28.11.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 302/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/1850 НА КОМИСИЯТА

от 21 ноември 2018 година

за вписване на географско указание на спиртна напитка в приложение III към Регламент (ЕО) № 110/2008 („Гроздова ракия от Търговище/Grozdova rakya ot Targovishte“ (ГУ))

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 г. относно определението, описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските указания на спиртните напитки и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1576/89 на Съвета (1), и по-специално член 17, параграф 8 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 17, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 110/2008 Комисията разгледа подаденото от България заявление за регистриране на географското указание „Гроздова ракия от Търговище/Grozdova rakya ot Targovishte“.

(2)

Тъй като стигна до заключението, че заявлението отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) № 110/2008, в съответствие с член 17, параграф 6 от същия регламент Комисията публикува основните спецификации на техническото досие в Официален вестник на Европейския съюз (2).

(3)

Тъй като Комисията не получи никакви възражения по член 17, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 110/2008, указанието „Гроздова ракия от Търговище/Grozdova rakya ot Targovishte“ следва да се регистрира като географско указание в приложение III към посочения регламент.

(4)

В наименованието, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз с цел подаване на възражения, е допусната грешка в транскрипцията. След поправянето на тази грешка поправеният текст на основните спецификации на техническото досие следва да се публикува за информация.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по спиртни напитки,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В приложение III към Регламент (ЕО) № 110/2008 в категорията „Винена дестилатна спиртна напитка“ се добавя следният ред:

„Винена дестилатна спиртна напитка

Гроздова ракия отТърговище/Grozdova rakya ot Targovishte

България“

Член 2

Поправеният текст на основните спецификации на техническото досие се съдържа в приложението към настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 21 ноември 2018 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Phil HOGAN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 39, 13.2.2008 г., стр. 16.

(2)  ОВ C 294, 5.9.2017 г., стр. 15.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ОСНОВНИ СПЕЦИФИКАЦИИ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ДОСИЕ

„ГРОЗДОВА РАКИЯ ОТ ТЪРГОВИЩЕ“/„GROZDOVA RAKYA OT TARGOVISHTE“

ЕС №: PGI-BG-01864 – 7.1.2014

1.   Географско указание, за което се подава заявлението:„Гроздова ракия от Търговище“/„Grozdova rakya ot Targovishte“

2.   Категория на спиртната напитка: Винена дестилатна спиртна напитка

3.   Описание на спиртната напитка:

3.1.   Физически, химически и/или органолептични характеристики

Винената дестилатна спиртна напитка с географско указание „Гроздова ракия от Търговище“/„Grozdova rakya ot Targovishte“ има бледожълт цвят, приятен аромат на ванилия и хармоничен мек вкус. Специфичните физикохимични и органолептични характеристики се постигат благодарение на следните фактори: суровина за производство, географски район, метод на получаване, човешки фактор, прилагащ добри производствени практики, съчетаващи традиция със съвременна технология.

3.2.   Специфични характеристики (в сравнение с други спиртни напитки от същата категория)

Винената дестилатна спиртна напитка с географско указание „Гроздова ракия от Търговище“/„Grozdova rakya ot Targovishte“ се произвежда по класическа българска технология и има следните физикохимични показатели:

минималното алкохолно съдържание на напитката е 40 об. %,

летливи вещества (в това число висши алкохоли, общи киселини, естери и алдехиди) от 267 до 365 g/hl алкохол при 100 об. %,

максимално съдържание на метанол 120 g/hl алкохол при 100 об. %.

За разпознаваемостта на тази напитка допринасят още дървесината, от която са изработени бъчвите за отлежаване на дестилата, и минералната вода, която след деминерализиране се използва за разреждане на винения дестилат.

4.   Географски район, за който се подава заявлението:

Винената дестилатна спиртна напитка с географско указание „Гроздова ракия от Търговище“/„Grozdova rakya ot Targovishte“ се произвежда в област Търговище, която е разположена в източната част на Дунавската равнина. Лозовите масиви се намират в землищата на община Търговище, а именно шест землища в селата Кралево, Дългач, Овчарово, Певец, Стража и Руец.

5.   Метод на получаване на спиртната напитка:

Винената дестилатна спиртна напитка с географско указание „Гроздова ракия от Търговище“/„Grozdova rakya ot Targovishte“ се произвежда от следните сортове грозде:

бели — „Шардоне“, „Ркацители“, „Мускат отонел“, „Димят“, „Тамянка“, „Траминер“, „Совиньон блан“, „Алиготе“ и „Италиански Ризлинг“;

червени — „Каберне Совиньон“ и „Памид“.

Производството започва с бране на гроздето, като при приемането се окачествява по сорт, общ външен вид и захарно съдържание, пресова се и получената каша се настойва в ротоотцедвачи за 4 — 12 часа. Следва избистряне на гроздовата мъст бистрата част се прехвърля за ферментация. Алкохолната ферментация протича приблизително за 20 дни при температура 14 — 18 °С. Готовият материал се изпраща за единична или двойна дестилация в колона К-5 до 65 об. % алкохол. Дестилационната система К-5 е българска конструкция. Полученият винен дестилат се съхранява в отделения за отлежаване на дестилата в дъбови бъчви и купажиране.

6.   Връзка с географската среда или произход:

6.1.   Данни за географския район или произхода, които са от значение за връзката

Географският район е предимно хълмист и полухълмист. Средната височина е 200 — 520 м над морското равнище. Климатът, повлиян от морето, е мек, умерено континентален. Есента е топла, суха и продължителна, което е много благоприятно за натрупването на захари в гроздето. Средногодишната температура за областта е около 10,7 °С. Средногодишните валежи са предимно с късно пролетен и ранно летен максимум. Почвите в района са черноземни и сиви горски с песъчливо-глинест характер.

6.2.   Специфични характеристики на спиртната напитка, дължащи се на особеностите на географския район

Винената дестилатна спиртна напитка с географско указание „Гроздова ракия от Търговище“/„Grozdova rakya ot Targovishte“ се произвежда в региона на област Търговище, като съвкупността от релеф, почви и климат e благоприятен фактор за постигане на оптимална технологична зрялост и производство на качествено грозде. Голяма част от спецификата на напитката се дължи на специалния дъб от вида Quercus Frainetto (Благун), от който са изработени дъбовите бъчви за отлежаване на винения дестилат. За разреждането му се използва омекотена минерална вода от извор „Боаза“, който се намира на 8 км югозападно от гр. Търговище. При купажиране на напитката се получава качествен продукт със стабилни органолептични характеристики — бледожълт цвят, приятен аромат на ванилия и хармоничен мек вкус. Съдържащите се в гроздето ароматични вещества, които оформят букета и аромата на напитката, се запазват благодарение на спазването на технологичните и традиционни методи при производството.

7.   Разпоредби на Европейския съюз или национални/регионални разпоредби:

В Република България процедурата за утвърждаване на спиртни напитки с географско указание е разписана в раздел VII „Производство на спиртни напитки с географско указание“ и глава девета — Спиртни напитки от Закон за виното и спиртните напитки, обн., ДВ, бр. 45 от 15.6.2012 г.

Със Заповед № Т-РД-27-13/27.11.2013 г. на министъра на икономиката „Гроздова ракия от Търговище“/„Grozdova rakya ot Targovishte“ е одобрена като винена дестилатна спиртна напитка с утвърдено географско указание. Заповедта е публикувана на официалния сайт на Министерството на икономиката на адрес: http://www.mi.government.bg/bg/library/zapoved-za-utvarjdavane-na-vinena-destilatna-spirtna-napitka-grozdova-rakiya-s-geografsko-ukazanie-t-68-c28-m361-1.html.

8.   Заявител:

Държава членка, трета страна или юридическо/физическо лице: Република България, Министерство на икономиката/Republic of Bulgaria, Ministry of Economy.

Пълен адрес (улица и номер, град/населено място и пощенски код, държава):

гр. София 1052, ул. „Славянска“ № 8, Република България/8 „Slavyanska“ Street, Sofia 1052, Republic of Bulgaria.

9.   Специфични правила за етикетиране:

Правилата за етикетиране на спиртни напитки с географско указание, произведени в Република България и предназначени за българския пазар, са разписани в чл. 170 (1) и чл. 172 (1) от Закона за виното и спиртните напитки.