24.10.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 265/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/1595 НА КОМИСИЯТА

от 23 октомври 2018 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Разяснение 23 на Комитета за разяснения на международните стандарти за финансово отчитане

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г. за прилагането на международните счетоводни стандарти (1), и по-специално член 3, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията (2) бяха приети някои международни стандарти и разяснения, действащи към 15 октомври 2008 г.

(2)

На 7 юни 2017 г. Съветът по международни счетоводни стандарти (СМСС) издаде Разяснение 23 Несигурност при данъчното третиране на дохода на Комитета за разяснения на международните стандарти за финансово отчитане (КРМСФО 23). В КРМСФО 23 се определя как трябва да се отразява несигурността, когато се осчетоводяват данъците върху дохода.

(3)

Приемането на КРМСФО 23 предполага като логическо следствие изменения на Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 1, за да се осигури съгласуваност между международните счетоводни стандарти.

(4)

Допитването до Европейската консултативна група за финансова отчетност потвърждава, че КРМСФО 23 отговаря на критериите за приемане, изложени в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1606/2002.

(5)

Поради това Регламент (ЕО) № 1126/2008 следва да бъде съответно изменен.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Счетоводния регулаторен комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕО) № 1126/2008 се изменя, както следва:

а)

Добавя се Разяснение 23 Несигурност при данъчното третиране на дохода на Комитета за разяснения на международните стандарти за финансово отчитане (КРМСФО 23), съдържащо се в приложението към настоящия регламент;

б)

Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 1 се изменя съгласно КРМСФО 23, съдържащ се в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Дружествата прилагат измененията по член 1 най-късно от началната дата на своята първа финансова година, която започва на 1 януари 2019 г. или след тази дата.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 23 октомври 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 243, 11.9.2002 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 г. за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 320, 29.11.2008 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

КРМСФО РАЗЯСНЕНИЕ 23

НЕСИГУРНОСТ ПРИ ДАНЪЧНОТО ТРЕТИРАНЕ НА ДОХОДА

КРМСФО РАЗЯСНЕНИЕ 23

НЕСИГУРНОСТ ПРИ ДАНЪЧНОТО ТРЕТИРАНЕ НА ДОХОДА

ПРЕПРАТКИ

МСС 1 Представяне на финансови отчети

МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки

МСС 10 Събития след края на отчетния период

МСС 12 Данъци върху дохода

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1.

В МСС 12 Данъци върху дохода се определят изискванията за текущите и отсрочените данъчни активи и пасиви. Предприятията прилагат изискванията на МСС 12 въз основа на приложимите данъчни закони.

2.

Възможно е да не е ясно как данъчното законодателство се прилага спрямо дадена сделка или обстоятелство. Допустимостта на дадено данъчно третиране съгласно данъчното законодателство може да остане неизвестна до вземането на решение от съответния данъчен или съдебен орган на по-късен етап. Вследствие на това едно оспорване или разглеждане на дадено данъчно третиране от страна на данъчния орган може да засегне счетоводното отчитане от предприятието на текущ или отсрочен данъчен актив или пасив.

3.

В настоящото разяснение:

а)

„данъчно третиране“ е третиране, което дадено предприятие използва или планира да използва в декларациите си за данъка върху дохода;

б)

„данъчен орган“ е орган или органи, които решават дали данъчните третирания са допустими съгласно данъчното законодателство. Това може да бъде и съдебен орган.

в)

„несигурно данъчно третиране“ е данъчно третиране, за което не е сигурно дали ще бъде прието като допустимо съгласно данъчното законодателство от съответния данъчен орган. Например решението на предприятието да не подава декларация за данъка върху дохода в дадена данъчна юрисдикция или да не включва определен доход в облагаемата печалба е несигурно данъчно третиране, ако не е сигурно дали е допустимо съгласно данъчното законодателство.

ОБХВАТ

4.

С настоящото разяснение се обяснява как трябва да се прилагат изискванията за признаване и оценяване, съдържащи се в МСС 12, когато има несигурност по отношение на данъчното третиране на дохода. При такива обстоятелства предприятието признава и оценява своя текущ или отсрочен данъчен актив или пасив, като прилага изискванията на МСС 12 въз основа на облагаемата печалба (данъчната загуба), данъчните основи, неизползваните данъчни загуби, неизползваните данъчни кредити и данъчните ставки, определени чрез прилагане на настоящото разяснение.

ВЪПРОСИ

5.

Когато има несигурност по отношение на данъчното третиране на дохода, настоящото разяснение отговаря на следните въпроси:

а)

дали предприятието трябва да разглежда несигурните данъчни третирания поотделно;

б)

какви трябва да бъдат допусканията, които предприятието прави по отношение на разглеждането на данъчните третирания от данъчните органи;

в)

как предприятието трябва да определя облагаемата печалба (данъчната загуба), данъчните основи, неизползваните данъчни загуби, неизползваните данъчни кредити и данъчните ставки; както и

г)

как предприятието трябва да разглежда промените на фактите и обстоятелствата.

КОНСЕНСУС

Дали предприятието трябва да разглежда несигурните данъчни третирания поотделно?

6.

Предприятието определя дали да разглежда всяко несигурно данъчно третиране отделно или заедно с едно или няколко други несигурни данъчни третирания, като взема предвид кой подход по-вероятно ще доведе до преодоляване на несигурността. Когато определя кой подход по-вероятно ще доведе до преодоляване на несигурността, предприятието може да отчете например следното: а) как предприятието съставя декларациите си за данъка върху дохода и как обосновава данъчните третирания; или б) как предприятието очаква данъчният орган да извърши разглеждането си и да разреши въпросите, които може да възникнат вследствие на това разглеждане.

7.

Ако при прилагането на параграф 6 предприятието разглежда повече от едно несигурно данъчно третиране, то трябва да тълкува термина „несигурно данъчно третиране“ в настоящото разяснение като отнасящ се към набора несигурни данъчни третирания, разглеждани заедно.

Разглеждане от данъчните органи

8.

Когато преценява дали и как дадено несигурно данъчно третиране засяга определянето на облагаемата печалба (данъчната загуба), данъчните основи, неизползваните данъчни загуби, неизползваните данъчни кредити и данъчните ставки, предприятието трябва да допусне, че данъчен орган ще провери сумите, които има право да разгледа, и ще разполага с цялата относима информация при тези разглеждания.

Определяне на облагаемата печалба (данъчната загуба), данъчните основи, неизползваните данъчни загуби, неизползваните данъчни кредити и данъчните ставки

9.

Предприятието преценява дали е вероятно данъчен орган да приеме за допустимо дадено несигурно данъчно третиране.

10.

Ако предприятието заключи, че е вероятно данъчният орган да приеме за допустимо дадено несигурно данъчно третиране, то трябва да определи облагаемата печалба (данъчната загуба), данъчните основи, неизползваните данъчни загуби, неизползваните данъчни кредити или данъчните ставки в съответствие с данъчното третиране, което е използвало или планира да използва в своите декларации за данъка върху дохода.

11.

Ако предприятието заключи, че данъчният орган вероятно няма да приеме за допустимо дадено несигурно данъчно третиране, то трябва да отрази въздействието на несигурността при определянето на съответната облагаема печалба (данъчна загуба), данъчни основи, неизползвани данъчни загуби, неизползвани данъчни кредити или данъчни ставки. Предприятието отразява въздействието на несигурността за всяко несигурно данъчно третиране, като използва един от следните методи, в зависимост от това кой метод според предприятието ще доведе по-вероятно до преодоляване на несигурността:

а)

най-вероятната величина – единствената най-вероятна величина в диапазон от възможни резултати. Методът на най-вероятната величина ще доведе по-вероятно до преодоляване на несигурността, ако възможните резултати са дихотомни или са концентрирани в една стойност.

б)

очакваната стойност – сборът на величините, претеглени според вероятността, в диапазон от възможни резултати. Методът на очакваната стойност ще доведе по-вероятно до преодоляване на несигурността, ако има диапазон от възможни резултати, които не са нито дихотомни, нито концентрирани в една стойност.

12.

Ако дадено несигурно данъчно третиране засяга текущ данък и отсрочен данък (например, ако засяга както облагаемата печалба, използвана за определяне на текущия данък, така и данъчните основи, използвани за определяне на отсрочения данък), предприятието трябва да направи последователни преценки и приблизителни оценки както за текущия, така и за отсрочения данък.

Промени на фактите и обстоятелствата

13.

Предприятието трябва да преразгледа дадена преценка или приблизителна оценка, изисквана по силата на настоящото разяснение, ако се променят фактите и обстоятелствата, въз основа на които е направена преценката или оценката, или вследствие на нови сведения, които засягат преценката или оценката. Например, ако се променят фактите и обстоятелствата, това може да доведе до промяна в заключенията на предприятието по отношение на допустимостта на данъчно третиране или в приблизителната оценка на въздействието на несигурността, или и в двете. В параграфи А1 – А3 се съдържат насоки във връзка с промените на фактите и обстоятелствата.

14.

Предприятието отразява въздействието от промяната на фактите и обстоятелствата или от получаването на нови сведения, например промяна в дадена счетоводна приблизителна оценка, като прилага МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки. Предприятието прилага МСС 10 Събития след края на отчетния период, за да определи дали промяна, която настъпва след края на отчетния период, е коригиращо или некоригиращо събитие.

Допълнение A

Насоки за прилагането

Настоящото допълнение представлява неразделна част от КРМСФО 23 и е със същата правна сила като останалите части от КРМСФО 23.

ПРОМЕНИ НА ФАКТИТЕ И ОБСТОЯТЕЛСТВАТА (ПАРАГРАФ 13)

A1   При прилагането на параграф 13 от настоящото разяснение предприятието преценява относимостта и въздействието на промените на фактите и обстоятелствата или новите сведения в контекста на приложимите данъчни закони. Например, дадено събитие може да доведе до преразглеждане на преценка или приблизителна оценка за едно данъчно третиране, но не и за друго, ако за тези данъчни третирания се прилагат различни данъчни закони.

A2   Примери за промени на фактите и обстоятелствата или нови сведения, които според обстоятелствата могат да доведат до преразглеждане на преценка или приблизителна оценка, изисквани по силата на настоящото разяснение (неизчерпателен списък):

а)

разглеждания или действия от страна на данъчен орган. Например:

i)

съгласие или несъгласие от страна на данъчния орган по отношение на данъчното третиране или подобно данъчно третиране, използвано от предприятието;

ii)

сведение, че данъчният орган е изразил съгласие или несъгласие с подобно данъчно третиране, използвано от друго предприятие; както и

iii)

сведение за получената или платената сума за уреждане на подобно данъчно третиране;

б)

промени в правилата, установени от данъчния орган;

в)

изтичане на срока, в който данъчният орган има право да разгледа или да разгледа повторно дадено данъчно третиране.

A3   Липсата на съгласие или несъгласие от страна на данъчен орган по отношение на данъчно третиране сама по себе си вероятно няма да представлява промяна на фактите и обстоятелствата или нови сведения, които засягат преценките и приблизителните оценки, изисквани по силата на настоящото разяснение.

ОПОВЕСТЯВАНЕ

A4   Когато има несигурност по отношение на данъчни третирания на дохода, предприятието определя дали да оповести:

а)

преценките, направени при определянето на облагаемата печалба (данъчната загуба), данъчните основи, неизползваните данъчни загуби, неизползваните данъчни кредити и данъчните ставки, при прилагане на параграф 122 от МСС 1 Представяне на финансови отчети; както и

б)

сведения за допусканията и приблизителните оценки, направени при определянето на облагаемата печалба (данъчната загуба), данъчните основи, неизползваните данъчни загуби, неизползваните данъчни кредити и данъчните ставки, при прилагане на параграфи 125 –129 от МСС 1.

A5   Ако предприятието заключи, че е вероятно данъчен орган да приеме за допустимо дадено несигурно данъчно третиране, предприятието определя дали да оповести потенциалното въздействие от несигурността като условен актив или условно задължение, прилагайки параграф 88 от МСС 12.

Допълнение Б

Дата на влизане в сила и преходни разпоредби

Настоящото допълнение представлява неразделна част от КРМСФО 23 и е със същата правна сила като останалите части от КРМСФО 23.

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА

Б1   Предприятието прилага настоящото разяснение за годишните отчетни периоди, започващи на или след 1 януари 2019 г. Разрешава се по-ранно прилагане. Ако предприятието прилага настоящото разяснение за по-ранен период, то оповестява този факт.

ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

Б2   При първоначалното прилагане предприятието прилага настоящото разяснение по един от следните два начина:

а)

с обратна сила, прилагайки МСС 8, ако това е възможно без използване на станали впоследствие известни сведения; или

б)

с обратна сила с кумулативния ефект от първоначално прилагане на настоящото разяснение, признат към датата на първоначалното прилагане. Ако предприятието избере този подход за преход, то не може да представя по различен начин сравнителна информация. Вместо това предприятието признава кумулативния ефект от първоначалното прилагане на настоящото разяснение като корекция на началното салдо на неразпределената печалба (или друг компонент на собствения капитал, според случая). Датата на първоначалното прилагане е началото на годишния отчетен период, в който предприятието прилага за първи път настоящото разяснение.

Допълнение В

Предприятието прилага изменението в настоящото допълнение, когато прилага КРМСФО 23.

Изменение на МСФО 1 Прилагане за първи път на Международните стандарти за финансово отчитане

Добавя се параграф 39АЕ.

39AЕ   С КРМСФО 23 Несигурност при данъчното третиране на дохода бе добавен параграф Д8. Предприятието прилага това изменение, когато прилага КРМСФО 23.

В допълнение Д се добавят параграф Д8 и съответното заглавие.

Несигурност при данъчното третиране на дохода

Д8   Предприятие, което за първи път прилага МСФО и чиято дата на преминаване към МСФО е преди 1 юли 2017 г., може да избере да не отразява прилагането на КРМСФО 23 Несигурност при данъчното третиране на дохода в сравнителна информация в първите си финансови отчети по МСФО. Предприятие, което направи такъв избор, признава кумулативния ефект от прилагането на КРМСФО 23 като корекция на началното салдо на неразпределената печалба (или друг компонент на собствения капитал, според случая) към началото на първия си отчетен период по МСФО.