31.10.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 272/35


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1634 НА КОМИСИЯТА

от 30 октомври 2018 година

за подновяване на дерогацията от Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Съвета по отношение на минималното разстояние от брега и минималната дълбочина за улов на стъкленка (Аphia minuta) с корабни грибове в част от териториалните води на Италия

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Съвета от 21 декември 2006 г. относно мерките за управление на устойчивата експлоатация на рибните ресурси в Средиземно море, за изменение на Регламент (ЕИО) № 2847/93 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1626/94 (1), и по-специално член 13, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

С член 13, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1967/2006 се забранява използването на теглени съоръжения в рамките на 3 морски мили от брега или в рамките на 50-метровата изобата — там, където тази дълбочина се достига на по-малко разстояние от брега.

(2)

По искане на държава членка Комисията може да разреши дерогация от член 13, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1967/2006, ако са изпълнени условията, определени в член 13, параграфи 5 и 9.

(3)

Дерогация от член 13, параграф 1 от посочения регламент с цел използването на корабни грибове от страна на кораби за улов на стъкленка (Aphia minuta) в териториалните води на географската подзона 9, определена в приложение I към Регламент (ЕС) № 1343/2011 на Европейския парламент и на Съвета (2), беше предоставена до 31 март 2014 г. с Регламент за изпълнение (ЕС) № 988/2011 на Комисията (3).

(4)

Дерогацията беше удължена до 31 март 2018 г. с Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2407 на Комисията (4).

(5)

На 23 май 2018 г. Комисията получи искане от Италия за удължаване на дерогацията, която изтече на 31 март 2018 г. Италия представи актуализирана информация, с която обосновава удължаването на срока на дерогацията.

(6)

В съответствие с член 19, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1967/2006 Италия прие с указ (5) плана за управление. Приетият план за управление е в сила за целия срок на дерогацията.

(7)

През юли 2018 г. Научният, технически и икономически комитет по рибарство (НТИКР) разгледа поисканата от Италия дерогация и свързания с нея актуализиран план за управление (6). Общата оценка от страна на НТИКР е положителна, като се изтъква, че в плана се съдържа ясна информация относно биологичните и екологичните характеристики на запаса, както и относно флота и риболовното усилие. НТИКР заяви, че целите, предложени в плана за управление, съответстват на целите на член 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета (7) и на съответните разпоредби на член 6. В улова рядко присъстват други видове. Корабният гриб за стъкленка може да се счита за селективен уред, като неговото въздействие върху видовете, посочени в приложение III към Регламент (ЕО) № 1967/2006, може да се счита за много ниско. НТИКР заяви, че планът за управление съдържа множество елементи за наблюдение и управление на риболовните дейности. НТИКР изтъкна необходимостта от разяснения относно въздействието на уредите върху морското дъно, както и относно наблюдението и научните данни. От Италия бе поискано да разгледа тези въпроси. В отговор на искането за подобряване на научните данни италианските компетентни органи се съгласиха да актуализират плана за управление и да прилагат по-стриктно задълженията за докладване с ангажимента да се предостави предварителен научен доклад в края на риболовен сезон 2019—2020 г.

(8)

Поисканото от Италия удължаване на срока на дерогацията отговаря на условията, определени в член 13, параграфи 5 и 9 от Регламент (ЕО) № 1967/2006.

(9)

Съществуват специфични географски ограничения, обусловени както от малкия размер на континенталния шелф, така и от пространственото разпределение на целевия вид, обхващащо само определени участъци в крайбрежните райони на дълбочина по-малко от 50 m. Поради това местата за риболов са ограничени.

(10)

НТИКР изрази някои опасения относно липсата на актуализирани данни за пространственото разпределение на риболовните операции във връзка с разположението на местообитанията на морска трева. Следва да се отбележи обаче, че по отношение на въздействието върху морското дъно наблюденията, проведени на борда през риболовните сезони, показаха, че корабният гриб е ефективен само при чисто морско дъно, състоящо се от пясък или тиня, като риболовът над ливади от Posidonia е забранен. Предвид посочените съображения се заключава, че риболовът с корабни грибове не оказва значително въздействие върху защитените местообитания и е много селективен, тъй като грибовете се теглят във водната колона и нямат контакт с морското дъно, понеже събирането на материал от него би навредило на целевите видове и би направило подбора на подлежащите на улов видове практически невъзможен поради много малките им размери.

(11)

Риболовът с корабни грибове се извършва близо до брега в плитки води. Естеството на този вид риболов не позволява той да се извършва с други уреди.

(12)

Поисканата от Италия дерогация се отнася за 117 кораба.

(13)

Представеният от Италия план за управление гарантира, че риболовното усилие няма да се увеличи в бъдеще, тъй като разрешенията за риболов се издават само за посочените 117 кораба с общо усилие от 5 886,9 kW, които вече имат разрешение за риболов в Италия.

(14)

Искането обхваща кораби, извършвали такъв риболов повече от пет години.

(15)

Тези кораби са включени в списък, съобщен на Комисията в съответствие с изискванията на член 13, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 1967/2006.

(16)

Съответните риболовни дейности отговарят на изискванията по член 4 от Регламент (ЕО) № 1967/2006, тъй като италианският план за управление изрично забранява риболова над защитени местообитания.

(17)

Изискванията по член 8, параграф 1, буква з) от Регламент (ЕО) № 1967/2006 не са приложими, тъй като се отнасят за траулери.

(18)

Що се отнася до изискването за минималния размер на окото в член 9, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1967/2006, трябва да се отбележи, че тъй като съответните риболовни дейности се отличават с висока степен на селективност, оказват незначително въздействие върху морската среда и не се извършват над защитени местообитания, в съответствие с член 9, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 1967/2006 Италия е разрешила дерогация от това изискване.

(19)

Съответните риболовни дейности отговарят на изискванията за риболовния дневник, определени в член 14 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета (8).

(20)

Съответните риболовни дейности се извършват на много малко разстояние от брега и затова не възпрепятстват дейностите на корабите, които използват риболовни уреди, различни от тралове, грибове или сходни теглени мрежи.

(21)

Използването на корабните грибове е регламентирано в италианския план за управление, така че да гарантира, че уловът на видовете, посочени в приложение III към Регламент (ЕО) № 1967/2006, е минимален. Освен това в съответствие с параграф 5.1.2(а) от италианския план за управление уловът на Аphia minuta е ограничен до риболовен сезон с времетраене от 1 ноември до 31 март всяка година и до 60 дни на кораб през всеки риболовен сезон.

(22)

Корабните грибове не се използват за улов на главоноги.

(23)

Италианският план за управление включва мерки за наблюдение на риболовните дейности, предвидени в член 13, параграф 9, трета алинея от Регламент (ЕО) № 1967/2006.

(24)

Поради това исканото удължаване на срока на дерогацията следва да бъде предоставено.

(25)

Съгласно плана за наблюдение, предвиден в нейния план за управление, Италия следва да изпрати на Комисията доклад в установения срок.

(26)

Ограничението на срока на дерогацията ще позволи да се гарантират своевременни корективни мерки, ако докладът до Комисията покаже незадоволителен природозащитен статус на експлоатирания запас, като същевременно се предвиди възможност за оптимизиране на научната база с цел подобряване на плана за управление.

(27)

Съответно дерогацията следва да се прилага до 31 март 2021 г.

(28)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по рибарство и аквакултури,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Дерогация

Член 13, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1967/2006 не се прилага в териториалните води на Италия в близост до крайбрежието на Лигурия и Тоскана за улов на стъкленка (Aphia minuta) с корабни грибове, използвани от кораби:

а)

регистрирани в морските дирекции (Direzione Marittima) съответно на Генуа и Ливорно;

б)

които доказано са извършвали такъв риболов в продължение на повече от пет години и за които не се предвижда бъдещо увеличаване на използваното риболовно усилие; както и

в)

които притежават разрешение за риболов и провеждат операции съгласно плана за управление, приет от Италия в съответствие с член 19, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1967/2006.

Член 2

План за наблюдение и доклад

В срок от една година от влизането в сила на настоящия регламент Италия изпраща на Комисията доклад, изготвен в съответствие с плана за наблюдение, който се съдържа в плана за управление, посочен в член 1, буква в).

Член 3

Влизане в сила и срок на прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага до 31 март 2021 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 октомври 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 409, 30.12.2006 г., стр. 11.

(2)  Регламент (ЕС) № 1343/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно определени разпоредби за риболова в зоната по Споразумението за GFCM (Генералната комисия по рибарство в Средиземно море) и за изменение на Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Съвета относно мерките за управление на устойчивата експлоатация на рибните ресурси в Средиземно море (ОВ L 347, 30.12.2011 г., стр. 44).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 988/2011 на Комисията от 4 октомври 2011 г. за предоставяне на дерогация от Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Съвета по отношение на минималното разстояние от брега и минималната дълбочина за улов на афия (Аphia minuta) с корабни грибове в част от териториалните води на Италия (ОВ L 260, 5.10.2011 г., стр. 15).

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2407 на Комисията от 18 декември 2015 г. за подновяване на дерогацията от Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Съвета по отношение на минималното разстояние от брега и минималната дълбочина за улов на афия (Аphia minuta) с корабни грибове в част от териториалните води на Италия (ОВ L 333, 19.12.2015 г., стр. 104).

(5)  Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 226,28.9.2018 г., supplemento ordinario n. 44.

(6)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(7)  Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22).

(8)  Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Съюза за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 847/96, (ЕО) № 2371/2002, (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 2115/2005, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007, (ЕО) № 676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО) № 1342/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и (ЕО) № 1966/2006 (ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1).