19.9.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 235/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/1246 НА КОМИСИЯТА

от 18 септември 2018 година

за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 1334/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на включването на дестилат от естерификация на дървесен оцет в списъка на Съюза на ароматизантите

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1334/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно ароматизантите и определени хранителни съставки с ароматични свойства за влагане във или върху храни и за изменение на Регламент (ЕИО) № 1601/91 на Съвета, регламенти (ЕО) № 2232/96 и (ЕО) № 110/2008 и Директива 2000/13/ЕО (1), и по-специално член 11, параграф 3 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1331/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. за установяване на обща разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните (2), и по-специално член 7, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение I към Регламент (ЕО) № 1334/2008 се установява списък на Съюза на ароматизантите и изходните материали, одобрени за употреба във или върху храни, и условията за тяхната употреба.

(2)

С Регламент за изпълнение (ЕС) № 872/2012 на Комисията (3) беше приет списък на ароматичните вещества и той беше въведен в част А от приложение I към Регламент (ЕО) № 1334/2008. В приложение I към Регламент (ЕО) № 1334/2008, с Регламент (ЕС) № 872/2012, бяха въведени също така част Б („Ароматични препарати“), част В („Ароматизанти, получени чрез термична обработка“), част Г („Прекурсори на аромати“), част Д („Други аромати“) и част E („Изходни материали“). Части Б — Е от приложение I съответстват на категориите ароматизанти и изходни материали, посочени в член 9, букви б) — е) от Регламент (ЕО) № 1334/2008. Части Б — Е не съдържат вписвания.

(3)

С Регламент (ЕС) № 873/2012 на Комисията (4) се определят преходните мерки, засягащи списъка на Съюза на ароматизантите и изходните материали, установен в приложение I към Регламент (ЕО) № 1334/2008.

(4)

В член 4 от Регламент (ЕС) № 873/2012 се определя преходен период за храните, в които са вложени ароматизанти, които спадат към включените в части Б—Е от приложение I към Регламент (ЕО) № 1334/2008 и които са били предмет на заявление преди 22 октомври 2015 г. съгласно член 3 от него. В член 4 се определя, че краят на преходния период за пускането на пазара на посочените храни, е 22 април 2018 г.

(5)

Приложение I към Регламент (ЕО) № 1334/2008 може да бъде актуализирано в съответствие с предвидената в член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1331/2008 обща процедура по инициатива на Комисията или при постъпване на заявление от държава членка или от заинтересована страна.

(6)

На 16 октомври 2012 г. бе подадено заявление до Комисията за разрешение на продукта дестилат от естерификация на дървесен оцет [FL № 21.001] с наименование „ромов етер“ в категория „други ароматизанти“. Заявителят подаде искане посоченият ароматизант да се използва в лед за ядене, сладкарски изделия, дъвки, зърнени храни и зърнени продукти, получени от житни зърна, корени и грудки, варива и бобови растения, печива, месо и месни продукти, соли, подправки, супи, сосове, салати, безалкохолни напитки и алкохолни напитки до определени равнища.

(7)

Заявлението беше изпратено до Европейският орган за безопасност на храните („Органа“) за неговото становище. На държавите членки също бе предоставен достъп до заявлението в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 1331/2008.

(8)

На 24 август 2017 г. Органът прие своето научно становище относно оценка № 500 на Групата на ароматизантите (FGE.500): ромов етер във връзка с оценката на безопасността на дестилат от естерификация на дървесен оцет [FL № 21.001] при употребата му като ароматизант в категорията „други ароматизанти“ (5). Този продукт е сложна смес, съставена от над осемдесет отделни съставки. Органът стигна до заключението, че според общата стратегия за оценка на риска на ароматични вещества наличието на генотоксични вещества като съставки на ромов етер поражда опасения във връзка с безопасността. Той изтъкна сериозни опасения във връзка с безопасността, свързани с редица съставки, като фурани и деривати, както и други елементи, свързани с генотоксичност и канцерогенност, и също така посочи рискове за канцерогенност, свързани с наличието на етанол.

(9)

Чешката република и Словашката република информираха Комисията за употребата на дестилат от естерификация на дървесен оцет [FL № 21.001] в традиционните спиртни напитки tuzemák и tuzemský и поискаха да продължат да ги използват за тези конкретни спиртни напитки.

(10)

В съответствие със съображение 7 от Регламент (ЕО) № 1334/2008 одобрението на ароматизантите следва да отчита и други фактори от значение за разглеждания въпрос, включително такива, които касаят обществените нагласи и традициите. Тъй като употребата на този ароматизант понастоящем е необходима за запазването на характерните традиционни органолептични характеристики на спиртните напитки tuzemák и tuzemský в Чешката република и Словашката република, е целесъобразно да се разреши това вещество при условията на употреба, изложени в приложението към настоящия регламент.

(11)

Посочените спиртни напитки, както всички спиртни и алкохолни напитки като цяло, по принцип не са предназначени за консумация от деца или други уязвими групи от населението. Освен съществуващите изисквания за етикетиране държавите членки следва да изискват предоставянето на допълнителна информация относно конкретните рискове, свързани с наличието на дестилат от естерификация на дървесен оцет (FL № 21.001] в тези традиционни алкохолни напитки.

(12)

Спиртните напитки, в които е вложен дестилат от естерификация на дървесен оцет [FL № 21.001], не следва да се използват при производството на други храни.

(13)

Когато се прави позоваване на ароматизанта при етикетирането на спиртните напитки tuzemák и tuzemský, следва да се използва наименованието или FL номера.

(14)

В допълнение към изискванията по член 15 от Регламент (ЕО) № 1334/2008, когато дестилат от естерификация на дървесен оцет [FL № 21.001] се предлага на пазара като непредназначен за продажба на крайния потебител, при етикетирането следва да се посочи, че този ароматизант може да бъде употребяван само за производството на спиртните напитки tuzemák и tuzemský.

(15)

За да се гарантира правна сигурност, настоящият регламент следва да се прилага от 23 април 2018 г.

(16)

Настоящият регламент следва да бъде в сила за период от 5 години, за да се даде възможност други вещества, алтернативни на дестилат от естерификация на дървесен оцет [FL № 21.001], да бъдат разработени за употреба в традиционните спиртни напитки tuzemák и tuzemský.

(17)

Поради това част Д от приложение I към Регламент (ЕО) № 1334/2008 следва да бъде съответно изменена.

(18)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Част Д от приложение I към Регламент (ЕО) № 1334/2008 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Продуктът дестилат от естерификация на дървесен оцет [FL № 21.001] се разрешава в традиционните спиртни напитки tuzemák и tuzemský, което е обвързано с ограничения за употреба, посочени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 23 април 2018 г. до 19 септември 2023 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 18 септември 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 34.

(2)  ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 1.

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 872/2012 на Комисията от 1 октомври 2012 г. за приемане на предвидения в Регламент (ЕО) № 2232/96 на Европейския парламент и на Съвета списък на ароматичните вещества, за въвеждането му в приложение I към Регламент (ЕО) № 1334/2008 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1565/2000 на Комисията и на Решение 1999/217/ЕО на Комисията (ОВ L 267, 2.10.2012 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕС) № 873/2012 на Комисията от 1 октомври 2012 г. относно преходните мерки, засягащи списъка на Съюза на ароматизантите и изходните материали, установен в приложение I към Регламент (ЕО) № 1334/2008 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 267, 2.10.2012 г., стр. 162).

(5)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2017;15(8):4897.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В част Д от приложение I към Регламент (ЕО) № 1334/2008 се добавя следното вписване относно дестилат от естерификация на дървесен оцет [FL № 21.001]:

FL №

Наименование

CAS №

Номер на СЕКДХ

Номер на Съвета на Европа

Чистота на назования ароматизант

Ограничения при употреба

Бележки под линия

Препратка

„21.001

Дестилат от естерификация на дървесен оцет

Сложна смес от вещества, получени чрез дестилация на продукти от реакцията на суров дървесен оцет и етанол. Течност с вкус и мирис на ром.

Съставки:

етанол (определено посредством газова хроматография/пламъчнойонизационен детектор): над 40 % w/w)

етилов ацетат: под 25 % w/w)

етилформат: под 2 % w/w)

етилпропионат: под 4 % w/w)

етилбутират: под 1,5 % w/w)

метилацетат: под 3,5 % w/w)

еквиваленти на фуран (фуран и 2 метил фуран), изразени като фуран: под 8 mg/l

метанол и деривати на метанол, изразени като еквиваленти на метанол: под 2 % w/w)

бензопирен: под 1 μg/l

бенз(а)антра-цен: под 2 μg/l

киселини (изразени като оцетна киселина): под 1,00 g/l

Само в следните спиртни напитки:

tuzemák и tuzemský, попадащи в обхвата на Регламент (ЕО) 110/2008, когато се предлагат на пазара в потребителска опаковка, предназначена само за крайния потребител, 3 800  mg/l.

1.

Когато при етикетирането се прави позоваване на ароматизанта дестилат от естерификация на дървесен оцет [FL № 21.001] в спиртните напитки tuzemák и tuzemský, се използва наименованието или FL номерът.

2.

Tuzemák и tuzemský, в които е вложен дестилат от естерификация на дървесен оцет [FL № 21.001], не се използват при производството на други храни.

3.

В допълнение към изискванията по член 15 от Регламент (ЕО) № 1334/2008, когато този ароматизант се предлага на пазара като такъв, при етикетирането се посочва, че този ароматизант може да бъде употребяван само за производството на спиртните напитки tuzemák и tuzemský.

Държавите членки изискват допълнително етикетиране, с което се информират потребителите за специфичните рискове, свързани с наличието на дестилат от естерификация на дървесен оцет [FL № 21.001] в спиртните напитки tuzemák и tuzemský..

 

ЕОБХ“