12.10.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 256/33


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/1515 НА КОМИСИЯТА

от 10 октомври 2018 година

за изменение на приложения III и V към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от дифениламин и оксадиксил във или върху определени продукти

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 14, параграф 1, буква а), член 18, параграф 1, буква б) и член 49, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Максимално допустимите граници на остатъчни вещества (МДГОВ) за дифениламин и оксадиксил са определени в част А от приложение III към Регламент (ЕО) № 396/2005.

(2)

С Регламент за изпълнение (ЕС) № 578/2012 на Комисията (2) активното вещество дифениламин не беше одобрено. С Регламент (ЕО) № 2076/2002 на Комисията (3) активното вещество оксадиксил не беше включено в приложение I към Директива 91/414/ЕИО. Всички съществуващи разрешения за продукти за растителна защита, съдържащи посочените активни вещества, бяха оттеглени. Поради това е целесъобразно съществуващите МДГОВ, определени за тези вещества в приложение III, да бъдат заличени в съответствие с член 17 от Регламент (ЕО) № 396/2005 във връзка с член 14, параграф 1, буква а) от него.

(3)

С Регламент (ЕС) № 772/2013 (4) за употреба на дифениламин при ябълки и круши бяха определени временни МДГОВ, които да се използват до 2 септември 2015 г., за да се реагира на неизбежното кръстосано замърсяване, което се наблюдава при нетретирани ябълки и круши и се дължи на наличието на остатъци от дифениламин в складовите съоръжения. С Регламент (ЕС) 2016/67 на Комисията (5) срокът на действие на тези МГДОВ беше удължен до 22 януари 2018 г. с цел да се предостави необходимото време на стопанските субекти за цялостно премахване на остатъците от дифениламин в складовите съоръжения. Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) и стопанските субекти в областта на храните представиха скорошни данни от мониторинга, които сочат, че вече не се наблюдават остатъци от дифениламин на нива над съответната граница на определяне.

(4)

С Регламент (ЕС) № 592/2012 (6) за употребата на оксадиксил при магданоз, целина и марули и салатни растения бяха определени временни МДГОВ, които да са валидни до 31 декември 2014 г., за да се реагира на неизбежното кръстосано замърсяване, което се наблюдава при нетретирани култури и се дължи на наличието на остатъци от оксадиксил в почвата. С Регламент (ЕС) 2016/46 на Комисията (7) срокът на действие на тези МГДОВ беше удължен до 19 януари 2018 г. с оглед на устойчивостта на това активно вещество в почвата. Органът и стопанските субекти в областта на храните представиха скорошни данни от мониторинга, които сочат, че вече не се наблюдават остатъци от оксадиксил на нива над съответната граница на определяне.

(5)

Предвид неодобряването на активното вещество дифениламин и невключването на активното вещество оксадиксил в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, МДГОВ за тези вещества следва да бъдат определени така, че стойността им да бъде равна на границата на определяне в съответствие с член 18 от Регламент (ЕО) № 396/2005. За активните вещества, за които всички МДГОВ следва да бъдат намалени до съответната граница на определяне, в приложение V следва да бъдат посочени стойности по подразбиране в съответствие с член 18, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 396/2005.

(6)

В рамките на Световната търговска организация бяха проведени консултации относно новите МДГОВ с търговските партньори на Съюза и техните становища бяха взети под внимание.

(7)

Поради това Регламент (ЕО) № 396/2005 следва да бъде съответно изменен.

(8)

С цел да се позволи нормалното пускане на пазара, преработване и потребление на продуктите, в настоящия регламент следва да се предвидят преходни разпоредби за продуктите, които са били произведени преди изменението на МДГОВ и за които информацията показва, че се поддържа високо равнище на защита на потребителите.

(9)

Следва да се предвиди разумен срок преди прилагането на изменените МДГОВ, така че да се позволи на държавите членки, трети държави и стопанските субекти в областта на храните да се подготвят за спазването на новите изисквания вследствие на изменението на МДГОВ.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения III и V към Регламент (ЕО) № 396/2005 се изменят в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Регламент (ЕО) № 396/2005 във вида преди изменението му с настоящия регламент продължава да се прилага за продукти, които са били законно произведени в Съюза или внесени в Съюза преди 1 май 2019 г.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 май 2019 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 10 октомври 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 578/2012 на Комисията от 29 юни 2012 г. относно неодобрението на активното вещество дифениламин в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (ОВ L 171, 30.6.2012 г., стр. 2).

(3)  Регламент (ЕО) № 2076/2002 на Комисията от 20 ноември 2002 г. за продължаване на срока, посочен в член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО на Съвета и относно невключването на някои активни вещества в приложение I към същата директива, както и за оттеглянето на разрешения за продукти за растителна защита, съдържащи тези вещества (ОВ L 319, 23.11.2002 г., стр. 3).

(4)  Регламент (ЕС) № 772/2013 на Комисията от 8 август 2013 г. за изменение на приложения II, III и V към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества за дифениламин във или върху определени продукти (ОВ L 217, 13.8.2013 г., стр. 1)

(5)  Регламент (ЕС) 2016/67 на Комисията от 19 януари 2016 г. за изменение на приложения II, III и V към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от аметоктрадин, хлороталонил, дифениламин, флоникамид, флуазинам, флуоксастробин, халауксифен-метил, пропамокарб, протиоконазол, тиаклоприд и трифлоксистробин във или върху определени продукти (ОВ L 15, 22.1.2016 г., стр. 2).

(6)  Регламент (ЕС) № 592/2012 на Комисията от 4 юли 2012 г. за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества за бифеназат, каптан, ципродинил, флуопиколид, хекситиазокс, изопротиолан, металдехид, оксадиксил и фосмет във и върху определени продукти (ОВ L 176, 6.7.2012 г., стр. 1).

(7)  Регламент (ЕС) 2016/46 на Комисията от 18 януари 2016 г. за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от оксадиксил и спинеторам във и върху определени продукти (ОВ L 12, 19.1.2016 г., стр. 28).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения III и V към Регламент (ЕО) № 396/2005 се изменят, както следва:

1.

В приложение III, част А колоните за дифениламин и оксадиксил се заличават.

2.

В приложение V се добавят следните колони за дифениламин и оксадиксил:

Остатъчни вещества от пестициди и максимално допустими граници на остатъчни вещества в mg/kg

Kодов номер

Групи и примери за отделни продукти, за които се прилагат МДГОВ (1)

Дифениламин

Оксадиксил

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

ПЛОДОВЕ, ПРЕСНИ или ЗАМРАЗЕНИ; ЧЕРУПКОВИ ПЛОДОВЕ

0,05  (*1)

0,01 (*1)

0110000

Цитрусови плодове

 

 

0110010

Грейпфрути

 

 

0110020

Портокали

 

 

0110030

Лимони

 

 

0110040

Сладки лимони

 

 

0110050

Мандарини

 

 

0110990

Други (2)

 

 

0120000

Черупкови плодове

 

 

0120010

Бадеми

 

 

0120020

Бразилски орехи

 

 

0120030

Кашу

 

 

0120040

Кестени

 

 

0120050

Кокосови орехи

 

 

0120060

Лешници

 

 

0120070

Орехи макадамия

 

 

0120080

Пеканови орехи

 

 

0120090

Ядки от пиния

 

 

0120100

Шамфъстък

 

 

0120110

Орехи

 

 

0120990

Други (2)

 

 

0130000

Семкови плодове

 

 

0130010

Ябълки

 

 

0130020

Круши

 

 

0130030

Дюли

 

 

0130040

Мушмули

 

 

0130050

Японско нефле/японски мушмули

 

 

0130990

Други (2)

 

 

0140000

Костилкови плодове

 

 

0140010

Кайсии

 

 

0140020

Череши (сладки)

 

 

0140030

Праскови

 

 

0140040

Сливи

 

 

0140990

Други (2)

 

 

0150000

Ягодоплодни култури

 

 

0151000

а)

грозде

 

 

0151010

Трапезно грозде

 

 

0151020

Винено грозде

 

 

0152000

б)

ягоди

 

 

0153000

в)

храстови

 

 

0153010

Къпини

 

 

0153020

Полски къпини

 

 

0153030

Малини (червени и жълти)

 

 

0153990

Други (2)

 

 

0154000

г)

други малки плодове и ягодоплодни култури

 

 

0154010

Боровинки

 

 

0154020

Червени боровинки

 

 

0154030

Френско грозде (черно, червено и бяло)

 

 

0154040

Цариградско грозде (зелено, червено и жълто)

 

 

0154050

Шипки

 

 

0154060

Черници (черни и бели)

 

 

0154070

Азаролски глог/средиземноморски мушмули

 

 

0154080

Плодове от черен бъз

 

 

0154990

Други (2)

 

 

0160000

Смесени плодове

 

 

0161000

а)

с ядлива кора

 

 

0161010

Фурми

 

 

0161020

Смокини

 

 

0161030

Трапезни маслини

 

 

0161040

Кумквати

 

 

0161050

Карамболи

 

 

0161060

Райска ябълка

 

 

0161070

Ямболан/явайска слива

 

 

0161990

Други (2)

 

 

0162000

б)

с неядлива кора, дребни

 

 

0162010

Киви (зелено, червено, жълто)

 

 

0162020

Личи

 

 

0162030

Пасионфрут/маракуя

 

 

0162040

Бодливи круши/кактусови плодове

 

 

0162050

Звездни ябълки

 

 

0162060

Виржинска хурма

 

 

0162990

Други (2)

 

 

0163000

в)

с неядлива кора, едри

 

 

0163010

Авокадо

 

 

0163020

Банани

 

 

0163030

Манго

 

 

0163040

Папая

 

 

0163050

Нарове

 

 

0163060

Черимоя

 

 

0163070

Гуава

 

 

0163080

Ананаси

 

 

0163090

Плодове от хлебно дърво

 

 

0163100

Дуриан

 

 

0163110

Бодлива анона

 

 

0163990

Други (2)

 

 

0200000

ЗЕЛЕНЧУЦИ, ПРЕСНИ или ЗАМРАЗЕНИ

0,05 (*1)

0,01  (*1)

0210000

Кореноплодни и грудкови

 

 

0211000

а)

картофи

 

 

0212000

б)

тропични кореноплодни и грудкови зеленчуци

 

 

0212010

Корени от маниока

 

 

0212020

Сладки картофи

 

 

0212030

Игнами/индийски картофи

 

 

0212040

Корени от арарут

 

 

0212990

Други (2)

 

 

0213000

в)

други кореноплодни и грудкови зеленчуци, с изключение на захарно цвекло

 

 

0213010

Червено цвекло

 

 

0213020

Моркови

 

 

0213030

Целина с едри глави

 

 

0213040

Хрян

 

 

0213050

Земна ябълка

 

 

0213060

Пащърнак

 

 

0213070

Магданоз на грудки

 

 

0213080

Репички

 

 

0213090

Козя брада

 

 

0213100

Жълта ряпа/брюква

 

 

0213110

Репи

 

 

0213990

Други (2)

 

 

0220000

Луковични зеленчуци

 

 

0220010

Чесън

 

 

0220020

Лук

 

 

0220030

Шалот/дребен лук

 

 

0220040

Пресен/зелен лук и пясъчен/зимен лук (батун)

 

 

0220990

Други (2)

 

 

0230000

Плодни зеленчуци

 

 

0231000

а)

от семейства Solanaceae и Malvaceae

 

 

0231010

Домати

 

 

0231020

Сладки пиперки

 

 

0231030

Патладжани

 

 

0231040

Бамя

 

 

0231990

Други (2)

 

 

0232000

б)

тиквови с ядлива кора

 

 

0232010

Краставици

 

 

0232020

Корнишони

 

 

0232030

Тиквички

 

 

0232990

Други (2)

 

 

0233000

в)

тиквови с неядлива кора

 

 

0233010

Пъпеши

 

 

0233020

Тикви

 

 

0233030

Дини

 

 

0233990

Други (2)

 

 

0234000

г)

сладка царевица

 

 

0239000

д)

други плодни зеленчуци

 

 

0240000

Зеленчуци от род Brassica (с изключение на корени от тях и на бейби култури от същия род)

 

 

0241000

а)

цветно зеле

 

 

0241010

Броколи

 

 

0241020

Карфиол

 

 

0241990

Други (2)

 

 

0242000

б)

растения от рода Brassica на глави

 

 

0242010

Брюкселско зеле

 

 

0242020

Зеле

 

 

0242990

Други (2)

 

 

0243000

в)

листни растения от рода Brassica

 

 

0243010

Китайско зеле

 

 

0243020

Къдраво зеле

 

 

0243990

Други (2)

 

 

0244000

г)

алабаш

 

 

0250000

Листни зеленчуци, тревисти растения и ядливи цветя

 

 

0251000

а)

марули и салатни растения

 

 

0251010

Полска салата/кълнова салата

 

 

0251020

Маруля

 

 

0251030

Къдрава листна ендивия/широколистна ендивия

 

 

0251040

Кресон и други кълнове

 

 

0251050

Земен кресон

 

 

0251060

Рукола

 

 

0251070

Червен синап

 

 

0251080

Бейби култури (в т.ч. растения от рода Brassica)

 

 

0251990

Други (2)

 

 

0252000

б)

спанак и подобни листни зеленчуци

 

 

0252010

Спанак

 

 

0252020

Тученица

 

 

0252030

Листно цвекло/салатно цвекло

 

 

0252990

Други (2)

 

 

0253000

в)

лозови листа и подобни видове

 

 

0254000

г)

воден кресон

 

 

0255000

д)

дълголистна цикория/италианска цикория/индустриална цикория

 

 

0256000

е)

тревисти растения и ядливи цветя

 

 

0256010

Кервел

 

 

0256020

Сибирски лук/лук резанец/салатен лук

 

 

0256030

Листа от целина

 

 

0256040

Магданоз

 

 

0256050

Градински чай

 

 

0256060

Розмарин

 

 

0256070

Мащерка

 

 

0256080

Босилек и ядливи цветя

 

 

0256090

Дафинов лист

 

 

0256100

Градински пелин

 

 

0256990

Други (2)

 

 

0260000

Бобови

 

 

0260010

Фасул (с шушулки)

 

 

0260020

Фасул (без шушулки)

 

 

0260030

Грах (с шушулки)

 

 

0260040

Грах (без шушулки)

 

 

0260050

Леща

 

 

0260990

Други (2)

 

 

0270000

Стъблени зеленчуци

 

 

0270010

Аспержи

 

 

0270020

Артишок

 

 

0270030

Целина

 

 

0270040

Резене

 

 

0270050

Артишок/ангинарии/ кардун

 

 

0270060

Праз

 

 

0270070

Ревен

 

 

0270080

Бамбукови филизи

 

 

0270090

Сърцевини от палмово дърво

 

 

0270990

Други (2)

 

 

0280000

Гъби, мъхове и лишеи

 

 

0280010

Култивирани гъби

 

 

0280020

Диворастящи гъби

 

 

0280990

Мъхове и лишеи

 

 

0290000

Водорасли и прокариотни организми

 

 

0300000

ВАРИВА

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0300010

Фасул

 

 

0300020

Леща

 

 

0300030

Грах

 

 

0300040

Лупина

 

 

0300990

Други (2)

 

 

0400000

МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ

0,05 (*1)

0,02 (*1)

0401000

Маслодайни семена

 

 

0401010

Ленено семе

 

 

0401020

Фъстъци

 

 

0401030

Маково семе

 

 

0401040

Сусамово семе

 

 

0401050

Слънчогледово семе

 

 

0401060

Семена от рапица

 

 

0401070

Соя

 

 

0401080

Семена от синап

 

 

0401090

Семена от памук

 

 

0401100

Тиквено семе

 

 

0401110

Семена от картам/шафранка/сафлор

 

 

0401120

Семена от пореч

 

 

0401130

Камелина

 

 

0401140

Конопено семе

 

 

0401150

Рициново семе

 

 

0401990

Други (2)

 

 

0402000

Маслодайни плодове

 

 

0402010

Маслини за производство на масло

 

 

0402020

Ядки от маслодайна палма

 

 

0402030

Плодове от маслодайна палма

 

 

0402040

Капок (растителен пух)

 

 

0402990

Други (2)

 

 

0500000

ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0500010

Ечемик

 

 

0500020

Елда и други псевдозърнени култури

 

 

0500030

Царевица

 

 

0500040

Просо

 

 

0500050

Овес

 

 

0500060

Ориз

 

 

0500070

Ръж

 

 

0500080

Сорго

 

 

0500090

Пшеница

 

 

0500990

Други (2)

 

 

0600000

ЧАЙ, КАФЕ, БИЛКОВИ НАСТОЙКИ, КАКАО И РАСТЕНИЯ ОТ СЕМЕЙСТВО РОЖКОВИ

0,05 (*1)

0,02 (*1)

0610000

Чай

 

 

0620000

Кафе на зърна

 

 

0630000

Билкови настойки от

 

 

0631000

а)

цветове

 

 

0631010

Лайка

 

 

0631020

Хибискус

 

 

0631030

Роза

 

 

0631040

Жасмин

 

 

0631050

Липа

 

 

0631990

Други (2)

 

 

0632000

б)

листа и стръкове

 

 

0632010

Ягодови листа

 

 

0632020

Ройбос

 

 

0632030

Мате

 

 

0632990

Други (2)

 

 

0633000

в)

корени

 

 

0633010

Валериан

 

 

0633020

Женшен

 

 

0633990

Други (2)

 

 

0639000

г)

всички останали части на растението

 

 

0640000

Какао на зърна

 

 

0650000

Група Рожкови

 

 

0700000

ХМЕЛ

0,05 (*1)

0,02 (*1)

0800000

ПОДПРАВКИ

0,05 (*1)

 

0810000

Подправки на семена

 

0,02 (*1)

0810010

Анасон

 

 

0810020

Черен кимион

 

 

0810030

Целина

 

 

0810040

Кориандър

 

 

0810050

Кимион

 

 

0810060

Копър

 

 

0810070

Резене

 

 

0810080

Сминдух

 

 

0810090

Индийско орехче

 

 

0810990

Други (2)

 

 

0820000

Подправки, които представляват плодове на растения

 

0,02 (*1)

0820010

Бахар/пимента

 

 

0820020

Съчуански/анасонов/японски пипер

 

 

0820030

Ким

 

 

0820040

Кардамон

 

 

0820050

Хвойна

 

 

0820060

Зърна от пипер (черен, зелен и бял)

 

 

0820070

Ванилия

 

 

0820080

Тамаринд

 

 

0820990

Други (2)

 

 

0830000

Подправки, които се получават от кората на растения

 

0,02 (*1)

0830010

Канела

 

 

0830990

Други (2)

 

 

0840000

Подправки, които представляват корени и коренища

 

 

0840010

Сладък корен/гол сладник

 

0,02 (*1)

0840020

Джинджифил (10)

 

0,02 (*1)

0840030

Куркума

 

0,02 (*1)

0840040

Хрян (11)

 

 

0840990

Други (2)

 

0,02 (*1)

0850000

Подправки, които представляват пъпки

 

0,02 (*1)

0850010

Карамфил

 

 

0850020

Каперси

 

 

0850990

Други (2)

 

 

0860000

Поправки, които представляват плодници на растителни цветове

 

0,02 (*1)

0860010

Жълт минзухар

 

 

0860990

Други (2)

 

 

0870000

Подправки, които представляват обвивки

 

0,02 (*1)

0870010

Обвивка на индийско орехче

 

 

0870990

Други (2)

 

 

0900000

ЗАХАРНИ РАСТЕНИЯ

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0900010

Захарно цвекло (корени)

 

 

0900020

Захарна тръстика

 

 

0900030

Корени от цикория

 

 

0900990

Други (2)

 

 

1000000

ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД — СУХОЗЕМНИ ЖИВОТНИ

0,05 (*1)

0,01 (*1)

1010000

Продукти от

 

 

1011000

а)

свине

 

 

1011010

Мускули

 

 

1011020

Мазнини

 

 

1011030

Черен дроб

 

 

1011040

Бъбреци

 

 

1011050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

 

 

1011990

Други (2)

 

 

1012000

б)

говеда

 

 

1012010

Мускули

 

 

1012020

Мазнини

 

 

1012030

Черен дроб

 

 

1012040

Бъбреци

 

 

1012050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

 

 

1012990

Други (2)

 

 

1013000

в)

овце

 

 

1013010

Мускули

 

 

1013020

Мазнини

 

 

1013030

Черен дроб

 

 

1013040

Бъбреци

 

 

1013050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

 

 

1013990

Други (2)

 

 

1014000

г)

кози

 

 

1014010

Мускули

 

 

1014020

Мазнини

 

 

1014030

Черен дроб

 

 

1014040

Бъбреци

 

 

1014050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

 

 

1014990

Други (2)

 

 

1015000

д)

еднокопитни

 

 

1015010

Мускули

 

 

1015020

Мазнини

 

 

1015030

Черен дроб

 

 

1015040

Бъбреци

 

 

1015050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

 

 

1015990

Други (2)

 

 

1016000

е)

домашни птици

 

 

1016010

Мускули

 

 

1016020

Мазнини

 

 

1016030

Черен дроб

 

 

1016040

Бъбреци

 

 

1016050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

 

 

1016990

Други (2)

 

 

1017000

ж)

други отглеждани в стопанства сухоземни животни

 

 

1017010

Мускули

 

 

1017020

Мазнини

 

 

1017030

Черен дроб

 

 

1017040

Бъбреци

 

 

1017050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

 

 

1017990

Други (2)

 

 

1020000

Мляко

 

 

1020010

Краве

 

 

1020020

Овче

 

 

1020030

Козе

 

 

1020040

Кобилешко

 

 

1020990

Други (2)

 

 

1030000

Птичи яйца

 

 

1030010

Кокоши

 

 

1030020

Пачи

 

 

1030030

Гъши

 

 

1030040

Пъдпъдъчи

 

 

1030990

Други (2)

 

 

1040000

Мед и други пчелни продукти (7)

 

 

1050000

Земноводни и влечуги

 

 

1060000

Сухоземни безгръбначни животни

 

 

1070000

Диви сухоземни гръбначни животни

 

 

1100000

ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД — РИБА, РИБНИ ПРОДУКТИ И ВСИЧКИ ДРУГИ МОРСКИ И СЛАДКОВОДНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ (8)

 

 

1200000

КУЛТУРИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ, ИЗПОЛЗВАНИ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ФУРАЖИ ЗА ЖИВОТНИ (8)

 

 

1300000

ПРЕРАБОТЕНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ (9)

 

 


(*1)  Граница на аналитично определяне

(1)  За пълния списък продукти от растителен и животински произход, за които се прилагат МДГОВ, вж. приложение I.“