника за торене: (0), (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75-< 100), (100).


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Описание на променливите, използвани за модулните данни за стопанството, в съответствие с приложение II към настоящия регламент за изпълнение

МОДУЛ 1. РАБОТНА СИЛА И ДРУГИ ДОХОДОНОСНИ ДЕЙНОСТИ

ОПИСАНИЕ НА ПРОМЕНЛИВИТЕ ЗА РАБОТНАТА СИЛА

Стопанин

Стопанинът е физическо лице (или избрано физическо лице, ако стопанството е групово земеделско стопанство), от името на което и за сметка на което стопанството извършва дейността си и което носи юридическата и икономическата отговорност за стопанството. Ако стопанинът е юридическо лице, не се събират данни за него.

Земеделската работа е определена в приложение I. ОСНОВНИ ОБЩИ ПРОМЕНЛИВИ

Тема: Управление на земеделското стопанство

 

Подробни теми: Стопанин и балансирано участие на жените и мъжете

MLFO 001

Пол на стопанина

Пол на стопанина

 

M — мъжки

 

Ж — Женски

MLFO 002

Година на раждане

Година на раждане на стопанина

 

Подробна тема: Вложен труд

MLFO 003

Селскостопанска работа, извършвана от стопанина в земеделското стопанство

Процентова група на годишните работни единици селскостопанска работа в земеделското стопанство за стопанина (различна от домакинската)

 

Подробна тема: Мерки за безопасност, включително план за безопасността на земеделското стопанство

MLFO 004

План за безопасността на земеделското стопанство

Земеделското стопанство е извършило оценка на риска на работното място с цел ограничаване на опасностите, свързани с работата, под формата на писмен документ (като например план за безопасността на земеделското стопанство).

Тема: Работна ръка от семейството

 

Подробни теми: Вложен труд, брой на участващите лица и балансирано участие на жените и мъжете

 

Членове на семейството, извършващи селскостопанска работа

Тази позиция се отнася само за стопанства с едноличен стопанин, тъй като се счита, че груповите стопанства и юридическите лица нямат работна ръка от семейството.

Членовете на семейството, извършващи селскостопанска работа (различна от домакинска работа), са съпругът(ата), роднините по възходяща и по низходяща линия, както и братята и сестрите на стопанина и на неговата съпруга (неговия съпруг) в земеделските стопанства с едноличен стопанин. Когато е приложимо, за член на семейството се счита и управителят, който е член на семейството на стопанина.

MLFO 005

Членове на семейството от мъжки пол, извършващи селскостопанска работа

Брой членове на семейството от мъжки пол за всяка процентова група годишни работни единици

MLFO 006

Членове на семейството от женски пол, извършващи селскостопанска работа

Брой членове на семейството от женски пол за всяка процентова група годишни работни единици

Тема: Работна ръка извън семейството

 

Подробни теми: Вложен труд, брой на заетите лица и балансирано участие на жените и мъжете

 

 

Постоянно наета в земеделското стопанство работна ръка извън семейството

Постоянно наета работна ръка са лица, различни от стопанина и членовете на семейството, които са извършвали селскостопанска работа в земеделското стопанство всяка седмица през последните 12 месеца, изтичащи на референтната дата на изследването, независимо от продължителността на работната седмица и независимо дали са получили някаква форма на възнаграждение (заплата, надница, дял от печалбата или друг вид заплащане, включително заплащане в натура). Тук се включват и лицата, които не са били в състояние да работят през целия период, поради причини като:

i)

специални производствени условия в специализираните земеделски стопанства; или

ii)

отсъствие от работа поради отпуск, военна служба, болест, нещастен случай или смърт; или

iii)

постъпване или напускане на работа в земеделското стопанство; или

iv)

пълно спиране на работата в земеделското стопанство поради бедствие (наводнение, пожар и т.н.).

MLFO 007

Мъже извън семейството, постоянно наети в стопанството като работна ръка

Брой лица от мъжки пол, наети като работна ръка извън семейството, за всяка процентова група годишни работни единици

MLFO 008

Жени извън семейството, постоянно наети в стопанството като работна ръка

Брой лица от женски пол, наети като работна ръка извън семейството, за всяка процентова група годишни работни единици

 

Подробна тема: Временно наета в стопанството работна ръка

 

 

Временно наета работна ръка извън семейството са работници, които през последните 12 месеца, изтичащи на референтната дата на изследването, не са работили всяка седмица в земеделското стопанство по причина, различна от посочените в позиция „Постоянно наета работна ръка извън семейството“.

Работни дни, отработени от временно наета работна ръка извън семейството , са дни с продължителност, която позволява на работника да се плати заплата или друг вид възнаграждение (заплата, дял от печалбата или друг вид заплащане, включително заплащане в натура) за пълен работен ден, през който е извършена обичайна за земеделските работници на пълен работен ден работа. Дните на отпуск и отпуск по болест не се броят за работни дни.

MLFO 009

Временно наета работна ръка извън семейството: мъже и жени

Общо работни дни, отработени на пълно работно време от временно наетите лица в земеделското стопанство.

 

Подробна тема: Вложен труд от изпълнители по договори

MLFO 010

Лица, които не са наети пряко от земеделското стопанство и не са включени в предходните категории

Общо работни дни, отработени на пълно работно време в земеделското стопанство от лицата, които не са наети пряко от него (т.е. подизпълнители, наети от трети лица)

Тема: Други доходоносни дейности, пряко свързани със земеделското стопанство

Информацията за други доходоносни дейности се отчита за:

i)

стопаните на стопанствата с еднолични стопани и на груповите стопанства,

ii)

членовете на семейството в стопанствата с едноличен стопанин,

а при други доходоносни дейности, пряко свързани със земеделското стопанство, също и за

iii)

постоянно наетата в стопанството работна ръка извън семейството.

За земеделските стопанства, които са юридически лица, не се събира информация относно другите доходоносни дейности.

Други доходоносни дейности, пряко свързани със земеделското стопанство, означава други доходоносни дейности, извършвани:

а)

в рамките на земеделското стопанство; или

б)

извън земеделското стопанство.

Други доходоносни дейности, пряко свързани със земеделското стопанство , са дейности, за чиято реализация се използват или ресурсите на земеделското стопанство (площи, сгради, техника и др.), или неговите продукти. Неселскостопанската, както и селскостопанската работа за други земеделски стопанства се включва. Чисто финансовите инвестиции се изключват. Отдаването на земята под наем за различни дейности без по-нататъшно участие в тези дейности също се изключва.

 

Подробна тема: Видове дейности

MLFO 011

Предоставяне на здравни, социални или образователни услуги

Извършва се дейност, свързана с предоставянето на здравни, социални или образователни услуги, и/или стопански дейности със социален характер, при които се използват или ресурсите на земеделското стопанство, или неговите първични продукти.

MLFO 012

Туризъм, настаняване и други развлекателни дейности

Извършват се дейности, свързани с туризъм, услуги по настаняване, посещения на земеделското стопанство от туристи или други групи, спортна и развлекателна дейност и т.н., при които се използват земята, сградите или други ресурси на земеделското стопанство.

MLFO 013

Занаяти

В рамките на земеделското стопанство се изработват занаятчийски стоки, произведени от стопанина или членовете на семейството му, или от работната ръка извън семейството, независимо от начина на продажба на продуктите.

MLFO 014

Преработка на селскостопански продукти

В рамките на земеделското стопанство се преработват първични селскостопански продукти до преработени вторични продукти, независимо дали суровините се произвеждат в земеделското стопанство или са закупени отвън.

MLFO 015

Производство на възобновяема енергия

Произвежда се възобновяема енергия с цел продажба, включително биогаз, биогорива или електроенергия, добита чрез вятърни турбини, друго оборудване или от земеделски суровини. Тук не се включва възобновяемата енергия, произвеждана само за собствено потребление на земеделското стопанство.

MLFO 016

Дървообработване

В рамките на земеделското стопанство се преработва сурова дървесина с цел продажба (нарязване на дървен материал и др.).

MLFO 017

Аквакултури

В рамките на земеделското стопанство се произвежда риба, ракообразни и др. Дейностите, свързани само с риболов, се изключват.

 

 

Работа по договор (при която се използват средствата за производство на земеделското стопанство)

Работа по договор, при която се използва оборудването на земеделското стопанство, като се прави разграничение между работа в рамките на селскостопанския сектор или извън него.

MLFO 018

Селскостопанска работа по договор

Извършва се работа, която е в рамките на селскостопанския сектор.

MLFO 019

Неселскостопанска работа по договор

Извършва се работа, която е извън селскостопанския сектор (например снегопочистване, превоз, поддържане на ландшафта, земеделски и екологични услуги и т.н.)

MLFO 020

Горско стопанство

Извършва се лесовъдна работа, при която се използват както работната ръка, така и техниката и оборудването на земеделското стопанство, които обичайно се използват за селскостопански цели.

MLFO 021

Други доходоносни дейности, пряко свързани със земеделското стопанство, некласифицирани другаде

Извършват се други доходоносни дейности, пряко свързани със земеделското стопанство, некласифицирани другаде.

 

Подробна тема: Значимост за земеделското стопанство

MLFO 022

Процент на другите доходоносни дейности, пряко свързани със земеделското стопанство, от крайната продукция на земеделското стопанство

Процентовата група на другите доходоносни дейности, пряко свързани със земеделското стопанство, от продукцията на земеделското стопанство. Делът на другите доходоносни дейности, пряко свързани със земеделското стопанство, от продукцията на земеделското стопанство се оценява като дял на оборота, генериран от други доходоносни дейности, пряко свързани със земеделското стопанство, от сбора на общия оборот на земеделското стопанство и директните плащания на това земеделско стопанство съгласно Регламент (ЕС) № 1307/2013 или съгласно по-актуално законодателство.

Formula

 

Подробна тема: Вложен труд

Тази позиция се отнася за:

i)

стопаните на стопанствата с еднолични стопани и на груповите стопанства;

ii)

членовете на семейството в стопанствата с едноличен стопанин; както и

iii)

постоянно наетата в стопанството работна ръка извън семейството.

За земеделски стопанства, които са юридически лица, не се събира информация.

MLFO 023

Стопанинът извършва други доходоносни дейности (свързани със земеделското стопанство).

Стопанинът на земеделско стопанство с едноличен стопанин или на групово земеделско стопанство извършва други доходоносни дейности, пряко свързани със земеделското стопанство:

 

М — основна дейност

 

S — второстепенна дейност

 

N — без участие

Дейностите могат да се извършват в рамките на земеделското стопанство (неселскостопанска работа в земеделското стопанство) или извън него.

MLFO 024

Членове на семейството, работещи в земеделското стопанство, които извършват други доходоносни дейности (свързани със земеделското стопанство) като своя основна дейност

Брой членове на семейството, които извършват други доходоносни дейности, пряко свързани със земеделското стопанство, като своя основна дейност

MLFO 025

Членове на семейството, работещи в земеделското стопанство, които извършват други доходоносни дейности (свързани със земеделското стопанство) като своя второстепенна дейност

Брой членове на семейството, които извършват други доходоносни дейности, пряко свързани със земеделското стопанство, като своя второстепенна дейност

MLFO 026

Постоянно наета в земеделското стопанство работна ръка извън семейството, която извършва други доходоносни дейности (свързани със земеделското стопанство) като своя основна дейност

Брой лица извън семейството, които извършват други доходоносни дейности, пряко свързани със земеделското стопанство, като своя основна дейност, в стопанства с едноличен стопанин или в групови земеделски стопанства

MLFO 027

Постоянно наета в земеделското стопанство работна ръка извън семейството, която извършва други доходоносни дейности (свързани със земеделското стопанство) като своя второстепенна дейност

Брой лица извън семейството, които извършват други доходоносни дейности, пряко свързани със земеделското стопанство, като своя второстепенна дейност, в стопанства с едноличен стопанин или в групови земеделски стопанства

Тема: Други доходоносни дейности, несвързани пряко със земеделското стопанство

Отнася се за неселскостопанска работа в земеделското стопанство, както и за работа извън земеделското стопанство. Тук се включват всички дейности, осъществявани срещу възнаграждение (заплата, надници, дял от печалбата или друго плащане, включително заплащане в натура), различни от:

i)

селскостопанска работа в земеделското стопанство; както и

ii)

други доходоносни дейности на стопанина, пряко свързани със земеделското стопанство.

Други доходоносни дейности, несвързани със земеделското стопанство, означава други доходоносни дейности, които са:

а)

в рамките на земеделското стопанство (неселскостопанска работа в земеделското стопанство); или

б)

извън земеделското стопанство.

 

Подробна тема: Вложен труд

MLFO 028

Едноличният стопанин, който е и управител на земеделското стопанство с едноличен стопанин, извършва други доходоносни дейности (несвързани със земеделското стопанство).

Стопанинът извършва доходоносни дейности, несвързани пряко със земеделското стопанство:

 

М — основна дейност

 

S — второстепенна дейност

 

N — без участие

Дейностите могат да се извършват в рамките на земеделското стопанство (неселскостопанска работа в земеделското стопанство) или извън него.

MLFO 029

Членове на семейството на едноличния стопанин (когато той е и управител на земеделското стопанство), работещи в земеделското стопанство, които извършват други доходоносни дейности (несвързани със земеделското стопанство) като своя основна дейност

Брой членове на семейството, които извършват доходоносни дейности, несвързани със земеделското стопанство, като своя основна дейност

MLFO 030

Членове на семейството на едноличния стопанин (когато той е и управител на земеделското стопанство), работещи в земеделското стопанство, които извършват други доходоносни дейности (несвързани със земеделското стопанство) като своя второстепенна дейност

Брой членове на семейството, които извършват доходоносни дейности, несвързани със земеделското стопанство, като своя второстепенна дейност

МОДУЛ 2. РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ОПИСАНИЕ НА ПРОМЕНЛИВИТЕ ОТНОСНО РАЗВИТИЕТО НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Тема: Земеделски стопанства, подпомогнати по мерки за развитие на селските райони

Счита се, че през последните 3 години земеделското стопанство се е ползвало от мерките за развитие на селските райони — предвидени в дял III, глава 1 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г., съобразно определен набор стандарти и правила, съдържащи се в най-актуалното законодателство, независимо дали плащането е извършено през референтния период — ако е било взето утвърдително решение за предоставянето на такава мярка (например заявлението му за отпускане на субсидия е било прието).

MRDV 001

Консултантски услуги, услуги по управление на стопанство и услуги по заместване в стопанство

Земеделското стопанство се е ползвало от мерки за развитие на селските райони по член 15 от Регламент (ЕС) № 1305/2013.

MRDV 002

Схеми за качество за селскостопански продукти и храни

Земеделското стопанство се е ползвало от мерки за развитие на селските райони по член 16 от Регламент (ЕС) № 1305/2013.

MRDV 003

Инвестиции в материални активи

Земеделското стопанство се е ползвало от мерки за развитие на селските райони по член 17 от Регламент (ЕС) № 1305/2013.

MRDV 004

Възстановяване на потенциала за селскостопанско производство, който е увреден поради природни бедствия и катастрофални събития, и въвеждане на подходящи превантивни мерки

Земеделското стопанство се е ползвало от мерки за развитие на селските райони по член 18 от Регламент (ЕС) № 1305/2013.

 

 

Развитие на стопанствата и предприятията

Мерки за развитие на селските райони по член 19 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, а по отношение на Хърватия — и по член 40 от посочения регламент

MRDV 005

Помощ за започване на дейност от млади земеделски стопани

Земеделското стопанство се е ползвало от мерки за развитие на селските райони съгласно член 19, параграф 1, буква а), подточка i) от Регламент (ЕС) № 1305/2013.

MRDV 006

Помощ за започване на дейност за подпомагане на развитието на малки стопанства

Земеделското стопанство се е ползвало от мерки за развитие на селските райони по член 19, параграф 1, буква а), подточка iii) от Регламент (ЕС) № 1305/2013.

MRDV 007

Допълнителни национални директни плащания за Хърватия

Земеделското стопанство се е ползвало от мерки за развитие на селските райони по член 40 от Регламент (ЕС) № 1305/2013.

MRDV 008

Инвестиции в развитието на горските площи и подобряване на жизнеспособността на горите

Земеделското стопанство се е ползвало от мерки за развитие на селските райони по член 21 от Регламент (ЕС) № 1305/2013.

 

 

Плащания за агроекология и климат

MRDV 009

Агроекология и климат

Земеделското стопанство се е ползвало от мерки за развитие на селските райони по член 28 от Регламент (ЕС) № 1305/2013.

MRDV 010

Екологични услуги и услуги във връзка с климата в горското стопанство и опазване на горите

Земеделското стопанство се е ползвало от мерки за развитие на селските райони по член 34 от Регламент (ЕС) № 1305/2013.

MRDV 011

Биологично земеделие

Земеделското стопанство се е ползвало от мерки за развитие на селските райони по член 29 от Регламент (ЕС) № 1305/2013.

MRDV 012

Плащания по „Натура 2000“ и Рамковата директива за водите

Земеделското стопанство се е ползвало от мерки за развитие на селските райони по член 30 от Регламент (ЕС) № 1305/2013.

MRDV 013

Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения

Земеделското стопанство се е ползвало от мерки за развитие на селските райони по член 31 от Регламент (ЕС) № 1305/2013.

MRDV 014

Хуманно отношение към животните

Земеделското стопанство се е ползвало от мерки за развитие на селските райони по член 33 от Регламент (ЕС) № 1305/2013.

MRDV 015

Управление на риска

Земеделското стопанство се е ползвало от мерки за развитие на селските райони по член 36 от Регламент (ЕС) № 1305/2013.

МОДУЛ 3. СГРАДИ ЗА ЖИВОТНИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБОРСКИЯ ТОР

ОПИСАНИЕ НА ПРОМЕНЛИВИТЕ ОТНОСНО СГРАДИТЕ ЗА ЖИВОТНИ И УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБОРСКИЯ ТОР

Тема: Сгради за животни

Места в сградите за говеда, свине и домашни птици. Понятието места се отнася до обичайния брой животни, намиращи се в сградите за животни през референтната година. Това означава, че броят на животните трябва да се коригира към референтната дата, ако условията не са нормални (пренаселване или недостатъчна заетост на помещенията, опразване на сградите поради санитарни мерки, схеми за специално производство и т.н.). Отчита се информация само за сградите за животни, които се използват през референтния период. Броят на временно незаетите места в сградите за животни през референтния период също се отчита.

Животните са определени в основен раздел III. ПРОМЕНЛИВИ ОТНОСНО СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ЖИВОТНИ

 

Подробна тема: Помещения за едър рогат добитък

MAHM 001

Млекодайни крави

Среден брой млекодайни крави през референтната година

MAHM 002

Млекодайни крави в обори за вързано отглеждане (полутечен оборски тор)

Брой на местата за млекодайни крави в обори за вързано отглеждане със система за управление на полутечен оборски тор

MAHM 003

Млекодайни крави в обори за вързано отглеждане (твърд оборски тор)

Брой на местата за млекодайни крави в обори за вързано отглеждане със система за управление на твърд оборски тор

MAHM 004

Млекодайни крави в обори за свободно-групово или свободно-боксово отглеждане (полутечен оборски тор)

Брой на местата за млекодайни крави в обори за свободно-групово или свободно-боксово отглеждане със система за управление на полутечен оборски тор

MAHM 005

Млекодайни крави в обори за свободно-групово или свободно-боксово отглеждане (твърд оборски тор)

Брой на местата за млекодайни крави в обори за свободно-групово или свободно-боксово отглеждане със система за управление на твърд оборски тор.

MAHM 006

Млекодайни крави в други видове помещения (полутечен оборски тор)

Брой на местата за млекодайни крави в други видове помещения, некласифицирани другаде, със система за управление на полутечен оборски тор

MAHM 007

Млекодайни крави в други видове помещения (твърд оборски тор)

Брой на местата за млекодайни крави в други видове помещения, некласифицирани другаде, със система за управление на твърд оборски тор

MAHM 008

Млекодайни крави, отглеждани само на открито

Брой на местата за млекодайни крави, отглеждани само на открито

MAHM 009

Млекодайни крави, отглеждани частично на открито (паша)

Месеци, които млекодайните крави прекарват в паша на открито

MAHM 010

Млекодайни крави с достъп до обособени площи за движение

Наличие на обособени площи за движение за млекодайни крави

MAHM 011

Други животни от рода на едрия рогат добитък

Среден брой други животни от рода на едрия рогат добитък през референтната година

MAHM 012

Други животни от рода на едрия рогат добитък в обори за вързано отглеждане (полутечен оборски тор)

Брой на местата за други животни от рода на едрия рогат добитък в обори за вързано отглеждане със система за управление на полутечен оборски тор

MAHM 013

Други животни от рода на едрия рогат добитък в обори за вързано отглеждане (твърд оборски тор)

Брой на местата за други животни от рода на едрия рогат добитък в обори за вързано отглеждане със система за управление на твърд оборски тор

MAHM 014

Други животни от рода на едрия рогат добитък в обори за свободно-групово или свободно-боксово отглеждане (полутечен оборски тор)

Брой на местата за други животни от рода на едрия рогат добитък в обори за свободно-групово или свободно-боксово отглеждане със система за управление на полутечен оборски тор

MAHM 015

Други животни от рода на едрия рогат добитък в обори за свободно-групово или свободно-боксово отглеждане (твърд оборски тор)

Брой на местата за други животни от рода на едрия рогат добитък в обори за свободно-групово или свободно-боксово отглеждане със система за управление на твърд оборски тор

MAHM 016

Други животни от рода на едрия рогат добитък в други видове помещения (полутечен оборски тор)

Брой на местата за други животни от рода на едрия рогат добитък в други видове помещения, некласифицирани другаде, със система за управление на полутечен оборски тор

MAHM 017

Други животни от рода на едрия рогат добитък в други видове помещения (твърд оборски тор)

Брой на местата за други животни от рода на едрия рогат добитък в други видове помещения, некласифицирани другаде, със система за управление на твърд оборски тор

MAHM 018

Други животни от рода на едрия рогат добитък, отглеждани само на открито

Брой на местата за други животни от рода на едрия рогат добитък, отглеждани само на открито

MAHM 019

Други животни от рода на едрия рогат добитък, отглеждани частично на открито (паша)

Месеци, които другите животни от рода на едрия рогат добитък прекарват в паша на открито

MAHM 020

Други животни от рода на едрия рогат добитък с достъп до обособени площи за движение

Наличие на обособени площи за движение за други животни от рода на едрия рогат добитък

 

Подробна тема: Помещения за свине

MAHM 021

Свине майки за разплод

Среден брой свине майки за разплод през референтната година

MAHM 022

Свине майки за разплод в помещения с изцяло скаров под

Брой на местата за свине майки за разплод в помещения с изцяло скаров под

MAHM 023

Свине майки за разплод в помещения с частично скаров под

Брой на местата за свине майки за разплод в помещения с частично скаров под

MAHM 024

Свине майки за разплод в помещения с твърд под (с изключение на дебела постеля)

Брой на местата за свине майки за разплод в помещения с твърд под (с изключение на дебела постеля)

MAHM 025

Свине майки за разплод в помещения с под, изцяло застлан с дебела постеля

Брой на местата за свине майки за разплод в помещения с дебела постеля

MAHM 026

Свине майки за разплод в други видове помещения

Брой на местата за свине майки за разплод в други видове помещения

MAHM 027

Свине майки за разплод, отглеждани на открито (свободно отглеждане)

Брой на местата за свине майки за разплод, отглеждани свободно

MAHM 028

Свине майки за разплод, отглеждани на открито (свободно отглеждане)

Месеци, които свинете майки за разплод прекарват в паша на открито, в системи за свободно отглеждане

MAHM 029

Други свине

Среден брой други свине през референтната година

MAHM 030

Други свине в помещения с изцяло скаров под

Брой на местата за други свине в помещения с изцяло скаров под

MAHM 031

Други свине в помещения с частично скаров под

Брой на местата за други свине в помещения с частично скаров под

MAHM 032

Други свине в помещения с твърд под (с изключение на дебела постеля)

Брой на местата за други свине в помещения с твърд под, с изключение на дебела постеля

MAHM 033

Други свине в помещения с под, изцяло застлан с дебела постеля

Брой на местата за други свине в помещения с дебела постеля

MAHM 034

Други свине в други видове помещения

Брой на местата за други свине в други видове помещения

MAHM 035

Други свине, отглеждани на открито (свободно отглеждане)

Брой на местата за други свине, отглеждани свободно на открито

MAHM 036

Други свине с достъп до обособени площи за движение

Наличие на обособени площи за движение за други свине (без тези на свободно отглеждане)

 

Подробна тема: Помещения за кокошки носачки

MAHM 037

Кокошки носачки

Среден брой кокошки носачки през референтната година

MAHM 038

Кокошки носачки в помещения с дебела постеля

Брой на местата за кокошки носачки в помещения с дебела постеля

MAHM 039

Кокошки носачки, отглеждани във волиера (без постеля)

Брой на местата за кокошки носачки, отглеждани във волиера

MAHM 040

Кокошки носачки в клетки с ленти за оборски тор

Брой на местата за кокошки носачки в клетки с ленти за оборски тор

MAHM 041

Кокошки носачки в клетки с дълбоки ями

Брой на местата за кокошки носачки в клетки с дълбоки ями

MAHM 042

Кокошки носачки в клетки на стойка

Брой на местата за кокошки носачки в клетки на стойка

MAHM 043

Кокошки носачки в други видове помещения

Брой на местата за кокошки носачки в други видове помещения

MAHM 044

Кокошки носачки, отглеждани на открито (свободно отглеждане)

Брой на местата за кокошки носачки, отглеждани свободно

Тема: Използване на хранителни вещества и оборски тор в стопанството

 

Подробна тема: Наторена ИЗП

MAHM 045

Общо ИЗП, наторена с неорганични торове

Хектари използвана земеделска площ, наторена с неорганични торове

MAHM 046

Общо ИЗП, наторена с оборски тор

Хектари използвана земеделска площ, наторена с оборски тор

 

Подробна тема: Оборски тор, изнесен от и внесен в земеделското стопанство

Нетното количество оборски тор, изнесен от или внесен в стопанството

 

 

Нетен износ на оборски тор от стопанството

Нетното количество оборски тор, транспортирано извън или получено от земеделското стопанство

MAHM 047

Нетен износ на полутечен/течен оборски тор от стопанството

Кубични метри полутечен/течен оборски тор, внесен във или изнесен от земеделското стопанство, предназначен за директно наторяване или за промишлена преработка, независимо дали е продаден, купен или получен при безплатна размяна. Включва се също така полутечен/течен оборски тор, който е бил използван за производство на енергия и който на по-късен етап ще се използва отново за селскостопански цели.

MAHM 048

Нетен износ на твърд оборски тор от стопанството

Тонове твърд оборски тор, внесен във или изнесен от земеделското стопанство, предназначен за директно наторяване или за промишлена преработка, независимо дали е продаден, купен или получен при безплатна размяна. Включва се също така твърд оборски тор, който е бил използван за производство на енергия и който на по-късен етап ще се използва отново за селскостопански цели.

 

Подробна тема: Органични торове и торове на базата на отпадъци, различни от оборския тор

MAHM 049

Органични торове и торове на базата на отпадъци, различни от оборския тор, използвани в земеделското стопанство

Тонове органични торове и торове на базата на отпадъци, различни от оборския тор, използвани за селскостопански цели в земеделското стопанство

Тема: Техники за торене с оборски тор

Техники за наторяване

 

Подробна тема: Време за смесване според вида торене

 

 

Поръсване

Оборският тор се разпределя върху повърхността на земната площ или културата, без използването на техники за ивично торене или впръскване.

MAHM 050

Смесване в рамките на 4 часа

Процентова група на общото количество използван оборски тор, смесен механично с почвата в рамките на 4 часа след поръсването

MAHM 051

Смесване след 4 часа

Процентова група на общото количество използван оборски тор, смесен механично с почвата между 4 и 24 часа след наторяването

MAHM 052

Без смесване

Процентова група на общото количество използван оборски тор, когато оборският тор изобщо не е смесван с почвата или не е смесен с нея в рамките на 24 часа след поръсването

 

 

Ивично торене

Течният или полутечният оборски тор се нанася върху площта на успоредни редове (ивици), без тор между тях, посредством уред (разпръсквач), монтиран към края на цистерна или трактор за разпръскване на течния или полутечния тор по повърхността.

MAHM 053

Маркуч за подаване на тор

Процентова група на течния или полутечния оборски тор, внасян с разпръсквач посредством маркуч за подаване на тор

MAHM 054

Палешник за торене

Процентова група на течния или полутечния оборски тор, внасян с разпръсквач посредством палешник за торене.

 

 

Впръскване

Течният или полутечният оборски тор се впръсква в бразди, изкопани на различна дълбочина в почвата в зависимост от вида на впръсквача.

MAHM 055

Плитки/отворени бразди

Процентова група на течния или полутечния оборски тор, внасян в плитки бразди (обикновено с дълбочина около 50 mm), независимо дали след наторяването браздите се затварят или се оставят отворени

MAHM 056

Дълбоки/затворени бразди

Процентова група на течния или полутечния оборски тор, внасян в дълбоки бразди (обикновено с дълбочина около 150 mm), които след наторяването се затварят

Тема: Съоръжения за оборски тор

 

Подробна тема: Съоръжения за съхраняване на оборски тор и капацитет

Съоръжения, предназначени за съхраняване на оборски тор

Капацитетът на съоръженията за съхраняване на оборски тор се определя като брой месеци, през които произведеният в земеделското стопанство оборски тор може да се задържи в съоръжението без риск от изтичане и без да се налага извеждането му от съоръжението.

MAHM 057

Съхраняване на оборски тор на купове в торохранилища

Процент оборски тор, съхраняван на неоградени купове или в оградени открити пространства обикновено за период от няколко месеца

MAHM 058

Оборски тор, съхраняван на компостни купчини

Процент оборски тор, съхраняван под формата на оградени компостни купчини, които се аерират и/или смесват

MAHM 059

Оборски тор, съхраняван в ями под помещенията на животните

Процент оборски тор, съхраняван с малко количество или без добавена вода, често под скаровия под в закритите помещения на животните, обикновено за период под 1 година

MAHM 060

Оборски тор, съхраняван в системи с дебела постеля

Процент оборски тор, натрупан по време на производствения цикъл, който може да обхване 6 или 12 месеца

MAHM 061

Съхраняване на течен/полутечен оборски тор в непокрито съоръжение

Процент оборски тор, съхраняван в непокрити резервоари или басейни, обикновено за период под 1 година

MAHM 062

Съхраняване на течен/полутечен оборски тор в съоръжение с пропускливо покритие

Процент оборски тор, съхраняван обикновено за период под 1 година в резервоари или басейни с пропускливо покритие (например глина, слама или естествена кора)

MAHM 063

Съхраняване на течен/полутечен оборски тор в съоръжение с непропускливо покритие

Процент оборски тор, съхраняван обикновено за период под 1 година в резервоари или басейни с непропускливо покритие (например полиетилен с висока плътност или покрития с подналягане (вакуум)

MAHM 064

Оборски тор, съхраняван в други съоръжения, некласифицирани другаде

Процент оборски тор (независимо дали е твърд или течен/полутечен), съхраняван в други съоръжения, некласифицирани другаде

MAHM 065

Ежедневно торене

Процент оборски тор, който редовно се извежда от закритите помещения на животните и в рамките на 24 часа след отделянето му се внася в земеделска площ или пасища

MAHM 066

Оборски тор, съхраняван на компостни купчини

Брой месеци, през които твърдият оборски тор може да се съхранява под формата на оградени компостни купчини.

MAHM 067

Съхраняване на оборски тор в ями под помещенията на животните

Брой месеци, през които оборският тор може да се съхранява в ямите за полутечен тор в стопанството

MAHM 068

Съхраняване на оборски тор в системи с дебела постеля

Брой месеци, през които оборският тор може да се съхранява в системи с дебела постеля

MAHM 069

Съхраняване на течен/полутечен оборски тор

Брой месеци, през които оборският тор може да се съхранява в съоръжения за съхраняване на течен/полутечен оборски тор, независимо от покритието

MAHM 070

Оборски тор, съхраняван в други съоръжения, некласифицирани другаде

Брой месеци, през които оборският тор (независимо дали е твърд или течен/полутечен) може да се съхранява в други съоръжения, некласифицирани другаде