9.11.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 281/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1627 НА КОМИСИЯТА

от 9 октомври 2018 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 по отношение на пруденциалната оценка при предоставянето на информация на надзорните органи

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (1), и по-специално член 99, параграф 5, четвърта алинея, член 99, параграф 6, четвърта алинея, член 394, параграф 4, трета алинея, член 415, параграф 3, четвърта алинея и член 430, параграф 2, трета алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 на Комисията (2) се определят условията, съгласно които от институциите се изисква да предоставят информация за съблюдаването от тяхна страна на Регламент (ЕС) № 575/2013. Чрез приемането на допълнителни регулаторни технически стандарти постепенно биват допълвани и изменяни някои несъществени елементи на нормативната уредба, установена с Регламент (ЕС) № 575/2013. С оглед отразяване на тези промени е необходимо Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 да бъде актуализиран.

(2)

Регламент (ЕС) № 575/2013 се допълва с приемането на Делегиран регламент (ЕС) 2016/101 на Комисията (3) по отношение на пруденциалната оценка и с Регламент (ЕС) 2017/2401 на Съвета и на Европейския парламент (4) по отношение на секюритизацията. Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 следва да бъде актуализиран с оглед отразяване на тези промени и внасяне на допълнителна яснота във връзка с инструкциите и определенията, използвани при предоставянето на информация от институциите на надзорните органи. Също така следва да бъдат уточнени някои заблуждаващи позовавания и несъгласувани формати, които бяха открити в хода на прилагане на Регламент (ЕС) № 680/2014.

(3)

В Делегиран регламент (ЕС) 2016/101 се определят изискванията, свързани с корекциите на пруденциалната оценка на оценяваните по справедлива стойност позиции. В него са предвидени два подхода за изпълнение на изискванията за пруденциална оценка: основен подход и опростен подход. За да се следи дали институциите спазват тези изисквания и да се оцени въздействието на този регламент върху корекциите на оценката, е необходимо предоставянето на допълнителна информация, отнасяща се до изискванията за пруденциална оценка.

(4)

Регламент (ЕС) 2017/2401 изменя Регламент (ЕС) № 575/2013, за да направи капиталовото третиране на секюритизациите по-чувствително към риска, като същевременно биват отчитани по подходящ начин конкретните характеристики за опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации. Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 трябва да бъде изменен, за да може предоставянето на информация за секюритизиращите позиции да стане част от преразгледаната нормативна уредба на секюритизациите.

(5)

Изменения на Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 се налагат също така във връзка с подобряването на способността на компетентните органи да осъществяват ефективно наблюдение и оценка на рисковия профил на институциите и да добиват представа за рисковете, на които е изложен финансовият сектор, което изисква малки промени на изискванията за предоставяне на информация относно географското разпределение на експозициите.

(6)

Настоящият регламент се основава на проектите на технически стандарти за изпълнение, представени на Комисията от Европейския банков орган (ЕБО).

(7)

ЕБО проведе открити обществени консултации по проектите на технически стандарти за изпълнение, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, във връзка с пруденциалното оценяване и общата географска разбивка, анализира съответните потенциални разходи и ползи и поиска съответното становище от Групата на участниците в банковия сектор, създадена съгласно член 37 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета (5). В съответствие с член 15, параграф 1, втора алинея от посочения регламент ЕБО не проведе открита обществена консултация по отношение на тези, стоящи в основата на настоящия регламент части от проекта на технически стандарти за изпълнение, които са от редакционно естество или въвеждат само ограничен брой елементи в нормативната уредба на предоставяне на информация на надзорните органи, тъй като провеждането на такава консултация би било непропорционално спрямо обхвата и въздействието на съответните проекти на технически стандарти за изпълнение.

(8)

Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 се изменя, както следва:

1)

Член 5 се изменя, както следва:

а)

буква а) се изменя, както следва:

i)

точка 4 се заменя със следното:

„4)

информация за географското разпределение на експозициите по държави, както и обобщена на общо равнище, съобразно образец 9 от приложение I, съгласно указанията в приложение II, част II точка 3.4. Информацията съобразно образци 9.1 и 9.2, по-специално информацията за географското разпределение на експозициите по държави, се предоставя, когато външните първоначални експозиции във всички „външни“ държави във всички класове експозиции, както са докладвани в ред 850 на образец 4 от приложение I, са равни или по-високи от 10 % от общите вътрешни и външни първоначални експозиции, както са докладвани в ред 860 на образец 4 от приложение I. За целта експозициите се смятат за вътрешни, когато са към контрагент, намиращ се в държавата членка, в която се намира институцията. Прилагат се входните и изходните критерии по член 4.“;

ii)

добавя се следната точка 12:

„12)

информацията за пруденциалната оценка съобразно образец 32 от приложение I, съгласно указанията в част II, точка 6 от приложение II, както следва:

i)

институциите предоставят информацията съобразно образец 32.1 от приложение I, съгласно указанията в част II, точка 6 от приложение II;

ii)

в допълнение към информацията по подточка i) институциите, които прилагат основния подход съгласно Регламент (ЕС) 2016/101, предоставят също така информацията съобразно образец 32.2 от приложение I, съгласно указанията в част II, точка 6 от приложение II;

iii)

в допълнение към изискванията по подточки i) и ii) институциите, които прилагат основния подход съгласно Регламент (ЕС) 2016/101 и които на своето равнище на предоставяне на информация надхвърлят прага, посочен в член 4, параграф 1 от посочения регламент, предоставят също така информацията съобразно образци 32.3 и 32.4 от приложение I, съгласно указанията в част II, точка 6 от приложение II;

За целите на буква а), точка 12 входните и изходните критерии по член 4 не се прилагат.“;

б)

буква б) се изменя, както следва:

в точка 3, букви а), б) и в) текстът „приложение II, част II, точка 6“ се заменят с думите „приложение II, част II, точка 7“;

2)

В член 9, параграф 2 буква г) се заменя със следното:

„г)

информацията по образец 20 от приложение III, част 2 — на тримесечие, когато институцията превиши прага, определен във второто изречение на член 5, буква а), точка 4. Прилагат се входните и изходните критерии по член 4;“;

3)

Приложение I се заменя с текста на приложение I към настоящия регламент;

4)

Приложение II се заменя с текста на приложение II към настоящия регламент;

5)

Приложение V се заменя с текста на приложение III към настоящия регламент;

6)

Приложение IX се заменя с текста на приложение IV към настоящия регламент;

7)

Приложение XI се заменя с текста на приложение V към настоящия регламент;

8)

Приложение XVI се заменя с приложение VI към настоящия регламент;

9)

Приложение XIX се заменя с текста на приложение VII към настоящия регламент;

10)

Приложение XXI се заменя с текста на приложение VIII към настоящия регламент;

11)

Приложение XXII се заменя с текста на приложение IX към настоящия регламент;

12)

Приложение XXIII се заменя с текста на приложение X към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 декември 2018 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 9 октомври 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 на Комисията от 16 април 2014 г. за определяне, в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013, на техническите стандарти за изпълнение по отношение на предоставянето на информация от институциите на надзорните органи (ОВ L 191, 28.6.2014 г., стр. 1).

(3)  Делегиран регламент (ЕС) 2016/101 на Комисията от 26 октомври 2015 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за пруденциална оценка съгласно член 105, параграф 14 (ОВ L 21, 28.1.2016 г., стр. 54).

(4)  Регламент (ЕС) 2017/2401 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници (ОВ L 347, 28.12.2017 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

ДОКЛАДВАНЕ ЗА СОБСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА И КАПИТАЛОВИTE ИЗИСКВАНИЯ

ОБРАЗЦИ COREP

Номер на образеца

Код на образеца

Наименование на образеца/групата образци

Съкратено наименование

 

 

КАПИТАЛОВА АДЕКВАТНОСТ

CA

1

C 01.00

СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА

CA1

2

C 02.00

КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ

CA2

3

C 03.00

КАПИТАЛОВИ ОТНОШЕНИЯ

CA3

4

C 04.00

ПОЯСНЯВАЩИ ПОЗИЦИИ:

CA4

 

 

ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

CA5

5.1

C 05.01

ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

CA5.1

5.2

C 05.02

УНАСЛЕДЕНИ ИНСТРУМЕНТИ: ИНСТРУМЕНТИ, КОИТО НЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТ ДЪРЖАВНА ПОМОЩ

CA5.2

 

 

ГРУПОВА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ

GS

6.1

C 06.01

ГРУПОВА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ: ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВЪРЗАНИТЕ ИНСТИТУЦИИ - ОБЩО

Общо GS

6.2

C 06.02

ГРУПОВА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ: ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВЪРЗАНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

GS

 

 

КРЕДИТЕН РИСК

CR

7

C 07.00

КРЕДИТЕН РИСК И КРЕДИТЕН РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА И СВОБОДНИ ДОСТАВКИ: СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД (SA) КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ

CR SA

 

 

КРЕДИТЕН РИСК И КРЕДИТЕН РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА И СВОБОДНИ ДОСТАВКИ: ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВ ПОДХОД (IRB) КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ

CR IRB

8.1

C 08.01

КРЕДИТЕН РИСК И КРЕДИТЕН РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА И СВОБОДНИ ДОСТАВКИ: ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВ ПОДХОД КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ

CR IRB 1

8.2

C 08.02

КРЕДИТЕН РИСК И КРЕДИТЕН РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА И СВОБОДНИ ДОСТАВКИ: ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВ ПОДХОД КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ (разбивка по категории или групи длъжници)

CR IRB 2

 

 

ГЕОГРАФСКА РАЗБИВКА (GB)

CR GB

9.1

C 09.01

Таблица 9.1 — Географска разбивка на експозициите по местопребиваване на длъжника (експозиции по стандартизирания подход)

CR GB 1

9.2

C 09.02

Таблица 9.2 — Географска разбивка на експозициите по местопребиваване на длъжника (експозиции по вътрешнорейтинговия подход)

CR GB 2

9.4

C 09.04

Таблица 9.4 — Разбивка на кредитните експозиции с отношение към изчисляването на антицикличния буфер (АЦБ) по държави и на специфичния за институцията антицикличен буфер

АЦБ

 

 

КРЕДИТЕН РИСК: ЕКСПОЗИЦИИ КЪМ КАПИТАЛОВИ ИНСТРУМЕНТИ - ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВИ ПОДХОДИ КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ

CR EQU IRB

10.1

C 10.01

КРЕДИТЕН РИСК: ЕКСПОЗИЦИИ КЪМ КАПИТАЛОВИ ИНСТРУМЕНТИ - ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВИ ПОДХОДИ КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ

CR EQU IRB 1

10.2

C 10.02

КРЕДИТЕН РИСК: ЕКСПОЗИЦИИ КЪМ КАПИТАЛОВИ ИНСТРУМЕНТИ - ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВИ ПОДХОДИ КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ. РАЗБИВКА НА ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИИТЕ СЪГЛАСНО ПОДХОДА PD/LGD ПО КАТЕГОРИИ ДЛЪЖНИЦИ:

CR EQU IRB 2

11

C 11.00

РИСК ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЕТЪЛМЕНТА/ДОСТАВКАТА

CR SETT

12

C 12.00

КРЕДИТЕН РИСК: СЕКЮРИТИЗАЦИЯ - СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ

CR SEC SA

13

C 13.00

КРЕДИТЕН РИСК: СЕКЮРИТИЗАЦИЯ - ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВ ПОДХОД КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ

CR SEC IRB

14

C 14.00

ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЕКЮРИТИЗАЦИИТЕ

CR SEC Details

 

 

ОПЕРАЦИОНЕН РИСК

OPR

16

C 16.00

ОПЕРАЦИОНЕН РИСК

OPR

 

 

ОПЕРАЦИОНЕН РИСК: ЗАГУБИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ

 

17.1

C 17.01

ОПЕРАЦИОНЕН РИСК: ЗАГУБИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ ПО ГРУПИ ДЕЙНОСТИ И ВИДОВЕ СЪБИТИЯ ПРЕЗ ПОСЛЕДНАТА ГОДИНА

OPR DETAILS 1

17.2

C 17.02

ОПЕРАЦИОНЕН РИСК: СЪБИТИЯ, ДОВЕЛИ ДО ГОЛЕМИ ЗАГУБИ

OPR DETAILS 2

 

 

ПАЗАРЕН РИСК

MKR

18

C 18.00

ПАЗАРЕН РИСК: СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД ЗА ПОЗИЦИОННИ РИСКОВЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТЪРГУВАНИ ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ

MKR SA TDI

19

C 19.00

ПАЗАРЕН РИСК: СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД ЗА СПЕЦИФИЧЕН РИСК В СЕКЮРИТИЗАЦИИ

MKR SA SEC

20

C 20.00

ПАЗАРЕН РИСК: СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД ЗА СПЕЦИФИЧЕН РИСК В ПОРТФЕЙЛА ЗА КОРЕЛАЦИОННО ТЪРГУВАНЕ

MKR SA CTP

21

C 21.00

ПАЗАРЕН РИСК: СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД ЗА РИСК ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЗИЦИИТЕ В КАПИТАЛОВИ ИНСТРУМЕНТИ

MKR SA EQU

22

C 22.00

ПАЗАРЕН РИСК: СТАНДАРТИЗИРАНИ ПОДХОДИ ЗА ВАЛУТЕН РИСК

MKR SA FX

23

C 23.00

ПАЗАРЕН РИСК: СТАНДАРТИЗИРАНИ ПОДХОДИ ЗА СТОКИ

MKR SA COM

24

C 24.00

ВЪТРЕШНИ МОДЕЛИ ЗА ПАЗАРЕН РИСК

MKR IM

25

C 25.00

РИСК ОТ КОРЕКЦИЯ НА КРЕДИТНАТА ОЦЕНКА

CVA

 

 

ПРУДЕНЦИАЛНА ОЦЕНКА

MKR

32.1

C 32.01

ПРУДЕНЦИАЛНА ОЦЕНКА: СПРАВЕДЛИВА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ И ПАСИВИТЕ

PRUVAL 1

32.2

C 32.02

ПРУДЕНЦИАЛНА ОЦЕНКА: ОСНОВЕН ПОДХОД

PRUVAL 2

32.3

C 32.03

ПРУДЕНЦИАЛНА ОЦЕНКА: ДОПЪЛНИТЕЛНА КОРЕКЦИЯ НА ОЦЕНКАТА, СВЪРЗАНА С ПРОИЗТИЧАЩИЯ ОТ МОДЕЛА РИСК

PRUVAL 3

32.4

C 32.04

ПРУДЕНЦИАЛНА ОЦЕНКА: ДОПЪЛНИТЕЛНА КОРЕКЦИЯ НА ОЦЕНКАТА, СВЪРЗАНА С КОНЦЕНТРИРАНИТЕ ПОЗИЦИИ

PRUVAL 4

 

 

ЕКСПОЗИЦИИ КЪМ СЕКТОР „ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ“

MKR

33

C 33.00

ЕКСПОЗИЦИИ КЪМ СЕКТОР „ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ“ ПО ДЪРЖАВА НА КОНТРАГЕНТА

GOV


C 01.00 — СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА (CA1)

Редове

Позиция

Размер

010

1

СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА

 

015

1.1

КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД

 

020

1.1.1

БАЗОВ СОБСТВЕН КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД

 

030

1.1.1.1

Капиталови инструменти, допустими като базов собствен капитал от първи ред

 

040

1.1.1.1.1

Внесени капиталови инструменти

 

045

1.1.1.1.1*

От които: капиталови инструменти, записани от публични органи в извънредни ситуации

 

050

1.1.1.1.2*

Поясняваща позиция: недопустими капиталови инструменти

 

060

1.1.1.1.3

Премийни резерви

 

070

1.1.1.1.4

(-) Собствени инструменти на базовия собствен капитал от първи ред

 

080

1.1.1.1.4.1

(-) Преки позиции в инструменти на базовия собствен капитал от първи ред

 

090

1.1.1.1.4.2

(-) Непреки позиции в инструменти на базовия собствен капитал от първи ред

 

091

1.1.1.1.4.3

(-) Синтетични позиции в инструменти на базовия собствен капитал от първи ред

 

092

1.1.1.1.5

(-) Ефективни или условни задължения за закупуване на собствени инструменти на базовия собствен капитал от първи ред

 

130

1.1.1.2

Неразпределена печалба

 

140

1.1.1.2.1

Неразпределена печалба от предходни години

 

150

1.1.1.2.2

Допустима печалба или загуба

 

160

1.1.1.2.2.1

Печалба или загуба, относима към собствениците на предприятието майка

 

170

1.1.1.2.2.2

(-) Недопустима част от междинната или годишната печалба

 

180

1.1.1.3

Натрупан друг всеобхватен доход

 

200

1.1.1.4

Други резерви

 

210

1.1.1.5

Фонд за покриване на общия банков риск

 

220

1.1.1.6

Преходни корекции поради унаследяване на капиталови инструменти на базовия собствен капитал от първи ред

 

230

1.1.1.7

Малцинствено участие, признато в базовия собствен капитал от първи ред

 

240

1.1.1.8

Преходни корекции поради допълнителни малцинствени участия

 

250

1.1.1.9

Корекции на базовия собствен капитал от първи ред поради пруденциални филтри

 

260

1.1.1.9.1

(-) Увеличение на собствения капитал, произтичащо от секюритизирани активи

 

270

1.1.1.9.2

Резерв от хеджиране на парични потоци

 

280

1.1.1.9.3

Кумулативна печалба или загуба поради промени в собствения кредитен риск, свързан с оценяваните по справедлива стойност пасиви

 

285

1.1.1.9.4

Печалби и загуби от преоценка по справедлива стойност, произтичащи от собствения кредитен риск на институцията, свързан с дериватните пасиви

 

290

1.1.1.9.5

(-) Корекции на стойността поради изискванията за пруденциална оценка

 

300

1.1.1.10

(-) Репутация

 

310

1.1.1.10.1

(-) Репутация, осчетоводена като нематериален актив

 

320

1.1.1.10.2

(-) Репутация, включена при оценката на значителните инвестиции

 

330

1.1.1.10.3

Отсрочени данъчни пасиви, свързани с репутацията

 

340

1.1.1.11

(-) Други нематериални активи

 

350

1.1.1.11.1

(-) Други нематериални активи преди приспадане на отсрочените данъчни пасиви

 

360

1.1.1.11.2

Отсрочени данъчни пасиви, свързани с други нематериални активи

 

370

1.1.1.12

(-) Отсрочени данъчни активи, които зависят от размера на бъдещата печалба и не се дължат на временни разлики, нетно от свързаните данъчни пасиви

 

380

1.1.1.13

(-) Недостатъчни корекции за кредитен риск спрямо очакваните загуби при вътрешнорейтинговия подход

 

390

1.1.1.14

(-) Активи на пенсионен фонд с предварително определен размер на пенсията

 

400

1.1.1.14.1

(-) Активи на пенсионен фонд с предварително определен размер на пенсията

 

410

1.1.1.14.2

Отсрочени данъчни пасиви, свързани с активите на пенсионен фонд с предварително определен размер на пенсията

 

420

1.1.1.14.3

Активите на пенсионен фонд с предварително определен размер на пенсията, които институцията може да използва без ограничение

 

430

1.1.1.15

(-) Реципрочни кръстосани позиции в базовия собствен капитал от първи ред

 

440

1.1.1.16

(-) Превишение на сумата, която се приспада от елементите на допълнителния капитал от първи ред, над допълнителния капитал от първи ред

 

450

1.1.1.17

(-) Квалифицирани дялови участия извън финансовия сектор, за които като алтернатива може да се прилага рисково тегло 1 250  %

 

460

1.1.1.18

(-) Секюритизиращи позиции, за които като алтернатива може да се прилага рисково тегло 1 250  %

 

470

1.1.1.19

(-) Свободни доставки, за които като алтернатива може да се прилага рисково тегло 1 250  %

 

471

1.1.1.20

(-) Позиции в съвкупност от активи, за които институцията не може да определи рисковото тегло чрез вътрешнорейтинговия подход и за които като алтернатива може да се прилага рисково тегло 1 250  %

 

472

1.1.1.21

(-) Експозиции към капиталови инструменти при подхода на вътрешните модели, за които като алтернатива може да се прилага рисково тегло 1 250  %

 

480

1.1.1.22

(-) Инструменти на базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции

 

490

1.1.1.23

(-) Подлежащи на приспадане отсрочени данъчни активи, които се основават на бъдеща печалба и произтичат от временни разлики

 

500

1.1.1.24

(-) Инструменти на базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции

 

510

1.1.1.25

(-) Сума, надхвърляща прага от 17,65 %

 

520

1.1.1.26

Други преходни корекции на базовия собствен капитал от първи ред

 

524

1.1.1.27

(-) Допълнителни приспадания от базовия собствен капитал от първи ред поради член 3 от РКИ

 

529

1.1.1.28

Елементи на — или приспадания от — базовия собствен капитал от първи ред — други

 

530

1.1.2

ДОПЪЛНИТЕЛЕН КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД

 

540

1.1.2.1

Капиталови инструменти, допустими като допълнителен капитал от първи ред

 

550

1.1.2.1.1

Внесени капиталови инструменти

 

560

1.1.2.1.2*

Поясняваща позиция: недопустими капиталови инструменти

 

570

1.1.2.1.3

Премийни резерви

 

580

1.1.2.1.4

(-) Собствени инструменти на допълнителния капитал от първи ред

 

590

1.1.2.1.4.1

(-) Преки позиции в инструменти на допълнителния капитал от първи ред

 

620

1.1.2.1.4.2

(-) Непреки позиции в инструменти на допълнителния капитал от първи ред

 

621

1.1.2.1.4.3

(-) Синтетични позиции в инструменти на допълнителния капитал от първи ред

 

622

1.1.2.1.5

(-) Ефективни или условни задължения за закупуване на собствени инструменти на допълнителния капитал от първи ред

 

660

1.1.2.2

Преходни корекции, дължащи се на унаследяване на капиталови инструменти на допълнителния капитал от първи ред

 

670

1.1.2.3

Емитирани от дъщерни предприятия инструменти, признати в допълнителния капитал от първи ред

 

680

1.1.2.4

Преходни корекции, дължащи се на допълнително признаване на инструменти, емитирани от дъщерни предприятия, в допълнителния капитал от първи ред

 

690

1.1.2.5

(-) Реципрочни кръстосани позиции в допълнителния капитал от първи ред

 

700

1.1.2.6

(-) Инструменти на допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции

 

710

1.1.2.7

(-) Инструменти на допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции

 

720

1.1.2.8

(-) Превишение на сумата, която се приспада от елементите на капитала от втори ред, над капитала от втори ред

 

730

1.1.2.9

Други преходни корекции на допълнителния капитал от първи ред

 

740

1.1.2.10

Превишение на сумата, която се приспада от елементите на допълнителния капитал от първи ред, над допълнителния капитал от първи ред (приспада се от базовия собствен капитал от първи ред)

 

744

1.1.2.11

(-) Допълнителни приспадания от допълнителния капитал от първи ред поради член 3 от РКИ

 

748

1.1.2.12

Елементи на — или приспадания от — допълнителния капитал от първи ред — други

 

750

1.2

КАПИТАЛ ОТ ВТОРИ РЕД

 

760

1.2.1

Капиталови инструменти и подчинени заеми, допустими като капитал от втори ред

 

770

1.2.1.1

Внесени капиталови инструменти и подчинени заеми

 

780

1.2.1.2*

Поясняваща позиция: Недопустими капиталови инструменти и подчинени заеми

 

790

1.2.1.3

Премийни резерви

 

800

1.2.1.4

(-) Собствени инструменти на капитала от втори ред

 

810

1.2.1.4.1

(-) Преки позиции в инструменти на капитала от втори ред

 

840

1.2.1.4.2

(-) Непреки позиции в инструменти на капитала от втори ред

 

841

1.2.1.4.3

(-) Синтетични позиции в инструменти на капитала от втори ред

 

842

1.2.1.5

(-) Ефективни или условни задължения за закупуване на собствени инструменти на капитала от втори ред

 

880

1.2.2

Преходни корекции поради унаследяване на инструменти на капитала от втори ред и на подчинени заеми

 

890

1.2.3

Емитирани от дъщерни предприятия инструменти, признати в капитала от втори ред

 

900

1.2.4

Преходни корекции поради допълнително признаване на инструменти на капитала от втори ред, емитирани от дъщерни предприятия

 

910

1.2.5

Превишение на провизиите над допустимите очаквани загуби — по вътрешнорейтинговия подход

 

920

1.2.6

Корекции за общ кредитен риск по стандартизирания подход

 

930

1.2.7

(-) Реципрочни кръстосани позиции в капитала от втори ред

 

940

1.2.8

(-) Инструменти на капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции

 

950

1.2.9

(-) Инструменти на капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции

 

960

1.2.10

Други преходни корекции на капитала от втори ред

 

970

1.2.11

Превишение на сумата, която се приспада от елементите на капитала от втори ред, над капитала от втори ред (приспада се от допълнителния капитал от първи ред)

 

974

1.2.12

(-) Допълнителни приспадания от капитала от втори ред поради член 3 от РКИ

 

978

1.2.13

Елементи на — или приспадания от — капитала от втори ред — други

 


C 02.00 — КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ (CA2)

Редове

Елемент

Обозначение

Размер

010

1

ОБЩА РИСКОВА ЕКСПОЗИЦИЯ

 

020

1*

в т.ч.: Инвестиционни посредници по член 95, параграф 2 и член 98 от РКИ

 

030

1**

в т.ч.: Инвестиционни посредници по член 96, параграф 2 и член 97 от РКИ

 

040

1.1

РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИ ЕКСПОЗИЦИИ ЗА КРЕДИТЕН РИСК, КРЕДИТЕН РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА И РИСК ОТ РАЗСЕЙВАНЕ, КАКТО И СВОБОДНИ ДОСТАВКИ

 

050

1.1.1

Стандартизиран подход

 

060

1.1.1.1

Класове експозиции при стандартизирания подход с изключение на секюритизиращи позиции

 

070

1.1.1.1.01

Централни правителства или централни банки

 

080

1.1.1.1.02

Регионални правителства или местни органи на властта

 

090

1.1.1.1.03

Субекти от публичния сектор

 

100

1.1.1.1.04

Многостранни банки за развитие

 

110

1.1.1.1.05

Международни организации

 

120

1.1.1.1.06

Институции

 

130

1.1.1.1.07

Предприятия

 

140

1.1.1.1.08

Експозиции на дребно

 

150

1.1.1.1.09

Обезпечени с ипотеки върху недвижими имоти

 

160

1.1.1.1.10

Експозиции в неизпълнение

 

170

1.1.1.1.11

Високорискови експозиции

 

180

1.1.1.1.12

Покрити облигации

 

190

1.1.1.1.13

Вземания към институции и предприятия с краткосрочна кредитна оценка

 

200

1.1.1.1.14

Експозиции към предприятия за колективно инвестиране

 

210

1.1.1.1.15

Експозиции към капиталови инструменти

 

211

1.1.1.1.16

Други позиции

 

220

1.1.1.2

Секюритизиращи позиции при стандартизирания подход

 

230

1.1.1.2*

в т.ч.: пресекюритизация

 

240

1.1.2

Вътрешнорейтингов подход

 

250

1.1.2.1

Вътрешнорейтингови подходи, когато не са използвани нито собствени оценки за загуба при неизпълнение (LGD), нито конверсионни коефициенти

 

260

1.1.2.1.01

Централни правителства и централни банки

 

270

1.1.2.1.02

Институции

 

280

1.1.2.1.03

Предприятия — МСП

 

290

1.1.2.1.04

Предприятия — Специализирано кредитиране

 

300

1.1.2.1.05

Предприятия — Други

 

310

1.1.2.2

Вътрешнорейтингови подходи, когато се използват собствени оценки за загуба при неизпълнение и/или конверсионни коефициенти

 

320

1.1.2.2.01

Централни правителства и централни банки

 

330

1.1.2.2.02

Институции

 

340

1.1.2.2.03

Предприятия — МСП

 

350

1.1.2.2.04

Предприятия — Специализирано кредитиране

 

360

1.1.2.2.05

Предприятия — Други

 

370

1.1.2.2.06

Експозиции на дребно — обезпечени с недвижими имоти на МСП

 

380

1.1.2.2.07

Експозиции на дребно — обезпечени с недвижими имоти на субекти, различни от МСП

 

390

1.1.2.2.08

Експозиции на дребно — признати револвиращи

 

400

1.1.2.2.09

Експозиции на дребно — други МСП

 

410

1.1.2.2.10

Експозиции на дребно — други, различни от МСП

 

420

1.1.2.3

Експозиции към капиталови инструменти - по вътрешнорейтинговия подход

 

430

1.1.2.4

Секюритизиращи позиции по вътрешнорейтинговия подход

 

440

1.1.2.4*

в т.ч.: пресекюритизация

 

450

1.1.2.5

Други активи, които нямат характер на кредитни задължения

 

460

1.1.3

Размер на рисковата експозиция за вноските в гаранционния фонд на централен контрагент

 

490

1.2

ОБЩА РИСКОВА ЕКСПОЗИЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЕТЪЛМЕНТА/ДОСТАВКАТА

 

500

1.2.1

Риск във връзка със сетълмента/доставката при банковия портфейл

 

510

1.2.2

Риск във връзка със сетълмента/доставката при търговския портфейл

 

520

1.3

ОБЩА РИСКОВА ЕКСПОЗИЦИЯ ЗА ПОЗИЦИОНЕН, ВАЛУТЕН И СТОКОВ РИСК

 

530

1.3.1

Размер на рисковата експозиция за позиционен, валутен и стоков риск по стандартизираните подходи

 

540

1.3.1.1

Търгувани дългови инструменти

 

550

1.3.1.2

Капиталови инструменти

 

555

1.3.1.3

Специфичен подход за риск във връзка с позициите в предприятия за колективно инвестиране (ПКИ)

 

556

1.3.1.3*

Поясняваща позиция: ПКИ, инвестирали изключително в търгувани дългови инструменти

 

557

1.3.1.3**

Поясняваща позиция: ПКИ, инвестирали изключително в капиталови инструменти или в смесени инструменти

 

560

1.3.1.4

Валутни сделки

 

570

1.3.1.5

Стоки

 

580

1.3.2

Размер на рисковата експозиция за валутен и стоков риск по подхода на вътрешните модели

 

590

1.4

ОБЩА РИСКОВА ЕКСПОЗИЦИЯ ЗА ОПЕРАЦИОНЕН РИСК (OpR)

 

600

1.4.1

Подход на базисния индикатор (BIA) за операционен риск

 

610

1.4.2

Стандартизиран (STA)/ Алтернативен стандартизиран подход (ASA) за операционен риск

 

620

1.4.3

Усъвършенствани подходи (AMA) за измерване на операционния риск

 

630

1.5

РАЗМЕР НА ДОПЪЛНИТЕЛНАТА РИСКОВА ЕКСПОЗИЦИЯ, ДЪЛЖАЩА СЕ НА РЕЖИЙНИТЕ РАЗХОДИ

 

640

1.6

ОБЩА РИСКОВА ЕКСПОЗИЦИЯ ЗА КОРЕКЦИЯ НА КРЕДИТНАТА ОЦЕНКА

 

650

1.6.1

Усъвършенстван подход

 

660

1.6.2

Стандартизиран метод

 

670

1.6.3

Въз основа на метода на първоначалната експозиция

 

680

1.7

ОБЩА РИСКОВА ЕКСПОЗИЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ГОЛЕМИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ В ТЪРГОВСКИЯ ПОРТФЕЙЛ

 

690

1.8

ДРУГИ РИСКОВИ ЕКСПОЗИЦИИ

 

710

1.8.2

в т.ч.: допълнителни по-строги пруденциални изисквания въз основа на член 458

 

720

1.8.2*

в т.ч.: изисквания за големи експозиции

 

730

1.8.2**

в т.ч.: поради променени рискови тегла за установяване на съмнително високи цени на активите в сектора на жилищните и търговските имоти

 

740

1.8.2***

в т.ч.: поради експозиции в рамките на финансовия сектор

 

750

1.8.3

в т.ч.: допълнителни по-строги пруденциални изисквания въз основа на член 459

 

760

1.8.4

в т.ч.: допълнителни рискови експозиции поради член 3 от РКИ

 

770

1.8.5

в т.ч.: рисково претеглени експозиции за кредитен риск: секюритизиращи позиции (изменена нормативна уредба на секюритизациите)

 

780

1.8.5.1

Вътрешнорейтингов подход при секюритизация

 

790

1.8.5.1.1

Секюритизации, недопустими за диференцирано третиране на капитала

 

800

1.8.5.1.2

Критерии за ОПС секюритизации, допустими за диференцирано третиране на капитала

 

810

1.8.5.2

Стандартизиран подход при секюритизация

 

820

1.8.5.2.1

Секюритизации, недопустими за диференцирано третиране на капитала

 

830

1.8.5.2.2

Критерии за ОПС секюритизации, допустими за диференцирано третиране на капитала

 

840

1.8.5.3

Подход на външните рейтинги при секюритизация

 

850

1.8.5.3.1

Секюритизации, недопустими за диференцирано третиране на капитала

 

860

1.8.5.3.2

Критерии за ОПС секюритизации, допустими за диференцирано третиране на капитала

 

870

1.8.5.4

Подход на вътрешната оценка

 

880

1.8.5.4.1

Секюритизации, недопустими за диференцирано третиране на капитала

 

890

1.8.5.4.2

Критерии за ОПС секюритизации, допустими за диференцирано третиране на капитала

 

900

1.8.5.5

Други (рисково тегло (RW) = 1250%)

 

910

1.8.6

в т.ч.: обща рискова експозиция за операционен риск: търгувани дългови инструменти — специфичен риск при инструментите за секюритизация (изменена нормативна уредба на секюритизациите)

 

920

1.8.6.1

Вътрешнорейтингов подход при секюритизация

 

930

1.8.6.1.1

Секюритизации, недопустими за диференцирано третиране на капитала

 

940

1.8.6.1.2

Критерии за ОПС секюритизации, допустими за диференцирано третиране на капитала

 

950

1.8.6.2

Стандартизиран подход при секюритизация

 

960

1.8.6.2.1

Секюритизации, недопустими за диференцирано третиране на капитала

 

970

1.8.6.2.2

Критерии за ОПС секюритизации, допустими за диференцирано третиране на капитала

 

980

1.8.6.3

Подход на външните рейтинги при секюритизация

 

990

1.8.6.3.1

Секюритизации, недопустими за диференцирано третиране на капитала

 

1000

1.8.6.3.2

Критерии за ОПС секюритизации, допустими за диференцирано третиране на капитала

 

1010

1.8.6.4

Подход на вътрешната оценка

 

1020

1.8.6.4.1

Секюритизации, недопустими за диференцирано третиране на капитала

 

1030

1.8.6.4.2

Критерии за ОПС секюритизации, допустими за диференцирано третиране на капитала

 

1040

1.8.6.5

Други (рисково тегло (RW) = 1250%)

 


C 03.00 — КАПИТАЛОВИ ОТНОШЕНИЯ И РАЗМЕРИ НА КАПИТАЛА (CA3)

Редове

Елемент

Размер

010

1

Отношение на базовия собствен капитал от първи ред

 

020

2

Излишък(+)/Недостиг(–) на базов собствен капитал от първи ред

 

030

3

Отношение на капитала от първи ред

 

040

4

Излишък(+) / Недостиг(-) на капитал от първи ред

 

050

5

Отношение на общата капиталова адекватност

 

060

6

Излишък(+)/Недостиг(–) на общия капитал

 

Поясняващи позиции: Общо капиталово изискване въз основа на процеса на надзорен преглед и оценка (ОКИПНПО), съвкупно капиталово изискване (СКИ) и насоки по стълб 2 (НС2)

130

13

Отношение на ОКИПНПО

 

140

13*

ОКИПНПО: въз основа на базовия собствен капитал от първи ред

 

150

13**

ОКИПНПО: въз основа на капитала от първи ред

 

160

14

Отношение на СКИ

 

170

14*

СКИ: въз основа на базовия собствен капитал от първи ред

 

180

14**

СКИ: въз основа на капитала от първи ред

 

190

15

СКИ и НС2

 

200

15*

СКИ и НС2: въз основа на базовия собствен капитал от първи ред

 

210

15**

СКИ и НС2: въз основа на капитала от първи ред

 


C 04.00 — ПОЯСНЯВАЩИ ПОЗИЦИИ (CA4)

Ред

Елемент

Колона

Отсрочени данъчни активи и пасиви

010

010

1

Общо отсрочени данъчни активи

 

020

1.1

Отсрочени данъчни активи, които не се основават на бъдеща печалба

 

030

1.2

Отсрочени данъчни активи, които се основават на бъдеща печалба и не произтичат от временни разлики

 

040

1.3

Отсрочени данъчни активи, които се основават на бъдеща печалба и произтичат от временни разлики

 

050

2

Общо отсрочени данъчни пасиви

 

060

2.1

Отсрочени данъчни пасиви, които не се приспадат от отсрочените данъчни активи, които се основават на бъдеща печалба

 

070

2.2

Отсрочени данъчни пасиви, които се приспадат от отсрочените данъчни активи, които се основават на бъдеща печалба

 

080

2.2.1

Подлежащи на приспадане отсрочени данъчни пасиви, свързани с отсрочени данъчни активи, които се основават на бъдеща печалба и не произтичат от временни разлики

 

090

2.2.2

Подлежащи на приспадане отсрочени данъчни пасиви, свързани с отсрочени данъчни активи, които се основават на бъдеща печалба и произтичат от временни разлики

 

093

2A

Надвнасяне на данъци и пренасяне на данъчни загуби от предходни периоди

 

096

2B

Отсрочени данъчни активи, за които се прилага рисково тегло 250 %

 

097

2C

Отсрочени данъчни активи, за които се прилага рисково тегло 0 %

 

Корекции за кредитен риск и очаквани загуби

100

3

Излишък (+) или недостиг (–) в корекциите за кредитен риск, допълнителните корекции на стойността и другите намаления на собствените средства за очаквани загуби от експозиции, които не са в неизпълнение — по вътрешнорейтинговия подход

 

110

3.1

Общо корекции за кредитен риск, допълнителни корекции на стойността и други намаления на собствените средства, които могат да бъдат включени в изчисляването на размера на очакваните загуби

 

120

3.1.1

Корекции за общ кредитен риск

 

130

3.1.2

Корекции за специфичен кредитен риск

 

131

3.1.3

Допълнителни корекции на стойността и други намаления на собствените средства

 

140

3.2

Общо допустими очаквани загуби

 

145

4

Излишък (+) или недостиг (-), при прилагане на вътрешнорейтинговия подход, на корекциите на очакваните загуби от експозиции в неизпълнение с оглед на специфичен кредитен риск

 

150

4.1

Корекции за специфичен кредитен риск и за позиции, които се третират по подобен начин

 

155

4.2

Общо допустими очаквани загуби

 

160

5

Рисково претеглени експозиции за изчисляване на тавана за превишението на провизията, допустима като капитал от втори ред

 

170

6

Общ размер на брутните провизии, допустими за включване в капитала от втори ред

 

180

7

Рисково претеглени експозиции за изчисляване на тавана на провизиите, допустими като капитал от втори ред

 

Прагове за приспадания от базовия собствен капитал от първи ред

190

8

Праг, който не подлежи на приспадане от позициите в предприятия от финансовия сектор, в които дадена институция няма значителни инвестиции

 

200

9

Праг от 10 % при базовия собствен капитал от първи ред

 

210

10

Праг от 17,65 % при базовия собствен капитал от първи ред

 

225

11.1

Допустим капитал за целите на квалифицирани дялови участия извън финансовия сектор

 

226

11.2

Допустим капитал за целите на големи експозиции

 

Инвестиции в капитала на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции

230

12

Позиции в базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции, нетно от късите позиции

 

240

12.1

Преки позиции в базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции

 

250

12.1.1

Брутни преки позиции в базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции

 

260

12.1.2

(-) Допуснато нетиране на къси позиции във връзка с горепосочените брутни преки позиции

 

270

12.2

Непреки позиции в базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции

 

280

12.2.1

Брутни непреки позиции в базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции

 

290

12.2.2

(-) Допуснато нетиране на къси позиции във връзка с горепосочените брутни непреки позиции

 

291

12.3

Синтетични позиции в базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции

 

292

12.3.1

Брутни синтетични позиции в базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции

 

293

12.3.2

(-) Допуснато нетиране на къси позиции във връзка с горепосочените брутни синтетични позиции

 

300

13

Позиции в допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции, нетно от късите позиции

 

310

13.1

Преки позиции в допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции

 

320

13.1.1

Брутни преки позиции в допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции

 

330

13.1.2

(-) Допуснато нетиране на къси позиции във връзка с горепосочените брутни преки позиции

 

340

13.2

Непреки позиции в допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции

 

350

13.2.1

Брутни непреки позиции в допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции

 

360

13.2.2

(-) Допуснато нетиране на къси позиции във връзка с горепосочените брутни непреки позиции

 

361

13.3

Синтетични позиции в допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции

 

362

13.3.1

Брутни синтетични позиции в допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции

 

363

13.3.2

(-) Допуснато нетиране на къси позиции във връзка с горепосочените брутни синтетични позиции

 

370

14

Позиции в капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции, нетно от късите позиции

 

380

14.1

Преки позиции в капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции

 

390

14.1.1

Брутни преки позиции в капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции

 

400

14.1.2

(-) Допуснато нетиране на къси позиции във връзка с горепосочените брутни преки позиции

 

410

14.2

Непреки позиции в капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции

 

420

14.2.1

Брутни непреки позиции в капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции

 

430

14.2.2

(-) Допуснато нетиране на къси позиции във връзка с горепосочените брутни непреки позиции

 

431

14.3

Синтетични позиции в капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции

 

432

14.3.1

Брутни синтетични позиции в капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции

 

433

14.3.2

(-) Допуснато нетиране на къси позиции във връзка с горепосочените брутни синтетични позиции

 

Инвестиции в капитала на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции

440

15

Позиции в базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции, нетно от късите позиции

 

450

15.1

Преки позиции в базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции

 

460

15.1.1

Брутни преки позиции в базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции

 

470

15.1.2

(-) Допуснато нетиране на къси позиции във връзка с горепосочените брутни преки позиции

 

480

15.2

Непреки позиции в базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции

 

490

15.2.1

Брутни непреки позиции в базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции

 

500

15.2.2

(-) Допуснато нетиране на къси позиции във връзка с горепосочените брутни непреки позиции

 

501

15.3

Синтетични позиции в базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции

 

502

15.3.1

Брутни синтетични позиции в базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции

 

503

15.3.2

(-) Допуснато нетиране на къси позиции във връзка с горепосочените брутни синтетични позиции

 

510

16

Позиции в допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции, нетно от късите позиции

 

520

16.1

Преки позиции в допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции

 

530

16.1.1

Брутни преки позиции в допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции

 

540

16.1.2

(-) Допуснато нетиране на къси позиции във връзка с горепосочените брутни преки позиции

 

550

16.2

Непреки позиции в допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции

 

560

16.2.1

Брутни непреки позиции в допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции

 

570

16.2.2

(-) Допуснато нетиране на къси позиции във връзка с горепосочените брутни непреки позиции

 

571

16.3

Синтетични позиции в допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции

 

572

16.3.1

Брутни синтетични позиции в допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции

 

573

16.3.2

(-) Допуснато нетиране на къси позиции във връзка с горепосочените брутни синтетични позиции

 

580

17

Позиции в капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции, нетно от късите позиции

 

590

17.1

Преки позиции в капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции

 

600

17.1.1

Брутни преки позиции в капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции

 

610

17.1.2

(-) Допуснато нетиране на къси позиции във връзка с горепосочените брутни преки позиции

 

620

17.2

Непреки позиции в капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции

 

630

17.2.1

Брутни непреки позиции в капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции

 

640

17.2.2

(-) Допуснато нетиране на къси позиции във връзка с горепосочените брутни непреки позиции

 

641

17.3

Синтетични позиции в капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции

 

642

17.3.1

Брутни синтетични позиции в капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции

 

643

17.3.2

(-) Допуснато нетиране на къси позиции във връзка с горепосочените брутни синтетични позиции

 

Общ размер на рисковите експозиции при позициите, които не се приспадат от съответната категория капитал:

650

18

Рисково претеглени експозиции при позициите в базовия собствен капитал от първи ред в предприятия от финансовия сектор, които не се приспадат от базовия собствен капитал от първи ред на институцията

 

660

19

Рисково претеглени експозиции при позициите в допълнителния капитал от първи ред в предприятия от финансовия сектор, които не се приспадат от допълнителния капитал от първи ред на институцията

 

670

20

Рисково претеглени експозиции при позициите в капитала от втори ред в предприятия от финансовия сектор, които не се приспадат от капитала от втори ред на институцията

 

Временно освобождаване от приспаданията от собствените средства

680

21

Позиции в инструменти на базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции, за които е предоставено временно освобождаване от разпоредбите

 

690

22

Позиции в инструменти на базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции, за които е предоставено временно освобождаване от разпоредбите

 

700

23

Позиции в инструменти на допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции, за които е предоставено временно освобождаване от разпоредбите

 

710

24

Позиции в инструменти на допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции, за които е предоставено временно освобождаване от разпоредбите

 

720

25

Позиции в инструменти на капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции, за които е предоставено временно освобождаване от разпоредбите

 

730

26

Позиции в инструменти на капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции, за които е предоставено временно освобождаване от разпоредбите

 

Капиталови буфери

740

27

Комбинирано изискване за буфер

 

750

 

Предпазен капиталов буфер

 

760

 

Предпазен буфер за установен на равнище държава членка макропруденциален или системен риск

 

770

 

Специфичен за институцията антицикличен капиталов буфер

 

780

 

Буфер за системен риск

 

800

 

Буфер за глобалните институции със системно значение

 

810

 

Буфер за други институции със системно значение

 

Изисквания по втори стълб

820

28

Капиталови изисквания във връзка с корекции по втори стълб

 

Допълнителна информация за инвестиционните посредници

830

29

Начален капитал

 

840

30

Собствени средства, базирани върху режийни разходи

 

Допълнителна информация за изчисляване на докладваните прагове

850

31

Външни първоначални експозиции

 

860

32

Общо първоначални експозиции

 

Минимален размер на собствените средства по Базел I

870

 

Корекции на общия размер на собствените средства

 

880

 

Собствени средства, коригирани изцяло с оглед на минималния размер на собствените средства по Базел I

 

890

 

Изисквания по Базел I за минимален размер на собствените средства

 

900

 

Изисквания по Базел I за минимален размер на собствените средства — алтернативен стандартизиран подход

 

910

 

Дефицит на общия капитал с оглед на изискванията по Базел I за минимален размер на собствените средства

 


C 05.01 — ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ (CA5.1)

 

Корекции на базовия собствен капитал от първи ред

Корекции на допълнителния капитал от първи ред

Корекции на капитала от втори ред

Корекции, включени в рисково претеглените активи

Поясняващи позиции

Приложим процент

Допустим размер, без да се взимат предвид преходните разпоредби

Код

Елемент

010

020

030

040

050

060

010

1

ОБЩО КОРЕКЦИИ

 

 

 

 

 

 

020

1.1

УНАСЛЕДЕНИ ИНСТРУМЕНТИ

връзка с {CA1;r220}

връзка с {CA1;r660}

връзка с {CA1;r880}

 

 

 

030

1.1.1

Унаследени инструменти: Инструменти, които представляват държавна помощ

 

 

 

 

 

 

040

1.1.1.1

Инструменти, определени като собствени средства съгласно Директива 2006/48/ЕО

 

 

 

 

 

 

050

1.1.1.2

Инструменти, емитирани от институции, които са регистрирани в държава членка, която изпълнява програма за икономическо преустройство

 

 

 

 

 

 

060

1.1.2

Инструменти, които не представляват държавна помощ

връзка с {CA5.2;r010;c060}

връзка с {CA5.2;r020;c060}

връзка с {CA5.2;r090;c060}

 

 

 

070

1.2

МАЛЦИНСТВЕНИ УЧАСТИЯ И ТЕХНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

връзка с {CA1;r240}

връзка с {CA1;r680}

връзка с {CA1;r900}

 

 

 

080

1.1.2

Капиталови инструменти и позиции, които не се определят като малцинствени участия

 

 

 

 

 

 

090

1.2.2

Временно признаване в консолидираните собствени средства на малцинствени участия

 

 

 

 

 

 

091

1.3.2

Временно признаване в консолидираните собствени средства на признатия допълнителен капитал от първи ред

 

 

 

 

 

 

092

1.4.2

Временно признаване в консолидираните собствени средства на признатия капитал от втори ред

 

 

 

 

 

 

100

1.3

ДРУГИ ПРЕХОДНИ КОРЕКЦИИ

връзка с {CA1;r520}

връзка с {CA1;r730}

връзка с {CA1;r960}

 

 

 

110

1.3.1

Нереализирани печалби и загуби

 

 

 

 

 

 

120

1.3.1.1

Нереализирани печалби

 

 

 

 

 

 

130

1.3.1.2

Нереализирани загуби

 

 

 

 

 

 

133

1.3.1.3.

Нереализирана печалба от експозиции към централни правителства, класифицирани в категорията „на разположение за продажба“ съгласно одобрения от ЕС МСС 39

 

 

 

 

 

 

136

1.3.1.4.

Нереализирана загуба от експозиции към централни правителства, класифицирани в категорията „на разположение за продажба“ съгласно одобрения от ЕС МСС 39

 

 

 

 

 

 

138

1.3.1.5.

Печалби и загуби от преоценка по справедлива стойност, произтичащи от собствения кредитен риск на институцията, свързан с дериватните пасиви

 

 

 

 

 

 

140

1.3.2

Приспадания

 

 

 

 

 

 

150

1.3.2.1

Загуби за текущата финансова година

 

 

 

 

 

 

160

1.3.2.2

Нематериални активи

 

 

 

 

 

 

170

1.3.2.3

Отсрочени данъчни активи, които се основават на бъдеща печалба и не произтичат от временни разлики

 

 

 

 

 

 

180

1.3.2.4

Недостиг на провизии за очаквани загуби — по вътрешнорейтинговия подход

 

 

 

 

 

 

190

1.3.2.5

Активи на пенсионен фонд с предварително определен размер на пенсията

 

 

 

 

 

 

194

1.3.2.5*

в т.ч.: Въвеждане на измененията съгласно МСС 19 – положителна позиция

 

 

 

 

 

 

198

1.3.2.5**

в т.ч.: Въвеждане на измененията съгласно МСС 19 – отрицателна позиция

 

 

 

 

 

 

200

1.3.2.6

Собствени инструменти

 

 

 

 

 

 

210

1.3.2.6.1

Собствени инструменти на базовия собствен капитал от първи ред

 

 

 

 

 

 

211

1.3.2.6.1**

в т.ч.: преки позиции

 

 

 

 

 

 

212

1.3.2.6.1*

в т.ч.: непреки позиции

 

 

 

 

 

 

220

1.3.2.6.2

Собствени инструменти на допълнителния капитал от първи ред

 

 

 

 

 

 

221

1.3.2.6.2**

в т.ч.: преки позиции

 

 

 

 

 

 

222

1.3.2.6.2*

в т.ч.: непреки позиции

 

 

 

 

 

 

230

1.3.2.6.3

Собствени инструменти на капитала от втори ред

 

 

 

 

 

 

231

1.3.2.6.3*

в т.ч.: преки позиции

 

 

 

 

 

 

232

1.3.2.6.3**

в т.ч.: непреки позиции

 

 

 

 

 

 

240

1.3.2.7

Реципрочни кръстосани позиции

 

 

 

 

 

 

250

1.3.2.7.1

Реципрочни кръстосани позиции в базовия собствен капитал от първи ред

 

 

 

 

 

 

260

1.3.2.7.1.1

Реципрочни кръстосани позиции в базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции

 

 

 

 

 

 

270

1.3.2.7.1.2

Реципрочни кръстосани позиции в базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции

 

 

 

 

 

 

280

1.3.2.7.2

Реципрочни кръстосани позиции в допълнителния капитал от първи ред

 

 

 

 

 

 

290

1.3.2.7.2.1

Реципрочни кръстосани позиции в допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции

 

 

 

 

 

 

300

1.3.2.7.2.2

Реципрочни кръстосани позиции в допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции

 

 

 

 

 

 

310

1.3.2.7.3

Реципрочни кръстосани позиции в капитала от втори ред

 

 

 

 

 

 

320

1.3.2.7.3.1

Реципрочни кръстосани позиции в капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции

 

 

 

 

 

 

330

1.3.2.7.3.2

Реципрочни кръстосани позиции в капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции

 

 

 

 

 

 

340

1.3.2.8

Инструменти на собствените средства на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции

 

 

 

 

 

 

350

1.3.2.8.1

Инструменти на базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции

 

 

 

 

 

 

360

1.3.2.8.2

Инструменти на допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции

 

 

 

 

 

 

370

1.3.2.8.3

Инструменти на капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията няма значителни инвестиции

 

 

 

 

 

 

380

1.3.2.9

Отсрочени данъчни активи, които се основават на бъдеща печалба и произтичат от временни разлики и инструменти на базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции

 

 

 

 

 

 

385

1.3.2.9a

Отсрочени данъчни активи, които се основават на бъдеща печалба и произтичат от временни разлики

 

 

 

 

 

 

390

1.3.2.10

Инструменти на собствените средства на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции

 

 

 

 

 

 

400

1.3.2.10.1

Инструменти на базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции

 

 

 

 

 

 

410

1.3.2.10.2

Инструменти на допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции

 

 

 

 

 

 

420

1.3.2.10.3

Инструменти на капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, в които институцията има значителни инвестиции

 

 

 

 

 

 

425

1.3.2.11

Освобождаване от приспадане от позициите на базовия собствен капитал от първи ред на дялово участие в застрахователни дружества

 

 

 

 

 

 

430

1.3.3

Допълнителни филтри и приспадания

 

 

 

 

 

 

440

1.3.4

Корекции, дължащи се на преходни разпоредби на МСФО 9

 

 

 

 

 

 


C 05.02 - УНАСЛЕДЕНИ ИНСТРУМЕНТИ: ИНСТРУМЕНТИ, КОИТО НЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТ ДЪРЖАВНА ПОМОЩ (CA5.2)

CA 5.2 Унаследени инструменти: Инструменти, които не представляват държавна помощ

Сумата на инструментите плюс свързаните с тях премийни резерви

Основа за изчисляване на максималната пределна стойност

Приложим процент

Пределна стойност

(-) Сума, която превишава пределната стойност за признаване на унаследяване

Общ размер на унаследената сума

Код

Позиция

010

020

030

040

050

060

010

1.

Допустими инструменти по силата на член 57, буква а) от Директива 2006/48/ЕО

 

 

 

 

 

връзка с {CA5.1;r060; c010)

020

2.

Допустими инструменти по силата на член 57, буква ва) и член 154, параграфи 8 и 9 от Директива 2006/48/ЕО, при условие че е спазено ограничението в член 489

 

 

 

 

 

връзка с {CA5.1;r060; c020)

030

2.1

Общо инструменти без кол опция или стимул за обратно изкупуване

 

 

 

 

 

 

040

2.2.

Унаследени инструменти с кол опция и стимул за обратно изкупуване

 

 

 

 

 

 

050

2.2.1

Инструменти с кол опция с възможност да бъде упражнена след датата на докладване, които след датата на ефективния падеж отговарят на условията в член 52 от РКИ

 

 

 

 

 

 

060

2.2.2

Инструменти с кол опция с възможност да бъде упражнена след датата на докладване, които след датата на ефективния падеж не отговарят на условията в член 52 от РКИ

 

 

 

 

 

 

070

2.2.3

Инструменти с кол опция с възможност да бъде упражнена преди или на 20 юли 2011 г., които след датата на ефективния падеж не отговарят на условията в член 52 от РКИ

 

 

 

 

 

 

080

2.3

Унаследени инструменти на базовия собствен капитал от първи ред, надхвърлящи ограничението

 

 

 

 

 

 

090

3

Допустими елементи по силата на член 57, букви д), е), ж) или з) от Директива 2006/48/ЕО, при условие че е спазено ограничението в член 490

 

 

 

 

 

връзка с {CA5.1;r060; c030)

100

3.1

Общо елементи без стимул за обратно изкупуване

 

 

 

 

 

 

110

3.2

Унаследени елементи със стимул за обратно изкупуване

 

 

 

 

 

 

120

3.2.1

Позиции с кол опция, която може да бъде упражнена след датата на докладване, и които след датата на ефективния падеж отговарят на условията в член 63 от РКИ

 

 

 

 

 

 

130

3.2.2

Позиции с кол опция, която може да бъде упражнена след датата на докладване, и които след датата на ефективния падеж не отговарят на условията в член 63 от РКИ

 

 

 

 

 

 

140

3.3.2

Позиции с кол опция с възможност да бъде упражнена преди или на 20 юли 2011 г., които след датата на ефективния падеж не отговарят на условията в член 63 от РКИ

 

 

 

 

 

 

150

3.3

Унаследени инструменти на допълнителния капитал от първи ред, надхвърлящи ограничението

 

 

 

 

 

 


C 06.01 – ГРУПОВА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ: ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВЪРЗАНИТЕ ИНСТИТУЦИИ - ОБЩО (GS TOTAL)

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИНОСА НА ДРУЖЕСТВАТА КЪМ ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА НА ГРУПАТА

КАПИТАЛОВИ БУФЕРИ

ОБЩА РИСКОВА ЕКСПОЗИЦИЯ

 

ПРИЗНАТИ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА, ВКЛЮЧЕНИ В КОНСОЛИДИРАНИТЕ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА

 

КОНСОЛИДИРАНИ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА

 

КОМБИНИРАНО ИЗИСКВАНЕ ЗА БУФЕР

 

КРЕДИТЕН РИСК; КРЕДИТЕН РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА; РИСК ОТ РАЗСЕЙВАНЕ, СВОБОДНИ ДОСТАВКИ И РИСК ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЕТЪЛМЕНТА/ДОСТАВКАТА

ПОЗИЦИОНЕН, ВАЛУТЕН И СТОКОВ РИСК

ОПЕРАЦИОНЕН РИСК

ДРУГИ РИСКОВИ ЕКСПОЗИЦИИ

ИНСТРУМЕНТИ НА ПРИЗНАТИЯ КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД, ВКЛЮЧЕНИ В КОНСОЛИДИРАНИЯ КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД

 

ИНСТРУМЕНТИ НА ПРИЗНАТИТЕ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА, ВКЛЮЧЕНИ В КОНСОЛИДИРАНИЯ КАПИТАЛ ОТ ВТОРИ РЕД

ПОЯСНЯВАЩА ПОЗИЦИЯ: РЕПУТАЦИЯ (-) / (+) ОТРИЦАТЕЛНА РЕПУТАЦИЯ

В Т.Ч.: БАЗОВ СОБСТВЕН КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД

В Т.Ч.: ДОПЪЛНИТЕЛЕН КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД

В Т.Ч.: УЧАСТИЕ В КОНСОЛИДИРАНИЯ РЕЗУЛТАТ

В Т.Ч.: (-) РЕПУТАЦИЯ / (+) ОТРИЦАТЕЛНА РЕПУТАЦИЯ

ПРЕДПАЗЕН КАПИТАЛОВ БУФЕР

СПЕЦИФИЧЕН ЗА ИНСТИТУЦИЯТА АНТИЦИКЛИЧЕН КАПИТАЛОВ БУФЕР

ПРЕДПАЗЕН БУФЕР ЗА УСТАНОВЕН НА РАВНИЩЕ ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА МАКРОПРУДЕНЦИАЛЕН ИЛИ СИСТЕМЕН РИСК

БУФЕР ЗА СИСТЕМЕН РИСК

БУФЕР ЗА ГЛОБАЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ СЪС СИСТЕМНО ЗНАЧЕНИЕ

БУФЕР ЗА ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ СЪС СИСТЕМНО ЗНАЧЕНИЕ

МАЛЦИНСТВЕНИ УЧАСТИЯ, ВКЛЮЧЕНИ В КОНСОЛИДИРАНИЯ БАЗОВ СОБСТВЕН КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД

ИНСТРУМЕНТИ НА ПРИЗНАТИЯ КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД, ВКЛЮЧЕНИ В КОНСОЛИДИРАНИЯ ДОПЪЛНИТЕЛЕН КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

470

480

010

ОБЩО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 06.02 – ГРУПОВА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ: ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВЪРЗАНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (GS)

ДРУЖЕСТВА, ВКЛЮЧЕНИ В КОНСОЛИДАЦИЯТА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВАТА, ЗА КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИНОСА НА ДРУЖЕСТВАТА КЪМ ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА НА ГРУПАТА

КАПИТАЛОВИ БУФЕРИ

НАИМЕНОВЕНИЕ

КОД

ИКПС

ИНСТИТУЦИЯ ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ (ДА/НЕ)

КАТЕГОРИЯ ПРАВЕН СУБЕКТ

ОБХВАТ НА ДАННИТЕ: ИНДИВИДУАЛНО НАПЪЛНО КОНСОЛИДИРАНИ (SF) ИЛИ ИНДИВИДУАЛНО ЧАСТИЧНО КОНСОЛИДИРАНИ (SP)

КОД НА ДЪРЖАВАТА

ДЯЛ (%)

ОБЩА РИСКОВА ЕКСПОЗИЦИЯ

 

СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА

 

 

ОБЩА РИСКОВА ЕКСПОЗИЦИЯ

 

ПРИЗНАТИ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА, ВКЛЮЧЕНИ В КОНСОЛИДИРАНИТЕ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА

 

КОНСОЛИДИРАНИ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА

 

КОМБИНИРАНО ИЗИСКВАНЕ ЗА БУФЕР

 

КРЕДИТЕН РИСК; КРЕДИТЕН РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА; РИСК ОТ РАЗСЕЙВАНЕ, СВОБОДНИ ДОСТАВКИ И РИСК ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЕТЪЛМЕНТА/ДОСТАВКАТА

ПОЗИЦИОНЕН, ВАЛУТЕН И СТОКОВ РИСК

ОПЕРАЦИОНЕН РИСК

ДРУГИ РИСКОВИ ЕКСПОЗИЦИИ

 

ОБЩ РАЗМЕР НА КАПИТАЛА ОТ ПЪРВИ РЕД

 

 

КАПИТАЛ ОТ ВТОРИ РЕД

 

КРЕДИТЕН РИСК; КРЕДИТЕН РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА; РИСК ОТ РАЗСЕЙВАНЕ, СВОБОДНИ ДОСТАВКИ И РИСК ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЕТЪЛМЕНТА/ДОСТАВКАТА

ПОЗИЦИОНЕН, ВАЛУТЕН И СТОКОВ РИСК

ОПЕРАЦИОНЕН РИСК

ДРУГИ РИСКОВИ ЕКСПОЗИЦИИ

ИНСТРУМЕНТИ НА ПРИЗНАТИЯ КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД, ВКЛЮЧЕНИ В КОНСОЛИДИРАНИЯ КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД

 

ИНСТРУМЕНТИ НА ПРИЗНАТИТЕ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА, ВКЛЮЧЕНИ В КОНСОЛИДИРАНИЯ КАПИТАЛ ОТ ВТОРИ РЕД

ПОЯСНЯВАЩА ПОЗИЦИЯ: РЕПУТАЦИЯ (-) / (+) ОТРИЦАТЕЛНА РЕПУТАЦИЯ

В Т.Ч.: БАЗОВ СОБСТВЕН КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД

В Т.Ч.: ДОПЪЛНИТЕЛЕН КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД

В Т.Ч.: УЧАСТИЕ В КОНСОЛИДИРАНИЯ РЕЗУЛТАТ

В Т.Ч.: (-) РЕПУТАЦИЯ / (+) ОТРИЦАТЕЛНА РЕПУТАЦИЯ

ПРЕДПАЗЕН КАПИТАЛОВ БУФЕР

СПЕЦИФИЧЕН ЗА ИНСТИТУЦИЯТА АНТИЦИКЛИЧЕН КАПИТАЛОВ БУФЕР

ПРЕДПАЗЕН БУФЕР ЗА УСТАНОВЕН НА РАВНИЩЕ ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА МАКРОПРУДЕНЦИАЛЕН ИЛИ СИСТЕМЕН РИСК

БУФЕР ЗА СИСТЕМЕН РИСК

БУФЕР ЗА ГЛОБАЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ СЪС СИСТЕМНО ЗНАЧЕНИЕ

БУФЕР ЗА ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ СЪС СИСТЕМНО ЗНАЧЕНИЕ

 

БАЗОВ СОБСТВЕН КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД

 

ДОПЪЛНИТЕЛЕН КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД

 

МАЛЦИНСТВЕНИ УЧАСТИЯ, ВКЛЮЧЕНИ В КОНСОЛИДИРАНИЯ БАЗОВ СОБСТВЕН КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД

ИНСТРУМЕНТИ НА ПРИЗНАТИЯ КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД, ВКЛЮЧЕНИ В КОНСОЛИДИРАНИЯ ДОПЪЛНИТЕЛЕН КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД

В Т.Ч.: ПРИЗНАТИ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА

СВЪРЗАНИ ИНСТРУМЕНТИ НА СОБСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА, СВЪРЗАНИ НЕРАЗПРЕДЕЛЕНИ ПЕЧАЛБИ И ПРЕМИЙНИ РЕЗЕРВИ ОТ ЕМИСИИ

В Т.Ч.: ПРИЗНАТ КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД

СВЪРЗАНИ ИНСТРУМЕНТИ НА КАПИТАЛА ОТ ПЪРВИ РЕД, СВЪРЗАНИ НЕРАЗПРЕДЕЛЕНИ ПЕЧАЛБИ И ПРЕМИЙНИ РЕЗЕРВИ ОТ ЕМИСИИ

В Т.Ч.: МАЛЦИНСТВЕНИ УЧАСТИЯ

СВЪРЗАНИ ИНСТРУМЕНТИ НА СОБСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА, СВЪРЗАНИ НЕРАЗПРЕДЕЛЕНИ ПЕЧАЛБИ, ПРЕМИЙНИ РЕЗЕРВИ ОТ ЕМИСИИ И ДРУГИ РЕЗЕРВИ

В Т.Ч.: ПРИЗНАТ ДОПЪЛНИТЕЛЕН КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД

В Т.Ч.: ПРИЗНАТ КАПИТАЛ ОТ ВТОРИ РЕД

010

020

025

030

035

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

470

480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 07.00 – КРЕДИТЕН РИСК И КРЕДИТЕН РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА И СВОБОДНИ ДОСТАВКИ: СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД СПРЯМО КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ (CR SA)

Клас експозиции по стандартизирания подход

 

 

ПЪРВОНАЧАЛНА ЕКСПОЗИЦИЯ ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕТО НА КОНВЕРСИОННИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ

(-) КОРЕКЦИИ НА СТОЙНОСТТА И ПРОВИЗИИ, СВЪРЗАНИ С ПЪРВОНАЧАЛНАТА ЕКСПОЗИЦИЯ

ЕКСПОЗИЦИЯ, НЕТНО ОТ КОРЕКЦИИ НА СТОЙНОСТТА И ПРОВИЗИИ

МЕТОДИ ЗА РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК С ЕФЕКТ НА ЗАМЕСТВАНЕ ВЪРХУ ЕКСПОЗИЦИЯТА

НЕТНА ЕКСПОЗИЦИЯ СЛЕД ЕФЕКТА НА ЗАМЕСТВАНЕ ПОРАДИ РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК И ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕ НА КОНВЕРСИОННИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ

МЕТОДИ ЗА РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК, ЗАСЯГАЩИ РАЗМЕРА НА ЕКСПОЗИЦИЯТА: ОБЕЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА. РАЗШИРЕН МЕТОД ЗА ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ

НАПЪЛНО КОРИГИРАНА СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА (E*)

РАЗБИВКА НА НАПЪЛНО КОРИГИРАНАТА СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА НА ЗАДБАЛАНСОВИ ПОЗИЦИИ ПО КОНВЕРСИОННИ КОЕФИЦИЕНТИ

СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА

 

РАЗМЕР НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕ НА КОЕФИЦИЕНТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МСП

РАЗМЕР НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ СЛЕД ПРИЛАГАНЕ НА КОЕФИЦИЕНТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МСП

 

НЕОБЕЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА: КОРИГИРАНИ СТОЙНОСТИ (Ga)

ОБЕЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА

ЗАМЕСТВАНЕ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА ПОРАДИ РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК

КОРЕКЦИЯ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА ЗА ПРОМЕНЛИВОСТ

(-) ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ: КОРИГИРАНА СТОЙНОСТ (Cvam)

0 %

20 %

50 %

100 %

В Т.Ч.: ПРОИЗТИЧАЩА ОТ КРЕДИТНИЯ РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА

В Т.Ч.: С КРЕДИТНА ОЦЕНКА ОТ ИЗБРАНА АВКО

В Т.Ч.: С КРЕДИТНА ОЦЕНКА, ПОЛУЧЕНА ОТ ЦЕНТРАЛНО ПРАВИТЕЛСТВО

(-) ГАРАНЦИИ

(-) КРЕДИТНИ ДЕРИВАТИ

(-) ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ: ОПРОСТЕН МЕТОД

(-) ДРУГА ОБЕЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА

(-) ОБЩО ИЗХОДЯЩИ ПОТОЦИ

ОБЩО ВХОДЯЩИ ПОТОЦИ (+)

 

(-) ОТ КОИТО: КОРЕКЦИИ ЗА ПРОМЕНЛИВОСТ И ПАДЕЖ

010

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

215

220

230

240

010

ОБЩО ЕКСПОЗИЦИИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поле, свързано с CA

 

 

015

в т.ч.: Експозиции в неизпълнение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

в т.ч.: МСП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

в т.ч.: Експозиции, за които се прилага коефициент за подпомагане на МСП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

в т.ч.: Обезпечените с ипотека върху недвижими имоти – Жилищни имоти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

в т.ч.: Експозиции при постоянното частични използване на стандартизирания подход

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

в т.ч.: Експозиции по стандартизирания подход с предварително разрешение от надзорния орган за последователно прилагане на вътрешнорейтинговия подход

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗБИВКА НА ОБЩИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ ПО ВИДОВЕ ЕКСПОЗИЦИИ:

070

Балансови експозиции към кредитен риск

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Задбалансови експозиции към кредитен риск

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Експозиции към — или сделки, изложени на — кредитен риск от контрагента

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Сделки за финансиране с ценни книжа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

в т.ч.: обект на централизиран клиринг чрез КЦК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Деривати и сделки с удължен сетълмент

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

в т.ч.: обект на централизиран клиринг чрез КЦК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

От договорни споразумения за кръстосано нетиране на продукти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗБИВКА ПО РИСКОВИ ТЕГЛА НА ОБЩИЯ РАЗМЕР НА ЕКСПОЗИЦИИТЕ:

140

0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

2 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

4 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

35 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

50 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

70 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

75 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

150 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

370 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

1 250  %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

Други рискови тегла

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНЯВАЩИ ПОЗИЦИИ

290

Експозиции, обезпечени с ипотека върху търговски недвижими имоти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

Експозиции в неизпълнение, за които се прилага рисково тегло 100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

Експозиции, обезпечени с ипотеки върху жилищни имоти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

Експозиции в неизпълнение, за които се прилага рисково тегло 150 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 08.01 – КРЕДИТЕН РИСК И КРЕДИТЕН РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА И СВОБОДНИ ДОСТАВКИ: ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВ ПОХОД КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ (CR IRB 1)

Клас експозиции по вътрешнорейтинговия подход:

Собствени оценки за загуба при неизпълнение и/или конверсионни коефициенти:

 

ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВА СИСТЕМА

ПЪРВОНАЧАЛНА ЕКСПОЗИЦИЯ ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕТО НА КОНВЕРСИОННИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ

МЕТОДИ ЗА РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК С ЕФЕКТ НА ЗАМЕСТВАНЕ ВЪРХУ ЕКСПОЗИЦИЯТА

ЕКСПОЗИЦИЯ СЛЕД ЕФЕКТА НА ЗАМЕСТВАНЕ ПОРАДИ РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК И ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕ НА КОНВЕРСИОННИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ

 

СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА

 

МЕТОДИ ЗА РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК, ВЗЕТИ ПРЕДВИД ПРИ ОЦЕНЯВАНЕТО НА ЗАГУБАТА ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ТРЕТИРАНЕТО НА ДВОЙНО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

ПРИЛАГАНЕ НА ТРЕТИРАНЕ ПРИ ДВОЙНО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

СРЕДНО ПРЕТЕГЛЕНА ПО ЕКСПОЗИЦИИ ЗАГУБА ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ (LGD) (%)

СРЕДНОПРЕТЕГЛЕНА ПО ЕКСПОЗИЦИИ LGD (%) ЗА ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ФИНАНСОВИЯ СЕКТОР И НЕРЕГУЛИРАНИ ФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ

СРЕДНОПРЕТЕГЛЕНА ПО ЕКСПОЗИЦИИ СТОЙНОСТ НА ПАДЕЖА (ДНИ)

РАЗМЕР НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕ НА КОЕФИЦИЕНТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МСП

РАЗМЕР НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ СЛЕД ПРИЛАГАНЕ НА КОЕФИЦИЕНТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МСП

ПОЯСНЯВАЩИ ПОЗИЦИИ:

КРЕДИТНА ЗАЩИТА С ГАРАНЦИИ

(-) ДРУГА ОБЕЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА

ЗАМЕСТВАНЕ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА ПОРАДИ РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК

ИЗПОЛЗВАТ СЕ СОБСТВЕНИ ОЦЕНКИ ЗА LGD: КРЕДИТНА ЗАЩИТА С ГАРАНЦИИ

ОБЕЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА

КРЕДИТНА ЗАЩИТА С ГАРАНЦИИ

РАЗМЕР НА ОЧАКВАНАТА ЗАГУБА

(-) КОРЕКЦИИ НА СТОЙНОСТТА И ПРОВИЗИИ

БРОЙ ДЛЪЖНИЦИ

ВЕРОЯТНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, ОТНЕСЕНА КЪМ КАТЕГОРИЯТА ИЛИ ГРУПАТА ДЛЪЖНИЦИ (%)

 

В Т.Ч.: ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ФИНАНСОВИЯ СЕКТОР И НЕРЕГУЛИРАНИ ФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ

(-) ГАРАНЦИИ

(-) КРЕДИТНИ ДЕРИВАТИ

(-) ОБЩО ИЗХОДЯЩИ ПОТОЦИ

ОБЩО ВХОДЯЩИ ПОТОЦИ (+)

В Т.Ч.: ЗАДБАЛАНСОВИ ПОЗИЦИИ

В Т.Ч.: ЗАДБАЛАНСОВИ ПОЗИЦИИ

В Т.Ч.: ПРОИЗТИЧАЩА ОТ КРЕДИТНИЯ РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА

В Т.Ч.: ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ФИНАНСОВИЯ СЕКТОР И НЕРЕГУЛИРАНИ ФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ГАРАНЦИИ

КРЕДИТНИ ДЕРИВАТИ

ИЗПОЛЗВАТ СЕ СОБСТВЕНИ ОЦЕНКИ ЗА LGD: ДРУГА ОБЕЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА

ДОПУСТИМО ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ

ДРУГИ ДОПУСТИМИ ОБЕЗПЕЧЕНИЯ

 

В Т.Ч.: ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ФИНАНСОВИЯ СЕКТОР И НЕРЕГУЛИРАНИ ФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ДРУГИ ОБЕЗПЕЧЕНИЯ С ФИЗИЧЕСКИ АКТИВИ

ВЗЕМАНИЯ

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

255

260

270

280

290

300

010

ОБЩО ЕКСПОЗИЦИИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поле, свързано с CA

 

 

 

 

015

в т.ч.: Експозиции, за които се прилага коефициент за подпомагане на МСП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗБИВКА НА ОБЩИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ ПО ВИДОВЕ ЕКСПОЗИЦИИ:

020

Балансови позиции, изложени на кредитен риск;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Задбалансови позиции, изложени на кредитен риск

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Експозиции към — или сделки, изложени на — кредитен риск от контрагента

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Сделки за финансиране с ценни книжа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Деривати и сделки с удължен сетълмент

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

От договорни споразумения за кръстосано нетиране на продукти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

ЕКСПОЗИЦИИ ОТНЕСЕНИ КЪМ КАТЕГОРИИ ИЛИ ГРУПИ ДЛЪЖНИЦИ: ОБЩО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

РАЗГРАНИЧИТЕЛНИ КРИТЕРИИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО КРЕДИТИРАНЕ: ОБЩО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗБИВКА ПО РИСКОВИ ТЕГЛА НА ОБЩИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ СЪГЛАСНО РАЗГРАНИЧИТЕЛНИТЕ КРИТЕРИИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО КРЕДИТИРАНЕ:

090

РИСКОВО ТЕГЛО: 0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

50%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

70%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

в т.ч.: в категория 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

90%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

115%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

250%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

АЛТЕРНАТИВНО ТРЕТИРАНЕ: ОБЕЗПЕЧЕНИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

ЕКСПОЗИЦИИ ОТ СВОБОДНИ ДОСТАВКИ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА РИСКОВИ ТЕГЛА СЪГЛАСНО АЛТЕРНАТИВНОТО ТРЕТИРАНЕ ИЛИ 100 % И ДРУГИ ЕКСПОЗИЦИИ, ЗА КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ РИСКОВИ ТЕГЛА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

РИСК ОТ РАЗСЕЙВАНЕ: ОБЩО ЗАКУПЕНИ ВЗЕМАНИЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 08.02 — КРЕДИТ И КРЕДИТЕН РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА И СВОБОДНИ ДОСТАВКИ: ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВ ПОДХОД КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ: РАЗБИВКА ПО КАТЕГОРИИ ИЛИ ГРУПИ ДЛЪЖНИЦИ (CR IRB 2)

Клас експозиции по вътрешнорейтинговия подход:

Собствени оценки за загуба при неизпълнение и/или конверсионни коефициенти:

КАТЕГОРИЯ ДЛЪЖНИЦИ (ИДЕНТИФИКАТОР НА РЕДА)

ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВА СИСТЕМА

ПЪРВОНАЧАЛНА ЕКСПОЗИЦИЯ ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕТО НА КОНВЕРСИОННИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ

МЕТОДИ ЗА РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК С ЕФЕКТ НА ЗАМЕСТВАНЕ ВЪРХУ ЕКСПОЗИЦИЯТА

ЕКСПОЗИЦИЯ СЛЕД ЕФЕКТА НА ЗАМЕСТВАНЕ ПОРАДИ РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК И ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕ НА КОНВЕРСИОННИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ

 

СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА

 

МЕТОДИ ЗА РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК, ВЗЕТИ ПРЕДВИД ПРИ ОЦЕНЯВАНЕТО НА ЗАГУБАТА ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ТРЕТИРАНЕТО НА ДВОЙНО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

ПРИЛАГАНЕ НА ТРЕТИРАНЕ ПРИ ДВОЙНО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

СРЕДНО ПРЕТЕГЛЕНА ПО ЕКСПОЗИЦИИ ЗАГУБА ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ (LGD) (%)

СРЕДНОПРЕТЕГЛЕНА ПО ЕКСПОЗИЦИИ LGD (%) ЗА ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ФИНАНСОВИЯ СЕКТОР И НЕРЕГУЛИРАНИ ФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ

СРЕДНОПРЕТЕГЛЕНА ПО ЕКСПОЗИЦИИ СТОЙНОСТ НА ПАДЕЖА (ДНИ)

РАЗМЕР НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕ НА КОЕФИЦИЕНТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МСП

РАЗМЕР НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ СЛЕД ПРИЛАГАНЕ НА КОЕФИЦИЕНТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МСП

ПОЯСНЯВАЩИ ПОЗИЦИИ:

КРЕДИТНА ЗАЩИТА С ГАРАНЦИИ

(-) ДРУГА ОБЕЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА

ЗАМЕСТВАНЕ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА ПОРАДИ РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК

ИЗПОЛЗВАТ СЕ СОБСТВЕНИ ОЦЕНКИ ЗА LGD: КРЕДИТНА ЗАЩИТА С ГАРАНЦИИ

ОБЕЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА

КРЕДИТНА ЗАЩИТА С ГАРАНЦИИ

РАЗМЕР НА ОЧАКВАНАТА ЗАГУБА

(-) КОРЕКЦИИ НА СТОЙНОСТТА И ПРОВИЗИИ

БРОЙ ДЛЪЖНИЦИ

ВЕРОЯТНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, ОТНЕСЕНА КЪМ КАТЕГОРИЯТА ИЛИ ГРУПАТА ДЛЪЖНИЦИ (%)

 

В Т.Ч.: ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ФИНАНСОВИЯ СЕКТОР И НЕРЕГУЛИРАНИ ФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ

(-) ГАРАНЦИИ

(-) КРЕДИТНИ ДЕРИВАТИ

(-) ОБЩО ИЗХОДЯЩИ ПОТОЦИ

ОБЩО ВХОДЯЩИ ПОТОЦИ (+)

В Т.Ч.: ЗАДБАЛАНСОВИ ПОЗИЦИИ

В Т.Ч.: ЗАДБАЛАНСОВИ ПОЗИЦИИ

В Т.Ч.: ПРОИЗТИЧАЩА ОТ КРЕДИТНИЯ РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА

В Т.Ч.: ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ФИНАНСОВИЯ СЕКТОР И НЕРЕГУЛИРАНИ ФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ГАРАНЦИИ

КРЕДИТНИ ДЕРИВАТИ

ИЗПОЛЗВАТ СЕ СОБСТВЕНИ ОЦЕНКИ ЗА LGD: ДРУГА ОБЕЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА

ДОПУСТИМО ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ

ДРУГИ ДОПУСТИМИ ОБЕЗПЕЧЕНИЯ

 

В Т.Ч.: ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ФИНАНСОВИЯ СЕКТОР И НЕРЕГУЛИРАНИ ФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ДРУГИ ОБЕЗПЕЧЕНИЯ С ФИЗИЧЕСКИ АКТИВИ

ВЗЕМАНИЯ

005

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

255

260

270

280

290

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 09.01 – ГЕОГРАФСКА РАЗБИВКА НА ЕКСПОЗИЦИИТЕ ПО МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ НА ДЛЪЖНИКА: ЕКСПОЗИЦИИ ПО СТАНДАРТИЗИРАНИЯ ПОДХОД (CR GB 1)

Държава:

 

ПЪРВОНАЧАЛНА ЕКСПОЗИЦИЯ ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕТО НА КОНВЕРСИОННИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ

Наблюдавани нови неизпълнения за периода

Корекции за общ кредитен риск

Корекции за специфичен кредитен риск

Отписани задължения

Корекции на кредитен риск/отписвания за наблюдавани нови случаи на неизпълнение

СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА

РАЗМЕР НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕ НА КОЕФИЦИЕНТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МСП

РАЗМЕР НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ СЛЕД ПРИЛАГАНЕ НА КОЕФИЦИЕНТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МСП

 

Експозиции в неизпълнение

010

020

040

050

055

060

070

075

080

090

010

Централни правителства или централни банки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Регионални правителства или местни органи на властта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Субекти от публичния сектор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Многостранни банки за развитие

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Международни организации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Институции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Предприятия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

075

в т.ч.: МСП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Експозиции на дребно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

085

в т.ч.: МСП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Обезпечени с ипотеки върху недвижими имоти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

095

в т.ч.: МСП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Експозиции в неизпълнение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Високорискови експозиции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Покрити облигации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Вземания към институции и предприятия с краткосрочна кредитна оценка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Експозиции към предприятия за колективно инвестиране

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Експозиции към капиталови инструменти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Други експозиции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Общо експозиции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 09.02 – ГЕОГРАФСКА РАЗБИВКА НА ЕКСПОЗИЦИИ ПО МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ НА ДЛЪЖНИКА: ЕКСПОЗИЦИИ ПО ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВИЯ ПОДХОД (CR GB 2)

Държава:

 

ПЪРВОНАЧАЛНА ЕКСПОЗИЦИЯ ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕТО НА КОНВЕРСИОННИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ

Наблюдавани нови неизпълнения за периода

Корекции за общ кредитен риск

Корекции за специфичен кредитен риск

Отписване

Корекции на кредитен риск/отписвания за наблюдавани нови случаи на неизпълнение

ВЕРОЯТНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, ОТНЕСЕНА КЪМ КАТЕГОРИЯТА ИЛИ ГРУПАТА ДЛЪЖНИЦИ (%)

СРЕДНО ПРЕТЕГЛЕНА ПО ЕКСПОЗИЦИИ ЗАГУБА ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ (LGD) (%)

СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА

РАЗМЕР НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕ НА КОЕФИЦИЕНТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МСП

РАЗМЕР НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ СЛЕД ПРИЛАГАНЕ НА КОЕФИЦИЕНТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МСП

РАЗМЕР НА ОЧАКВАНАТА ЗАГУБА

 

в т.ч.: в неизпълнение

 

в т.ч.: в неизпълнение

 

в т.ч.: в неизпълнение

010

030

040

050

055

060

070

080

090

100

105

110

120

125

130

010

Централни правителства или централни банки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Институции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Предприятия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

042

От които: Специализирано кредитиране (с изключение на специализираното кредитиране, подлежащо на разграничителни критерии)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

045

От които: Специализирано кредитиране (подлежащо на разграничителни критерии)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

От които: МСП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Експозиции на дребно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Обезпечени с недвижими имоти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

МСП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Различни от МСП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Признати револвиращи